99/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet II. fejezete a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

"6/A. A minisztériumi belső ellenőrzések támogatása

10/A. § A Hivatal ellátja a minisztériumi belső ellenőrzések támogatásával kapcsolatos feladatokat. Ennek keretében a Hivatal elnöke a külön jogszabályban foglaltak szerint előzetesen véleményezi:

a) a minisztérium éves ellenőrzési tervét, illetve annak módosítását, továbbá a soron kívüli minisztériumi belső ellenőrzés elrendelésére vonatkozó intézkedést,

b) a minisztériumi belső ellenőrzési vezető kinevezését, felmentését, illetve áthelyezését,

c) a minisztériumi belső ellenőrzésre vonatkozó polgári jogi szerződés megkötését,

d) a minisztériumi belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok tervezeteit."

2. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Minisztérium esetében a költségvetési szerv vezetője a minisztérium által a tárgyévben végzett külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról a 47. § (3) bekezdése szerinti beszámolójában tájékoztatja a Hivatal elnökét."

3. § A Bkr. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A gazdasági szervezettel és 50 főnél nagyobb éves átlagos statisztikai állományi létszámmal rendelkező központi költségvetési szervek esetén legalább 1 fő belső ellenőrt kell foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazni. Ettől eltérni csak a fejezetet irányító szerv vezetőjének írásos jóváhagyásával lehet, amihez minisztérium esetében a Hivatal elnökének előzetes véleményét is ki kell kérni."

4. § A Bkr. 15. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Amennyiben a minisztériumi belső ellenőrzéseket külső szolgáltató bevonásával végzik, az ezzel kapcsolatos szerződés megkötéséhez ki kell kérni a Hivatal elnökének előzetes véleményét. A Hivatal elnöke a szerződéstervezet kézhezvételét követő 8 napon belül értesíti álláspontjáról a minisztériumot. Amennyiben a Hivatal elnökétől a fenti határidő alatt nem érkezik észrevétel, ezt akként kell tekinteni, hogy a Hivatal elnöke a szerződés megkötésével egyetért."

5. § A Bkr. 23. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Amennyiben törvény eltérően nem rendelkezik, a fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetőjét a fejezetet irányító szerv vezetője, minisztériumok esetén a költségvetési szerv vezetője nevezi ki, menti fel, helyezi át.

(5) Amennyiben törvény eltérően nem rendelkezik, a fejezet irányítása alá tartozó szervek esetén a belső ellenőrzési vezetőjét az irányító szerv vezetőjének egyetértésével a költségvetési szerv vezetője nevezi ki, menti fel, helyezi át.

(6) Minisztérium esetében a belső ellenőrzési vezető kinevezéséhez, felmentéséhez, illetve áthelyezéséhez ki kell kérni a Hivatal elnökének előzetes véleményét. A Hivatal elnöke a jelölt szakmai életrajza, illetve a felmentésre vagy áthelyezésre irányuló szándékról való minisztériumi tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül értesíti a minisztériumot az álláspontjáról. A Hivatal elnökének eljárására a 15. § (8) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell."

6. § A Bkr. 31. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Minisztérium esetében az éves ellenőrzési terv módosításának, illetve a soron kívüli ellenőrzés elrendeléséről szóló intézkedés - indokolással ellátott - tervezetét előzetes véleményezés céljából meg kell küldeni a Hivatal elnöke számára. A Hivatal elnöke az éves ellenőrzési terv módosítása esetén a tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül, soron kívüli ellenőrzés elrendelése esetén pedig soron kívül értesíti a minisztériumot az álláspontjáról. A Hivatal elnökének eljárására a 15. § (8) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell."

7. § A Bkr. 32. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A minisztérium belső ellenőrzési vezetője a minisztérium következő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervét előzetes véleményezés céljából minden év november 15-éig megküldi a Hivatal elnökének. A Hivatal elnökének eljárására a 15. § (8) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. A minisztérium belső ellenőrzési vezetője a következő évi jóváhagyott éves ellenőrzési tervet minden év december 31-ig megküldi a Hivatal elnöke részére."

8. § A Bkr. 43. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ellenőrzési jelentést, illetve annak kivonatát a vizsgálatvezető és a vizsgálatot végző valamennyi ellenőr aláírását követően a belső ellenőrzési vezető hagyja jóvá és megküldi a költségvetési szerv vezetője részére. Ezzel egyidejűleg a minisztériumi belső ellenőrzésről készült ellenőrzési jelentést a belső ellenőrzési vezető tájékoztatásul megküldi a Hivatal elnökének is."

9. § A Bkr. 47. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Minisztérium esetében a költségvetési szerv vezetője a tárgyévet követő év február 28-áig a (2) bekezdés szerinti tartalommal írásban beszámol a Hivatal elnöke részére a minisztérium által a tárgyévben végzett belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról."

10. § A Bkr.

a) 13. § (1) bekezdésében a "Kormányzati Ellenőrzési Hivatal" szövegrész helyébe a "Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)" szöveg,

b) 49. § (5) bekezdésében a "Kormányzati Ellenőrzési Hivatal" szövegrész helyébe a "Hivatal" szöveg

lép.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök