2016. évi CXXXIX. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról

1. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 1. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában termékdíjköteles termék:)

"b) a csomagolószer;"

2. § (1) A Ktdt. 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"5. bérgyártás: a megrendelő (bérgyártató) által a Magyarországon letelepedett természetes vagy jogi személy (a továbbiakban együtt: bérgyártó) részére ellenszolgáltatás nélkül - részben vagy egészben - rendelkezésére bocsátott anyagokból, félkész termékekből ellenszolgáltatás ellenében termékdíjköteles termék előállítása, amely során a bérgyártó anyagáramonként és termékáramonként legfeljebb a termékdíjköteles termék tömegében számított 50%-os mértéket meg nem haladóan adhat hozzá terméket a bérgyártató részére gyártott termékdíjköteles termékhez;"

(2) A Ktdt. 2. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"11. csomagolószer: a csomagolóanyag, a csomagolóeszköz és a csomagolási segédanyag;"

(3) A Ktdt. 2. § 14b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"14b. gépjármű:

a) a 8702 vtsz. alá tartozó termék,

b) a 8703 vtsz. alá tartozó termékek,

c) a 8704 vtsz. alá tartozó termék,

d) a 8711 vtsz. alá tartozó termék, kivéve a kerékpár segédmotorral felszerelve."

3. § A Ktdt. 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha a kötelezett

a) az egyéb kőolajterméket alapanyagként használja fel;

b) a Magyarországon hulladékká vált egyéb kőolajtermékből újrafinomítás vagy más célra történő újrahasználat eljárással előállított termékdíjköteles terméket belföldön forgalomba hozza, saját célra felhasználja vagy készletre veszi;

c) a belföldön hulladékká vált termék az újrafelhasználásra előkészítését vagy a használt termék újbóli felhasználásra történő előkészítését követően létrejött terméket belföldön forgalomba hozza, saját célra felhasználja vagy készletre veszi, a termékbe beépített új termékdíjköteles alkotórészek, tartozékok kivételével;

d) az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsákot belföldön forgalomba hozza, saját célra felhasználja vagy készletre veszi;

e) a teljes egészében megújuló forrásból származó alapanyagból, - az MSZ EN 13432:2002 szabvány, vagy azzal egyenértékű megoldás követelményeinek megfelelően - biológiai úton lebomló műanyagból készült termékdíjköteles terméket belföldön forgalomba hozza, saját célra felhasználja vagy készletre veszi."

4. § A Ktdt. 16/A. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá a 16/A. § a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az egyéni hulladékkezelés teljesítése során, a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel, amennyiben a kötelezett

a) a tárgyévet megelőző évben nem választott egyéni hulladékkezelést az adott termék- vagy anyagáram vonatkozásában, az általa tárgyévben, vagy

b) a tárgyévet megelőző évben is egyéni hulladékkezelést választott az adott termék- vagy anyagáramra, úgy a tárgyévet megelőző évben

elsőként belföldi forgalomba hozott, saját célra felhasznált vagy készletre vett termékdíjköteles termékek mennyiségét veszi alapul.

(3a) A kötelezett a csomagolószer termékáram esetében, az egyéni hulladékkezelés teljesítése során, az általa tárgyévben elsőként belföldi forgalomba hozott, saját célra felhasznált vagy készletre vett termékdíjköteles termékek mennyiségét veszi alapul.

(3b) A gyártási selejt vagy hulladék nem vehető figyelembe a hulladékhasznosítási teljesítményben, ha arra a környezetvédelmi termékdíj nem került megfizetésre."

5. § A Ktdt. 27/A. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Nyilatkozat hiányában a terméket termékdíjköteles reklámhordozó papírnak kell tekinteni."

6. § A Ktdt. 4. melléklete helyébe e törvény 1. melléklete lép.

7. § A Ktdt.

a) 2. § 25. pontjában a "hordtasak vagy hordtáska" szövegrész helyébe a "hordtasak vagy hordtáska, a hajlékonyfalú műanyag hűtőtasak vagy hűtőtáska kivételével" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés h) pontjában a "gazdálkodó szervezet részére" szövegrész helyébe a "gazdálkodó szervezet részére első alkalommal" szöveg,

c) 14. § (5) bekezdés a) pont záró szövegrészében "ha a megvásárolt" szövegrész helyébe a "ha az átvállalt kötelezettséggel megvásárolt" szöveg,

d) 14. § (5) bekezdés d) pontjában a "csomagolószer esetében" szövegrész helyébe a "csomagolószer esetében - ide nem értve a csomagolást alkotó csomagolószert-", és a "továbbértékesítő" szövegrész helyébe a "továbbértékesítő vagy saját célra felhasználó" szöveg,

e) 14. § (6) bekezdésében a "forgalomba hozatalkor vagy saját célú felhasználáskor" szövegrész helyébe a "forgalomba hozatalkor, saját célú felhasználáskor, vagy készletre vételkor" szöveg,

f) 16/A. § (5) bekezdésében a "begyűjtést" szövegrész helyébe a "gyűjtést" szöveg,

g) 16/A. § (8) bekezdésében a "tárgyévben kibocsátott" szövegrész helyébe "(3) bekezdésben foglalt", szöveg

h) 25. § (1) bekezdés g) pontjában az "egyéb csomagolószer" szövegrész helyébe "a csomagolóanyag vagy csomagolási segédanyag" szöveg,

i) 27/A. § (1) bekezdésében az "előállítású reklámhordozó papír" szöveg helyébe az "előállítású, 2. § 26. pontjában foglalt sajtótermék vagy egyéb nyomtatott anyag" szöveg,

j) 1. melléklet b) pont szerinti táblázat B:9 mezőjében a "kivéve: az építési termék; a villamos szigetelési áru" szövegrész helyébe a "kivéve: az építési termék, a bútoripari áru; a villamos szigetelési áru" szöveg,

k) 1. melléklet b) pont szerinti táblázat B:10 mezőjében a "kivéve: az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló zsák*; a megújuló forrásból készült, biológiai úton lebomló műanyag szemeteszsák**; a hulladékgyűjtő edény" szövegrész helyébe a "kivéve: a hulladékgyűjtő edény" szöveg,

lép.

8. § (1) Hatályát veszti a Ktdt.

a) 2. § 12. pont a) alpontjában a "végfelhasználó vevőtől" és a "saját",

b) 2. § 12. pont c) alpontjában a "végfelhasználó vevőtől",

c) 1. melléklet b) pont szerinti táblázatát követő "* a termék mindkét oldalán, egy-egy oldal felületének legalább 20%-át kitevő "ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉK" felirattal ellátva. ** a termék mindkét oldalán, egy-egy oldal felületének legalább 20%-át kitevő "BIOLÓGIAI ÚTON LEBOMLÓ SZEMETESZSÁK" felirattal ellátva.",

d) 3. melléklet 1. pontja szerinti nyitó szövegrészében a "2012. évtől"

szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Ktdt.

a) 9/A. § (8)-(10) bekezdése,

b) 13. § (4) bekezdése,

c) 15. alcíme,

d) 22/A. és 22/B. §-a,

e) 37. § (2) bekezdése,

f) 38. § (2) bekezdés e) pontja.

9. § Ez a törvény 2017. január 1-jén lép hatályba.

10. § E törvény tervezetének

a) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv, és

b) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése

szerinti bejelentése megtörtént.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2016. évi CXXXIX. törvényhez

(4. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez)

Termékdíjátalány fizetés választása esetén a gépjárművek termékdíjköteles termék alkotórészeinek, tartozékainak átalagos tömege és az átalánydíj összege

ABC
1.Vtsz. és HR alszám, megnevezésa)
akkumulátor
(kg/db)
b)
gumiabroncs
(kg/db)
c)
kenőolaj
(kg/db)
d)
elektromos,
elektronikai
berendezés
(kg/db)
termékdíj-átalány
(Ft/db)
2.8702 10 Kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy
féldízel) motorral működő
40150206017 000
3.8702 90 Más gépjármű a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több
személy szállítására
184511357000
4.8703 10 Speciálisan, havon való közlekedésre tervezett járművek;
golfkocsik és hasonló járművek
10257174000
5.8703 21 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő
jármű legfeljebb 1 000 cm3 hengerűrtartalommal
10257174000
6.8703 22 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral
működő jármű 1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3
hengerűrtartalommal
13359205000
7.8703 23 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral
működő jármű 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3
hengerűrtartalommal
154011236000
8.8703 24 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő
jármű 3000 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal
154511357000
9.8703 31 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű
(dízel vagy féldízel) motorral működő legfeljebb 1500 cm3
hengerűrtartalommal
18357175000
10.8703 32 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel
vagy féldízel) motorral működő 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb
2500 cm3 hengerűrtartalommal
20409226000
11.8703 33 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű
(dízel vagy féldízel) motorral működő 2500 cm3-t meghaladó
hengerűrtartalommal
224511307000
12.8703 90 Más (elektromotoros motorral, más)12402607000
13.8704 10 Áruszállító gépjármű, - dömper, terepjáró kivitelű40500202035 000
14.8704 21 Más, áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús,
belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő, Legfeljebb 5 tonna
össztömegű
205018228000
15.8704 22 Más, áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús,
belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő, 5 tonnát
meghaladó, de legfeljebb 20 tonna össztömegű
30360251727 000
16.8704 23 Más, áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, dugattyús,
belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő,- 20 tonna
össztömeget meghaladó
120450352238 000
17.8704 31 Más, áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső
égésű motorral működő, legfeljebb 5 tonna össztömegű
154011226000
18.8704 32 Más, áruszállító gépjármű, szikragyújtású, dugattyús, belső
égésű motorral működő, 5 tonna össztömeget meghaladó
80180231719 000
19.8704 90 Más áruszállító gépjármű4560201710 000
20.8711 10 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped]
is), oldalkocsival is; legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús,
belső égésű motorral működő
36121000
21.8711 20 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped]
is), oldalkocsival is; 50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3
hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő
410261500
22.8711 30 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped]
is), oldalkocsival is; 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 500 cm3
hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő
4103102000
23.8711 40 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped]
is), oldalkocsival is; 500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 800 cm3
hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő
4114142500
24.8711 50 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt
[moped] is), oldalkocsival is; 800 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú,
dugattyús, belső égésű motorral működő
4145183000

Tartalomjegyzék