483/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kisvárdán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Kisvárda Ipari út 9. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás szerint Kisvárda belterület 3180/1 helyrajzi számú ingatlan, illetve ebből telekalakítási eljárás végleges befejezését követően kialakított telek területén élőállat-fogadó és állateledel-üzem építésére, a kapcsolódó építmények létesítésére és infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §[2] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. §[3]

4. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 483/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kisvárdán megvalósuló beruházásának megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági eljárások

1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. útügyi hatósági eljárások,

5. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

6. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

7. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

8. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

9. földmérési hatósági eljárások,

10. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

11. tűzvédelmi hatósági eljárások,

12. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárások,

13. közegészségügyi hatósági eljárások,

14. területrendezési hatósági eljárások,

15. katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

16. azok az 1-15. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükségesek,

17. az 1-16. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 222. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 97. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 223. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék