61/2015. (XI. 24.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"11. rendőri szerv: az Országos Rendőr-főkapitányság, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, a rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség, a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, a Terrorelhárítási Központ, valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálat,"

(2) A Rendelet 2. §-a a következő 15. és 16. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"15. a rendőrség ügyeletese: az Országos Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a határrendészeti kirendeltségek ügyeletein, illetve a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok tevékenység-irányítási központjain ügyeleti szolgálatot ellátó személy,

16. ügyeletvezető: az Országos Rendőr-főkapitányság Főügyeletének, a Készenléti Rendőrség Központi Ügyeletének, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság ügyeletének, illetve a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok tevékenység-irányítási központjainak ügyeletvezetői beosztását betöltő személy."

2. § A Rendelet 3. § (3) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(A szolgálatok:)

"l) a tanúvédelmi szolgálat."

3. § A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A rendőr meghatározott szolgálati feladat végrehajtása során észlelt vagy tudomására jutott kisebb súlyú jogsértő cselekmény esetén a meghatározott szolgálati feladatának teljesítését folytatja, azonban a szolgálati elöljárónak történő jelentéssel vagy az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv legközelebbi ügyeletének vagy tevékenység-irányítási központjának értesítésével köteles intézkedést kezdeményezni. A rendőr az életet, testi épséget és a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető magatartás észlelése esetén köteles intézkedni, azonban az alábbi feladatokat ellátó rendőr az intézkedés végrehajtása helyett intézkedés kezdeményezése érdekében jelentést tesz, ha a szolgálati feladat teljesítésének megszakítása

a) Magyarország védett vezetői vagy kijelölt létesítményei tekintetében jelentkező személy- vagy objektumvédelmi szolgálati feladat végrehajtásának biztonságát vagy eredményességét,

b) a terrorelhárítási feladatok végrehajtásának eredményességét,

c) a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési tevékenységének eredményességét,

d) a Védelmi Program biztonságos végrehajtását,

e) a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés e) és f) pontja szerint ellátott személyi védelem biztonságos végrehajtását, vagy

f) a titkos információgyűjtés eredményességét

veszélyeztetné."

4. § A Rendelet 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az útlevélkezelői fülkében útlevélkezelői szolgálatot teljesítő rendőr az (1) bekezdésben meghatározott tisztelgést nem hajtja végre."

5. § A Rendelet 26. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Fokozott ellenőrzés végrehajtását)

"a) az ország egész területén vagy több megye illetékességi területén az országos rendőrfőkapitány, a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes,"

(rendelheti el.)

6. § A Rendelet 31. § (10) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az előállító egységben történő elhelyezéssel egyidejűleg a fogvatartott elhelyezéséről a 2. melléklet szerinti, a fogvatartás során keletkezett iratanyagokkal együtt tárolandó nyomtatványt kell kitölteni, amely tartalmazza)

"d) az étkeztetésre, valamint a fogvatartott ellátásával - különösen az egészségügyi ellátásával, az esetleges sérüléseivel, illetve panaszaival, valamint a fogvatartásának kapcsán meghatározott értesítési kötelezettségekkel - összefüggő jogszabályi előírások végrehajtására vonatkozó adatokat."

7. § A Rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"32. § Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint jogosult az előállítás időtartamán túl a külföldi visszatartására."

8. § A Rendelet 38. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kényszerítő eszköz alkalmazásáról készített jelentés tartalmazza:)

"a) az alkalmazás alapjául szolgáló magatartás eseményhű bemutatása mellett annak leírását, hol, mikor, kivel szemben, mennyi ideig, milyen kényszerítő eszköz alkalmazására került sor, és ennek mi volt az indoka,"

9. § A Rendelet 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bilincs alkalmazása kizárólag az Rtv. 48. §-ában meghatározott esetekben, a kényszerítő eszköz alkalmazásának az Rtv.-ben és az e rendeletben meghatározott követelményei teljesülése esetén, különösen azzal szemben lehet indokolt,

a) aki erőszakos, garázda magatartást tanúsít, és ennek abbahagyására testi kényszerrel nem késztethető,

b) aki az intézkedő rendőrt, annak segítőjét, valamint az intézkedésben közreműködőt megtámadja,

c) akinek az elfogására bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt került sor, és szökése bilincs alkalmazása nélkül nem akadályozható meg,

d) akinek a jogszerű intézkedéssel szembeni ellenszegülése testi kényszerrel nem törhető meg,

e) aki önkárosító magatartást tanúsít vagy ilyen magatartás tanúsításával fenyeget,

f) akinek fogvatartása során kísérését rendelték el, illetve - az őrzés idejére - akit az előállító egységen vagy a fogdán kívül őriznek, vagy

g) akit egyedül intézkedő rendőr állít elő."

10. § A Rendelet 42. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha műszaki jellemzőiből más nem következik, az elektromos sokkoló eszköz használata elsősorban a végtagokra irányulhat."

11. § (1) A Rendelet 44. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az útzár alkalmazását)

"a) az országos rendőrfőkapitány, a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes, a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, a műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes, vagy - a Terrorelhárítási Központ által védett létesítmények vagy biztosított rendezvények, továbbá a Terrorelhárítási Központ által védett személyek programhelyszíneinek vonatkozásában, illetve a hatásköre szerint ellátott speciális feladatok végrehajtása során - a Terrorelhárítási Központ főigazgatója, továbbá"

(rendeli el.)

(2) A Rendelet 44. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az útzár autópályán, autóúton történő alkalmazását az országos rendőrfőkapitány, a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes, a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, a műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes, vagy - a hatásköre szerint ellátott speciális feladatok végrehajtása során - a Terrorelhárítási Központ főigazgatója rendeli el."

12. § A Rendelet 70. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A rendőr a mellé - közös végrehajtást igénylő feladat esetén - járőrtársként beosztott katonával, büntetés-végrehajtási felügyelővel, pénzügyőrrel, országgyűlési őrrel, az Európai Unió jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés alapján más állam rendvédelmi szervének tagjával, közterület-felügyelővel, fegyveres biztonsági őrrel, polgárőrrel, illetve az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó rendészeti feladatokat ellátó személyekkel együttműködve látja el a járőrözést. Ha a feladat jellege megkívánja, a rendőr járőrtársként osztható be katonai rendészeti járőrözésre. A vegyes összetételű járőrök tagjainak intézkedési jogára - jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában - a vezénylő szervre vonatkozó jogszabályok irányadók."

13. § A Rendelet 77. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"77. § A rendkívüli őr külön utasításra végez a szolgálati elöljáró által meghatározott biztosítási, őrzési feladatot. Az utasítást rendkívüli őri őrutasításban, írásban kell meghatározni. Halaszthatatlan esetben az utasítást szóban is meg lehet határozni, azonban azt haladéktalanul írásba kell foglalni."

14. § A Rendelet 84. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"84. § Készenlétet az országos rendőrfőkapitány, a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója, a Készenléti Rendőrség parancsnoka, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatója, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatója, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója, a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány, a rendőrkapitány és a határrendészeti kirendeltség vezetője rendelhet el az irányítása alatt álló szerv, szervezeti egység vagy szervezeti elem vonatkozásában."

15. § A Rendelet 72. alcíme a következő 98/A. §-sal egészül ki:

"98/A. § (1) Ha a szolgálati feladat jellegéből más nem következik, a szolgálat egyenruhában történő ellátása során a rendőr csak olyan haj-, arcszőrzet-, köröm-, illetve műköröm-viseletet hordhat, ami nem akadályozza vagy veszélyezteti a szolgálati feladatok biztonságos ellátását, nem alkalmas sérülés okozására, nem sérti a rendőri hivatás tekintélyét és a rendőrség működésébe vetett közbizalmat, valamint tükrözi az egyenruha méltóságát.

(2) A szolgálat egyenruhában történő ellátása során a rendőr látható testfelületén - a szolgálati elöljáró ellenkező utasításának hiányában a rendeltetésszerűen viselt karóra, gyűrű, nők esetében egy pár fülbevaló kivételével - ékszert, testékszert, divatékszert a szolgálat ellátása során nem viselhet."

16. § A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

17. § A Rendelet

a) 4. § (4) bekezdésében a "rendőri szerv" szövegrész helyébe a "rendőrség",

b) 12. § (1) bekezdésében az "az ügyeletet" szövegrész helyébe az "a rendőrség ügyeletesét",

c) 13. § (1) bekezdésében az "ügyeleten" szövegrész helyébe az "a rendőrség ügyeletesén",

d) 23. §-ában a "rendőrkapitányság" szövegrész helyébe a "tevékenység-irányítási központ",

e) 26. § (2) bekezdés b) pontjában az "az ügyeletvezető" szövegrész helyébe az "a tevékenység-irányítási központ ügyeletvezetője",

f) 26. § (3) bekezdésében a "rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes, a rendészeti igazgató" szövegrész helyébe a "rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes",

g) 36. § (3) bekezdésében az "ügyeletes tisztet" szövegrész helyébe az "annak jogkörében eljáró személyt",

h) 44. § (7) bekezdésében az "az illetékes ügyelet vezetője" szövegrész helyébe az "a feladat- és hatáskörrel rendelkező ügyeletvezető",

i) 57. § (2) bekezdésében a "rendőr-főkapitányságok ügyelete" szövegrész helyébe a "rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központja",

j) 57. § (4) bekezdésében a "valamint az ügyelet vezetője" szövegrész helyébe az "a megyei rendőr főkapitányság tevékenység-irányítási központjának ügyeletvezetője, valamint az ügyeletese",

k) 80. § (1) bekezdésében az "ügyeletével" szövegrész helyébe a "tevékenység-irányítási központjával",

l) 80. § (2) bekezdésében az "ügyelete" szövegrész helyébe a "tevékenység-irányítási központja", és

m) 82. § (4) bekezdésében az "ügyeletese" szövegrész helyébe a "szolgálatparancsnoka"

szöveg lép.

18. § (1) Hatályát veszti a Rendelet

a) 41. § (2) bekezdése és

b) 64. § (5) bekezdés c) pontja.

(2) Hatályát veszti a Rendelet

a) 3. § (2) bekezdés g) pontjában és 3. § (3) bekezdés i) pontjában a "valamint" szövegrész,

b) 26. § (2) bekezdés b) pontjában az "a bűnügyi vagy a rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes," szövegrész,

c) 44. § (5) bekezdés b) pontjában az "a rendészeti vagy a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes," szövegrész.

19. § Ez a rendelet 2015. december 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 61/2015. (XI. 24.) BM rendelethez

"2. melléklet a 30/2011. (IX. 22.) BM rendelethez

NYOMTATVÁNY

az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartott személy őrzésével és ellátásával kapcsolatos adatokról

DátumA fogvatartott neve, szül. helye és ideje
(év, hó, nap), anyja neve, lakcíme
Az elhelyezést kezdeményező szerv
megnevezése, az elhelyezés kezdő időpontja
Az előállító helyiség elhagyásának időpontjaAz étkeztetésre és az ellátásra
vonatkozó, valamint a
szükséges további
megjegyzések
évnapóra,
perc
évnapóra,
perc
Szerv megnevezése (p.h.)
I.II.III.
A felügyeletet végrehajtó
rendkívüli őr neve,
rendfokozata, azonosító
száma:
Őrzés ideje (óra, perc/-tól,-
ig/)
A felügyeletet végrehajtó
rendkívüli őr neve,
rendfokozata, azonosító
száma:
Őrzés ideje (óra, perc/-tól,-ig/)A felügyeletet végrehajtó
rendkívüli őr neve,
rendfokozata, azonosító
száma:
Őrzés ideje (óra, perc/-tól,-
ig/)
aláírásaláírásaláírás
Az ideiglenes őri feladatok átadása-átvétele szigorú számadásos szolgálati tevékenység!"

"

Tartalomjegyzék