240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól

A Kormány a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

1. A Családi Csődvédelmi Szolgálat általános feladatai

1. § A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben (a továbbiakban: Are. tv.) szabályozott adósságrendezési eljárásban a Családi Csődvédelmi Szolgálat (a továbbiakban: CsSz) központi szerve, a CsSz területi szervei és az általuk kijelölt családi vagyonfelügyelők feladata az Are. tv.-ben meghatározott adósságrendezési eljárások alábbi céljainak elősegítése:

a) méltányos adósságrendezés, az adós és hitelezői érdekeinek közelítésével,

b) az adós és hitelezői közötti konszenzus előtérbe helyezése,

c) együttműködés az eljárás szereplői között,

d) az adós fizetési fegyelmének megkövetelése,

e) az adós, adóstárs pénzügyeinek, gazdálkodásának ellenőrzése,

f) a bírósági adósságrendezési egyezség és a bírósági határozatok végrehajtásának ellenőrzöttsége,

g) az adós személyi és vagyoni körülményeire alapozó egyediesített adósságrendezés,

h) a visszaélési lehetőségek megelőzése, a kötelezettség megszegésének szankcionálása,

i) szabályozott és dokumentált eljárásrend.

2. § (1) A CsSz központi szerve

a) a természetes személyek adósságrendezési eljárásaival összefüggésben a lakosság számára a tájékoztatási feladatokat lát el,

b) kormányzati honlapján közzéteszi az eljárással összefüggő tudnivalókat.

(2) A CsSz központi szerve alakítja ki és a honlapján közzéteszi az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez, valamint az adatváltozások bejelentéséhez szükséges kérelem és annak mellékletei formanyomtatványait, továbbá tájékoztatást ad arról, hogy a formanyomtatványok igénybevétele milyen eljárási cselekményeknél kötelező. A CsSz központi szerve a formanyomtatványok (a továbbiakban: űrlap) kitöltéséhez útmutatót is közzétesz.

(3)[1]

(4) A CsSz központi szerve az adósságrendezési eljárásban a kérelmek benyújtásával, a jogok gyakorlásával és a kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan a leggyakoribb kérdésekre vonatkozóan rendszeresen információkat tesz közzé, közérthető és szemléletes módon mutatja be a hiánypótlásra vonatkozó tudnivalókat.

(5)[2] A CsSz központi szerve működteti az Are. tv. 25. § (4) bekezdése, 31. § (4) bekezdése és 39. § (1) bekezdése szerinti hirdetményi rendszert, ide értve az aktív hirdetményekből történő keresést támogató informatikai segédprogramokat is. A keresőprogram elindításakor figyelmeztetés jelenik meg az adatok Are. tv. 25. § (6) bekezdése és 39. § (4) bekezdése szerinti célhoz kötött felhasználásának követelményéről és a jogosulatlan adatkezelés és adatgyűjtés jogkövetkezményeiről.

(6)[3] A CsSz központi szerve az adósságrendezési nyilvántartás (a továbbiakban: ARE nyilvántartás) adataival összeveti, összesíti és a Központi Statisztikai Hivatal részére továbbítja a megelőző szerkezetátalakítási keretekről, az adósság alóli mentesítésről és az eltiltásokról, valamint a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és adósság alóli mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedésekről, és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról szóló 2019/1023 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 29. cikkében meghatározott, a bíróságon kívüli és a bírósági adósságrendezési eljárásokra vonatkozó ügystatisztikai adatokat.

2/A. §[4] Ha az adós, adóstárs vagy az egyéb kötelezett a lakóhelye szerint illetékes CsSz területi szervnél áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban és a munkaköre szerint a természetes személyek adósságrendezésével összefüggő feladatokat lát el, a CsSz területi szerv helyett a CsSz központi szerve másik CsSz területi szervet jelöl ki. A kijelölés kézhezvételét követően a CsSz területi szerv haladéktalanul továbbítja az adósságrendezés kezdeményezésére vonatkozó dokumentumokat a kijelölt CsSz területi szervhez, és erről értesíti az adóst, az adóstársat, az egyéb kötelezettet és a főhitelezőt.

3. § (1) A CsSz központi szerve közzéteszi a CsSz honlapján a CsSz területi szerveinek nevét, elérhetőségét. A CsSz honlapjára történő hivatkozást a kormányzati honlapon is el kell helyezni.

(2) A CsSz központi szerve az igazgatási szolgáltatási díjak, valamint az Are. tv. 88. §-a szerinti nyilvántartásba-vételi díj és követeléskezelési díj befizetéséhez a honlapján közzéteszi a kincstári pénzforgalmi számlaszámát.

(3) Az Are. tv. 11. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatási feladatokat a CsSz központi szerve látja el, ebből a célból a honlapján közzéteszi a CsSz központi és területi szervei közötti feladatkör-megosztásra vonatkozó és a területi szervek illetékességének meghatározásához szükséges információkat.

(4) Az Are. tv. 11. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feladatok közül a papíralapú és az elektronikus iratnyilvántartásra, az iratok biztonságos tárolására, kezelésére, archiválására a CsSz központi szerve országosan egységes, integrált informatikai rendszert működtet.

(5) A CsSz területi szerve látja el az illetékességébe tartozó ügyekben az adósságrendezési eljárásban részt vevő személyekkel és szervezetekkel történő kapcsolattartás ügyviteli és szervezési feladatait, az iratok kezelését, rendszerezését.

(6)[5] A CsSz területi szerve az illetékességébe tartozó bíróságon kívüli és bírósági adósságrendezési ügyekben előkészíti és a CsSz központi szerve részére továbbítja az Irányelv 29. cikkében meghatározott ügystatisztikai adatokat.

4. § Ha e rendelet a CsSz illetékes területi szervéről rendelkezik, azon az adósnak, adóstársnak az adósságrendezési eljárás kezdeményezésekor a lakcímnyilvántartásban szereplő, bejelentett lakóhelye - magyarországi lakóhely hiányában magyarországi tartózkodási helye - szerint illetékes területi szervet kell érteni. Ez a szabály irányadó akkor is, ha az adós lakóhelye vagy magyarországi tartózkodási helye megváltozik.

5. § A bíróságon kívüli és a bírósági adósságrendezési ügyek iratanyagának megőrzéséről, digitalizálásáról, archiválásáról, valamint az Are. tv.-ben, más jogszabályban és az iratkezelési szabályzatban, jogszabályban meghatározott határidő elteltével történő selejtezéséről a CsSz illetékes területi szerve gondoskodik.

6. § Az adósságrendezéssel összefüggő, az Are. tv. 26. §-ában meghatározott kötelezettségeknek az adós, adóstárs általi megszegése esetén - az erre utaló tények, körülmények megjelölésével és a bizonyítékok csatolásával - a CsSz illetékes területi szervét kell írásban megkeresni. A bírósági eljárás kezdeményezése érdekében a CsSz területi szerve intézkedik.

1/A. Általános rendelkezések[6]

6/A. §[7] (1) Ahol e rendelet valamely kötelezettség haladéktalan teljesítését írja elő, ennek a kötelezettségnek legkésőbb 3 munkanapon belül kell eleget tenni.

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, e rendelet alkalmazásában az adós alatt az Are. tv. 5. § 5. pontjában meghatározott adóstársat is érteni kell.

2. Az adósságrendezési nyilvántartással összefüggő feladatok

7. § (1)[8] Az ARE nyilvántartásba történő bejegyzés és a bejegyzett adatok javítása, kiegészítése a CsSz illetékes területi szerve - bírósági adósságrendezési eljárás alatt a családi vagyonfelügyelő - feladata. Az ARE nyilvántartásba történő bejegyzéssel egyidejűleg szkennelt vagy digitalizált formában fel kell tölteni a bejegyzés alapjául szolgáló határozatot vagy más dokumentumot is az ARE nyilvántartás dokumentumtárába.

(2) Az ARE nyilvántartásba történő bejegyzéssel összefüggő hozzáférési jogosultságokra, az adatok feltöltésének ellenőrzésével, a hibajavításokkal összefüggő eljárásrendre, az ARE nyilvántartás adatainak jogszabályban meghatározott idő elteltével történő archiválására a CsSz központi szerve módszertani ajánlást ad ki.

(3) Az ARE nyilvántartásban az adósságrendezési eljárásra, az adósra, adóstársra és az adós mellett az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezettre vonatkozó adatok és a dokumentumok törlése - a CsSz illetékes területi szervének kezdeményezése alapján - a CsSz központi szervének feladata.

(4) A bíróságon kívüli és a bírósági adósságrendezési eljárásban a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR tv.) Melléklet II. fejezet 1. pont 1.1. és 1.6. alpontjában meghatározott adattartalmat - a 10. § (3) bekezdése szerinti eltéréssel - 5 munkanapon belül kell teljesíteni, a központi hitelinformációs rendszert (a továbbiakban: KHR) működtető pénzügyi vállalkozás által megállapított adatszerkezetben.

3. A hitelezők biztosítékaival összefüggő rendelkezések

8. § (1) A hitelezői követelésnek az óvadék tárgyából az Are. tv. 27. §-a alapján történő közvetlen kielégítése esetén

a) bíróságon kívüli adósságrendezés esetén a CsSz adós lakóhelye szerint illetékes területi szervét,

b) bírósági adósságrendezési eljárás esetén a családi vagyonfelügyelőt

kell az óvadék jogosultjának 8 napon belül írásban értesítenie.

(2) Az értesítésben meg kell jelölni az óvadékkal biztosított követelést, az óvadék tárgyának értékét és az elszámolást követően az adóst megillető összeget.

(3) Ha az adós az elszámolással nem ért egyet vagy az óvadék tárgyából történő kielégítés jogszerűségét vitatja, ezt az igényét külön peres eljárás keretében érvényesítheti, és erről a CsSz illetékes területi szervét - bírósági adósságrendezés esetén pedig a családi vagyonfelügyelőt - értesíti.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti értesítésre, illetve a (3) bekezdés szerinti eljárás megindítására és jogerős befejezésére vonatkozó iratokat az ARE nyilvántartás dokumentumtárába fel kell tölteni.

4. A hatósági nyilvántartásokkal összefüggő rendelkezések

9. § Az adósságrendezési eljárásra vonatkozó tények - Are. tv. 26. § (5) bekezdésében, valamint 35. § (7) bekezdésében említett - közhiteles nyilvántartásokba történő bejegyzése és törlése iránt a CsSz illetékes területi szerve intézkedik.

II. FEJEZET

BÍRÓSÁGON KÍVÜLI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS

4/A. Az adósságrendezés kezdeményezésének a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szervénél történő benyújtásával összefüggő feladatok[9]

9/A. §[10] Ha az adós a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelmét nem a lakóhelye szerint illetékes CsSz területi szervnél nyújtja be, akkor a CsSz területi szerv az adós értesítése mellett haladéktalanul intézkedik az ügy áttétele iránt az adós lakóhelye szerint illetékes CsSz területi szervhez. Ha az adós és az adóstárs lakóhelye nem ugyanannak a területi szervnek az illetékességi területén van, az ügyet az adós lakóhelye szerint illetékes CsSz területi szervhez kell áttenni.

9/B. §[11] (1) A bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezésének benyújtására vonatkozó dokumentumok átvételéről az adós lakóhelye szerint illetékes CsSz területi szerv - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a dokumentumok személyes benyújtásakor a dokumentumok átvételét igazoló elismervényt ad az adósnak, ha az adós nyilatkozik arról, hogy az adósságrendezés kezdeményezése iránt nem nyújtott be párhuzamosan kérelmet a főhitelezőnél. Ha a CsSz területi szerv a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezésének benyújtására vonatkozó dokumentumokat postai úton kapta meg az adóstól, haladéktalanul nyilatkoztatja az adóst, hogy az adósságrendezés kezdeményezése iránt nem nyújtott-e be párhuzamosan kérelmet a főhitelezőnél. A nyilatkozat beérkezéséig a CsSz területi szerve a dokumentumok átvételét függőben tartja, nemleges nyilatkozat esetén az átvételi elismervényt az adósnak megküldi. Ha az adós úgy nyilatkozik, hogy az adósságrendezés kezdeményezése iránt kérelmet nyújtott be a főhitelezőnél is, a CsSz területi szerv a dokumentumokat erre történő hivatkozással továbbküldi a főhitelezőnek, és erről értesíti az adóst.

(2) Ha az adós a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelmet főhitelezőnél nem nyújtott be vagy nincs főhitelezője, vagy a pénzügyi intézmény az adós nyilatkozata hiányában az adósságrendezés kezdeményezése iránti dokumentumokat nem fogadta be és a dokumentumokat a CsSz területi szervéhez továbbította, és az illetékes CsSz területi szerv a dokumentumok előzetes áttekintése alapján észleli, hogy az adós az Are. tv. 7-9. § vagy 104-104/A. §-ában foglalt feltételek alapján nyilvánvalóan nem jogosult az adósságrendezési eljárás kezdeményezésére, legkésőbb a kérelem átvételétől számított 8 napon belül - az adósságrendezés iránti kérelem bíróság általi elutasításának joghatásaira történő figyelemfelhívással - nyilatkozattételre hívja fel az adóst annak érdekében, hogy erre a körülményre tekintettel is fenntartja-e az adósságrendezés kezdeményezésére irányuló kérelmét.

(3)[12] A (2) bekezdés alá tartozó esetekben az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai csak abban az esetben állnak be, ha az adós legkésőbb a (2) bekezdés szerinti felhívás kézhezvételét követő 8 napon belül írásban nyilatkozik, hogy a felhívás ellenére fenntartja az adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelmét. Ebben az esetben az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai az e bekezdés szerinti nyilatkozat CsSz területi szerv általi kézhezvételételét követő munkanap 23:00 órakor beállnak, és a CsSz területi szerv az erről szóló igazolást haladéktalanul megküldi az adósnak.

(4) Ha az adós a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem tesz nyilatkozatot az adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelmének fenntartásáról vagy olyan nyilatkozatot tesz, hogy az adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelmét nem tartja fenn, a kérelmet és az ahhoz csatolt dokumentumokat a CsSz területi szerve haladéktalanul visszaküldi az adósnak, és tájékoztatja, hogy az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai nem álltak be.

9/C. §[13] (1) Ha az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásakor nem kellett a 9/B. § (2) bekezdése szerinti felhívást kibocsátani, és ezért az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai beálltak, vagy ha az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai a 9/B. § (3) bekezdése alapján álltak be, a CsSz területi szerve erről a tényről és az adósságrendezési ügy ügyazonosítójára vonatkozó adatról két munkanapon belül tájékoztatja az adóst, és egyidejűleg értesíti a CsSz központi szervét az adósságrendezés kezdeményezésének benyújtásáról a 10. § (3) bekezdése szerinti KHR részére történő referenciaadat-szolgáltatási feladat teljesítése érdekében.

(2)[14] Ha az adósságrendezés kezdeményezése érdekében benyújtott dokumentáció adatai szerint az adósnak van főhitelezője, a CsSz területi szerve az (1) bekezdés szerinti tájékoztatással egyidejűleg az adós által benyújtott dokumentumokat továbbítja a főhitelezőnek az Are tv. 20. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat beszerzése érdekében, és tájékoztatja a főhitelezőt arról, hogy az adósságrendezési eljárás kezdeményezésének benyújtásáról a KHR-be történő referenciaadat-szolgáltatás folyamatban van.

5. Az adósságrendezés főhitelezőnél történő kezdeményezésével összefüggésben a KHR-be történő adatszolgáltatással összefüggő feladatok

10. § (1) A KHR tv. 2. § (1) bekezdés f) pont 6. alpontja szerinti referenciaadat-szolgáltatói feladatokat a CsSz központi szerve a CsSz területi szervei útján látja el.

(2) A CsSz központi szerve - az Are. tv. 17. § (7) bekezdése alapján a KHR részére történő adatszolgáltatás céljából - a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás által rendszeresített formanyomtatványt közzéteszi a pénzügyi intézmények számára, és ebben tájékoztatást ad a kitöltés technikai feltételeiről is. A formanyomtatványt és az annak kitöltéséhez szükséges tudnivalókat a CsSz központi szerve közzéteszi azon az internetes felületén is, ahová a központi hitelinformációs rendszerbe történő továbbítás céljából a pénzügyi intézmények feltöltik az adósságrendezés kezdeményezésével összefüggő adatokat.

(3)[15] A pénzügyi intézménytől az Are. tv. 17. § (7) bekezdése alapján kapott adatot, illetve a CsSz területi szervétől a 9/C. § (1) bekezdésében meghatározott módon kapott adatot a CsSz referenciaadat-szolgáltatói feladatokat ellátó központi szerve elektronikus úton, az adat beérkezésétől számított három munkanapon belül továbbítja a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás részére, a KHR tv.-ben meghatározott adattartalommal, a (2) bekezdésben említett formanyomtatványon és a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás által megállapított adatszerkezetben.

6. Az adósságrendezés iránti kérelem és mellékleteinek a Családi Csődvédelmi Szolgálat általi megvizsgálása

11. § (1)[16]

(2)[17] Az adósságrendezés iránti kérelem és mellékletei Are. tv. 22. § (3) bekezdése, és Are. tv. 23. §-a szerinti megvizsgálását a CsSz illetékes területi szerve végzi, és ő teljesíti az Are. tv. 23. § (2) bekezdése szerinti értesítést a főhitelező pénzügyi intézmény részére elektronikus úton, továbbá az adósnak is megküldi a vizsgálatok lefolytatásáról szóló igazolást postai vagy - az adós rendelkezésének megfelelően - elektronikus úton.

(3)[18]

(4) Ha az adós, az adóstárs a CsSz illetékes területi szervénél írásban bejelenti, hogy az adósságrendezési eljárás iránti kérelmet visszavonja, és csatolja az arra vonatkozó igazolást, hogy erről az egyéb kötelezetteket is értesítette, a CsSz területi szerve az adósságrendezési eljárás iránti kérelem visszavonására vonatkozó kérelmet - az eljárással összefüggő iratokkal együtt - haladéktalanul továbbítja az illetékes bírósághoz.

(5) Ha a CsSz illetékes területi szervének az Are. tv. 23. §-a szerinti vizsgálata - így különösen a KHR adatbetekintés vagy KHR adatszolgáltatás - azzal az eredménnyel jár, hogy az adós az adósságrendezési eljárás megindítása érdekében már korábban másik kezdeményezést is benyújtott, és az adósságrendezés kezdeményezésének joghatása beállt, a CsSz területi szerve az ezt igazoló okiratot az adósságrendezési eljárással összefüggő iratokkal együtt haladéktalanul továbbítja az illetékes bírósághoz.

(6)[19] A (4) és (5) bekezdésben foglaltak iránt csak akkor kell intézkedni, ha a bíróság az adósságrendezési eljárás kezdeményezése iránti kérelmet nem utasította vissza, nem utasította el vagy az eljárást nem szüntette meg.

7. A hirdetményi rendszerrel összefüggő feladatok

12. § (1) Az Are. tv. 25. § (4) bekezdése szerinti hirdetményben közzé kell tenni az adós lakóhelye szerint illetékes CsSz területi szerv nevét, címét, elektronikus és postai elérhetőségét is.

(2)[20] A 2. § (5) bekezdésében meghatározott hirdetményi rendszerben a hirdetmények szövegének közzététele, valamint - az adósságrendezés iránti kérelmet visszautasító vagy elutasító jogerős bírósági végzésre tekintettel - a hirdetmény szövegének a CsSz honlapjáról történő eltávolítása és a korábbi hirdetmény visszavonásáról szóló hirdetmény közzététele iránt a CsSz illetékes területi szerve intézkedik.

(3) A (2) bekezdés szerinti hirdetményi állományban az adósra, adóstársra vonatkozó hirdetmények gyűjtése iránti megkereséseket a jogosultság igazolásával - közigazgatási szerv, bíróság, közjegyző és más jogszabályban feljogosított állami vagy önkormányzati szerv esetén a feladatkör és az adatkérés jogalapjának megjelölésével - a CsSz illetékes területi szervéhez kell benyújtani. A megkeresés teljesítése, illetve a betekintés biztosítása ingyenes. A megkeresésekre és azok teljesítésére vonatkozó adatokat a CsSz területi szerve nyilvántartja.

(4) Az Are. tv. 25. § (5) bekezdése szerinti archív hirdetményi adatállományban az Are. tv. 29. § (3) bekezdése szerinti visszavonó hirdetményt is el kell helyezni, a visszavonó hirdetmény közzétételétől számított 30. napon belül.

(5) A hirdetményt az archív hirdetményi állományból törölni kell

a) az Are. tv. 25. § (5) bekezdés szerinti 10 éves időszak lejártának utolsó napján,

b) a (4) bekezdésben említett visszavonó hirdetmény archív állományba helyezésétől számított 10 éves időszak utolsó napján.

(6) Az archív hirdetményi állományból történő törlés iránt - a CsSz illetékes területi szerve kezdeményezésére - a CsSz központi szerve intézkedik.

8. Folyamatban lévő végrehajtási eljárásokkal és végrehajtáson kívüli zálogértékesítésekkel összefüggő feladatok

13. § (1) Az Are. tv. 28. § (1), (2) és (4) bekezdése szerinti, a végrehajtást foganatosító szerv részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése a CsSz illetékes területi szervének feladata, amelyet az Are. tv. 25. § (4) bekezdése szerinti hirdetmény közzétételével egyidejűleg tesz meg postai úton, és - amennyiben az adat rendelkezésére áll - egyidejűleg faxon és szkennelve elektronikus levélben is.

(2) A CsSz illetékes területi szerve az (1) bekezdésben meghatározott módon értesítést küld az Are. tv. 28. § (4) bekezdése szerint bírósági végrehajtáson kívüli értékesítést végző zálogjogosultnak, kivéve, ha hivatalos tudomása van arról, hogy az adós a bejelentést már megtette.

(3) Az adósságrendezési eljárásban felhívás ellenére részt nem vevő Are. tv. 5. § 18. pontja szerinti egyéb kötelezettel szemben az Are. tv. 28. § (3) bekezdése szerint folytatódó végrehajtások során behajtott összegekről szóló tájékoztatást a végrehajtást kérő

a) az Are. tv. 4. § (5) bekezdés szerinti követelmények szerint elektronikus úton, vagy

b) postai úton és szkennelt elektronikus levélben vagy faxon küldi meg a CsSz illetékes területi szervének.

(4) A (2) bekezdés szerinti értesítésben meg kell jelölni az adós és az egyéb kötelezett természetes személyazonosító adatait, és annak az adósságrendezési eljárásnak az ARE nyilvántartás szerinti ügyazonosítóját, amelyben az egyéb kötelezett nem élt a részvétel lehetőségével.

9. Intézkedések az adós halála esetén

14. § Ha az adós az adósságrendezés kezdeményezésének benyújtását követően meghal és nincs adóstárs, a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás félbeszakad, az adósságrendezés kezdeményezésének joghatásai fennmaradnak, a jogosult az óvadékból történő kielégítési jogát nem gyakorolhatja. Az ügygondnok kirendelése iránt a CsSz illetékes területi szerve keresi meg a bíróságot.

14/A. §[21] A CsSz illetékes területi szerve megküldi az ügygondnokot kirendelő végzést a CsSz központi szerve részére az ügygondnok díjának megelőlegezése céljából. A CsSz területi szerve tájékoztatja az eljárásba belépő jogutódot arról, hogy a költségvetésből megelőlegezett ügygondnoki díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét a CsSz központi szervének pénzforgalmi számlájára kell teljesítenie.

10. Bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás

15. §[22] (1) A CsSz illetékes területi szerve a főhitelező Are. tv. 30. § (8) bekezdése szerinti értesítése alapján jegyzi be a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodással összefüggő adatokat az ARE nyilvántartásba és tölti fel a megállapodást digitalizált formában az ARE nyilvántartás dokumentumtárába.

(2) A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban a CsSz területi szerve segítséget nyújthat az adósnak a záró elszámolás elkészítéséhez.

11. Sikertelen bíróságon kívüli adósságrendezés

16. § (1) A CsSz illetékes területi szerve végzi

a) a bíróságon kívüli adósságrendezés Are. tv. 25. § (2) bekezdése szerinti sikertelen kezdeményezése tényének, valamint a bíróságon kívüli adósságrendezés Are. tv. 31. §-a szerinti sikertelen lefolytatása tényének ARE nyilvántartásba történő bejegyzésével,

b) az ARE nyilvántartásba történő bejegyzésről az Are. tv. 31. § (3) bekezdésében felsorolt szervezetek, illetve személyek értesítésével, valamint

c) a sikertelenül kezdeményezett vagy a sikertelenül lefolytatott bírósági adósságrendezés következményeképpen az adós kérelmének, a kérelem mellékleteinek az illetékes bíróság részére történő megküldésével

összefüggő feladatokat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a CsSz illetékes területi szerve az Are. tv. 31. és 39. §-a alkalmazásával - a bírósági adósságrendezési eljárás megindításával összefüggő hirdetmény közzétételével egyidejűleg - az adós bírósági adósságrendezési eljárás iránti kérelmét és mellékleteit, a családi vagyonfelügyelő kijelölését tartalmazó okiratot, továbbá az ARE nyilvántartás bejegyzéseiről szóló kivonatot és a bejegyzés alapjául szolgáló dokumentumokat az Are. tv. 31. § (5) bekezdésében meghatározott módon küldi meg az illetékes bíróság részére.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a hirdetményben a CsSz központi szerv erre a célra nyitott kincstári számlájának számát kell megadni a nyilvántartásba vételi díjak befizetéséhez, és fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az átutaláskor az adósságrendezési ügy ARE nyilvántartás szerinti ügyazonosítóját és a befizetés jogcímét kell megadni a közlemények rovatban.

III. FEJEZET

BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS

12. A családi vagyonfelügyelővel összefüggő szabályok

17. § (1) A családi vagyonfelügyelő és annak helyettese kijelölése iránt a CsSz területi szerve intézkedik, ennek során figyelembe veszi a kijelölésre kerülő személyek ügyterhelését. A családi vagyonfelügyelő kijelöléséről a bíróság számára küldött értesítést a CsSz illetékes területi szervének vezetője írja alá. Az értesítésben ügyszámként az adósságrendezési ügy ARE nyilvántartás szerinti ügyazonosító számát kell megadni. A bíróság számára meg kell küldeni a családi vagyonfelügyelő, annak helyettese és a szakmai munkacsoport tagjai összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatát is.

(2) A családi vagyonfelügyelő kijelölésével egyidejűleg kell intézkedni a családi vagyonfelügyelő feladatellátását segítő, az Are. tv. 14. §-a szerinti szakmai munkacsoport felállításáról is. A szakmai munkacsoport egyidejűleg több családi vagyonfelügyelő feladatellátását is támogathatja.

(3) A családi vagyonfelügyelő és a szakmai munkacsoport tevékenységének közvetlen irányítása a CsSz területi szerve vezetőjének feladata, a CsSz központi szerve szakmai felügyelete mellett.

(4) A családi vagyonfelügyelő és helyettese kijelöléséről, az említett személyek közös postai, fax és elektronikus levelezési elérhetőségéről, az adott adósságrendezési ügyre vonatkozó ügyszám megjelölésével a CsSz területi szerve tájékoztatja az ismert hitelezőket és az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezetteket is.

(5) Az Are. tv. 12. § (3) bekezdés szerinti elektronikus adatszolgáltatás teljesítése a CsSz illetékes területi szervének feladata.

18. § (1) A családi vagyonfelügyelő és helyettese számára a CsSz területi szerve olyan ügyrendet alakít ki, hogy a helyettes a családi vagyonfelügyelő akadályoztatása esetén jár el önállóan, egyébként a családi vagyonfelügyelő számára, annak irányítása mellett végez előkészítő tevékenységet.

(2) A családi vagyonfelügyelő visszahívása esetén a helyettes visszahívásáról akkor kell intézkedni, ha

a) a kizárási ok az ő személyével összefüggésben is fennáll,

b) ha a jogszabálysértő tevékenység, illetve a mulasztás az ő tevékenységének is betudható, vagy

c) a helyettes tartósan keresőképtelen vagy más rendkívüli ok miatt nem tudja a feladatát ellátni.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a CsSz területi szerve a kijelölést visszavonja, és ennek megfelelően módosítja az adott ügyre vonatkozóan a családi vagyonfelügyelői kijelölést, és azt haladéktalanul megküldi a bíróságnak, az ismert hitelezőknek és az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezetteknek.

13. Bírósági adósságrendezési eljárással összefüggő hirdetmény

19. § (1) Az Are. tv. 39. §-a szerinti, a bírósági adósságrendezési eljárás elrendelésével összefüggő hirdetményben közzé kell tenni az adós lakóhelye szerinti illetékes CsSz területi szerv elektronikus és postai elérhetőségét is.

(2) A hirdetmény szövegének a 2. § (5) bekezdése szerinti hirdetményi rendszerben történő közzététele, a hirdetmény szövegének a CsSz honlapjáról történő eltávolítása iránt a családi vagyonfelügyelő intézkedik.

(3) Ha a bírósági adósságrendezési eljárást a bíróság megszünteti, a családi vagyonfelügyelő a végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül intézkedik a hirdetmény szövegének a honlapról történő eltávolítása, és az archív hirdetményi dokumentum-állományba történő áthelyezése iránt.

(4) A bírósági adósságrendezési eljárásban az Are. tv. 39. § (1) bekezdése alapján közzétett hirdetmény CsSz honlapról az Are. tv. 39. § (3) bekezdése szerinti öt éves időszak leteltét követő eltávolítása és archív hirdetményi adatállományba történő elhelyezése a családi vagyonfelügyelő - a családi vagyonfelügyelő megbízatásának megszűnését követően a CsSz illetékes területi szerv - feladata.

14. Végrehajtási eljárásokkal összefüggő intézkedések

20. § A családi vagyonfelügyelő az Are. tv. 43. §-a szerinti értesítéssel egyidejűleg a végrehajtást foganatosító hatóságot értesíti, és felkéri arra, hogy 5 napon belül szolgáltasson adatot az adóssal, adóstárssal, kezessel, illetve zálogkötelezettel szemben folyamatban lévő, és az Are. tv. értelmében felfüggesztésre kerülő végrehajtási eljárás során lefoglalt vagyonról, követelésekről, az adós részére folyósításra kerülő juttatásokra vonatkozóan a levonások folytatásának leállításáról, az adós számláira vonatkozóan a megterhelések leállításáról, a végrehajtást kérőnek ki nem fizethető, a végrehajtói letéti számlán kezelt összegekről, a bírósági letétben kezelt eszközökről és az Are. tv. 43. §-a alapján foganatosított értékesítésekről.

15. Az adós halála a bírósági adósságrendezés alatt

21. § (1) Ha az adós meghal és nincs adóstárs, a családi vagyonfelügyelő az Are. tv. 42. § (4) bekezdése szerinti bejelentés kézhezvételétől számítva haladéktalanul értesíti a hitelezőket arról, hogy a bírósági adósságrendezési eljárás az adós halála miatt félbeszakadt, de az adósságrendezés kezdeményezésének joghatásai a bíróság döntéséig fennmaradnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől az óvadékkal biztosított követelés jogosultja az óvadékból történő kielégítési jogát nem gyakorolhatja.

(3) Az ügygondnok kirendelése iránt a családi vagyonfelügyelő az (1) bekezdés szerinti intézkedésekkel egyidejűleg keresi meg a bíróságot, és tájékoztatást ad a CsSz központi szervének azon kincstári számlaszámáról, ahonnan az ügygondnok díja és a költségtérítése kifizetésre kerül.

(4) A bíróság által kirendelt ügygondnok átveszi az adóst az adósságrendezési eljárásban megillető értesítéseket, küldeményeket, ezeket a családi vagyonfelügyelő számára bemutatja, de nem jogosult az adós nevében jognyilatkozat megtételére, az adós vagyonával, pénzeszközeivel történő rendelkezésre.

(5)[23] A családi vagyonfelügyelő megküldi az ügygondnokot kirendelő végzést a CsSz központi szerve részére az ügygondnok díjának megelőlegezése céljából. A családi vagyonfelügyelő tájékoztatja az eljárásba belépő jogutódot arról, hogy a költségvetésből megelőlegezett ügygondnoki díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét a CsSz központi szervének pénzforgalmi számlájára kell teljesítenie.

16. Eljárás megszüntetésének kezdeményezése

22. § Az Are. tv. 7. § (4) bekezdése szerinti vagy más olyan esetben, amikor az adósságrendezési kérelem elutasításának vagy az adósságrendezési eljárás megszüntetésének van helye,

a) az adósságrendezés iránti kérelem elutasítását a CsSz területi szerve,

b) az adósságrendezési eljárás megszüntetését a kijelölt családi vagyonfelügyelő

kezdeményezi az illetékes bíróságnál.

17. A bírósági adósságrendezési eljárás lezárásával összefüggő intézkedések

23. § A bírósági adósságrendezési eljárás lezárásával összefüggő, a KHR tv. Mellékletének II. fejezet 1. pont 1.6. alpontjában meghatározott adatot a családi vagyonfelügyelő haladéktalanul felölti a CsSz központi szerve által erre a célra kifejlesztetett internetes felületre. A feltöltött adatokat a CsSz központi szerve 3 munkanapon belül továbbítja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a KHR tv.-ben meghatározott módon, a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás által rendszeresített formanyomtatványon.

IV. FEJEZET

AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB NEMPERES ELJÁRÁSOK

24. § (1) Az Are. tv. 35. alcíme szerinti, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnésének bírósági megállapítására irányuló kérelmet a CsSz illetékes területi szervénél kell előterjeszteni.

(2) Ha a bíróság jogerős végzéssel megállapítja a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatályának megszűnését, az erre vonatkozó adatot a CsSz illetékes területi szerve jegyzi be az ARE nyilvántartásba, és a végzést elhelyezi az ARE nyilvántartás dokumentumtárában.

25. § A 24. §-ban foglaltakat kell alkalmazni az Are. tv. 36. alcíme szerinti, a bírósági adósságrendezési egyezség hatálya megszűnésének bírósági megállapítására irányuló eljárásban is.

26. § Az Are. tv. 37. alcíme szerinti, az adóst mentesítő határozat hatályon kívül helyezését kezdeményező kérelem esetén a bíróság a CsSz területi szervét keresi meg a mentesítő határozattal összefüggő adósságrendezési eljárás iratainak megküldése iránt, és határozatát kézbesíti a CsSz területi szervének is.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

28. §[24] Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

29. §[25] A 2. § (6) bekezdése és 3. § (6) bekezdése a megelőző szerkezetátalakítási keretekről, az adósság alóli mentesítésről és az eltiltásokról, valamint a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és adósság alóli mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedésekről, és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról szóló (Szerkezetátalakítási és fizetésképtelenségi irányelv), 2019. június 20-i (EU) 2019/1023 európai parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikkének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 763/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § a) pontja. Hatálytalan 2021.12.28.

[2] Módosította a 763/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2021.12.28.

[3] Beiktatta a 763/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[4] Beiktatta a 471/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[5] Beiktatta a 763/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[6] Az alcímet beiktatta a 471/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[7] Beiktatta a 471/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[8] Módosította a 763/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2021.12.28.

[9] Az alcímet beiktatta a 471/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[10] Beiktatta a 471/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[11] Beiktatta a 471/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[12] Módosította a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 83. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[13] Beiktatta a 471/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[14] Módosította a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 83. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[15] Megállapította a 471/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 471/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2016.01.01.

[17] Megállapította a 763/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.12.28.

[18] Hatályon kívül helyezte a 763/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § b) pontja. Hatálytalan 2021.12.28.

[19] Megállapította a 763/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.12.28.

[20] Módosította a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 65. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[21] Beiktatta a 763/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2021.12.28.

[22] Megállapította a 763/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2021.12.28.

[23] Beiktatta a 763/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2021.12.28.

[24] Beiktatta a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[25] Beiktatta a 763/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2022.07.01.

Tartalomjegyzék