168/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (1) bekezdés d) pontjában és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § a) és c) pontja tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § b) pontja tekintetében a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)

"10. a nemzeti felsőoktatás Honvédséget érintő felső szintű feladatainak végrehajtását,"

(2) Az R. 6. § (1) bekezdése a következő 33-35. ponttal egészül ki:

(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)

"33. a tudományos kutatás Honvédséget érintő felső szintű feladatainak végrehajtását,

34. az Európai Uniós programok támogatásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, és

35. a nemzeti köznevelés és a szakképzés Honvédséget érintő felső szintű feladatainak végrehajtását."

2. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés 9., 10., 13. és 14. pontjában meghatározott szakterületek szakmai irányítása."

(2) Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés 6., 22-29., 31. és 32. pontjában meghatározott szakterület szakmai irányítása."

3. § Az R. 5. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. A Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnöke helyetteseinek feladat- és hatásköre"

4. § Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Honvéd Vezérkar főnöke szakirányítja

a) a Honvédség alkalmazásával,

b) a készenlét fenntartásával és fokozásával,

c) a Honvédség kiegészítésével,

d) a hadrafoghatósággal,

e) a kiképzéssel és a felkészítéssel,

f) a Honvédség egészségügyi tevékenységével,

g) a műveleti egységesítéssel és szabványosítással,

h) a nemzeti doktrínarendszer összehangolásával és az egyes nemzeti doktrínák fejlesztésével,

i) a katonai fegyelemmel

kapcsolatos felső szintű feladatok végrehajtását."

5. § Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei

a) szolgálati elöljárói a Honvéd Vezérkar főnökének alárendelt szervek és szervezetek állományába tartozó katonáknak,

b) gyakorolják a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és a belső rendelkezésekben hatáskörükbe utalt jogköröket, továbbá ellátják mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Honvéd Vezérkar főnöke eseti jelleggel megbízza őket,

c) a minisztériumon belül a feladat- és hatáskörét érintő döntések előkészítése során a helyettes államtitkárral azonos egyeztetési joggal rendelkeznek.

(2) A Honvéd Vezérkar főnökének a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában kijelölt helyettese

a) összehangolja a befogadó nemzeti támogatás katonai logisztikai követelményeinek és feladatainak meghatározását,

b) összehangolja az elektronikai hadviseléssel, az információs műveleti képességekkel kapcsolatos tevékenységet,

c) javaslatot tesz a csapatkiképzés fő irányaira, gondoskodik a kiképzési feltételek folyamatos biztosításáról, jóváhagyja a központi kiképzési objektumok elosztási tervét,

d) összehangolja a katonai rendészeti, az őrzés-védelmi, az objektumbiztonsági, a komendáns és a helyőrségi feladatok végrehajtását,

e) meghatározza a hadtudományi kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos katonai követelményeket,

f) vezeti a Tábornoki Előmeneteli Bizottságot,

g) közvetlenül szervezi a Honvéd Vezérkar főnöke és az e bekezdés szerinti feladat- és hatáskörébe tartozó döntések szakmai előkészítését és végrehajtását, és ezzel összefüggésben összehangolja a Honvéd Vezérkar tevékenységét,

h) felelős a Honvéd Vezérkar hatáskörébe tartozó belső rendelkezések kidolgozásáért, módosításának előkészítéséért,

i) koordinálja a Honvéd Vezérkar egységes szakmai véleményének kialakításával összefüggő és a belső információs rendszerek szakmai kommunikációs felügyeletével kapcsolatos tevékenységet,

j) vezeti, felügyeli a katonai igazgatással kapcsolatos stratégiai szintű feladatok tervezését."

6. § Az R. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"33. § A Kormány a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokságot jelöli ki, amelynek illetékessége az ország egész területére kiterjed."

7. § Az R.

a) 46. § (1) bekezdésében és 49. § (1) bekezdésében az "az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló 2011. évi CLXXVII. törvény 27. § (2) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe az "a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 48. § (2) bekezdés a) pontja" szöveg,

b) 70. § (4) bekezdésében az "az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, ha az azokkal kapcsolatban a katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló 2011. évi CLXXVII. törvény 10. § (8) bekezdése" szövegrész helyébe az "a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 29. § (8) bekezdése" szöveg,

c) 5. mellékletében a "közoktatási, felsőoktatási intézmény" szövegrész helyébe a "köznevelési, felsőoktatási intézmény" szöveg

lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére