2015. évi IV. törvény

egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékével összefüggő módosításáról[1]

1. § (1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 104. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jövedéki engedélyre jogosult az a személy,)

"a) aki - az (5) és (8)-(11) bekezdésben meghatározott eltéréssel - az ásványolajtermékek esetében 600 millió Ft, dohánygyártmányok esetében 22 millió Ft, az egyéb jövedéki termékek esetében 20 millió Ft jövedéki biztosítékot nyújt,"

(2) A Jöt. 104. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) A jövedéki engedélyes kereskedő, az importáló és az exportáló által nyújtandó jövedéki biztosítékra a 38. § (5) , (9) és (11) bekezdését is alkalmazni kell. A jövedéki biztosíték érvényesítésére a vámhatóság a jogerősen megállapított jövedéki vagy mulasztási bírság tartozás esetén - végzés nélkül - jogosult, illetve - a 26/A. § (6) bekezdése szerinti esetben - a 38. § (12) bekezdését kell alkalmazni."

2. § A Jöt. 128/L. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ásványolajtermékek és dohánygyártmányok kivételével a jövedéki termék esetében a jövedéki biztosítékra az egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékével összefüggő módosításáról szóló 2015. évi IV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 104. § (2) bekezdés a) pontját 2015. január 1-jétől kell alkalmazni, azzal, hogy ezen jövedéki termékek tekintetében a jövedéki biztosítékot nem kell az (1) bekezdés szerint kiegészíteni, és a (2) bekezdéstől eltérően a pénzügyi biztosítékot nyújtó a gazdálkodó tevékenységét abban az esetben is végezheti, ha a (2) bekezdés szerinti irat bemutatására 2015. február 1-jéig nem került sor.

(4) Ha a vámhatóság az ásványolajtermékek és dohánygyártmányok kivételével a jövedéki termékre vonatkozó jövedéki engedélyt a 2015. január 1-jén hatályos 104. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jövedéki biztosítéknyújtási kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt 2015. február 1. és a Módtv2. hatálybalépése között visszavonta, e határozatát és az ezzel összefüggésben kiszabott jövedéki bírságot megállapító határozatát a Módtv2. hatálybalépésétől számított 30 napon belül hivatalból visszavonja, illetve a Módtv2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ilyen eljárást megszünteti, feltéve, hogy a Módtv2.-vel megállapított 104. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelő összegű jövedéki biztosíték rendelkezésre áll.

(5) Ásványolajtermékek és dohánygyártmányok kivételével a jövedéki termék esetén a jövedéki biztosítéknak a Módtv2.-vel megállapított 104. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel történő csökkentésével összefüggő vámhatósági eljárásra a 38. § (9) bekezdését kell alkalmazni."

3. § Nem lép hatályba a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 54. alcíme.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2016. január 2-án hatályát veszti.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2015. március 3-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére