2016. évi CLXXXV. törvény

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról

1. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §-ának (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.

(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 90%-ának összegével.

(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg

a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;

b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

c) 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

e) 60%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

f ) 70%-a a 10 001-30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében."

2. § A Mötv. 72. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 3000 fő feletti lakosságszámú település főállású polgármestere - a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével - egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más kereső foglalkozást nem folytathat, nem lehet gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja."

3. § A Mötv. 80. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat."

4. § A Mötv. a következő 146/C. §-sal egészül ki:

"146/C. § A 2016. december 31-én hatályos 71. § (4) és (5) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és a tiszteletdíj, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvénnyel módosított 71. § (4) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és a 71. § (5) bekezdése szerinti tiszteletdíj összegének különbözetét az állam a központi költségvetésből - a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képességének figyelembevételével - a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben a helyi önkormányzatok számára évente megtéríti."

5. § A Mötv. "Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 146/F. §-sal egészül ki:

"146/F. § Azon 3000 fő és ez alatti lakosságszámú település polgármesterére, akivel szemben az összeférhetetlenség a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos 72. § (2) bekezdése alapján merült fel, az összeférhetetlenség jogkövetkezményeit nem kell alkalmazni."

6. § A Mötv. 145. § (1) bekezdésében a "valamint a 146. §" szövegrész helyébe az "a 146. §, a 146/C. §, valamint a 146/F. §" szöveg lép.

7. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. és a 4. § az e törvény kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

8. § E törvény 1-5. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke