2016. évi CXXXIV. törvény

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. § A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) a következő 397/K. §-sal egészül ki:

"397/K. § A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését megelőzően indult eljárásokban a 326. § (12) bekezdés Módtv. hatálybalépését megelőző napon hatályos k) pontját alkalmazni kell."

2. § Hatályát veszti a Pp. 326. § (12) bekezdés k) pontja.

2. A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosítása

3. § A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Natv.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 3. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az akkreditáló szerv által hozott határozattal és önállóan fellebbezhető végzéssel szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye. Az akkreditálási eljárásban újrafelvételi eljárásnak nincs helye.

(3) Az akkreditáló szerv által hozott határozattal és önállóan fellebbezhető végzéssel kapcsolatban kezdeményezett bírósági felülvizsgálat esetén az eljárás lefolytatására a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagosan illetékes."

4. § A Natv. 6. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az akkreditált státuszra vonatkozó határozat mellékletét képezi a részletező okirat."

5. § A Natv. 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A felügyeleti vizsgálat kezdeményezési kötelezettségének esedékességéről és a felügyeleti vizsgálati kérelem benyújtásának határidejéről a (4) bekezdésben szabályozott esetben az első felügyeleti vizsgálat esetén a legutolsó helyszíni szemle után legfeljebb kilenc hónappal, a további felügyeleti vizsgálatok esetén legfeljebb tizenkilenc hónappal, az (5) bekezdésben szabályozott esetben a legutolsó helyszíni szemle után legfeljebb kilenc hónappal az akkreditáló szerv értesíti az akkreditált szervezetet vagy személyt. Az akkreditáló szerv a felügyeleti vizsgálati eljárások időpontját jogszabály, szabvány vagy nemzetközi előírás szabályozása, a szervezet korábbi tevékenysége, irányítási rendszerének stabilitása és nyújtott teljesítménye alapján határozza meg. Erről az akkreditáló szerv köteles tájékoztatni az akkreditált szervezetet."

6. § A Natv. 9. § (2) bekezdés d)-e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:

(Az akkreditáló szerv az akkreditált szervezet vagy természetes személy akkreditált státuszát részlegesen vagy teljeskörűen felfüggesztheti, ha az akkreditált szervezet vagy természetes személy a jelentős változás bejelentését elmulasztja. Jelentős változásnak minősül:)

"d) az akkreditált szervezet székhelyében, telephelyében, az akkreditált természetes személy lakcímében,

e) az akkreditált területben, valamint

f) egyéb, az akkreditált szervezet vagy természetes személy akkreditált státuszára számottevő hatással bíró, a tevékenységére vonatkozó jogszabályokban, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban, nemzeti szabványként közzétett európai és nemzetközi szabványokban és a rá vonatkozó szakmai szabályokban foglalt lényeges követelményeknek való megfelelésben"

(bekövetkezett változás.)

7. § A Natv. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti nemzeti akkreditáló testület által lefolytatott akkreditálási eljárás és odaítélt akkreditált státusz tekintetében az egyenértékűség hatóságok általi elismeréséhez nincs szükség az e § szerinti eljárás lefolytatására."

8. § A Natv. a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § (1) E törvénynek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CXXXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtörvény) megállapított 6. § (9) bekezdését, 8. § (7) bekezdését, 11. § (3) bekezdését a Módtörvény hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E törvénynek a Módtörvénnyel megállapított 3. § (3) bekezdését a Módtörvény hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni."

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék