2015. évi XCVI. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosításáról

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

1. § Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 77. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény:)

"e) a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. június 26-i 2013/37/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

2. § (1) Az Infotv. 1. melléklet "II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok" táblázat 19-21. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Adat)(Frissítés)(Megőrzés)
19.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerint újrahasznosítás céljára elérhető
kulturális közadatok listája a rendelkezésre
álló formátumok megjelölésével, valamint
a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerint újrahasznosítható közadat típusokról való
tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok
megjelölésével
A változásokat követő
15 napon belül
Az előző állapot 1 évig
archívumban tartásával
20.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok
újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési
feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
A változásokat követő
15 napon belül
Az előző állapot
törlendő
21.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok
újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre
bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke,
a díjszámítás alapját képező tényezőkkel
együttesen
A változásokat követő
15 napon belül
Az előző állapot
törlendő

(2) Az Infotv. 1. melléklet "II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok" táblázata a következő 24. és 25. sorral egészül ki:

(Adat)(Frissítés)(Megőrzés)
24.A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok
újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos
jogot biztosító megállapodások szövege
A változásokat követő
15 napon belül
Az előző állapot
törlendő
25.A közadatok újrahasznosításáról szóló
törvény szerinti azon jogszabály, közjogi
szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási
szerződés vagy más kötelező erővel bíró
dokumentum (vagy az annak elérhetőségére
mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás
céljából rendelkezésre bocsátható közadat
gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és
terjesztésével összefüggő költségek jelentős
részének saját bevételből való fedezését írja elő
a közfeladatot ellátó szerv részére
A változásokat követő
15 napon belül
Az előző állapot
törlendő

2. A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosítása

3. § (1) A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Közadat tv.) 1. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) E törvény hatálya a közfeladatot ellátó szervek által kezelt közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására terjed ki.

(2) A közfeladatot ellátó szervek kizárólag akkor járhatnak el e törvény rendelkezései szerint, ha a közadat vagy a kulturális közadat újrahasznosítása érdekében kérelmet benyújtó igénylő úgy nyilatkozott, hogy a közadatot vagy a kulturális közadatot újrahasznosítás céljából igényli.

(3) Ha az igénylő nem nyilatkozott a (2) bekezdésnek megfelelően, a közfeladatot ellátó szerv az igénylés célját, valamint azt, hogy egy adott igénylés a közadat vagy a kulturális közadat újrahasznosítására vonatkozik-e, nem vizsgálhatja."

(2) A Közadat tv. 1. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény hatálya nem terjed ki:)

"a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igényekre;"

4. § A Közadat tv. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A (2) bekezdésben és a 3. §-ban meghatározott adatok kivételével a közfeladatot ellátó szerv a II. és III. Fejezet rendelkezései szerint bocsátja újrahasznosítás céljából rendelkezésre az általa kezelt közadatot.

(2) A közfeladatot ellátó szerv az általa kezelt kulturális közadatot a II. és III. Fejezet közadatokra vonatkozó, a III/A. Fejezetben meghatározott eltérésekkel alkalmazott rendelkezései szerint bocsátja újrahasznosítás céljából rendelkezésre."

5. § A Közadat tv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Nem bocsátható rendelkezésre újrahasznosítás céljából és jogszabályban sem határozható meg kötelezően rendelkezésre bocsátandó közadatként vagy kulturális közadatként:

a) olyan adat, amely rendelkezésre bocsátása kívül esik az érintett közfeladatot ellátó szerv közfeladatain,

b) olyan, közadatot vagy kulturális közadatot tartalmazó, szerzői jogi oltalom alá eső mű vagy más, szellemi alkotáshoz fűződő jog által védett tartalom, amelyen harmadik személyeknek szerzői jogi jogosultsága vagy más szellemi alkotáshoz fűződő joga áll fenn,

c) olyan közadat vagy kulturális közadat, amelyhez a hozzáférés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény vagy más törvény szerint kizárt vagy korlátozott,

d) a közszolgálati médiaszolgáltató és alvállalkozói kezelésében lévő olyan közadat, amely közszolgálati médiaszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges,

e) az oktatási és kutató intézmények, iskolák, felsőoktatási intézmények, valamint kutatási eredmények továbbítására létrehozott szervezetek kezelésében lévő közadat,

f) a kizárólag logókat, címerpajzsokat és jelvényeket tartalmazó közadat vagy kulturális közadat."

6. § A Közadat tv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § E törvény alkalmazásában:

1. hivatalos nyílt szabvány: a szoftverekkel való interoperabilitás biztosításának módjával kapcsolatos előírásokat részletesen meghatározó szabvány;

2. igénylő: bármely természetes személy, jogi személy vagy egyéni cég, amely közadat vagy kulturális közadat újrahasznosításra történő rendelkezésre bocsátása iránt e törvény szerint terjeszt elő kérelmet;

3. informatikai eszközzel automatikusan feldolgozható formátum: olyan fájlformátum, amely felépítése lehetővé teszi a benne rejlő egyedi adatok és adatstruktúra egyszerű azonosítását, felismerését és kinyerését az adatfeldolgozást végző informatikai eszközök és alkalmazások számára;

4. közadat: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat;

5. közfeladatot ellátó szerv: állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy;

6. kulturális közadat: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló, a kulturális örökség védelméről szóló, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló, valamint a mozgóképről szóló törvény hatálya alá tartozó közfeladatot ellátó szerv jogszabály alapján vezetett nyilvántartásában szereplő adat, továbbá a nyilvántartásában levő kulturális javakról, könyvtári dokumentumokról és köziratokról készült, digitális tartalomként feldolgozható elektronikus másolat;

7. nyílt formátum: a nyilvánosság számára az adat újrahasznosítását nem korlátozó, platformfüggetlen és korlátozás nélkül hozzáférhetővé tett elektronikus formátum;

8. újrahasznosítás: a közadat vagy kulturális közadat felhasználása olyan kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra, amely kívül esik azon a közfeladat ellátása keretén belüli eredeti, a közfeladat ellátását előíró jogszabályból eredő célkitűzésen, amire az adatot előállították;

9. újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátás: a közadathoz vagy kulturális közadathoz az igénylő részére biztosított olyan hozzáférés, amely lehetővé teszi az igényelt adat újrahasznosítását az igénylő számára, ideértve különösen az adat adathordozón vagy elektronikus úton történő egyszeri vagy rendszeres átadását, az adatot tartalmazó adatbázishoz történő közvetlen hozzáférés biztosítását, továbbá bármely más jogszabályba nem ütköző hozzáférési módot, amelyben a közfeladatot ellátó szerv és az igénylő az újrahasznosítási megállapodásban megállapodik."

7. § A Közadat tv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A közfeladatot ellátó szerv köteles előzetesen közölni az igénylővel a díj kiszámítása során figyelembe vett tényezőket, ha a közadat újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátására megállapított díj eltér a közfeladatot ellátó szerv által a 6. § szerint elektronikusan közzétett általános díjtól vagy díjszámítástól.

(2) A közfeladatot ellátó szerv erre irányuló kérelem esetén köteles bemutatni az igénylőnek, hogy az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátásra vonatkozó kérelme teljesítésével összefüggésben fizetendő díjat milyen módon állapította meg."

8. § (1) A Közadat tv. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A díj mértéke nem haladhatja meg a rendelkezésre bocsátott közadatok feldolgozásának, rendelkezésre bocsátásának és terjesztésének határköltségét.

(2a) A (2) bekezdéstől eltérően a díj mértéke nem haladhatja meg a rendelkezésre bocsátott közadatok gyűjtésének, előállításának, feldolgozásának és terjesztésének legfeljebb öt százalékos nyereséghányaddal megnövelt költségét, ha

a) a közfeladatot ellátó szervnek a közfeladatainak ellátásával összefüggő költségei jelentős részét saját bevételeiből kell fedeznie,

b) jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum a kérelem tárgyát képező közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részben saját bevételből való fedezését írja elő a közadatot kezelő közfeladatot ellátó szerv részére.

(2b) A (2a) bekezdés szerinti költségek megállapításánál a díjat megállapító közfeladatot ellátó szerv által alkalmazott számviteli politikát kell alapul venni."

(2) A Közadat tv. 15. § (3) bekezdésében az "(1) és (2) bekezdéssel" szövegrész helyébe az "(1)-(2b) bekezdéssel" szöveg lép.

9. § (1) A Közadat tv. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a közadat rendelkezésre bocsátása az (1) bekezdésnek megfelelően

a) nem lehetséges,

b) aránytalan nehézséggel, egy egyszerű műveleten túlmutató erőfeszítéssel járna,

c) az adat vagy adatszerkezet sérülésével járna,

d) a közfeladat ellátását akadályozná, vagy

e) olyan leíró adat vagy információ rendelkezésre bocsátását is eredményezné, amelynek nyilvánosságra hozatala, megismerhetővé vagy hozzáférhetővé tétele az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott alapvető elektronikus információbiztonsági követelmények megsértésével járna,

a közadatot elektronikusan, informatikai eszközökkel automatikusan feldolgozható, nyílt formátumban, a - közadathoz kapcsolódó, rendelkezésre álló, az alapvető elektronikus információbiztonsági követelmények sérelme nélkül rendelkezésre bocsátható - leíró adatokkal együttesen, a rendelkezésre álló nyelven köteles a közfeladatot ellátó szerv az igénylő rendelkezésére bocsátani.

(3a) A közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása nem utasítható el önmagában az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott alapvető elektronikus információbiztonsági követelmények biztosítására történő hivatkozással, ha a közadat egyébként e törvény alapján újrahasznosítás céljára rendelkezésre bocsátható."

(2) A Közadat tv. 16. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A közfeladatot ellátó szerv a közadat e § szerinti rendelkezésre bocsátásánál törekszik arra, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok és leíró adatok megfeleljenek a szoftveres adatfeldolgozás interoperabilitását biztosító hivatalos nyílt szabványoknak."

(3) A Közadat tv. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az e §-ban foglaltak teljesítése érdekében a közfeladatot ellátó szerv nem köteles

a) közadat előállítására vagy a kérelemnek megfelelő átalakítására, illetve kivonatok készítésére, ha az aránytalan nehézséggel - egy egyszerű műveleten túlmutató erőfeszítéssel - járna,

b) közadatból, annak alapján elemzések, dokumentumok előállítására,

c) közadatok előállításának és tárolásának folytatására azzal a céllal, hogy azokat újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsáthassa."

10. § A Közadat tv. a következő III/A. Fejezettel egészül ki:

"III/A. FEJEZET

A KULTURÁLIS KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

12/A. Az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható kulturális közadatok köre és a rendelkezésre bocsátás különös szabályai

18/A. § (1) Az újrahasznosítás céljából kötelezően rendelkezésre bocsátandó kulturális közadatok körét az e törvény végrehajtására kiadott rendelet határozhatja meg.

(2) Erre vonatkozó kérelem vagy kérelmek esetén a kulturális közadatot kezelő közfeladatot ellátó szerv vezetője dönthet úgy, hogy engedélyezi az (1) bekezdés szerint megállapított kulturális közadatok körébe nem tartozó kulturális közadat rendelkezésre bocsátását is.

18/B. § Nem kell megneveznie a kérelemben megjelöltek teljesítése tekintetében felhasználási szerződés kötésére jogosultat a kulturális közadatot kezelő közfeladatot ellátó szervnek, ha a kérelmet a 3. § b) pontjára hivatkozással utasította el.

12/B. A díjazásra vonatkozó különös szabályok

18/C. § (1) A kulturális közadatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a kulturális közadat újrahasznosításra történő rendelkezésre bocsátásáért díjat állapíthat meg, a díj mértéke nem haladhatja meg a rendelkezésre bocsátott közadatok gyűjtésének, előállításának, feldolgozásának és terjesztésének legfeljebb öt százalékos nyereséghányaddal megnövelt költségét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségek megállapításánál a díjat megállapító közfeladatot ellátó szerv által alkalmazott számviteli politikát kell alapul venni.

(3) Az e törvény végrehajtására kiadott rendelet a díj mértékére, megállapításának szempontjaira, megfizetésének módjára, valamint a díjfizetés kedvezményeire és a díjfizetés alóli mentességekre vonatkozóan az (1) és (2) bekezdéssel összhangban további szabályokat állapíthat meg.

12/C. A kulturális közadat újrahasznosítására vonatkozó kizárólagos megállapodások eltérő szabályai

18/D. § (1) Ha a kulturális közadat újrahasznosítására vonatkozó szerződés vagy megállapodás a kulturális közadat digitalizálására kizárólagos jogot biztosít, e kizárólagosság időtartama a 10 évet csak a kizárólagosság indokoltságának első alkalommal a 11. évben, és az ezt követő 7 évente történő felülvizsgálata mellett haladhatja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés vagy megállapodás szövegét a közfeladatot ellátó szerv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint elektronikus úton közzéteszi.

(3) Semmis az (1) bekezdés szerinti szerződés vagy megállapodás olyan kikötése, amely a kulturális közadatot kezelő közfeladatot ellátó szerv számára kizárja vagy díj fizetéséhez köti a kizárólagosság időtartamának lejártát követően a digitalizált kulturális közadattal való rendelkezést, különösen annak újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátását."

11. § A Közadat tv. a következő 20/A. §-sal egészül ki:

"20/A. § A 2016. január 1-jén hatályos olyan kizárólagos jogot biztosító megállapodások, amelyek nem felelnek meg a 18/D. §-nak, a megállapodás lejártakor, de legkésőbb 2043. július 18-án megszűnnek."

12. § (1) A Közadat tv. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Felhatalmazást kapnak a miniszterek, hogy - az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel - a felügyeletük vagy irányításuk alá tartozó szervek által kezelt, újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátandó kulturális közadatok körét - a kultúráért felelős miniszter egyetértésével, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke véleményének kikérésével - rendeletben állapíthassák meg.

(1a) Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy a muzeális intézmények, levéltárak és könyvtárak által újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátandó kulturális közadatok körét - a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke véleményének kikérésével - rendeletben állapíthassa meg."

(2) A Közadat tv. 21. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Felhatalmazást kap a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, hogy

a) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által kezelt, újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható kulturális közadatok körét a kultúráért felelős miniszter, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke véleményének kikérésével,

b) az újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjmértékének, megállapítása szempontjainak, megfizetése módjának, valamint a díjfizetés kedvezményeinek és a díjfizetés alóli mentességek e törvény rendelkezéseivel összhangban álló további részletes szabályait rendeletben állapíthassa meg.

(5) Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy az újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díj mértékének, megállapítása szempontjainak, megfizetése módjának, valamint a díjfizetés kedvezményeinek és a díjfizetés alóli mentességek e törvény rendelkezéseivel összhangban álló további részletes szabályait rendeletben állapíthassa meg."

(3) Hatályát veszti a Közadat tv. 21. § (3) bekezdés a) pontja.

13. § A Közadat tv. 13. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"13. Az Európai Unió jogának való megfelelés

25. § Ez a törvény

a) a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2003. november 17-i 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. június 26-i 2013/37/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

3. Záró rendelkezések

14. § Ez a törvény 2016. január 1-jén lép hatályba.

15. § Ez a törvény a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. június 26-i 2013/37/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék