12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet

a 2016/2017. tanév rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a szakképzés tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §[1] A rendelet hatálya kiterjed

a) fenntartóra való tekintet nélkül

aa) az általános iskolákra,

ab) a gimnáziumokra,

ac) a szakgimnáziumokra,

ad) a szakközépiskolákra [a továbbiakban az ab)-ad) pont alattiak együtt: középiskola],

ae) a szakiskolákra [a továbbiakban az ac)-ae) pont alattiak együtt: szakképző iskola],

af) a készségfejlesztő iskolákra [a továbbiakban az ab)-af) pont alattiak együtt: középfokú iskola],

ag) az alapfokú művészeti iskolákra [a továbbiakban az aa)-ag) pont alattiak együtt: iskola],

ah) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira, továbbá a fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolaként működő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményekre,

ai) a kollégiumokra,

aj) a többcélú intézmények iskoláira és kollégiumaira [a továbbiakban az a) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény],

b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokra,

d) az oktatási központra és a tankerületi központokra,

e) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalra,

f) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre,

g) a pedagógusokra,

h) a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltőkre, valamint

i) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire.

2. A tanév, a tanítási év

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - száznyolcvankettő nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban száznyolcvan, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvanegy nap.

(3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap

a) középfokú iskolákban - a b)-e) pontban meghatározott kivétellel - 2017. május 4.,

b) a rendészetért felelős miniszter fenntartásában működő szakgimnáziumokban 2017. május 19.,

c) a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában működő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolában 2017. május 26.,

d) szakképző iskolákban féléves, másféléves, két és féléves képzésben vagy keresztféléves oktatásban, egész számú tanéves képzésben részt vevő tanulók részére 2017. január 6.,

e) a két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban és a HÍD II. részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakközépiskolákban 2017. június 2.

(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2017/2018. tanítási évben történő feldolgozásáról.

(5) A tanítási év lezárását követően az iskola - ha az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja - a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.

(6) A 2016-2017. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2016/2017. tanévre 2016. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

3. § (1) Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját - a tanítási év első és utolsó hetének keretében - az igazgató határozza meg.

(2) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző iskola azon szakképzési évfolyamain, amelyeken - a szakképzésről szóló törvényben szabályozott esetekben - közismereti képzés nem folyik, a keresztféléves oktatásszervezés keretében február első hetében is megkezdhető. A tanítási év első és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg a 2. § (3) bekezdése figyelembevételével úgy, hogy a tanítási napok száma a 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleljen.

4. § (1) A tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tart. Az iskolák 2017. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban meghatározott esetekben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

(2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

5. § A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában hat, a szakgimnáziumban hét munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

6. § (1) Az őszi szünet 2016. november 2-ától 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő).

(2) A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).

(3) A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).

(4) Az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett - a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha - az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával - a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)-(3) bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

(7) A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

4. A vizsgák rendje

7. § (1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakképző iskolai szakmai vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

5. A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2016/2017. tanévben

8. § A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza.

6. A tanulmányi versenyek

9. § (1) A 3. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.

(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.

(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat és az intézményi tanács véleményének kikérését követően a fenntartó egyetért.

(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és a (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről 2016. november 18-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati portálon való közzétételéről.

7. A témahetek megszervezése

10. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:

a) pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2017. március 6. és 2017. március 10. között,

b) digitális témahét 2017. április 3. és 2017. április 7. között,

c) fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 2017. április 24. és 2017. április 28. között.

(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

8. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

11. § (1) Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározott méréseket, értékeléseket a 2016/2017. tanévben a Hivatal szervezi meg 2017. május 24. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2016. november 25-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, ahol a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatározott mérést az adott nemzetiség nyelvén bonyolítják le.

(3) A Hivatal 2018. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatásért felelős miniszternek, amely azt 2018. április 27-ig a kormányzati portálon nyilvánosságra hozza.

(4) A miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a Hivatal 2017. május 31-ére szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. A méréshez szükséges adatokat az érintett általános iskolák a Hivatal részére 2016. november 25-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2017. június 16-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett általános iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 2017. június 16-ig.

(5) A (4) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2017. május 17-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2016. november 25-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2017. június 16-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 2017. június 16-ig.

(6) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2016. október 10-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2016. október 28-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2016. december 2-ig kell elvégezniük.

(7) A 2016/2017. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak - az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2017. január 9. és 2017. április 30. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2017. június 1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe.

12. § (1) 2017. január 2. és 2017. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni az iskolákban a közösségi szolgálat teljesítését és dokumentálását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2017. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.

9. Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok

13. § A 2014/2015. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határokat a 4. melléklet tartalmazza.

10. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

15. § Ez a rendelet 2018. június 1-jén hatályát veszti.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelethez

I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok

1. A 2016. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák

ABC
1.Emelt szintű írásbeli érettségi vizsgaKözépszintű írásbeli érettségi vizsgaIdőpont
2.nemzetiségi nyelv és irodalomnemzetiségi nyelv és irodalom2016. október 14., 8.00
3.magyar nyelv és irodalommagyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv
2016. október 17., 8.00
4.egészségügyi alapismeretek,
elektronikai alapismeretek,
építészeti és építési
alapismeretek,
faipari alapismeretek,
gépészeti alapismeretek,
informatikai alapismeretek,
kereskedelmi és
marketing alapismeretek,
környezetvédelmi-
vízgazdálkodási
alapismeretek,
közgazdasági alapismeretek
(elméleti gazdaságtan),
közgazdasági alapismeretek
(üzleti gazdaságtan),
közlekedési alapismeretek
(közlekedéstechnika),
közlekedési alapismeretek
(közlekedés-üzemvitel),
mezőgazdasági alapismeretek,
oktatási alapismeretek,
vendéglátás-idegenforgalom
alapismeretek
rajz és vizuális kultúra, szakmai
előkészítő tárgyak
2016. október 17., 14.00
5.matematikamatematika2016. október 18., 8.00
6.földrajzföldrajz2016. október 18., 14.00
7.történelemtörténelem2016. október 19., 8.00
8.latin nyelv, héber nyelvlatin nyelv, héber nyelv2016. október 19., 14.00
9.angol nyelvangol nyelv2016. október 20., 8.00
10.-filozófia2016. október 20., 14.00
11.informatikainformatika2016. október 21., 8.00
12.orosz nyelv, egyéb, más
vizsganapon nem szereplő
nyelvek
orosz nyelv, egyéb, más
vizsganapon nem szereplő
nyelvek
2016. október 21., 14.00
13.német nyelvnémet nyelv2016. október 24., 8.00
14.belügyi rendészeti ismeretekmozgóképkultúra és
médiaismeret, dráma, belügyi
rendészeti ismeretek
2016. október 24., 14.00
15.olasz nyelvolasz nyelv2016. október 25., 8.00
16.kémia, gazdasági ismeretek,
katonai alapismeretek
kémia, katonai alapismeretek,
természettudomány,
pszichológia
2016. október 25., 14.00
17.spanyol nyelvspanyol nyelv2016. október 26., 8.00
18.biológia, társadalomismeretbiológia2016. október 26., 14.00
19.francia nyelvfrancia nyelv2016. október 27., 8.00
20.fizikafizika, ének-zene,
művészettörténet
2016. október 27., 14.00

2. A 2016. évi október-novemberi szóbeli érettségi vizsgák

ABC
1.Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgaKözépszintű szóbeli érettségi vizsgaIdőpont
2.szóbeli vizsgák-2016. november 10-14.
3.-szóbeli vizsgák2016. november 21-25.

3. A 2017. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

[2]
ABC
1.Emelt szintű írásbeli érettségi vizsgaKözépszintű érettségi írásbeli vizsgaIdőpont
2.nemzetiségi nyelv és irodalomnemzetiségi nyelv és irodalom2017. május 5., 8.00
3.magyar nyelv és irodalommagyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv
2017. május 8., 8.00
4.matematikamatematika2017. május 9., 8.00
5.történelemtörténelem2017. május 10., 8.00
6.angol nyelvangol nyelv2017. május 11., 8.00
7.német nyelvnémet nyelv2017. május 12., 8.00
8.informatika-2017. május 15., 8.00
9.latin nyelv, héber nyelvlatin nyelv, héber nyelv2017. május 15., 14.00
10.biológiabiológia2017. május 16., 8.00
11.társadalomismeret-2017. május 16., 14.00
12.ágazati és ágazaton kívüli
szakmai vizsgatárgyak
ágazati és ágazaton kívüli
szakmai vizsgatárgyak
2017. május 17., 8.00
13.-informatika2017. május 18., 8.00
14.belügyi rendészeti ismeretekének-zene, művészettörténet,
belügyi rendészeti ismeretek
2017. május 18., 14.00
15.kémiakémia2017. május 19., 8.00
16.földrajzföldrajz2017. május 19., 14.00
17.fizikafizika2017. május 22., 8.00
18.-vizuális kultúra2017. május 22., 14.00
19.francia nyelvfrancia nyelv2017. május 23., 8.00
20.-filozófia2017. május 23., 14.00
21.spanyol nyelvspanyol nyelv2017. május 24., 8.00
22.-mozgóképkultúra és
médiaismeret, dráma
2017. május 24., 14.00
23.olasz nyelvolasz nyelv2017. május 25., 8.00
24.gazdasági ismeretek, katonai
alapismeretek
katonai alapismeretek,
természettudomány,
pszichológia
2017. május 25., 14.00
25.orosz nyelv, egyéb, más
vizsganapon nem szereplő
nyelvek
orosz nyelv, egyéb, más
vizsganapon nem szereplő
nyelvek
2017. május 26., 8.00

4. A 2017. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák

ABC
1.Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgaKözépszintű szóbeli érettségi vizsgaIdőpont
2.szóbeli vizsgák-2017. június 8-15.
3.-szóbeli vizsgák2017. június 19-30.

II. Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok

1. A szakgimnáziumokban, a szakközépiskolákban, a szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét a 2-4. és a 6. pontban meghatározottak kivételével az alábbi időpontban kell megszervezni:

a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:

2016. október 3-7. 8.00-tól

szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:

2016. október

b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:

2017. február 6-10. 8.00-tól

szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:

2017. február-március

c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:

2017. május 15-16., május 18-19., május 22. 8.00-tól

szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2017. május-június

szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2017. május-június

2. A honvédelemért felelős miniszter által fenntartott iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések szakmai vizsgáinak írásbeli vizsgaidőpontja: 2017. június 7.

3. A rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokban, iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgaidőpontjai:

a) írásbeli: 2016. szeptember 23. 9.00

szóbeli és gyakorlati: 2016. október 5-7.

b) írásbeli: 2017. január 2. 9.00

szóbeli és gyakorlati: 2017. január 9-13.

c) írásbeli: 2017. május 24. 9.00

szóbeli és gyakorlati: 2017. június 7-23.

4. A vizsgaidőszak meghatározásánál a felsőfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsőoktatási intézmények vizsgarendjét.

5. Az egyes, Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai vizsgájának írásbeli és interaktív vizsgatevékenységének szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésért felelős miniszter közleményben teszi közzé.

6. A szakgimnáziumokban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége 2017. június 1-jén is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap igénybevételének szükségességéről a szakgimnázium a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli letételét biztosító intézményt.

7. A HÍD II. keretében megszerezhető részszakképesítések írásbeli vizsgatevékenységeinek időpontja 2017. június 14., a további vizsgatevékenységeket 2017. június 30-ig kell megszervezni.

2. melléklet a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelethez

A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2016/2017. tanévben

AB
1.HatáridőkFeladatok
2.2016. 09. 12.Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János
Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Programba,
valamint az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő
jelentkezésről.
3.2016. 09. 30.A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza
a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
4.2016. 10. 20.A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs
rendszerében - Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint -
meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk
rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
5.2016. 10. 20.A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk
a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
6.2016. 10. 31.Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás
rendjéről.
7.2016. 11. 15.A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi
vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
8.2016. 12. 09.A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül
a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János
Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén
a pályázatban megjelölt - intézménybe.
9.2016. 12. 13.Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.
10.2016. 12. 14.A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig
az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon -
a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján
a feladatlap-igényüket.
11.2017. 01. 20.Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények
megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.
12.2017. 01. 21.Az általános felvételi eljárás kezdete.
13.2017. 01. 21., 10.00Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra
és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára
az érintett intézményekben.
14.2017. 01. 26., 14.00Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban,
továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó
Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok
miatt nem tudtak részt venni.
15.2017. 01. 27.Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények
megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett
tanulókkal.
16.2017. 02. 09.A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által
meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
[3]
17.2017. 02. 09.Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények
a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes
értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával - értesítik
az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.
18.2017. 02. 15.Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és
8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül
is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot
a Hivatalnak.)
19.2017. 02. 15.Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti
szakgimnáziumokba.
20.2017. 02. 20-03. 09.A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
21.2017. 03. 10.A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők
felvételi jegyzékét.
22.2017. 03. 16-17.A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
23.2017. 03. 20.Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban
beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot
ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.
24.2017. 03. 23.A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk
jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
25.2017. 03. 30.Az oktatási központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot
a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy
intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.
26.2017. 03. 30.A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint
az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot
a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy
intézményeket, és erről az oktatási központon keresztül
tájékoztatja az általános iskolákat.
27.2017. 04. 04.A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek
listáját.
28.2017. 04. 07.A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által
meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.
29.2017. 04. 19.A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak
(egyeztetett felvételi jegyzék).
30.2017. 04. 26.A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy
az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
31.2017. 05. 08-19.Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
32.2017. 05. 08-08. 31.A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
33.2017. 05. 19.A 2017. 05. 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola
igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
34.2017. 06. 01.A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése
a fenntartónál.
35.2017. 06. 19.Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal, valamint az oktatási központ részére, amennyiben
kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba.
Az oktatási központ kijelöl legalább egy, a megye területén
működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt,
amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.
36.2017. 06. 19.Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére,
amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési
Hídprogramba. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl
legalább egy, a megye területén működő Szakképzési Hídprogramban
részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi
tankötelezettségének teljesítése érdekében.
37.2017. 06. 22-24.Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési
Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.
38.2017. 07. 26-08.11.Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, kizárólag
a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre
való felkészítést folytató szakképző iskolába.
39.2017. 08. 01-31.Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti
szakgimnáziumokba.
40.2017. 08. 31.Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra.

3. melléklet a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelethez

ABCD
1.I. Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek
2.Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
3.Angol nyelv I. kategória
4.Angol nyelv II. kategória
5.Biológia I. kategória
6.Biológia II. kategória
7.Dráma
8.Filozófia
9.Fizika I. kategória
10.Fizika II. kategória
11.Földrajz
12.Francia nyelv I. kategória
13.Francia nyelv II. kategória
14.Horvát nyelv és irodalom
15.Informatika I. kategória
16.Informatika II. kategória
17.Kémia I. kategória
18.Kémia II. kategória
19.Latin nyelv
20.Magyar irodalom
21.Magyar nyelv
22.Matematika I. kategória
23.Matematika II. kategória
24.Matematika III. kategória
25.Mozgóképkultúra és médiaismeret
26.Művészettörténet
27.Német nemzetiségi nyelv és irodalom
28.Német nyelv I. kategória
29.Német nyelv II. kategória
[4]
30.Olasz nyelv I. kategória
31.Olasz nyelv II. kategória
32.Orosz nyelv
33.Vizuális kultúra
34.Román nyelv és irodalom
35.Spanyol nyelv I. kategória
36.Spanyol nyelv II. kategória
37.Szerb nyelv és irodalom
38.Szlovák nyelv és irodalom
39.Szlovén nemzetiségi nyelv
40.Történelem
41.II. Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek
42.Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára
43.Nemzetiségi roma/cigány népismeret
44.Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
45.Nemzetiségi horvát népismeret
46.Görög nemzetiségi nyelv és irodalom
47.Nemzetiségi görög népismeret
48.Német nemzetiségi nyelv és irodalom
49.Nemzetiségi német népismeret
50.Román nemzetiségi nyelv és irodalom
51.Nemzetiségi román népismeret
52.Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom
53.Nemzetiségi szerb népismeret
54.Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
55.Nemzetiségi szlovák népismeret
56.Szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom
57.Nemzetiségi szlovén népismeret
58.Művészeti tanulmányi versenyek
59.Az alapfokú művészeti iskolák tanulói részére
60.VI. Országos Szaxofonverseny
61.XV. Országos Koncz János Hegedűverseny
62.IX. Országos verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára
63.XV. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny
64.XII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny
65.VIII. Országos Népzenei Verseny
66.X. Országos Fuvola-duó Verseny
67.IX. Országos Ádám Jenő Dalverseny
68.IX. Országos Zenekari Verseny
69.V. Országos Csembaló Verseny
70.VI. Országos Drámajáték - Színjátékverseny
71.VI. Országos Klasszikus Balettverseny
72.V. Országos Fém- és Zománcműves Verseny
73.I. Országos Vizuális alkotó gyakorlatok Verseny
74.V. Országos Néptáncverseny (kamaracsoport)
75.A művészeti szakgimnáziumok és szakközépiskolák részére
76.XVI. Országos Hegedűverseny
77.VIII. Országos Kamarazene Verseny
78.VII. Országos Zeneszerzés-verseny
79.XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs, Párosének és Népdaléneklési Verseny
80.VI. Országos Brácsa- és Nagybőgőverseny
81.XIII. Országos Starker János Gordonkaverseny
82.V. Országos Csembaló- és Blockflöteverseny
83.XXVI. Országos Rajzverseny
84.XIX. Országos Népművészeti Verseny
85.XX. Országos Mintázásverseny
86.VII. Országos Klasszikus Balett- és Modern Tánc Verseny
87.Diákolimpiai sportversenyek alapfokú és középfokú köznevelési intézmények tanulói részére
88.III. Az oktatásért felelős miniszter által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek
89.Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei
90."Szép Magyar Beszéd" verseny az 5-8. évfolyamos tanulók számára
91."Szép Magyar Beszéd" verseny a középfokú intézményekben tanulók számára
92."Édes anyanyelvünk" Országos nyelvhasználati verseny
93.Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei
94.Hallássérült tanulók XXXI. országos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenye
95.Hallássérültek XXXV. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye
96.A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak
XLII. országos komplex tanulmányi versenye
97.XXXIII. Koncz Dezső országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók nevelését,
oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára

4. melléklet a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelethez

AB
1.A 2014/2015. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok
A tanulók képességszintjeinek határai a standard képességpontok skáláján
(A képességszintek határértékeire eső képességpont esetén a tanuló teljesítményét a magasabb képességszintbe kell sorolni.)
2.Matematika (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon)
3.1. alatti szint: 1168-ig
4.1. szint: 1168-1304
5.2. szint: 1304-1440
6.3. szint: 1440-1576
7.4. szint: 1576-1712
8.5. szint: 1712-1848
9.6. szint: 1848-1984
10.7. szint: 1984-től
11.Szövegértés (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon)
12.1. alatti szint: 1071-ig
13.1. szint: 1071-1211
14.2. szint: 1211-1351
15.3. szint: 1351-1491
16.4. szint: 1491-1631
17.5. szint: 1631-1771
18.6. szint: 1771-1911
19.7. szint: 1911-től

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet 51. §-a. Hatályos 2017.01.02.

[2] Módosította az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet 52. § (1) bekezdése (lásd 10. melléklet). Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította a 46/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 9. § b)-d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Módosította az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet 52. § (2) bekezdése (lásd 11. melléklet). Hatályos 2017.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére