56/2015. (IX. 30.) NFM rendelet

a jogi, szervezeti és döntéshozatali szempontból független pályahálózat-működtető függetlenségi feltételeinek részletes szabályairól

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) az országos jelentőségű vasútvonalat működtető pályahálózat-működtető vasúti társaságra (a továbbiakban: pályahálózat-működtető),

b) az országos vállalkozó vasúti társaságra,

c) a vasúti igazgatási szervre.

2. A pályahálózat-működtető függetlenségi feltételei

2. § Jogi szempontból független az az pályahálózat-működtető, amely

a) önálló jogi személyiségű gazdasági társaság,

b) jogi formáját tekintve független bármely vállalkozó vasúti társaságtól,

c) nem végez országos vállalkozó vasúti tevékenységet és

d) nem rendelkezik országos vállalkozó vasúti társasági működési engedéllyel.

3. § (1) Döntéshozatali szempontból független az a pályahálózat-működtető, amelynek

a) irányításában sem közvetve, sem közvetlenül országos vállalkozó vasúti társaság nem vesz részt,

b) a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság vezető tisztségviselője (a továbbiakban: vezető tisztségviselő) országos vállalkozó vasúti társaságban nem vezető tisztségviselő és országos vállalkozó vasúti társaságban nem minősül a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti vezető állású munkavállalónak (a továbbiakban: vezető állású munkavállaló),

c) döntéshozatali rendje az általa ellátott alapvető feladatok tekintetében minden országos vállalkozó vasúti társaság döntéshozatalától független és

d) független döntéshozatali joga nem vonható el.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjától eltérően döntéshozatali szempontból független az a pályahálózat-működtető is, amelynek vezető tisztségviselője vállalkozó vasúti társaság vezető tisztségviselője vagy vezető állású munkavállalója, ha a Ptk. szerinti társasági jogi ügyvezetésének működésére vonatkozó és a döntéshozatali rendjére vonatkozó szabályzat kizárja azt, hogy vezető tisztségviselője vagy vezető állású munkavállalója a döntést egyedül hozza meg, vagy egyetértési joga legyen a testület döntésére vonatkozóan.

(3) Az (1) bekezdés c) és d) pontjai vonatkozásában döntéshozatali szempontból független az a pályahálózat-működtető, amelynek a vállalkozó vasúti társaságban vezető tisztségviselője és vezető állású munkavállalója olyan döntések előkészítésében, döntésekre vonatkozó szavazásokban nem vesz részt, amely az alapvető feladatok tekintetében a Ptk. szerinti társasági jogi tulajdonosi döntést foglal magában.

4. § Szervezeti szempontból független az a pályahálózat-működtető, amely jogi szempontból független, továbbá

a) nincs közös szervezete vagy szervezeti egysége országos vállalkozó vasúti társasággal,

b) vezető tisztségviselője és vezető állású munkavállalója országos vállalkozó vasúti társaságban vagy annak kapcsolt vállalkozásában részesedést nem szerez, és az Mt. szerinti egyéb juttatásuk úgy van kialakítva, hogy az nem függ a pályahálózat-működtetőn kívül országos vállalkozó vasúti társaság üzleti eredményétől,

c) a tevékenysége ellátása során - a polgári jogi szerződés alapján ellátott feladatokon túl - nem veszi igénybe az országos vállalkozó vasúti társaság szervezeteit,

d) nem történik a pályahálózat-működtető és az országos vállalkozó vasúti társaság között munkavállalók kirendelése vagy cseréje.

3. A jogi, szervezeti és döntéshozatali szempontból független pályahálózat-működtető működésére vonatkozó előírások

5. § (1) A jogi, szervezeti és döntéshozatali szempontból független pályahálózat-működtető köteles biztosítani az alapvető feladatokkal és a kizárólag a pályahálózat-működtető által nyújtott vasúti szolgáltatásokkal összefüggő adatszolgáltatás vonatkozásában, hogy a vasúti pályahálózatot igénybevevő vállalkozó vasúti társaságok egymás adataihoz ne férhessenek hozzá. Biztosítania kell továbbá az üzleti szempontból érzékeny és üzleti titokká minősített adatokhoz való hozzáférés tilalmát, valamint a vonatkozó titoktartási szabályok betartását is.

(2) A jogi, szervezeti és döntéshozatali szempontból független pályahálózat-működtető köteles biztosítani az alapvető feladatokkal és a kizárólag a pályahálózat-működtető által nyújtott vasúti szolgáltatásokkal összefüggő tevékenység informatikai elkülönítését a pályahálózat-működtető által ellátott más feladatoktól mind az informatikai eszközök használata (hardver és szoftver használat) mind pedig az informatikai feladatot ellátó munkavállalók vonatkozásában.

4. A függetlenség feltételeinek biztosítása

6. § (1) A jogi, szervezeti és döntéshozatali szempontból független pályahálózat-működtető köteles a függetlenségre vonatkozó fő szabályokat a létesítő okiratában, a szervezeti és működési szabályzatában és a belső szabályzataiban rögzíteni.

(2) A jogi, szervezeti és döntéshozatali szempontból független pályahálózat-működtető köteles létesítő okiratában rögzíteni a következő feltételeket:

a) országos vállalkozó vasúti tevékenység kizárása a társaság tevékenységi köre meghatározásánál,

b) önálló döntési jogosultság biztosítása az általa ellátott alapvető feladatok tekintetében, e jogkör elvonásának tilalma.

(3) A jogi, szervezeti és döntéshozatali szempontból független pályahálózat-működtető köteles a függetlenségi intézkedések biztosítékainak meghatározására szervezeti és működési szabályzatában, továbbá az 5. § (2) bekezdésben meghatározottakra vonatkozó, az (1) bekezdésben meghatározott belső szabályzataiban rögzíteni a következő feltételeket:

a) a vállalkozó vasúti társaságban vezető tisztségviselő és vezető állású munkavállaló részvételének kizárását az alapvető feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítésében és a döntéshozatalában,

b) e rendelet 5. § (1) és (2) bekezdésének való megfelelés kötelezettségét.

(4) A jogi, szervezeti és döntéshozatali szempontból független pályahálózat-működtető köteles egyéb belső szabályzataiban és egyéb megállapodásaiban is az e rendeletben meghatározott függetlenséget biztosító intézkedéseket megjeleníteni és a függetlenség biztosítékait szabályozni.

5. A függetlenség feltételei meglétének ellenőrzése

7. § (1) A pályahálózat-működtető köteles a függetlenségi megfelelési kérelmet annak elkészítését követő 8 napon belül a vasúti igazgatási szervhez jóváhagyásra benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az 1. mellékletben felsorolt dokumentumok másolatát és a vasút igazgatási szerv írásos nyilatkozatát arról, hogy a másolatok az eredeti dokumentumokkal mindenben megegyezőek.

(2) A pályahálózat-működtető a függetlenség feltételeiben beállt változásokat a változás beállását követő 15 napon belül a változásra vonatkozó és az azt tartalmazó iratok másolatának csatolásával köteles a vasút igazgatási szervnek írásban bejelenteni, nyilatkozva arról, hogy a másolatok az eredeti dokumentumokkal mindenben megegyezőek.

(3) A vezető tisztségviselők és vezető állású munkavállalók esetében változásnak minősül, ha az 1. melléklet 3. pont b) alpontjában szereplő nyilatkozat tartalmára vonatkozóan vagy a vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló személyében áll be változás.

8. § (1) A vasúti igazgatási szerv piacfelügyeleti eljárás keretében ellenőrizheti a jogi, szervezeti és döntéshozatali szempontból független pályahálózat-működtető függetlenségi megfelelési dokumentum szerinti működését.

(2) A vasúti igazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti piacfelügyeleti eljárás keretében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 77. §-ában meghatározott adatszolgáltatásra kötelezheti a pályahálózat-működtetőt.

(3) A vasúti igazgatási szerv jogosult továbbá előzetes értesítés nélkül a pályahálózat-működtető és a vállalkozó vasúti társaság irodáiba belépni és ott vizsgálatot folytatni.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

10. § (1) A jelen rendelet hatálybalépésekor működő pályahálózat-működtető a jogi, döntéshozatali és szervezeti függetlenségét 2015. november 1-jéig kérelmezi, az új pályahálózat-működtető társaság pedig a megalakulását vagy a jogi, döntéshozatali és szervezeti független pályahálózat-működtetőként való működésről való döntést követő 60 napon belül köteles a vasúti igazgatási szervhez a kérelmet benyújtani.

(2)[1] Az a jelen rendelet hatálybalépésekor működő pályahálózat-működtető, amely az (1) bekezdésben foglalt határidőben kérelmet nem nyújt be, azokat az alapvető feladatokat, amelyeket e rendelet hatálybalépése előtt gyakorolt, legkésőbb 2015. december 31-ig végezheti. Az a jelen rendelet hatálybalépésekor működő pályahálózat-működtető, amely esetében a vasúti igazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti kérelemre indult eljárásban a jogi, döntéshozatali vagy szervezeti függetlenségi feltételek hiányát állapítja meg, azokat az alapvető feladatokat, amelyeket e rendelet hatálybalépése előtt gyakorolt, legkésőbb a vasúti igazgatási szerv döntésének véglegessé válását követő 60. napig végezheti.

11. § Ez a rendelet az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének való megfelelést szolgálja.

Dr. Seszták Miklós s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet az 56/2015. (IX. 30.) NFM rendelethez

A függetlenségi megfelelési dokumentáció tartalma

1. A jogi szempontból független státusz igazolására szolgáló okiratok jegyzéke

a) a társaság létesítő okirata,

b) a társaság cégjegyzékszámára vonatkozó jognyilatkozata.

2. A döntéshozatali szempontból független státusz igazolására szolgáló okiratok jegyzéke

a) a társaság igazgatóságának, vagy taggyűlésének ügyrendje,

b) a társaság szervezeti és működési szabályzata,

c) a társaság pénzügyi és számviteli rendjéről szóló utasítás, beleértve a számviteli elkülönítési szabályoknak való megfelelés rendjére vonatkozó utasítást is,

d) a vezető tisztségviselők nyilatkozata a 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakról,

e) a pályahálózat-működtető nyilatkozata az 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakról,

f) a pályahálózat-működtető nyilatkozata az 3. § (1) és (2) bekezdésére vonatkozóan a benyújtott döntéshozatali rendről szóló szabályzatok teljeskörűségére vonatkozóan,

g) a pályahálózat-működtető nyilatkozata a 3. § (3) bekezdésére vonatkozóan.

3. A szervezeti szempontból független státusz igazolására szolgáló okiratok jegyzéke

a) a társaság foglalkoztatási adatainak, valamint külön a vezető tisztségviselőkre és vezető állású munkavállalókra vonatkozó adatok benyújtása minden év február 15-éig,

b) a vezető tisztségviselők és vezető állású munkavállalók teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt jognyilatkozata arról, hogy vállalkozó vasúti társaságban vagy annak kapcsolt vállalkozásában részesedést nem szereztek, juttatásuk úgy van kialakítva, hogy az nem függ a pályahálózat-működtetőn kívül vállalkozó vasúti társaság üzleti eredményétől,

c) a vezető tisztségviselők és a vezető állású munkavállalók juttatásait szabályozó belső dokumentumok,

d) egyszemélyi vezetésű társaságnál a vezető tisztségviselő, többes vezetés vagy vezető testület irányítása alatt álló társaság esetén pedig két vezető tisztségviselő együttes jognyilatkozata arról, hogy

- a társaság tevékenysége ellátása során - nem értve ez alatt a polgári jogi szerződés alapján ellátott feladatokat - nem veszi igénybe a vállalkozó vasúti társaság szervezeteit és

- nem valósul meg a pályahálózat-működtető és a vállalkozó vasúti társaság között a munkavállalók kirendelése vagy cseréje,

e) a társaság Közzétételi szabályzatáról szóló belső utasítás,

f) a társaság Informatikai biztonsági szabályzatáról szóló belső utasítás,

g) a társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról szóló belső utasítás,

h) a pályahálózat-működtető tájékoztatása az üzemeltetett informatikai rendszerekről, valamint arról, hogy az informatikai rendszerek és az informatikai feladatot ellátó munkavállalók függetlenek országos vállalkozó vasúti társaságtól.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 91. §-a. Hatályos 2018.01.01.

Tartalomjegyzék