2016. évi CLXXXI. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról

1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

1. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 207. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az (1) bekezdés c) pontjától eltérően kormányzati ügykezelőként tartós külszolgálatra az helyezhető ki, aki legalább a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. § (6) bekezdése szerinti középfokú végzettséggel rendelkezik."

2. § A Kttv. 54/A. § (1) bekezdésében a "kizárólag" szövegrész helyébe a "kizárólag vagy elsődlegesen" szöveg lép.

2. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása

3. § (1) A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 1. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: (E törvény hatálya)

"b) a III. fejezetben meghatározott eltérésekkel Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére, továbbá az oda kihelyezett kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre,

c) a 4. § és 9. § tekintetében a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalókra, valamint"

(terjed ki.)

(2) A Külszoltv. 1. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(E törvény hatálya)

"d) a 4. § és 9/A. § tekintetében a külképviselet által foglalkoztatott házastársra"

(terjed ki.)

4. § (1) A Külszoltv. 2. §-ának 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"13. konzuli személyzet: ágazati jogszabályok alapján, külképviseleten konzuli tevékenységet végző - adott esetben hivatásos konzuli ranggal is bíró - diplomata, valamint kormányzati ügykezelő, külképviselet által foglalkoztatott munkavállaló, valamint külképviselet által foglalkoztatott házastárs;"

(2) A Külszoltv. 2. § 15-18. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában)

"15. külképviselet által foglalkoztatott munkavállaló: a fogadó államban állandó lakóhellyel rendelkező és a fogadó államban munkavállalásra jogosult, a külképviselet által munkaszerződéssel foglalkoztatott természetes személy, akinek elsődleges feladata a külképviselet funkcionális működésében való közreműködés;

16. külképviselet által foglalkoztatott házastárs: a kihelyezett házastársa, akit a külképviselet munkaszerződéssel, magyar jog alapján foglalkoztat, és akinek elsődleges feladata a külképviselet adminisztratív-technikai feladatainak ellátásában való közreműködés;

17. szakdiplomata: az a diplomata, akit központi államigazgatási szerv egy ágazati szakmai feladat külképviseleten történő ellátására, határozott időre helyez át a kihelyező szervhez;

18. tartós külszolgálat: a külpolitikáért felelős miniszter, illetve az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium kormánytisztviselője, kormányzati ügykezelője - ideértve az ágazati szakmai feladat, illetve e feladat támogatásának ellátására e szervhez meghatározott időre áthelyezett kormánytisztviselőt és kormányzati ügykezelőt is - által a kihelyező vezető döntése alapján külképviseleten teljesített, határozott időre szóló speciális közszolgálat, amely a közigazgatás általános munkafeltételeitől eltérő, a diplomáciai tevékenység nemzetközi gyakorlatának és normáinak megfelelő körülmények és feltételek közt végzett tevékenységre irányul, és amelynek időtartama 90 napnál hosszabb;"

(3) A Külszoltv. 2. §-a a következő 19. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"19. válsághelyzet: az állomáshelyet is magában foglaló földrajzi térségben bekövetkező közvetlen életveszélyt okozó természeti vagy ipari katasztrófa, súlyos járvány, terrorfenyegetettség, fegyveres zavargás, polgárháború vagy háború, illetve ezek közvetlen veszélye."

5. § (1) A Külszoltv. 4. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A külképviselet tagjai:)

"d) az adminisztratív és technikai személyzet tagja,

e) a külképviselet által foglalkoztatott munkavállaló, valamint"

(2) A Külszoltv. 4. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(A külképviselet tagjai:)

"f) a külképviselet által foglalkoztatott házastárs."

6. § A Külszoltv. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Vezető konzul azon diplomáciai képviseletre nevezhető ki, ahol - a vezető konzult is beleértve - legalább két konzul vagy legalább öt, konzuli feladatokat ellátó kihelyezett, külképviselet által foglalkoztatott munkavállaló vagy külképviselet által foglalkoztatott házastárs tevékenységének összehangolása céljából szükséges. Vezető konzullá nem önálló alkonzulátus vagy konzuli iroda vezetője is kinevezhető."

7. § A Külszoltv. 4. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § (1) A külképviselet a 9. §-ban meghatározott személyeken kívül a 2. § 16. pontjában meghatározott személyt is foglalkoztathat.

(2) A külképviselet által foglalkoztatott házastárssal a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatali szervezetének vezetője által átruházott hatáskörben a külképviselet-vezető, a vonatkozó magyar jog alapján munkaszerződést köt. A külképviselet által foglalkoztatott házastárs foglalkoztatására vonatkozó részletes szabályokat miniszteri rendelet tartalmazza."

8. § A Külszoltv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kihelyezésre kerülő személy - alapvető európai uniós elemeket is tartalmazó - külügyi felkészítését a külpolitikáért felelős miniszter, a részben vagy egészben európai uniós feladatokat magában foglaló munkakörök betöltéséhez szükséges átfogó európai uniós felkészítését az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter irányítja. Külföldi magyar kulturális intézetet és kulturális szolgálatot vezető kulturális tanácsos, az intézetekben tartós külszolgálatot teljesítő diplomata, valamint az oktatási és kulturális feladatot ellátó diplomaták szakmai felkészítése és szakmai irányítása a szakminiszter bevonásával történik. A kihelyezésre kerülő személy diplomáciai, illetve európai uniós felkészítésének időtartama - a kihelyező vezető döntése alapján - legalább egy, legfeljebb hat hónap."

9. § A Külszoltv. 16. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tartós külszolgálat ellátására az a kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő helyezhető ki, aki)

"e) a kihelyező szerv vezetője által jogszabályban előírt szakmai vizsgakövetelményeknek - ideértve a részben vagy egészben európai uniós feladatokat magában foglaló munkakörök ellátására kihelyezésre kerülő kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők esetében az európai uniós szakmai vizsgakövetelményeket is -eleget tett,"

10. § (1) A Külszoltv. 23. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) A kihelyezett a tartós külszolgálatának időtartama alatt havonta devizailletményre és átalány-költségtérítésre (a továbbiakban: díjazás) jogosult. A díjazás euróban kerül megállapításra, majd átváltással száz forintra kerekítve számfejtésre, ezt követően euróban kerül folyósításra a kihelyezett részére. A kerekítés nem minősül munkáltatói intézkedésen alapuló, az általánostól eltérő devizailletmény-megállapításnak. A kihelyezett részére a tartós külszolgálata idejére a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti besorolása alapján megállapított belföldi illetménye nem jár, azonban tartós külszolgálatának időtartama alatti, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti besorolási fokozatban bekövetkezett változásokról folyamatosan értesítésre kerül."

(2) A Külszoltv. 23. § (9) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(9) A kihelyező szerv - a kihelyezett kérelmére - a külpolitikáért felelős miniszter által megállapított rendelet szerinti mértékben és feltételekkel, kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleget nyújt."

11. § A Külszoltv. 25. § (8) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(8) Ha a kihelyezett írásbeli nyilatkozata alapján a kihelyezett házastársa is a kihelyezettel tartózkodik, a kihelyezett a (2) bekezdés b) pontja szerinti költségtérítés 100%-ának megfelelő költségtérítés-kiegészítésre jogosult."

12. § (1) A Külszoltv. 31. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A kihelyezettet az állomáshelyre történő első kiutazáskor és a végleges hazautazáskor - ideértve a másik állomáshelyre történő áthelyezést is - Európán belüli állomáshely esetében egy-egy, Európán kívüli állomáshely esetében kettő-kettő, Ausztrália és Óceánia esetében három-három utazási nap illeti meg. A külszolgálat megkezdésének és megszűnésének naptári évében, amennyiben abban az évben a külszolgálat időtartama nem éri el a kilenc hónapot, a kiutazáshoz, illetve a végleges hazautazáshoz biztosított utazási napokon túl a kihelyezett további utazási napokra nem jogosult."

(2) A Külszoltv. 31. §-a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A kihelyezett a külszolgálata időtartama alatti rendkívüli munkavégzés ellentételezéseként ki nem adott szabadidő megváltására a tartós külszolgálatának időtartama alatt besorolás szerinti illetménye alapulvételével megállapított mértékben, a külszolgálat befejezését követően jogosult.

(8) Nem minősül rendkívüli munkavégzésnek, ha a kihelyezett fogadásokon, rendezvényeken, konferenciákon, kulturális eseményeken vesz részt."

13. § A Külszoltv. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"35. § A külképviselet-vezető indokolt esetben, az állami vagyonnal és a költségvetési előirányzatokkal való felelős gazdálkodás elvének tiszteletben tartásával, a külképviselet kiadási előirányzatai terhére, a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatali szervezetének vezetője előzetes engedélyével, az engedélyben foglalt feltételek szerint támogatást, adományt, segélyt, felajánlást és más ellenérték nélküli kötelezettséget vállalhat és kifizetést teljesíthet."

14. § A Külszoltv. 10. alcíme a következő 35/A. §-sal egészül ki:

"35/A §. Magyarország diplomáciai és konzuli képviseletének, nemzetközi szervezet mellett működő állandó képviseletének, vagy kereskedelmi képviseletének külképviselet-vezetője indokolt esetben, az állami vagyonnal és a költségvetési előirányzatokkal való felelős gazdálkodás elvének tiszteletben tartásával, a külképviselet kiadási előirányzatai terhére, a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatali szervezetének vezetője előzetes engedélyével, az engedélyben foglalt feltételek szerint támogatást, adományt, segélyt, felajánlást és más ellenérték nélküli kötelezettséget vállalhat és kifizetést teljesíthet."

15. § A Külszoltv. 39. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 6. §-tól és a 9. § (2) bekezdésétől eltérően a külképviselet vezetője]

"d) az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által átruházott hatáskörben munkaszerződést köt a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval, valamint a külképviselet által foglalkoztatott házastárssal, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat,"

16. § A Külszoltv. 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 14. § (3) bekezdésétől eltérően az első diplomáciai rangot - ide nem értve a (2) bekezdésben meghatározottakat - az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter adományozza a 14. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő kormánytisztviselőknek, a külpolitikáért felelős miniszterrel történő egyeztetést követően."

17. § A Külszoltv. 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"55. § A 35. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az EU ÁK külképviselet-vezetője az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter engedélyével és az abban foglalt feltételek szerint vállalhat támogatást, adományt, segélyt, felajánlást és más ellenérték nélküli kötelezettséget és teljesíthet kifizetést, a 35. §-ban foglalt egyéb szempontok betartása mellett."

18. § A Külszoltv. 58. §-a a következő (10) és (11) bekezdésekkel egészül ki:

"(10) A tartós külszolgálatot teljesítő, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 207. § (2a) bekezdésében foglalt végzettségi követelményeknek meg nem felelő kihelyezett kormányzati ügykezelők e végzettségi követelmény teljesítése alól külszolgálatuk megszűnéséig felmentést kapnak.

(11) A 2017. költségvetési évre vonatkozó deviza-illetményalap, lakhatási és vegyes költségtérítés-alap, valamint óvodáztatási és iskoláztatási költségtérítés-alap összegeit e törvény tartalmazza. A 2017. költségvetési évre vonatkozó

a) deviza-illetményalap 425 000 forint,

b) lakhatási és vegyes költségtérítés-alap 300 000 forint,

c) óvodáztatási és iskoláztatási költségtérítés-alap 150 000 forint."

19. § (1) A Külszoltv. 59. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

"a) a szakdiplomata-álláshely létesítésére vonatkozó, Kormánynak benyújtandó előterjesztés, a szakdiplomata felkészítése és szakmai irányítása, továbbá a szakdiplomata és a szaktárca közötti kapcsolattartás,

b) a diplomata, valamint az adminisztratív és technikai személyzet felkészítése, valamint"

(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)

(2) A Külszoltv. 59. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy)

"b) - az EU ÁK tekintetében az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben - a rangadományozás és ranghasználat,"

(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)

(3) A Külszoltv. 59. § (2) bekezdés m) és n) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy)

"m) kihelyezett részére nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előlegnek és nyújtásának,

n) kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön, valamint"

(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)

(4) A Külszoltv. 59. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy)

"o) a külképviselet által foglalkoztatott házastárs foglalkoztatásának"

(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)

20. § (1) A Külszoltv. 59. § (3) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felhatalmazást kap az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, hogy az EU ÁK tekintetében)

"h) a kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön,

i) az állandó képviseleti devizapótlék megállapításának további feltételeire, mértékére vonatkozó, valamint"

(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)

(2) A Külszoltv. 59. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, hogy az EU ÁK tekintetében)

"j) a külképviselet által foglalkoztatott házastárs foglalkoztatásának"

(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)

21. § A Külszoltv. 64. § b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Hatályát veszti)

"b) a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 1. §-a és II. fejezete."

22. § A Külszoltv. 1. melléklete az 1. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.

23. § A Külszoltv.

a) 14. § (2) bekezdés b) pontjában a "külügyi szakmai alapvizsga" szövegrész helyébe a "külügyi szakmai vizsga",

b) 15. § (2) bekezdésében a "kizárólag" szövegrész helyébe a "kizárólag vagy elsődlegesen",

c) 20. § (3) bekezdés a) pontjában a "kihelyező vezető" szövegrész helyébe "kihelyező szerv",

d) 39. §-ban az "A 6. §-tól ésa 9. § (2) bekezdésétől eltérően" szövegrész helyébe az "A 6. §-tól, a 9. § (2) bekezdésétől és a 9/A § (2) bekezdésétől eltérően",

e) 56. § (2) bekezdésében a "36. § (7) bekezdését" szövegrész helyébe a "36. § (8) bekezdését",

f) 59. § (2) bekezdés c) pontjában az "a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények" szövegrész helyébe az "a kihelyezés szakmai követelményeinek"

g) 59. § (2) bekezdés g) pontjában a "munkavállalóval kötött munkaszerződés" szövegrész helyébe a "munkavállaló foglalkoztatásának"

h) 59. § (3) bekezdés a) pontjában az "a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények" szövegrész helyébe az "a kihelyezés szakmai követelményeinek"

szöveg lép.

24. § Hatályát veszti a Külszoltv. 35/A §.

3. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 24. § 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2016. évi CLXXXI. törvényhez

1. melléklet a 2016. évi LXXIII. törvényhez

Munkaköri és rangok szerinti besorolás

MunkakörRangSzorzó
Vezetői munkakörökKülképviselet-vezetőNagykövet5,0
Főkonzul4,6
Első beosztott diplomata, első beosztott
konzul
4,2
Külföldi magyar kulturális intézetet vezető
kulturális tanácsos, vezető konzul
4,0
Diplomata munkakörökBeosztott diplomatark. követ4,0
I. o. tan.3,9
II. o. tan3,8
Beosztott diplomata és diplomáciai rangú
gazdasági vezető
I. o. tit.3,7
II. o. tit.3,6
III. o. tit.3,5
Beosztott diplomata, diplomáciai rangú
gazdasági felelős, diplomáciai rangú regionális
rendszergazda
attasé3,4
segédattasé3,3
Adminisztratív munkakörökRegionális rendszergazda, gazdasági felelős3,0
Rendszergazda, külképviselet-vezetői titkárnő,
gazdasági ügyintéző
2,8
Titkárnő (titkársági referens), konzuli
ügyintéző, kommunikációs munkatárs
2,6
Technikai munkakörökNagyköveti gépkocsivezető2,4
Gépkocsivezető, szakács, gondnok2,2
Hivatalsegéd, takarító2,0

"

Tartalomjegyzék