147/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a Magyarország Szerbiával határos határszakaszán kiépítésre került ideiglenes biztonsági határzár technikai megerősítését szolgáló infrastrukturális fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Magyarország Szerbiával határos határszakaszán kiépítésre került ideiglenes biztonsági határzár technikai megerősítését szolgáló infrastrukturális fejlesztések megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a fejlesztéssel összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti fejlesztések megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. § (1)[1] Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság - a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható - előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 57. §-a szerint használja fel.

(2)[2] Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés azonnal végrehajtható.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 147/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti fejlesztések megvalósításával összefüggő, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. általános építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

6. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

9. útügyi hatósági eljárások,

10. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

11. a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló kormányrendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárások, valamint a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó egyéb sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

12. hírközlési hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

15. földmérési hatósági eljárások,

16. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

18. erdővédelmi hatósági eljárások,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. bányahatósági engedélyezési eljárások,

21. azok az 1-20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti fejlesztések megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

22. az 1-21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 114. § a) pontja. Hatályos 2022.12.23. (Korábban hatályon kívül helyezni rendelte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 250. §-a. A módosítást a jogalkotó feltehető szándékának megfelelően hajtottuk végre. A módosítás érvényessége kétséges.)

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 114. § b) pontja. Hatályos 2022.12.23. (Korábban hatályon kívül helyezni rendelte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 250. §-a. A módosítást a jogalkotó feltehető szándékának megfelelően hajtottuk végre. A módosítás érvényessége kétséges.)

Tartalomjegyzék