2016. évi XC. törvény

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről[1]

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE

1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei

1. §[2] (1) Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2017. évi

a) bevételi főösszegét 17 867 739,4 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 19 034 096,5 millió forintban,

c) hiányát 1 166 357,1 millió forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetés 2017. évi

a) bevételi főösszegét 15 049 587,5 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 15 049 587,5 millió forintban,

c) egyenlegét 0,0 millió forintban

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetés 2017. évi

a) bevételi főösszegét 1 272 986,0 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 745 347,5 millió forintban,

c) hiányát 472 361,5 millió forintban

állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetés 2017. évi

a) bevételi főösszegét 1 545 165,9 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 2 239 161,5 millió forintban,

c) hiányát 693 995,6 millió forintban

állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek a fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az államadósság értéke

3. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 4. § (1) bekezdése alapján az államháztartás 2017. december 31-ére tervezett adóssága 312,0 forint/euró, 284,7 forint/svájci frank és 282,8 forint/amerikai dollár árfolyam mellett 26 936,3 milliárd forint.

(2) 2017. december 31-én az államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti várható összege 26 820,6 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti várható összege 37 279,2 milliárd forint.

(3) Az államadósság-mutatónak a (2) bekezdés alapján 2017. december 31-ére tervezett mértéke 71,9%.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2016. év utolsó napján várható 73,5%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

II. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

3. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai

4. § (1) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. cím, 3. alcím, 1. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja jogcímcsoporton a költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél foglalkoztatottak részére a 2017. évben - jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

(2) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. cím, 3. alcím, 2. Különféle kifizetések jogcímcsoporton

a) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti munkáltatói kifizetésekre,

b) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott számvevői illetményalap változása miatti személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekményének kifizetésére,

c) a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatásmegtakarítást eredményező létszámcsökkentésekhez kötődő személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire.

(3)[3] Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. cím, 3. alcím, 3. Ágazati életpályák és bérintézkedések jogcímcsoporton - jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó - többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

(4) A költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél foglalkoztatott természetes személy és annak e körben foglalkoztatott házas- vagy élettársa a 2017. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének megállapításához a saját és házas- vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik - a kompenzáció összegének megállapítása érdekében - a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, illetményéről és a jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg.

4. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hitel, kölcsön felvételére, kötvény kibocsátására, garancia és kezesség vállalására nem jogosult.

(2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásai terhére történő, 1000,0 millió forint összeget elérő mértékű kötelezettségvállalásokat és - a központi alrendszer likviditási helyzetére figyelemmel - a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének keretében hagyja jóvá.

(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

a) 28. § (4) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2017. évben 25,0 millió forint,

b) 33. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2017. évben 25,0 millió forint,

c) 35. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2017. évben 25,0 millió forint,

d) 36. § (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2017. évi összesített bruttó forgalmi értéke - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 20 000,0 millió forint

lehet.

(4) Az állam javára megszerzett

a) a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe átadott ingatlanok és

b) a PPP-konstrukcióban létrehozott sport- és oktatási létesítmények

a (3) bekezdés d) pontjában foglalt keretszámra tekintet nélkül, ingyenesen önkormányzati tulajdonba adhatók.

(5) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

a) 11. § (6) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2017. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

b) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2017. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

c) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2017. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték

képezi.

(6) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. alcím, 2. Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele jogcímcsoporton és 5. Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja jogcímcsoporton elszámolt bevételek a 2017. évben a Kormány jóváhagyásával felhasználhatók a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. jogszabályban meghatározott feladatellátásának finanszírozására. A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült hasznosítási és értékesítési bevételek mértékéig engedélyezheti a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási előirányzatainak növelését.

(7) A Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv feladatellátására feleslegessé nyilvánított, értékesítésre kijelölt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. rábízott állami vagyonába tartozó állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó - bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2017. évben a központi költségvetési szerv költségvetését tartalmazó költségvetési fejezet által finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használhatók fel. Az államháztartásért felelős miniszter ennek érdekében - legfeljebb a 2017. évben pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig - új kiadási előirányzat létrehozatalát és meglévő kiadási előirányzat növelését engedélyezheti e költségvetési fejezetben.

(8) Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok (7) bekezdés szerinti értékesítése esetén a befolyó bevételeket, továbbá a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonnal kapcsolatos egyéb bevételeket a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. cím, 5. alcím, 1. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoport előirányzaton belül kell elszámolni. E bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2017. évben a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetből finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használható fel a (7) bekezdésben meghatározott módon.

(9) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport, 3. A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása jogcím előirányzat tartalmazza a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/A. § (2) bekezdése szerinti kiadást, amely előirányzat a hatoslottó szerencsejáték játékadója pénzforgalmilag teljesült összege 100%-ának mértékéig az államháztartásért felelős miniszter engedélyével túlléphető. A túllépés mértékének számítása során az előirányzat összegének megállapításakor nem vehető figyelembe az előirányzat javára év közben a Kormány döntésével biztosított többlet.

(10) A honvédelmi célra feleslegessé vált hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és anyagok értékesítéséből származó bevételt a honvédelemért felelős miniszter a 2017. évben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, a technikai eszközök fenntartására és javítására, képesség- és hadfelszerelés fejlesztésre, illetve az értékesítési eljárások során felmerült kiadások fedezetére használhatja fel. A 2017. évben pénzforgalmilag teljesülő bevételt a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím bevételeként kell elszámolni.

(11) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 3. alcím, 6. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport előirányzat a Kormány engedélyével 2017. szeptember 30. után túlléphető azzal, hogy ezen túllépés és a 19. § (3) bekezdésben foglalt tartalékösszeg-felhasználás együttes összegének figyelembevételével sem haladhatja meg az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-ei 479/2009/EK tanácsi rendelet szerint benyújtott jelentésben (a továbbiakban: EDP jelentés) szereplő 2017. évre várható hiány (a továbbiakban: EDP-hiány) a GDP 2,4%-át.

6. § (1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő kiadási előirányzat az e költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére használható fel. A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcím kiadási előirányzatának felhasználásáról az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.

(2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott jóváhagyásával e költségvetési fejezetnek a Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével - túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

(3) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím és a 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím kiadási előirányzatain belül és a két alcím kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás mértéke az egyes kiadási előirányzatokat érintően egyedileg és együttesen sem haladhatja meg a 3000,0 millió forintot és nem történhet olyan előirányzat terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.

(4) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat.

(5) A frekvenciahasználati jogosultság értékesítéséből származó bevételt a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 3. Egyéb bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoporton kell elszámolni.

7. § (1) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő kiadási előirányzat az e költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére használható fel. A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcím kiadási előirányzatának felhasználásáról az agrárpolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.

(2) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott jóváhagyásával e költségvetési fejezetnek a Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével - túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

8. § (1) Az állami tulajdonú gazdasági társaságok felett törvényben és miniszteri rendeletben kijelölt tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet által, e minőségében beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat központi kezelésű előirányzatként kell megtervezni és elszámolni. A tulajdonosi joggyakorló szervezet az általa e minőségében a 2017. év során beszedett bevételeket előirányzat-módosítás nélkül is elszámolhatja, erről a fejezetet irányító szervet és az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell. A fejezetet irányító szerv e tulajdonosi joggyakorlói minőségben végrehajtandó kiadások teljesítése érdekében - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kivételével - a fejezeten belül átcsoportosíthat és új központi kezelésű kiadási előirányzatot hozhat létre, erről az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell.

(2) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoport és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport előirányzatát a fejezetet irányító miniszter - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 31. § (2b) bekezdése alapján - az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2017. évi értékesítéséből az e törvényben megtervezetten felül pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2017. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-ával növelheti meg.

(3) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoport és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai jogcímcsoport előirányzatát a fejezetet irányító miniszter - az Áht. 31. § (2b) bekezdése alapján - az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával növelheti meg.

(4) Az államháztartásért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételek elszámolására a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 26. cím, 1. alcím, 1. Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoporton belül új jogcímet hozhat létre.

(5) A fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozás kiadásait a (2) bekezdésben meghatározott - az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2017. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételhez kötött mértékű - kiadási előirányzatok terhére kell teljesíteni.

5. Egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségei

9. § (1)[4] A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 607,2 millió forintot, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 24 750,8 millió forintot köteles 2017. évben befizetni a bevételeiből a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(2) Az Országos Atomenergia Hivatal 368,8 millió forintot köteles 2017. évben befizetni a bevételeiből - az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint - a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(3) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2029,1 millió forintot köteles fizetni a bevételeiből 2017. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(4)[5] A fővárosi és a megyei kormányhivatalok 931,5 millió forintot köteles befizetni a bevételeikből 2017. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(5)[6]

(6)[7] Ha az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni és a befizetést legkésőbb 2017. december 28-áig kell teljesíteni.

(7) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarításaikat - a 2017. évi költségvetésbe már beépült megtakarítások kivételével - kötelesek befizetni a Magyar Államkincstár "A zárolt álláshelyekhez kapcsolódó megtakarítások befizetései" megnevezésű, 10032000-01034286-00000000 számú számlájára, a központi költségvetés javára.

(8) Az egyes minisztériumok irányítása alatt álló központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények racionalizálása során, a Kormány nyilvános határozatában meghatározott intézményi körben az érintettek a 2016. évi eredeti költségvetésben szereplő, valamint a 2016. évi szerkezetváltozásból eredő személyi juttatások és - az azokhoz kapcsolódó - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatuk 20%-át kormányrendeletben meghatározott módon kötelesek befizetni a központi költségvetés javára, vagy azt kormányrendeletben meghatározott módon más célra átcsoportosítani.

(9)[8] A központi költségvetési szervek, az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületek és a köztestület által irányított köztestületi költségvetési szervek - az intézményi és a fejezeti kezelésű előirányzataikon -a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatuk terhére a szociális hozzájárulási adó 2017. évi csökkentéséből származó kiadási megtakarításukat - kormányrendeletben meghatározott módon - havonta az érintett tárgyhónapot követő hó 15-éig kötelesek befizetni a központi költségvetés javára, vagy azt a kormányrendeletben meghatározott módon más célra átcsoportosítani.

6. Az elkülönített állami pénzalapokkal összefüggő rendelkezések

10. § (1) A LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 8. Start-munkaprogram címen rendelkezésre álló előirányzat nyújt fedezetet a 2016. évben, illetve azt megelőző években az e címen keletkezett, 2017. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokra is.

(2) Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokra a feladatot ellátó MTA Könyvtár és Információs Központ részére a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 1. Hazai innováció támogatása cím terhére 2017. évben 1426,0 millió forint támogatást kell biztosítani. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap az Európai Neutronkutató Központtal kapcsolatos fizetési kötelezettség teljesítésére 498,9 millió forintot ad át a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2. A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása cím terhére a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezet 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 1. Nemzetközi tagdíjak alcím részére.

(3) A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a 2017. évben a központi költségvetés javára összesen 17 000,0 millió forintot ad át a kutatás-fejlesztési tevékenység Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapon kívüli finanszírozásához. A befizetési kötelezettséget negyedévente, az éves előirányzat 25%-ával kell teljesíteni.

(4) A Paksi Atomerőmű Zrt. 2017. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 22 797,7 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap fizetési számlájára.

7. A Nyugdíjbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

11. § (1)[9] A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 720,0 millió forint, egyszeri segélyre 550,0 millió forint használható fel.

(2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) kezelőjének javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosíthat.

8. Az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

12. § (1) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetben kizárólag

a) a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport között és

b) a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcímről a jogcímcsoport 1-18. jogcímére

csoportosíthat át.

(2) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 1-18. jogcímei, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. jogcíme, valamint 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport 1. és 3. jogcímei előirányzatait megemelheti.

(3) A Kormány a 15. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget is módosíthatja az (1) bekezdés b) pontjában foglalt átcsoportosítással, vagy a (2) bekezdés szerinti előirányzat-emeléssel.

13. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül az 1-20. jogcímek között, valamint az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül a jogcímek között az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcímcsoport előirányzatból a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás, a 4. Gyógyszertámogatás, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok jogcímeire és a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcímre az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(3) Az egészségbiztosításért felelős miniszter a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, valamint 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a gyógyszertámogatási céltartalékot a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. jogcímre átcsoportosíthat.

(4) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát év közben megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

14. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az időarányoshoz viszonyított évközi előirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport, továbbá a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti.

15. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmazza az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben meghatározott feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek előirányzatai együttesen 2000,0 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására. A befogadásoktól eltérő, a jogcímcsoporton belüli jogcímek szerinti célra történő felhasználását a tényleges kiadások függvényében az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezheti.

(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport tartalmazza az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.

(4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

16. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj megállapítására együttesen 200,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 2611,3 millió forint, gyógyszertámogatásra 10 000,0 millió forint és gyógyászati segédeszköz támogatásra 1500,0 millió forint használható fel.

9. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

17. § Az 1. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatok közül a 4. mellékletben meghatározott esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

18. § (1) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot

a) az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím és

b) az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím előirányzatainak év közbeni megváltoztatására.

(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I. Országgyűlés fejezet, 24. Nemzeti Választási Iroda cím előirányzatainak csökkentésére.

(3) Az Országgyűlés - az Áht. 30. § (3) bekezdése és 40. § (4) bekezdése szerinti esetek, valamint a fejezetet irányító szervek vezetőinek a költségvetési fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítása kivételével - magának tartja fenn a jogot

a) az I. Országgyűlés fejezet, a II. Köztársasági Elnökség fejezet, a III. Alkotmánybíróság fejezet, a IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet, az V. Állami Számvevőszék fejezet, a VI. Bíróságok fejezet, a VIII. Ügyészség fejezet, a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet és a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,

b) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím előirányzatai közül a 3. Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcímcsoport, a 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport, az 5. Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások jogcímcsoporton belül az 1. Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak jogcím, valamint a 4. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye jogcím előirányzatai csökkentésére.

11. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőjének különleges jogosítványai

19. § (1) Az önkormányzati és az állami feladatellátásban év közben bekövetkező változásokkal összefüggő, a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek között előirányzat-átcsoportosításra

a) az államháztartás központi alrendszerébe tartozó szervek és a helyi önkormányzatok közötti feladat-, és intézmény átadás-átvétel esetén a Kormány jogosult,

b) a helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzati körön kívüli közszolgáltatók - így különösen az egyházi jogi személy, a civil szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, a nemzetiségi önkormányzat, a gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó - közötti, a 2. melléklet szerint támogatott feladat átadás-átvétele esetén az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével az érintett fejezetet irányító szervek jogosultak.

(2) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. cím, 2. Országvédelmi Alap alcím előirányzatából legfeljebb 30 000,0 millió forint az EDP jelentés 2017. március 31-ig történő benyújtását követően használható fel a (4) bekezdés figyelembevételével, amennyiben a benyújtott EDP jelentésben szereplő EDP-hiány - a felhasználni kívánt tartalékösszeg figyelembevételével - nem haladja meg a GDP 2,4%-át.

(3) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. cím, 2. Országvédelmi Alap alcím előirányzatának a (2) bekezdésen felüli része az EDP jelentés 2017. szeptember 30-ig történő benyújtását követően használható fel a (4) bekezdés figyelembevételével, amennyiben a benyújtott EDP jelentésben szereplő EDP-hiány - a felhasználni kívánt tartalékösszeg figyelembevételével - nem haladja meg a GDP 2,4%-át.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti összeg felhasználásáról a Kormány határozatban dönt, amelyet az államháztartásért felelős miniszter készít elő, ennek során bemutatja a Kormány számára

a) a 2017. évi gazdasági és költségvetési folyamatok,

b) a 2017. évre várható EDP-hiány és

c) a 2017. évre várható államadósság

alakulását, továbbá javaslatot tesz a kiadási előirányzat felhasználásának céljára és ütemezésére.

(5) A X. Igazságügyi Minisztérium fejezetben, XI. Miniszterelnökség fejezetben, XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetben, XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetben, XIV. Belügyminisztérium fejezetben, XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetben, XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezetben, XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben, XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetben, XIX. Uniós Fejlesztések fejezetben, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben, XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezetben és a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezetben lévő fejezeti stabilitási tartalék előirányzatokat 2017. október 1-jét megelőzően nem lehet felhasználni.

(6) A Kormány az államháztartásért felelős miniszter javaslatára határozatban dönt - a fejezetek költségvetési folyamatainak értékelése alapján - az (5) bekezdésben meghatározott fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásának engedélyezéséről, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról.

(7) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 12. § j) pontja alapján a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások cím előirányzata terhére év közben befizetést teljesíthet a központi költségvetés javára.

(8) A Kormány a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása érdekében határozatban dönt a XIV. Belügyminisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti átcsoportosításról.

20. § (1) Az államháztartásért felelős miniszter a 4. § (2) és (3) bekezdése szerinti előirányzatból más fejezetre, címre, alcímre, jogcímcsoportra, jogcímre, előirányzat-csoportra, kiemelt előirányzatra - felmérés alapján - átcsoportosíthat.

(2)[10] Az államháztartásért felelős miniszter a XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatát legfeljebb 5000,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát legfeljebb 1100,0 millió forinttal negyedévente megemelheti, ha az általa a negyedévet megelőzően meghatározott adónemek vonatkozásában teljesülnek az általa ezzel egyidőben meghatározott negyedéves bevételi tervek. A negyedik negyedévben ezen előirányzatok akkor is megemelhetőek, ha december 22-éig befolyt bevételek alapján megállapítható, hogy várhatóan teljesülni fog a negyedik negyedéves bevételi terv.

(3)[11] A kincstár a pénzügyi tranzakciós illeték megfizetése céljából az eredeti előirányzaton felüli, a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (4) bekezdése alapján keletkezett többletbevételeivel az államháztartásért felelős miniszter engedélye nélkül, saját hatáskörben megnövelheti a bevételi és kiadási előirányzatait.

(4)[12] Az államháztartásért felelős miniszter a gazdasági növekedés elősegítése és a versenyképesség javítása céljából engedélyezheti a 26. §-ban meghatározott tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány összegének megemelését a 2017. évben azzal, hogy ezen állomány ebben az esetben sem haladhatja meg a 150 000,0 millió forintot.

(5)[13] A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére más fejezetre, címre, alcímre, jogcímcsoportra, jogcímre, előirányzat-csoportra, kiemelt előirányzatra - a Kormány által meghatározott beruházások előkészítése érdekében - átcsoportosíthat.

21. § (1) A Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója

a) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 1. Állami kitüntetések jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,

b) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,

c) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím terhére a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges,

d) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím terhére a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges.

(2) Az (1) bekezdés c)-d) pontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet, valamint a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(3) Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a VI. Bíróságok fejezet, 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím terhére átcsoportosíthat a VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok és 2. Kúria cím javára.

(4) A Gazdasági Versenyhivatal elnöke a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 2. cím, 1. OECD ROK alcím terhére átcsoportosíthat a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 1. Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím javára.

22. § (1) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport terhére a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(2) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport terhére a XIV. Belügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(3) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 1. Miniszterelnöki Kabinetiroda cím javára.

(4) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport terhére a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet javára átcsoportosíthat. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a X. Igazságügyi Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(5) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 60. Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára.

(6) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára.

(7) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 3. alcím, 1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára.

(8) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 46. Ludovika Campus jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára.

23. § A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 7. Fejlesztési típusú támogatások jogcímcsoport kiadási előirányzata terhére kell teljesíteni a korábbi évekről áthúzódó agrárberuházások fizetési kötelezettségét, a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatáról pedig a folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2017. évet terhelő áthúzódó fizetési kötelezettségeit. A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatról kell teljesíteni a kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2017. évet terhelő kiadásait is.

24. § A XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím terhére a fejezeten belül és más fejezetek javára átcsoportosíthat, továbbá a személyi juttatások költségvetési kiadásai előirányzatát a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím más kiemelt előirányzatai terhére megnövelheti. A más fejezetek javára átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre annak a fejezetnek az irányító szerve jogosult, amely javára az átcsoportosítás történt.

25. § (1) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 4. alcím, 1. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára.

(2) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 2. alcím, 8. Felelős játékszervezési tevékenység támogatása jogcímcsoport kiadási előirányzata biztosítja a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 35. § (4) bekezdésében meghatározott célok teljesítését.

26. § A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. cím, 1. alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoport tekintetében a tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány összege nem haladhatja meg a 97 500,0 millió forintot.

27. § A honvédelemért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, és az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között - ide értve címen belül a kiemelt előirányzatokat is - indokolt esetben átcsoportosíthat.

28. § (1) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 7. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása jogcímcsoport és a 2. cím, 3. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím között az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szervnek a szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött - a szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló - megállapodásának, illetve ellátási szerződésének év közben bekövetkező változásaira tekintettel átcsoportosíthat.

(2) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. Sporttevékenység támogatása és 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcímhez tartozó jogcímcsoportok és a 30. alcím, 26. Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek jogcímcsoport költségvetési kiadási előirányzatai - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdése szerinti bevételek mértékének megfelelő támogatást.

(3) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport költségvetési kiadási előirányzata tartalmazza a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának ötven százalékából, a távszerencsejáték játékadójából, valamint a sportfogadások játékadójából származó bevétel mértékének megfelelő támogatást. Amennyiben e három játékadó 2017. évben pénzforgalmilag teljesült bevétele együttesen meghaladja a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport eredeti költségvetési kiadási előirányzatát, akkor az eredeti kiadási előirányzat és a teljesült bevétel különbségének biztosítására a Kormány határozatával a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdésében meghatározott célra új kiadási előirányzatot hozhat létre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben, vagy engedélyezheti a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport előirányzat kiadási előirányzatának növelését.

(4) Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj 67,14%-át a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása jogcímcsoport javára kell bevételként elszámolni.

(5) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 8. Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások jogcímcsoport és a 20. cím, 19. alcím, 9. Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék jogcímcsoport között átcsoportosíthat.

(6) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 4. Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása jogcímcsoport és a 20. cím, 19. alcím, 10. Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása jogcímcsoport között átcsoportosíthat.

(7) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 2. cím, 3. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím és a 20. cím, 39. Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása alcím között átcsoportosíthat.

12. Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szabályok

29. § (1) A teljes, 43 823,0 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat, és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. évi programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi fizetési kötelezettség.

(2) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az (1) bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi fizetési kötelezettség.

30. § A XIX. Uniós Fejlesztések fejezet érintett operatív programjain belül a JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök végrehajtása során, kizárólag a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. pénzügyi eszközök prioritás és a Közép-magyarországi Operatív Program 1.3. intézkedés keretében, valamint a 2014-2020-as programozási időszakban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program és a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megtérült pénzügyi eszközökből származó bevételek a vonatkozó uniós szabályok szerinti célokra használhatók fel.

31. § (1) A XIX. Uniós Fejlesztések fejezet uniós programjainak végrehajtása során az európai uniós forrásokból támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő kockázatok kezelésére képzett tartalék a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím, 8. Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék alcím, míg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő árfolyamkockázat kezelésére a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím, 14. alcím, 1. Uniós programok árfolyam-különbözete jogcímcsoport szolgál. Az előirányzatok kizárólag a jogszabályokban meghatározott célokra használhatók fel.

(2) Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő kockázatok kezelésére képzett céltartalék árfolyamkockázat esetén a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 7. alcím, 1. Uniós programok árfolyam-különbözete jogcímcsoport, egyéb esetben a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 7. alcím, 2. Egyéb, EU által nem térített kiadások jogcímcsoport előirányzatain kizárólag a jogszabályban meghatározott célokra használható fel.

32. § (1) Az Európai Bizottság által a 2014-2020-as programozási időszakban az európai strukturális és beruházási alapokból, illetve a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapból finanszírozott programok esetén az 5. mellékletben meghatározott indikatív európai uniós kötelezettségvállalási keretelőirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt, teljesítménytartalék nélkül számolt keretének, és az ahhoz kapcsolódó - az Európai Bizottság által elismert önerőn felüli -, minimálisan szükséges központi költségvetési finanszírozás operatív program szintű együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség. Az európai uniós hozzájárulás mellett az elszámolható költségeket finanszírozó központi költségvetési hozzájárulás összegére a minimálisan szükséges mértéken felül tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség nem vállalható.

(2) Az ETE Program keretében a 2014-2020-as programozási időszakban megvalósuló programok, projektek esetében az irányadó hazai projektpartnerekre eső programkeret kötelezettségvállalással még nem terhelt összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) Az Európai Bizottság által a 2014-2020-as programozási időszakra létrehozott Belső Biztonsági Alap és Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap által finanszírozott projektek esetén az 5. mellékletben a 2014-2020 évekre meghatározott és kötelezettségvállalással még nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(4) Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a 2014-2020-as programozási időszakban megvalósuló projektek esetében az európai uniós hozzájárulásra és a hozzá kapcsolódó hazai társfinanszírozásra a költségvetési szerv kedvezményezett által elnyert pályázatok összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(5) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az (1) és a (3)-(4) bekezdésben meghatározott mértéken túl a Kormány, míg a (2) bekezdés esetében - akkor, ha az adott programban részes minden további partnerország biztosítja az arányos mértékű többletkötelezettség-vállalás lehetőségét saját projektpartnerei számára - az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

III. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

33. § (1) A szociális hozzájárulási adó 2017-ben megfizetett összegének 71,61%-a az Ny. Alapot, 20,50%-a az E. Alapot és 7,89%-a a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot illeti meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett összegéből az egyes Alapot megillető részt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítja meg és naponta utalja át a jogosult számlájára.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter június 15-éig az állami intézményfenntartási feladatot ellátó szerv költségvetési kiadási előirányzatát megemeli a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 3. Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcímre érkezett befizetések összegével.

(3) Ha az E. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után az E. Alap pénzforgalmi egyenlege többletet mutat, a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 2. alcím, 9. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti kiadást csökkenti.

(4)[14] Az Ny. Alap részére a központi költségvetés XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetén belül a kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti támogatás átutalása

a) július-november hónapban havonta a tárgyhó 10. napjáig az éves előirányzat havi időarányos összegének kétszeresével,

b) december hónapban a tárgyhavi utolsó bevétel beérkezése és utolsó ellátás kifizetése után az éves előirányzat fennmaradt összegével, legfeljebb az Ny. Alap nullszaldós pénzforgalmi egyenlegéig

történik.

(5)[15] Amennyiben az Ny. Alap pénzforgalmi egyenlege a tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után többletet mutat, a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 1. alcím, 5. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti kiadást csökkenti.

IV. FEJEZET

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATA

13. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

34. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Országgyűlés működési és felhalmozási támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok által ellátandó 3. melléklet szerinti feladatokra. A 3. melléklet I. pont 1-6. és 8-9. alpontjai, a II-III. pontok, a IV. pont 4-5. alpontjai és az V. pont szerinti támogatások felhasználási kötöttség mellett nyújthatóak.

35. § (1) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 2016. évben év közben létrehozott új címek, illetve alcímek 2016. december 31-ei pozitív egyenlege esetén az államháztartásért felelős miniszter gondoskodhat e címek és alcímek 2017. évi címrendbe történő felvételéről és a 2016. december 31-én fennálló pozitív egyenlegnek megfelelő összeg biztosításáról.

(2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter, illetve a támogatás jellegétől függően a feladatkörrel rendelkező miniszter egyetértésével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben - az 1. mellékletben szereplő címek, valamint a 2. és 3. mellékletben szereplő, önkormányzatok által igényelhető jogcímek között és azokon belül - átcsoportosíthat.

36. § Az átalakult nemzetiségi önkormányzatot települési önkormányzatként a 2. melléklet és a 3. melléklet szerinti támogatások illetik meg.

14. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

37. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg

a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a és

b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.

(2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

38. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg

a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,

b) fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és

d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

(2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

39. § (1) A 2. melléklet I. pontja, II. pontja, III. pont 2-7. alpontjai, IV. pontja, a 3. melléklet IV. pont 3. alpont e) és f) pontjai alapján nyújtott támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.

(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. § (1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátás esetében a települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit követően, az őt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) alapján nyújtott, a 3. melléklet IV. pont 6. alpont a) és b) pontjában meghatározott ellátások esetében, ha

a) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, a január hónapban járó előleg folyósítása - jogszabályban meghatározott módon - igénylés nélkül történik,

b) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújtott be igénylést, első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

(3) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához járó támogatás jogosulatlan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából a 2. melléklet I. pont 2. alpontja, II. pont 1-3. alpontjai, és a III. pont 3-7. alpontjai szerinti támogatások együttes összegét kell figyelembe venni.

(4) Az önkormányzattól a 2. melléklet V. pontja szerinti szolidaritási hozzájárulás elvonása a települési önkormányzat számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás keretében történik. Ennek összegét a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás alcímen kell elszámolni.

(5) Ha a települési önkormányzatot az (1) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretében megillető adott havi források a (4) bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, a kincstár az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján havonta beszedési megbízást nyújt be a települési önkormányzattal szemben. Ha a települési önkormányzatnak 2017. december 15-én bármilyen elmaradása van a (4) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége tekintetében, a kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára beszedési megbízást nyújt be.

(6) Az önkormányzat által a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2016. december 31-én hatályos rendelkezései alapján 2016. évben teljesítendő hozzájárulás 2017. évben teljesülő összegét a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 3. Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcímen kell elszámolni.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán intézmények fenntartói közcélú és egyéb tevékenységének támogatása

40. § (1) Az Országgyűlés a köznevelési feladat ellátására

a) átlagbéralapú támogatást állapít meg a nevelési-oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézményben, továbbá pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus és - a (3) bekezdés kivételével - a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a 7. melléklet I. pontjában meghatározott jogosultak után, az őket ott megillető mértékek szerint,

b) működési támogatást állapít meg a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben ellátott, továbbá a pedagógiai szakszolgálati intézményekben gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben, oktatásban és gondozásban, valamint a fejlesztő nevelésben részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére a 7. melléklet II. pontja szerint,

c) tankönyvtámogatást állapít meg a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére a 7. melléklet III. pontja szerint,

d) a hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódóan

da) tankönyvtámogatást és

db) átlagbéralapú támogatást

állapít meg a bevett egyház által az állam és a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működő iskolában szervezett oktatáshoz a 7. melléklet IV. pontja szerint,

e) a gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, egységes óvoda-bölcsődei, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általa biztosított gyermek-, tanulóétkeztetéshez a 7. melléklet V. pontja szerint támogatást állapít meg.

(2) Az oktatásért felelős miniszter a kislétszámú csoportokban szervezhető hit- és erkölcstanoktatáshoz az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére további támogatást nyújthat.

(3) A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja szerint az oktatásért felelős miniszter engedélye alapján működő nevelési-oktatási intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója a 7. melléklet szerint jogosult

a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztattak után átlagbéralapú támogatásra,

b) a gyermek-, tanulói étkeztetés Gyvt. szerinti megszervezése esetén gyermekétkeztetési támogatásra.

41. § (1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők szerint:

a) a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet III. pont 3. alpont c)-m) pontjában és III. pont 5. alpont a) pontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti meg,

b) - a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével - a nem állami szociális fenntartó, ha a Szoctv. 57. § (2) bekezdése, valamint a Gyvt. 15. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti feladatot lát el, a 8. melléklet I. és II. pont szerinti támogatásra jogosult,

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot - és egyéni vállalkozót az a) és b) pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg,

d) kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez a 2. melléklet III. pont 7. alpontjában meghatározott támogatással azonos jogcímen, összegben és feltételek mellett illeti meg,

e) a nem állami szociális fenntartó a 8. melléklet IV-VI. pontja szerinti támogatásra jogosult.

(2) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában és a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatásra jogosult. E kiegészítő támogatás mértéke - a 2. melléklet III. pont 3. alpont l)-m) pontjai kivételével - az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás 71,4%-a.

(3) A kiegészítő támogatás az egyházi fenntartót a 2. melléklet III. pont 3. alpont l)-m) pontjai szerinti szolgáltatások után a 2017. évi központi költségvetés végrehajtása során az állami, illetve önkormányzati fenntartók e pontok szerinti szolgáltatásokon elszámolt működési, kiadás és bevétel egyenlegének rendezése alapján illeti meg.

(4) A nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét a folyósítást követő 15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.

(5) Az egyházi jogi személy a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására fordítani.

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás és a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére, illetve javára történik.

(7) A Gyvt. 44. §-a szerinti munkahelyi bölcsőde fenntartóját - az (1)-(2) bekezdéstől eltérően - a 2. melléklet III. pont 3. alpont j) pont ja) alpontja szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg.

42. § (1) Az Országgyűlés az országos, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 56. Nemzetiségi támogatások alcím szerinti pályázati támogatások tekintetében a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter a Nemzetiségi Támogatási Bizottság támogatási összeg felosztására tett javaslata alapján dönt.

A bizottság legfeljebb kilenc főből áll, amelybe tagokat egyenlő arányban delegálnak a következők:

a) az Országgyűlés nemzetiségeket képviselő bizottsága,

b) az országos nemzetiségi önkormányzatok és

c) a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter.

Az országos nemzetiségi önkormányzat a saját pályázati ügyének elbírálásában nem vehet részt.

43. § Az önkormányzati tűzoltóság a fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez az átvállalt feladattal arányos költségvetési támogatást a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 34. § (1) és (3) bekezdése és 41. § (5) bekezdése alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása alcím előirányzatából a következő feltételek és normatívák szerint veheti igénybe:

a) valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 25,0 millió forint alaptámogatásra jogosult,

b) az a) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkormányzati tűzoltóság az általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, jogszabályban rögzített elvek alapján meghatározott pontszámok arányában részesül,

c) a tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter egyedi döntése alapján az önkormányzati tűzoltóságok működési kiadásainak finanszírozására használható fel.

44. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a 2017. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2018. évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre.

17. A pártok és a működésüket segítő alapítványok támogatása

45. § (1) Az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) alapján részesülnek támogatásban.

(2) Az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím terhére a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a Ptv. rendelkezései szerint részesülnek támogatásban.

VI. FEJEZET

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

46. § (1) A Kormány a 2017. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegű új egyedi állami kezesség és állami garancia vállalására adhat felhatalmazást.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg - a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkező emelkedést kivéve - kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.

(3) A Világbanktól, az Európai Beruházási Banktól, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, a Német Újjáépítési és Hitelbanktól, az Északi Beruházási Banktól, illetve az Európa Tanács Fejlesztési Bankjától felveendő hitelekhez vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

47. § (1) A 2017. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás időpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 200 000,0 millió forintot.

(2) A Kormány a 2017. évben a közvetett vagy közvetlen többségi állami tulajdonú vasúti társaságoknak, vagy e társaságok többségi befolyása alatt álló vasúti társaságoknak a vasúti gördülőállományuk fejlesztésére, felújítására vagy új vasúti gördülőállomány beszerzésére együttesen 50 000,0 millió forint összegű, az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott forrásbevonásra adhat felhatalmazást állami kezesség mellett.

48. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 5. §

(3) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2017. évben 1 900 000,0 millió forint.

(2) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2017. évben 800 000,0 millió forint.

(3) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2017. évben 2 000 000,0 millió forint.

(4) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami kezesség után az állam javára felszámítandó kezességvállalási díj mértékét a Kormány határozatban állapítja meg.

49. § (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2017. évben 1 200 000,0 millió forint.

(2) Az Etv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2017. évben 350 000,0 millió forint.

(3) Az Etv. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2017. évben 600 000,0 millió forint.

50. § (1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(8) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával

a) a kis- és középvállalkozások, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására - a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján - létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet, azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat, valamint

b) készfizető kezességet vállalhat gyógyszerész vállalkozási célú, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 74. § (1) bekezdésében és 83/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése érdekében történő tulajdoni hányad megszerzését szolgáló - a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében - 2013. július 1-je és 2017. december 31-e között létrejött hitel- vagy kölcsönszerződéséhez.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tőkepiacról szóló törvény alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) kockázati tőkealap,

c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2017. december 31-én nem haladhatja meg az 550 000,0 millió forintot.

(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - a társaság köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a (3) bekezdés szerinti kötelezettekkel szemben fennálló, reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg a társaság által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.

(8) Ha a készfizető kezességvállalás biztosítékaként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. biztosítást köt, a biztosító intézet térítése behajtási bevételnek minősül, és arra a (7) bekezdés szabályai az irányadók.

(9) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatni.

51. § (1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a továbbiakban: Alapítvány) által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(7) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből, termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6)[16] Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2017. december 31-én nem haladhatja meg a 190 000,0 millió forintot.

(7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg az Alapítvány által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.

52. § (1) Az állam készfizető kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, kölcsöneiből és kötvénykibocsátásaiból erednek.

(2) A Diákhitel Központ Zrt. az (1) bekezdés szerinti kötelezettségei biztosítékaként az állami készfizető kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles.

(3) Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.

(4) A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelős miniszter hagyja jóvá.

53. § (1) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló kölcsönnyújtás céljára pénzügyi intézményektől hitelszerződés alapján felvett kölcsöneihez kapcsolódó állami készfizető kezesség állománya 2017. december 31-én nem haladhatja meg a 8500,0 millió forintot.

(2) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő díj fizetését szolgáló hitelszerződés alapján kihelyezett kölcsönökhöz kapcsolódó állami készfizető kezesség állománya 2017. december 31-én nem haladhatja meg az 5200,0 millió forintot.

54. § (1) Ha az államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítéséből - az 50. § és az 51. § szerinti viszontgarancia kivételével - olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel az 1. mellékletben, azt a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.

(2) Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek az állami kezesség, garancia melletti forrásbevonással kapcsolatos feladatokban történő közreműködésért fizetendő díjat a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadások összegével a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet tervezett kiadása túlléphető.

55. § (1) Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program "Pénzügyi eszközök" prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program "A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése" prioritási tengelyében vállalt készfizető kezesség, illetve garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)-(6) bekezdésben meghatározottak szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az MFB Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 80%-áig vállalhat készfizetőkezességet, illetve garanciát.

(3) Az MFB Zrt. által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program "Pénzügyi eszközök" prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program "A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése" prioritási tengelyében a garanciaeszközökre vállalt készfizető kezesség, illetve garancia állománya 2017. december 31-én nem haladhatja meg az 50 000,0 millió forintot.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a forrást biztosító azonos előirányzatból a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, Gazdaságfejlesztés Operatív Program vagy a Közép-magyarországi Operatív Program terhére kell teljesíteni.

(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott előirányzat a viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem elegendő, a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió költségvetéséből származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti előirányzatnak megfelelő arányát.

(6) Az (1)-(3) bekezdés szerinti kezesség, illetve garancia érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés összege a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli.

56. § (1) Az MFB Zrt. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program "Pénzügyi eszközök" prioritási tengelyében vállalt garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)-(6) bekezdésben meghatározottak szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az MFB Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 80%-áig vállalhat garanciát.

(3) Az MFB Zrt. által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program "Pénzügyi eszközök" prioritási tengelyében a garanciaeszközökre vállalt garancia állománya 2017. december 31-én nem haladhatja meg a 100 000,0 millió forintot.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a forrást biztosító azonos előirányzatból a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program terhére kell teljesíteni.

(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott előirányzat a viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem elegendő, a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió költségvetéséből származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti előirányzatnak megfelelő arányát.

(6) Az (1)-(3) bekezdés szerinti garancia érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés összege a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrását növeli.

VII. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK

18. A nyugdíjemelés, egyes illetmények és meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának mértéke

57. § A 2017 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) és (2) bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 0,9%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

58. § (1) Az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2017. év folyamán legfeljebb 600 000,0 millió forint lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.

59. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2017. évben 38 650 forint.

(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 159. §-a szerinti rendvédelmi illetményalap 2017. évben 38 650 forint.

(3) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 12a. pontja szerinti honvédelmi illetményalap 2017. január 1-jétől 41 620 forint.

(4)[17] A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások - az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2017. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.

(5) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke a 2017. évben legfeljebb 1000 forint.

(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.

60. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)

a) 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat a 2017. évre a 6. melléklet tartalmazza,

b) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2017. évben 20 000 forint.

(2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2017. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az állami felsőoktatási intézményekre, a központi költségvetési szervként vagy köztestületi költségvetési szervként működő kutatóközpontra, kutatóintézetre, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által irányított kutatást kiegészítő köztestületi költségvetési szervre és az olyan központi költségvetési szervre, amelynek felügyeletét a Magyar Tudományos Akadémia elnöke látja el.

61. § Az Nkt. 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 forint.

62. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 308 000 forint/fő/év.

(2) A Kjt. 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2017. január 1-jétől 528 000 forint.

(3) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.

(4) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a szakorvos jelöltek képzésével összefüggően felmerülő dologi költségek megtérítésére szolgáló támogatás összege 100 000 forint/év.

(5) A központi költségvetési szervként működő - köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó - felsőoktatási intézményt az általa ellátott köznevelési feladatok tekintetében a 40. § (1) bekezdés c) és e) pontjában megállapított támogatások azonos jogcímen és feltételekkel illetik meg.

63. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap a 2017. évben 431 740 forint.

(2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2017. évben 431 740 forint.

(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj a 2017. évben 5000 forint.

(4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj a 2017. évben 5000 forint.

64. § (1) A Gyvt.

a) 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás esetenkénti összege a 2017. évben gyermekenként 6000 forint,

b) 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás esetenkénti összege a 2017. évben gyermekenként 6500 forint,

c) 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2017. évben gyermekenként 8400 forint,

d) 66/L. §-a szerinti helyettes szülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként - a 2017. évben 15 000 forint/hó.

(2) A Szoctv.

a) 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege a 2017. évben esetenként 20 000 forint,

b) 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2017. évben 31 000 forint.

(3) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási összeg 42 500 forint, a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha a gyermek a 2017. évben született.

(4)[18] A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott alapnormatíva összege 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 480 000 forint/fő/év.

65. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése és a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TéR.) alapján az életjáradék összege 2017. március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

(2) Az Éltv. és a TéR. alapján a 2017. március 1-je után az életjáradék összegét az Éltv. és a TéR. mellékletében meghatározott összeg (1) bekezdés szerinti növekménye figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény 2. § (4) bekezdése alapján az életjáradék összege 2017. március 1-jétől - 2017. január 1-jei visszamenőleges hatállyal - az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

66. § A Szoctv.

a) 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 2017. évben 12 000 forint,

b) 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2017. évben 6000 forint.

67. § Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt jogszabály alapján jóváhagyott Tervdokumentumában létrehozni tervezett minden egyes kibocsátás-csökkentési egység után 38 forint.

19. A kis összegű követelés értékhatára, a filmalkotásokhoz kapcsolódó gyártási értékhatár és a közbeszerzési értékhatárok

68. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 000 forint.

69. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár a 2017. évben magyar filmalkotás esetén 329,3 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 585,6 millió forint.

70. § (1)[19] A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,

c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,

d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

71. § (1) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig

a) a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel, 135 000 euró,

b) a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel, 209 000 euró,

c) a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró.

(2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 5 225 000 euró.

(3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra és a szolgáltatási koncesszióra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 5 225 000 euró.

(4) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig

a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat.

72. § (1) A 71. § (1), (2) és (4) bekezdésétől eltérően a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig

a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 418 000 euró,

b) építési beruházásra 5 225 000 euró,

c) a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra 1 000 000 euró.

(2) A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig

a) 418 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) 418 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 71. §-ban meghatározott uniós értékhatárok forintban meghatározott összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett - az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált - összeget kell figyelembe venni.

73. §[20] A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény szerinti uniós értékhatár 2017. július 1-től 2017. december 31-ig

a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén 418 000 euró,

b) építési beruházás esetén 5 225 000 euró.

20. Egyes koncessziós díjak

74. § Az Szjtv. 27. § (5) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma az Szjtv. 37. § 11. pontja szerinti egységenként a 2017. tárgyévre a következő:

a) Budapesten és Pest megyében I. kategóriájú játékkaszinó esetén 674,4 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó esetében 393,4 millió forint,

b) az a) pontban foglalt kivétellel I. kategóriájú játékkaszinó esetén 562,1 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó esetében 56,3 millió forint.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. Felhatalmazó rendelkezések

75. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a 4. § (1) bekezdésében meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének, valamint a 4. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat szabályait,

b) a 9. § (8) bekezdésében meghatározott befizetési illetve átcsoportosítási kötelezettség részletes szabályait,

c) a 7. melléklet I. pont 4. alpont d) pont szerinti támogatás folyósításának, lemondásának, pótigénylésének, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait.

d)[21] a 9. § (9) bekezdésében meghatározott befizetési, illetve átcsoportosítási kötelezettség részletes szabályait.

(2) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. cím, 3. Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása alcím felhasználásával kapcsolatos szabályokat.

(3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében az 5. § (5) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt határozzon meg.

(4) Felhatalmazást kap a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével rendeletben állapítsa meg a 9. melléklet szerint nyújtott nemzetiségi célú támogatások e törvényben és más jogszabályban nem szabályozott igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályait.

22. Hatályba léptető rendelkezések

76. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2016. november 1-jén lép hatályba, és 2020. december 31-én hatályát veszti.

(2) Az 1-33. §, a 34. § (2) bekezdés, a 35-75. §, a 77. §, az 1. melléklet, a 3-9. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

23. Átmeneti rendelkezések

77. § (1)[22]

(2) A 7. melléklet VI. pont 15. alpontja 2017. szeptember 1-jétől alkalmazandó.

(3) A 7. melléklet VI. pont 15. alpontjában meghatározott szabályt az alapfokú művészeti iskola előképző és az alapfokú évfolyamok első évfolyamain 2017. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell alkalmazni.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2016. évi XC. törvényhez

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés Hivatala
1Országgyűlés hivatali szervei900,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11 174,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 697,2
3Dologi kiadások4 460,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai76,5
5Egyéb működési célú kiadások40,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 518,7
7Felújítások905,7
2Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára5,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások438,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó123,6
3Dologi kiadások177,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások55,0
7Felújítások14,3
3Országgyűlési Őrség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 209,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó843,3
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
3Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai73,0
4A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért
Alapítvány támogatása
80,0
8Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai73,0
2Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai73,0
5Közbeszerzési Hatóság
1Közbeszerzési Hatóság1 660,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások788,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó193,6
3Dologi kiadások696,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások122,6
5. cím összesen:1 678,31 660,9122,6
8Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség876,6
2Magyar Szocialista Párt427,0
3Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt475,8
4Lehet Más a Politika173,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
5Kereszténydemokrata Néppárt152,7
6Együtt - A Korszakváltók Pártja133,6
7Demokratikus Koalíció132,0
8Párbeszéd Magyarországért Párt106,7
9Magyar Liberális Párt70,8
9Pártalapítványok támogatása
1Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány529,7
2Táncsics Mihály Alapítvány234,2
3Gyarapodó Magyarországért Alapítvány266,2
4Ökopolisz Alapítvány67,6
5Barankovics István Alapítvány53,8
8Váradi András Alapítvány41,3
9Megújuló Magyarországért Alapítvány23,6
10Liberális Magyarországért Alapítvány4,3
11Új Köztársaságért Alapítvány40,2
10Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1Közszolgálati hozzájárulás70 140,4
21Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások411,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó103,0
3Dologi kiadások105,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások19,1
7Felújítások2,5
21. cím összesen:620,721,6
22Egyenlő Bánásmód Hatóság
1Egyenlő Bánásmód Hatóság1,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások158,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó42,5
3Dologi kiadások149,8
5Egyéb működési célú kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások33,4
22. cím összesen:351,01,033,4
23Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal7 500,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 464,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó998,6
3Dologi kiadások811,7
5Egyéb működési célú kiadások2 039,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások166,4
8Egyéb felhalmozási célú kiadások20,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
23. cím összesen:7 313,67 500,0186,4
24Nemzeti Választási Iroda
1Nemzeti Választási Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások659,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó176,3
3Dologi kiadások376,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások50,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása458,0
2A választási rendszerek működtetése1 200,0300,0
32018. évi országgyűlési képviselőválasztás előkészítése500,0
24. cím összesen:3 370,4350,0
25Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások438,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó117,6
3Dologi kiadások231,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások21,0
25. cím összesen:787,021,0
I. ORSZÁGGYŰLÉSKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés111 610,410 066,9-101 543,5
Hazai felhalmozási költségvetés4 228,70,0-4 228,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
I. fejezet összesen115 839,110 066,9-105 772,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
II.FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások748,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó205,7
3Dologi kiadások411,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások51,6
7Felújítások3,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások2,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Állami kitüntetések436,7
2Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai73,0
3Államfői Protokoll kiadásai
1Államfői Protokoll kiadásai355,0
4Fejezeti tartalék26,3
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés2 256,80,0-2 256,8
Hazai felhalmozási költségvetés56,60,0-56,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
II. fejezet összesen2 313,40,0-2 313,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
III. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 079,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó307,6
3Dologi kiadások334,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai43,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások62,7
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés1 764,40,0-1 764,4
Hazai felhalmozási költségvetés62,70,0-62,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
III. fejezet összesen1 827,10,0-1 827,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
IV. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
1Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások858,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó236,2
3Dologi kiadások243,6
5Egyéb működési célú kiadások4,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások45,3
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés1 342,40,0-1 342,4
Hazai felhalmozási költségvetés45,30,0-45,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
IV. fejezet összesen1 387,70,0-1 387,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
V. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék17,03,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 099,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 678,5
3Dologi kiadások1 104,8
5Egyéb működési célú kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások382,1
7Felújítások36,0
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés8 884,517,0-8 867,5
Hazai felhalmozási költségvetés418,13,0-415,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
V. fejezet összesen9 302,620,0-9 282,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
VI. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
VI. BÍRÓSÁGOK
1Bíróságok2 004,062,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások56 479,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó14 408,6
3Dologi kiadások16 293,7
4Ellátottak pénzbeli juttatásai15,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3 730,5
7Felújítások266,0
2Kúria192,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 365,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó605,1
3Dologi kiadások289,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások4,0
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
2Igazságszolgáltatás beruházásai3 083,0
3Igazságszolgáltatás működtetése1 561,9
VI. BÍRÓSÁGOKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés92 019,72 196,0-89 823,7
Hazai felhalmozási költségvetés7 083,562,0-7 021,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
VI. fejezet összesen99 103,22 258,0-96 845,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
VIII. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
VIII. ÜGYÉSZSÉG
1Ügyészségek37,065,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások28 963,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó7 949,3
3Dologi kiadások3 340,6
5Egyéb működési célú kiadások6,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 636,5
7Felújítások30,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások70,0
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata30,0
6Fejezeti tartalék196,1
VIII. ÜGYÉSZSÉGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés40 485,937,0-40 448,9
Hazai felhalmozási költségvetés2 736,565,0-2 671,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
VIII. fejezet összesen43 222,4102,0-43 120,4

millió forintban

[23]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
IX. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása
1A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása151 589,9
2A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása
184 378,4
3A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása127 137,6
4A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása31 247,6
5A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása73 910,4
2A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai45 368,5
3A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai40 540,8
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAIKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés613 632,4-613 632,4
Hazai felhalmozási költségvetés40 540,8-40 540,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
IX. fejezet összesen654 173,2-654 173,2

millió forintban

[24]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
X. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása78,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 136,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó791,1
3Dologi kiadások1 200,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai6,0
5Egyéb működési célú kiadások4,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások31,5
2Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala3 387,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 358,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó393,8
3Dologi kiadások1 451,3
5Egyéb működési célú kiadások104,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások79,6
3Igazságügyi Hivatal620,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások852,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó235,4
3Dologi kiadások611,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások22,4
9Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek1 664,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 429,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó385,9
3Dologi kiadások947,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások124,3
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok
támogatása
460,3
2A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok
támogatása
500,0
4Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben163,5
10Igazságügyi regionális együttműködés25,0
17A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított
kártalanítás
120,0
18Jogi segítségnyújtás249,0
19Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat,
jogvédelem és jogérvényesítés
40,0
20Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése100,0
27Nemzetközi kötelezettségek teljesítése80,5
28Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése300,0
3Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
2A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása218,0
25Fejezeti általános tartalék108,0
26Fejezeti stabilitási tartalék89,8

millió forintban

[25]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
X. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés15 362,85 750,7-9 612,1
Hazai felhalmozási költségvetés257,80,0-257,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
X. fejezet összesen15 620,65 750,7-9 869,9

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XI. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnökség4 168,0232,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10 249,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 909,2
3Dologi kiadások6 977,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai40,6
5Egyéb működési célú kiadások75,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások9 012,3
7Felújítások220,9
8Egyéb felhalmozási célú kiadások21,5
2Információs Hivatal155,435,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 341,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 361,2
3Dologi kiadások5 582,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 605,2
7Felújítások107,3
8Egyéb felhalmozási célú kiadások90,0
3Nemzetstratégiai Kutató Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások650,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó202,9
3Dologi kiadások352,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások40,0
6Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások177,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó48,3
3Dologi kiadások87,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5,0
7Nemzeti Örökség Intézete10,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások620,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó155,6
3Dologi kiadások1 189,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 783,3
8VERITAS Történetkutató Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások220,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó63,2
3Dologi kiadások10,3
9Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont170,0

millió forintban

[26]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XI. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások262,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó71,6
3Dologi kiadások540,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások87,5
10Magyar Nyelvstratégiai Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások98,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó26,7
3Dologi kiadások26,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások20,0
12Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok37 714,68,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások109 525,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó29 844,4
3Dologi kiadások25 978,6
5Egyéb működési célú kiadások992,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások6 454,7
7Felújítások2 231,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások8,5
13Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal77,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 000,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó160,7
3Dologi kiadások236,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások33,2
7Felújítások0,1
14Nemzeti Közszolgálati Egyetem2 798,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 615,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 044,3
3Dologi kiadások2 941,7
4Ellátottak pénzbeli juttatásai171,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások270,4
15Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási
Központ
913,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 525,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó408,0
3Dologi kiadások1 832,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások276,7
7Felújítások692,7
18Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete1,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XI. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások399,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó108,1
3Dologi kiadások138,3
30Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
6Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások74,2
7A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával
kapcsolatos kiadások
580,020,0
8Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont
Alapítvány támogatása
590,010,0
9"Az Élet Menete" Alapítvány támogatása70,0
10Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács
tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása
280,020,0
17Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
58,0
18Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény
Közalapítvány
200,020,0
19Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért140,010,0
37Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás
működtetése
217,346,0
38Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok692,7201,3
39Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése189,623,9
42Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány támogatása
1Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány működésének támogatása
320,0
2Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása
240,0
43Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok40,3
44Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása117,023,0
45Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása70,0
46Ludovika Campus5 540,07 072,0
47Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő
Szolgálata
70,0
48Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása49,5
50Határontúli műemlék-felújítási program20,0180,0
55Területrendezési feladatok639,5
57Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
857,5
58Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása3,7
60Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos
egyéb feladatok
740,0
63Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása200,0
66Kormányablak program megvalósítása3 885,92 300,0
68Károlyi József Alapítvány támogatása20,0
72Építésügyi bontási feladatok73,575,0
73Nemzetközi kötelezettségek teljesítése11,9
74Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása50,0
75Nemzeti Hauszmann Terv1 300,017 000,0
76AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása150,0
78Modern Városok Program825,0152 000,0
79Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával
összefüggő beruházások támogatása
728,026 000,0

millió forintban

[27]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XI. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
80Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása889,0
81Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok500,0
82Építésügyi szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása40,0
2Fejezeti általános tartalék4 980,8
3Határon túli magyarok programjainak támogatása
1Nemzetpolitikai tevékenység támogatása6 466,4200,0
5Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei10,0
6Fejezeti stabilitási tartalék1 741,2
7Európai uniós fejlesztési programok
1EU utazási költségtérítések340,2340,0
31Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1Kormányzati Ellenőrzési Hivatal1,46,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások640,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó174,8
3Dologi kiadások171,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások10,8
8Egyéb felhalmozási célú kiadások6,5
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti stabilitási tartalék10,2
31. cím összesen:987,31,427,56,5
32Központi kezelésű előirányzatok
1Rendkívüli kormányzati intézkedések140 000,0
2Országvédelmi Alap95 881,0
3Céltartalékok
1Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja20 000,0
2Különféle kifizetések4 600,0
3Ágazati életpályák és bérintézkedések180 600,0
5Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kiadások
1Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése99 695,6
2Az MFB Zrt. működésének támogatása400,0
2Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi
joggyakorlással kapcsolatos kiadások
2Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói,
értékbecslői, jogi képviseleti kiadások
300,0
XI. MINISZTERELNÖKSÉGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés693 654,746 009,6-647 645,1
Hazai felhalmozási költségvetés327 934,1283,1-327 651,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés340,2340,0-0,2
XI. fejezet összesen1 021 929,046 632,7-975 296,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1Földművelésügyi Minisztérium igazgatása127,620,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 364,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 228,2
3Dologi kiadások1 159,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások10,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások20,0
2Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal8 934,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 110,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 717,3
3Dologi kiadások5 276,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások983,7
7Felújítások250,0
3Földmérési és Távérzékelési Intézet2 153,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 312,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó349,9
3Dologi kiadások489,3
5Egyéb működési célú kiadások1,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások0,5
4Ménesgazdaságok3 726,117,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások708,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó210,8
3Dologi kiadások3 506,2
5Egyéb működési célú kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások281,5
5Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal50,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 170,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 084,5
3Dologi kiadások5 766,6
5Egyéb működési célú kiadások1 604,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások69,6
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei4 695,62,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások15 590,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 974,1
3Dologi kiadások4 154,6
4Ellátottak pénzbeli juttatásai138,2
2Felhalmozási költségvetés

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XII. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
6Beruházások48,2
7Felújítások12,6
8Egyéb felhalmozási célú kiadások0,6
7Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár106,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások360,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó98,6
3Dologi kiadások100,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások0,5
8Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ1 794,46,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 426,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó662,4
3Dologi kiadások1 792,3
5Egyéb működési célú kiadások0,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások39,5
10Génmegőrzési Intézmények177,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások402,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó100,1
3Dologi kiadások295,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások60,0
12Országos Meteorológiai Szolgálat1 112,03,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások789,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó227,1
3Dologi kiadások543,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások54,4
8Egyéb felhalmozási célú kiadások3,0
14Nemzeti park igazgatóságok5 241,749,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 613,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó943,4
3Dologi kiadások3 144,7
5Egyéb működési célú kiadások86,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások350,6
7Felújítások17,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások3,7
15Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség323,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 414,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó397,6
3Dologi kiadások533,7
5Egyéb működési célú kiadások2,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások113,2
17Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 325,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó369,0
3Dologi kiadások625,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások130,4
18Herman Ottó Intézet304,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások591,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó152,3
3Dologi kiadások132,8
5Egyéb működési célú kiadások1,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások6,0
19Agrárgazdasági Kutató Intézet126,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások462,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó139,0
3Dologi kiadások452,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások0,1
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
21Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése1 576,5
2Környezetvédelmi célelőirányzatok
9Természetvédelmi kártalanítás1 200,0
10Természetvédelmi pályázatok támogatása63,9
11Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása11 650,0
12Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával
összefüggő feladatok
300,0
14Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi
Program megvalósításában
81,0
21Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével
kapcsolatos kiadások
54,0
3Agrár célelőirányzatok
2Agrárkutatás támogatása141,4
4Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása100,0
5Tanyafejlesztési Program49,01 176,0
6Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének,
népszerűsítésének támogatása
500,0
8Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása110,0
10Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása46,1
13Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei2 650,0
16Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak
támogatása
12,6
19Állami génmegőrzési feladatok támogatása91,8
20Hegyközségek Nemzeti Tanácsa550,0
21Pálinka Nemzeti Tanács70,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
25Nemzetközi szervezetek tagsági díjai1 673,9
31Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
közfeladatainak támogatása
2 852,0
33Lovas rendezvények támogatása185,0
35Állatvédelem támogatása40,0
36Agrármarketing célelőirányzat1 866,930,0
5Nemzeti támogatások
3Állattenyésztési feladatok1 300,0
4A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása625,0500,0
5Vadgazdálkodás támogatása100,0
6Nemzeti Erdőprogram
3Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban131,4
4Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés25,4112,1
7Fejlesztési típusú támogatások21,4
8Nemzeti agrártámogatások77 597,0
9Állami halgazdálkodási feladatok támogatása514,0
10Nemzeti agrárkár-enyhítés8 600,04 300,0
11Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása45,0
12Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó
szindrómájától való mentesítés támogatása
875,0
6Állat, növény- és GMO-kártalanítás1 000,0
7Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1Uniós programok árfolyam-különbözete200,0
2Egyéb, EU által nem térített kiadások500,0
8Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása
2Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása500,0
13Peres ügyek100,0
14Fejezeti általános tartalék130,4
18Fejezeti stabilitási tartalék1 666,9
20Európai uniós fejlesztési programok
1Uniós programok kiegészítő támogatása
1Méhészeti Nemzeti Program682,5
2Igyál tejet program4 200,0
3Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása4 212,8
4Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának
támogatása
536,5
5Iskolagyümölcs program1 726,0
21Központi kezelésű előirányzatok
1Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése550,0
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés207 326,133 172,6-174 153,5
Hazai felhalmozási költségvetés6 399,798,7-6 301,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés11 357,80,0-11 357,8
XII. fejezet összesen225 083,633 271,3-191 812,3

millió forintban

[28]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIII. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 589,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó971,7
3Dologi kiadások443,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai21,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások20,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások5,5
2Egyéb HM szervezetek2 230,11 609,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 607,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 421,8
3Dologi kiadások78 747,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai342,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5 196,6
7Felújítások4 548,9
8Egyéb felhalmozási célú kiadások1 578,4
2Magyar Honvédség
1Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei5 095,7150,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások26 341,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó6 896,9
3Dologi kiadások39 197,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai127,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások25 987,1
7Felújítások16 165,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások150,0
2MH ÖHP és alárendelt szervezetei477,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások60 871,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó15 699,8
3Dologi kiadások7 394,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai409,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások135,3
3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat150,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 014,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 056,1
3Dologi kiadások4 301,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai38,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások79,0

millió forintban

[29]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIII. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
6MH Egészségügyi Központ23 235,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások16 406,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó4 508,3
3Dologi kiadások8 480,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai94,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások401,5
7Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások219,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó67,7
3Dologi kiadások0,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai1,2
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
1NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti
alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és
NFIU)
100,0
3Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és
érdekképviseleti szervek támogatása
6Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati
támogatása
55,0
19Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és
érdekképviseleti szervek támogatása
359,0
4Hadisírgondozás támogatása
11. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása624,5
5Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása1 435,0
25Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához3 160,2
39Alapítványok, közalapítványok támogatása
1Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása50,0
2MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok
támogatása
63,0
3Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó
közalapítványhoz
4 566,6
40Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
1Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez4 382,8
2Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi
alapjaihoz
468,0
3Fejezeti stabilitási tartalék2 661,9
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés307 038,331 188,6-275 849,7
Hazai felhalmozási költségvetés57 428,21 759,4-55 668,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XIII. fejezet összesen364 466,532 948,0-331 518,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása25,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 325,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó809,3
3Dologi kiadások903,3
5Egyéb működési célú kiadások149,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások34,7
2Nemzeti Védelmi Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 284,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 130,4
3Dologi kiadások584,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások30,9
4Terrorelhárítási Központ123,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12 699,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 419,6
3Dologi kiadások2 353,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások908,4
7Felújítások300,0
5Büntetés-végrehajtás2 715,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások40 047,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó9 567,4
3Dologi kiadások20 089,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2,7
5Egyéb működési célú kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások22 746,5
7Felújítások157,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások113,0
6Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság22,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások485,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó125,0
3Dologi kiadások181,9
7Rendőrség5 301,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások206 504,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó55 041,5
3Dologi kiadások37 739,5
5Egyéb működési célú kiadások811,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások6 657,0

millió forintban

[30]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
7Felújítások451,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások105,0
8Alkotmányvédelmi Hivatal27,420,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 669,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 812,0
3Dologi kiadások810,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások106,4
7Felújítások7 000,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások20,0
9Nemzetbiztonsági Szakszolgálat197,623,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13 605,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 571,6
3Dologi kiadások3 708,7
5Egyéb működési célú kiadások0,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 705,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások43,9
10Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások891,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó242,3
3Dologi kiadások686,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások19,6
12BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság2 633,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások52 031,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó13 055,1
3Dologi kiadások9 355,7
5Egyéb működési célú kiadások18,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3 706,5
7Felújítások606,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások18,0
13Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal104,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 905,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 027,9
3Dologi kiadások3 459,7
4Ellátottak pénzbeli juttatásai110,1
5Egyéb működési célú kiadások568,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások213,0
15BM Nemzetközi Oktatási Központ414,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások372,4

millió forintban

[31]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó104,3
3Dologi kiadások596,7
5Egyéb működési célú kiadások15,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5,0
7Felújítások8,0
17Vízügyi Igazgatóságok2 940,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10 327,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 005,0
3Dologi kiadások12 433,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások806,5
18Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala
10 423,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 768,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 291,1
3Dologi kiadások28 750,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3 191,9
7Felújítások86,6
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Ágazati célfeladatok
2Energia-racionalizálás100,3100,3
50Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás260,0
56Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások28 267,0
57Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a
pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő
7,5
58Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése7,5
59Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása20,5
60Ivóvíz-minőség javító program41,1
61Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére107,1
22Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
Társadalmi önszerveződések támogatása
3Országos Polgárőr Szövetség1 050,0
5Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása600,0
11Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása172,0
10Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása1 963,0
11Duna Művész Együttesek támogatása300,0
12Hivatásos életpályával összefüggő kiadások10 160,0
14A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési
program
400,0
15Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával
összefüggő kiadások
3 500,0
16Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével
összefüggő kiadások
3 000,0
17Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi
alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka
100,0
18Magyar Rendvédelmi Kar50,0

millió forintban

[32]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
19A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének
támogatása
700,0
20Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása2 815,0
21Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások100,0
22A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó
kiadások
100,0
23Fejezeti stabilitási tartalék4 930,1
25Európai uniós fejlesztési programok
1Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok
megvalósításához kapcsolódó kiadások
273,6410,0445,4
4Belügyi Alapok
1Belső Biztonsági Alap567,4927,12 497,7
2Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap2 038,4484,7946,3
3Belügyi Alapok technikai költségkerete52,337,3
21Központi kezelésű előirányzatok
1K-600 hírrendszer működtetésére55,0
2Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése2 000,0
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés638 084,124 929,3-613 154,8
Hazai felhalmozási költségvetés50 218,9143,3-50 075,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés6 821,11 859,1-4 962,0
XIV. fejezet összesen695 124,126 931,7-668 192,4

millió forintban

[33]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XV. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása7 290,938,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10 943,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 139,3
3Dologi kiadások2 276,5
5Egyéb működési célú kiadások32,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások383,2
8Egyéb felhalmozási célú kiadások38,3
3Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal1 700,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 133,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó302,4
3Dologi kiadások501,5
5Egyéb működési célú kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások92,0
7Felújítások25,0
4Nemzeti Akkreditáló Hatóság231,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások229,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó62,0
3Dologi kiadások59,9
5Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság8 843,3167,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 784,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó794,8
3Dologi kiadások13 369,8
5Egyéb működési célú kiadások5,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 027,5
7Felújítások1 477,5
6Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal586,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások944,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó214,4
3Dologi kiadások581,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások144,7
7Szakképzési Centrumok2 410,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások88 810,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó24 892,7
3Dologi kiadások24 402,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai835,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások183,5

millió forintban

[34]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XV. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
7Felújítások47,6
8Magyar Államkincstár13 119,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások16 664,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5 004,5
3Dologi kiadások6 056,5
5Egyéb működési célú kiadások3,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 519,9
7Felújítások383,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások21,8
16Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság1 381,641,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 305,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó387,7
3Dologi kiadások405,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások43,8
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
5Kárrendezési célelőirányzat
1Függő kár kifizetés310,0
2Járadék kifizetés3 450,0
3Tőkésítésre kifizetés20,0
6Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok0,1
7Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer
működtetéséhez
3,0
8Felelős játékszervezési tevékenység támogatása150,0
4Területfejlesztési feladatok
1Területfejlesztéssel összefüggő feladatok462,68,0
5Pest megyei fejlesztések14 000,0
5Belgazdasági feladatok
1Gazdasági Zöldítési Rendszer350,07 155,1
3Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása150,50,5
4Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi
törvény alapján
4,2
5Nemzetközi szabványosítási feladatok69,8
6MKIK támogatása50,0
7Nagyvállalati beruházási támogatások15 000,0
8Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai3 000,0
9Jedlik Terv3 000,0
10Intézményi kezességi díjtámogatások1 403,6
11Irinyi terv végrehajtása
2Beszállítói-fejlesztési Program6 000,0
3Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése1 000,0
7Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1Magán és egyéb jogi személyek kártérítése30,0
2Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő
feladatok
581,0
4Nemzetgazdasági programok881,7
7Fejezeti általános tartalék200,3
8Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása500,0
9Munkaerőpiaci és képzési feladatok

millió forintban

[35]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XV. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása242,330,0
2Munkaügyi alternatív vitarendezési eljárások támogatása25,0
3Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység
finanszírozása
6 000,0
16Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése1 153,1
10Fejezeti stabilitási tartalék641,5
20Európai uniós fejlesztési programok
2Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
1Duna Transznacionális Program2 638,3496,2139,137,8
2Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési
program
500,730,6
3INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program453,325,7
4INTERACT III Interregionális Együttműködési Program11,3
26Központi kezelésű előirányzatok
1Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek
1Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele92,4
2Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele29 835,7
2Szerencsejáték koncessziós díj4 384,C
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés230 171,039 947,4-190 223,6
Hazai felhalmozási költségvetés51 235,230 175,1-21 060,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés3 799,0534,0-3 265,0
XV. fejezet összesen285 205,270 656,5-214 548,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVI. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
1Nemzeti Adó- és Vámhivatal3 000,8244,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások77 509,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó20 875,4
3Dologi kiadások40 188,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai1,8
5Egyéb működési célú kiadások59,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások4 551,7
7Felújítások1 540,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások244,8
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti stabilitási tartalék1 375,5
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATALKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés140 010,03 000,8-137 009,2
Hazai felhalmozási költségvetés6 336,5244,9-6 091,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XVI. fejezet összesen146 346,53 245,7-143 100,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XVII. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása6 669,511,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 185,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 190,5
3Dologi kiadások4 142,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások231,3
8Egyéb felhalmozási célú kiadások11,0
3Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet913,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások445,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó115,0
3Dologi kiadások2 562,9
5Egyéb működési célú kiadások0,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1,3
4Országos Atomenergia Hivatal2 599,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 848,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó499,6
3Dologi kiadások1 985,9
5Egyéb működési célú kiadások658,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások148,7
5Magyar Bányászati és Földtani Hivatal2 367,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások369,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó106,7
3Dologi kiadások473,5
5Egyéb működési célú kiadások1 415,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1,9
7Nemzeti Közlekedési Hatóság31 077,421,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 036,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó772,2
3Dologi kiadások5 228,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,3
5Egyéb működési célú kiadások21 306,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások695,1
7Felújítások50,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások10,0
8Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ500,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 010,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó266,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
3Dologi kiadások1 692,0
5Egyéb működési célú kiadások191,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások90,4
8Egyéb felhalmozási célú kiadások4,0
10Közlekedésbiztonsági Szervezet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások263,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó72,8
3Dologi kiadások133,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások18,5
11Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség10,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások319,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó80,6
3Dologi kiadások32,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások8,4
14Magyar Földtani és Geofizikai Intézet595,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások680,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó183,0
3Dologi kiadások310,2
5Egyéb működési célú kiadások3,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások23,8
15Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság18,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások563,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó152,3
3Dologi kiadások293,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások40,0
7Felújítások10,0
16Nemzeti Sportközpontok2 497,03,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 245,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó610,5
3Dologi kiadások4 866,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 527,8
7Felújítások38,0
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
32Közlekedési ágazati programok
1A közösségi közlekedés összehangolása387,212,0
2Közúthálózat fenntartás és működtetés73 199,31 200,0
3Útdíj rendszerek működtetése21 032,9
4Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása3 507,7

millió forintban

[36]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
6Belvízi hajózási alapprogram0,1
11Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok1 988,62 000,0210,0
12Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok170,0190,020,0
13Zajtérképezés EU tagállami feladatai49,1
28Kiemelt közúti projektek980,0279 020,0
29Légiszállítási szolgáltatások1 000,0
30Közúthálózat felújítása35,059 965,0
32Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások52,514 947,5
33Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának
felújítása
35,09 965,0
34Határ menti közúti fejlesztések előkészítése3,5996,5
35Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése32,29 187,8
36Budai vasúti közlekedés fejlesztése17,54 982,5
37Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése80,0
38Közútfejlesztési feladatok végrehajtása21,86 206,9
39Regionális repülőterek működésének támogatása400,0
33Hazai fejlesztési programok
2Hungaroring Sport Zrt. támogatása13 151,9
3Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat2 645,4
4Hazai fejlesztési programok célelőirányzat445,0
6Balaton fejlesztési feladatok támogatása40,0180,0
9Turisztikai célelőirányzat10 925,075,0
23Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése1,0299,0
24Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása180,0
25Turisztikai fejlesztési célelőirányzat10 000,0
34Infokommunikációs ágazati programok
1Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció978,6
2Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához
kapcsolódó feladatok
151,96 876,0
3Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok2 421,0
35Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
1Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás594,678,7
4Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer716,26 788,9
5Bányanyitási feladatok kiadásai250,0
36PPP-programok
1Autópálya rendelkezésre állási díj111 990,8
6Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez11 051,2
7Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához487,2
37Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
3Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő
feladatok ellátása
104,411,6
38Egyéb feladatok
1Nemzetközi tagdíjak232,8
2Magán és egyéb jogi személyek kártérítése55,2
3Kormányzati szakpolitikai feladatok3 400,2
10Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
működtetése
396,0
12A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése590,8
14Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
békéltető testületek támogatása
330,0
15Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása61,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
17Bányabezárás1 031,57,0
18MFK NKft. működési támogatása150,0
19Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program7,01 993,0
202017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása10 000,0
39Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése500,0
6Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése
128,5871,5
15Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése55,0495,0
17Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása168,135 720,4
21Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi
Haladás Stadion fejlesztésének támogatása)
20,05 580,0
22Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása5,21 494,8
23Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása13,13 755,9
24Tornaterem-építési program196,12 773,9
25Tanuszoda-fejlesztési program196,12 773,9
28A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás497,0
31Veszprémi uszoda beruházás100,01 400,0
40Kültéri sportparkok fejlesztése332,95 167,1
41Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása74,1180,9
42Vasas SC létesítmény-fejlesztési program206,01 294,0
43Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése51,8448,2
44Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása1,21 360,8
45Szeged - Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése80,0720,0
46Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása200,01 800,0
47Rákosmenti multifunkcionális csarnok100,0900,0
48Kőbányai uszoda és sportcsarnok50,0450,0
49Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése41,6761,2
50Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok100,0900,0
51Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok100,0900,0
52Szeged multifunkcionális csarnok100,0900,0
53Szegedi Ifjúsági Centrum3 000,0
54Pécsi Utánpótlás Akadémia500,0
55Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ -
Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése
300,0
56Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés550,04 950,0
57Népliget rekonstrukció2 500,0
58Központi Birkózó Akadémia1 000,0
40Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása189,82 780,2
44A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges
új iskola és tornaterem
128,0
45Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési
támogatása
581,0
46Fejezeti stabilitási tartalék5 100,0
48Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása164,17 856,5
2Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek
támogatása
1 000,0
3Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és
üzemeltetésének támogatása
3 388,6
49Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása1,2355,8

millió forintban

[37]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
50Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása2,3652,7
52Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program1 000,0
60Európai uniós fejlesztési programok
1Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek291,394 249,98 985,6
61Beruházás Előkészítési Alap26 600,0
21Központi kezelésű előirányzatok
1Vállalkozások folyó támogatása
1Egyedi támogatások, ellentételezések
3Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb
kártérítési kötelezettségeinek átvállalása
225,0
5A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése74 804,9
6Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése154 400,0
7Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások
költségtérítése
42 000,0
8Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása6 000,0
10Elővárosi közösségi közlekedés támogatása9 000,0
2Peres ügyek1 500,0
3Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1Osztalékbevétel1 300,0
2Koncessziós bevételek
1Bányakoncessziós díj3 112,5
2Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja1 082,0
3Infrastruktúra koncessziókból származó díj20,9
3Részesedésvásárlás562,5
4Tőkeemelések9 000,0
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés644 924,256 153,9-588 770,3
Hazai felhalmozási költségvetés549 563,035,0-549 528,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés94 541,28 985,6-85 555,6
XVII. fejezet összesen1 289 028,465 174,5-1 223 853,9

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVIII. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása121,016,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 106,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 701,9
3Dologi kiadások1 455,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások151,5
7Felújítások50,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások16,0
2Külképviseletek igazgatása7 309,960,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások27 840,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó7 102,4
3Dologi kiadások25 570,4
4Ellátottak pénzbeli juttatásai173,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5 408,7
7Felújítások2 300,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások112,6
3Külügyi és Külgazdasági Intézet2,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások104,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó29,1
3Dologi kiadások46,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások10,0
4Balassi Intézet508,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 284,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó362,2
3Dologi kiadások1 171,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai46,3
5Egyéb működési célú kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások76,7
5Nemzeti Befektetési Ügynökség76,04,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 141,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó321,7
3Dologi kiadások1 346,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások70,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások20,0
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Beruházás ösztönzési célelőirányzat102,029 898,0
2Kötött segélyhitelezés579,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XVIII. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
3Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat3 700,0
6Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó
szervezetek és szakmai programok támogatása
703,0
15Kulturális diplomáciai projektek támogatása650,0
16Állami protokoll támogatása250,0
2Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1Európai Területi Társulások támogatása150,0
3Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet
támogatása
120,0
5Külföldi magyar emlékek megőrzése15,0
13Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása7 600,0
14Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása5 200,0
15A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és
gazdaságfejlesztési stratégia támogatása
500,0
16Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása500,0
17Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása1 000,0
18Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása1 000,0
3Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások7 629,0
2Európai uniós befizetések7 523,8
3Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges
pénzügyi hozzájárulás
140,0
4Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés50,0
2Humanitárius segélyezés10,0
5Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok
támogatása Ukrajnában
40,0
5Peres ügyek9,9
8Fejezeti stabilitási tartalék932,9
8Központi kezelésű előirányzatok
1Vállalkozások folyó támogatása
1Normatív támogatások
1Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése25 000,0
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés139 212,68 017,2-131 195,4
Hazai felhalmozási költségvetés38 113,580,0-38 033,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XVIII. fejezet összesen177 326,18 097,2-169 228,9

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIX. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
5Területi Együttműködés
1Európai Területi Együttműködés
3ETE HU-SER153,6123,4106,7109,5
4ETE HU-CRO160,2106,865,441,5
10ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program242,9231,410,19,6
6Egyéb uniós előirányzatok
3Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek2 194,02 077,0387,1
6EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-
2014
11 500,08 506,5
7Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1EU támogatások felhasználásához szükséges technikai
segítségnyújtás
424,612,9
2Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft
uniós feladatainak támogatása
900,0
8Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása616,630 215,2
11Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása10 000,0
8Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék4 926,4
92014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
1Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)68 138,064 700,2492 172,0467 340,3
2Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)8 325,73 021,959 542,621 612,1
3Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)28 282,419 496,6192 377,4132 616,6
4Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)47 544,127 321,2403 840,3232 066,8
5Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)42 641,326 437,6316 958,7196 514,4
6Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)100 043,775 032,954 100,740 575,5
7Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)27 706,615 670,732 405,518 328,3
8Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)8 560,07 276,0
10Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
6ETE határmenti programok 2014-2020
1SKHU ETE program1 701,62 255,4
2ROHU ETE program3 227,15 494,3
3HU-SER IPA program1 515,11 052,8
4HU-CRO ETE program563,2230,0
5AU-HU ETE program2 084,486,8
6SI-HU ETE program299,66,1
7ENI programok216,58,4
12Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020
1Vidékfejlesztési Program203 350,2172 847,7
2Magyar Halgazdálkodási Operatív Program1 626,71 382,7
3Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása1 125,0
14Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1Uniós programok árfolyam-különbözete100,0
16Fejezeti stabilitási tartalék476,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIX. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés7 443,90,0-7 443,9
Hazai felhalmozási költségvetés40 228,10,0-40 228,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés2 122 302,21 533 447,2-588 855,0
XIX. fejezet összesen2 169 974,21 533 447,2-636 527,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása5 904,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 846,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 690,8
3Dologi kiadások3 715,8
5Egyéb működési célú kiadások861,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások51,1
2Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
3Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és
irányítás intézményei
23 880,21,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások68 886,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó16 595,0
3Dologi kiadások22 729,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai3 016,2
5Egyéb működési célú kiadások42,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások172,4
7Felújítások3,6
4Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal234,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 786,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó458,9
3Dologi kiadások670,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások110,8
7Felújítások2,3
5Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet13,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások371,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó105,4
3Dologi kiadások155,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1,1
3Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága1 107,940,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások592,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó173,9
3Dologi kiadások288,1
5Egyéb működési célú kiadások134,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások57,5
4Egyéb kulturális intézmények483,91,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 185,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó453,7

millió forintban

[38]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
3Dologi kiadások1 088,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások147,4
7Felújítások4,8
8Egyéb felhalmozási célú kiadások1,2
5Egyetemek, főiskolák289 049,533 907,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások195 004,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó53 619,0
3Dologi kiadások178 031,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai28 523,0
5Egyéb működési célú kiadások1 271,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások57 532,4
7Felújítások14 281,9
8Egyéb felhalmozási célú kiadások73,0
6Egyéb oktatási intézmények
1Oktatási Hivatal510,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 342,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 186,8
3Dologi kiadások1 389,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások8,0
2Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet3 950,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 415,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó678,6
3Dologi kiadások2 092,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások406,0
7Felújítások4,0
7Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó
intézmények
1Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet2 934,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 048,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó510,8
3Dologi kiadások553,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások102,7
7Felújítások20,0
2Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ639,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 660,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 411,8
3Dologi kiadások664,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások28,1

millió forintban

[39]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
8Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs
Központ
10,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások501,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó124,6
3Dologi kiadások127,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások30,6
7Felújítások5,0
9Türr István Képző és Kutató Intézet1 500,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 600,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó362,0
3Dologi kiadások777,7
10Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1Állami Egészségügyi Ellátó Központ544,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 501,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 678,8
3Dologi kiadások3 847,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások6 025,4
2Gyógyító-megelőző ellátás intézetei528 461,928,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások226 632,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó61 275,8
3Dologi kiadások234 438,4
4Ellátottak pénzbeli juttatásai56,4
5Egyéb működési célú kiadások273,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5 601,2
7Felújítások1 369,1
8Egyéb felhalmozási célú kiadások38,9
11Közgyűjtemények3 235,85,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 184,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 231,7
3Dologi kiadások6 340,9
5Egyéb működési célú kiadások6,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások12 388,9
7Felújítások277,6
12Művészeti intézmények5 661,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 331,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 202,5
3Dologi kiadások6 220,1
5Egyéb működési célú kiadások0,5
2Felhalmozási költségvetés

millió forintban

[40]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XX. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
6Beruházások823,4
7Felújítások100,0
14Országos Mentőszolgálat32 727,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20 023,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5 593,6
3Dologi kiadások8 280,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 250,0
15Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ5,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások225,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó60,7
3Dologi kiadások221,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások60,0
16Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb
népegészségügyi intézetek
2 918,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 968,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 047,7
3Dologi kiadások9 982,6
5Egyéb működési célú kiadások285,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások116,2
7Felújítások35,3
17Országos Vérellátó Szolgálat12 130,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 234,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 233,6
3Dologi kiadások7 755,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások480,0
7Felújítások70,0
18Klebelsberg Központ8 378,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások399 500,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó105 700,0
3Dologi kiadások82 039,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai1 900,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások6 500,0
19Emberi Erőforrás Támogatáskezelő26,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások716,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó190,3
3Dologi kiadások222,7
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Normatív finanszírozás

millió forintban

[41]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása17 181,8
3Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás189 159,2
4Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás4 892,1
5Köznevelési szerződések4 000,0
3Felsőoktatási feladatok támogatása
1Felsőoktatás speciális feladatai688,6
2Lakitelek Népfőiskola támogatása300,0
3Kiválósági támogatások11 044,11 000,0
4Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap1 306,1905,6
5Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen40,0
6Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok5 340,0
4Köznevelési feladatok támogatása
4Köznevelés speciális feladatainak támogatása816,7
5Nemzeti Tehetség Program2 752,7
8Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása440,0
11Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása400,0
12Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása5 280,8
5Egyéb feladatok támogatása
1I. világháborús centenáriumi megemlékezések1 000,01 000,0
3Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak
támogatása
520,0
4Peres ügyek1 600,0
18Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
1Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása801,41 085,0
2Határon túli kulturális feladatok támogatása97,5
3Határtalanul! program támogatása2 630,211,0
4Határon túli köznevelési feladatok támogatása231,65,0
19Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
34,8
8Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
1Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok170,8
2Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok320,7
5Kétoldalú munkatervi feladatok
2Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok4,0
10Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
2Kulturális szakdiplomáciai feladatok5,4
9EU-tagsággal kapcsolatos feladatok
6EU-tagságból eredő együttműködések
2EU-tagságból eredő kulturális együttműködések12,3
11Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
1Filmszakmai támogatások69,8
2A KOGART támogatása200,0
3Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása228,8
4Filmek gyártásának támogatása75,0
5Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális
fesztiválok és események támogatása
500,0
18Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása500,0
12Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
támogatása

millió forintban

[42]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti
értékmentő programja
109,028,1
2Közművelődési szakmai feladatok297,82,0
3Kulturális szakemberek továbbképzése120,0
4Csoóri Sándor Alap2 500,0
13Művészeti tevékenységek
4Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása1 636,012,4
5Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok
(működési és művészeti pályázatok)
1 441,3
9Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak79,2
10Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése1 579,9
11A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál
megrendezésének támogatása
1 950,0
12Egyéb színházi támogatások63,4
13A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása30,0
14A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok351,5
15Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
3Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
2Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok68,7
3Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap3,0
4Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása65,0
5Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása300,0
16Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
1Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai
feladatok támogatása
42,5
3Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
35,3
6Családpolitikai Programok749,0
7Családpolitikai célú pályázatok65,018,0
9Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok18,0
17Egyes szociális pénzbeli támogatások
1Gyermekvédelmi Lakás Alap1 540,0
6Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása841,0
7GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott
támogatása
690,0
18Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése83,930,0
19Szociális célú humánszolgáltatások
1Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása83 718,7
4Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális
munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház
finanszírozása
5 426,3
7Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási
szerződésekkel történő finanszírozása
1 140,3
8Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és
gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel
összefüggő támogatások
7 066,4
9Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított
ágazati pótlék
24,0
10Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési
támogatása
100,0100,0
20Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális
programok
3Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb
esélyteremtési programok támogatása
163,24,0
6Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok
támogatása
160,1

millió forintban

[43]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
8Jelnyelví tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabílítácíó
támogatása
535,0
12Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása446,4
13Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat
ellátó lakóotthonok támogatása
190,0
22Egészségügyi ágazati előirányzatok
2Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok201,6
3Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások2 145,6
6Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása957,6
7A kollegiális vezetői rendszer működtetése500,0
8A betegbiztonság növelésével és a struktúra átalakításával
kapcsolatos támogatások
2 000,0
12MRE Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös
fejlesztése
2 700,0
13Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása700,0
19Patika hitelprogram kamattámogatása370,0
20Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének
támogatása
6 999,0
24Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása5 510,25 510,21 000,0
25Egészséges Budapest Program500,03 500,0
26Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő
támogatása
300,0
27A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása8 120,0
23Sporttevékenység támogatása
4Versenysport támogatása2 347,9
5Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének
kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása
7 000,0
6Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
1Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása1 710,0
2Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése2 770,7
4Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai187,7
7Utánpótlás-nevelési feladatok2 394,7
8Fogyatékosok sportjának támogatása447,0
10Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása376,0
7Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése140,2
9Sportegészségügyi ellátás támogatása218,418,0
23Szabadidősport támogatása477,4
24Diák- és hallgatói sport támogatása540,7
25Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások25,0
28Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése
és projektjei
32,7
29Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő
feladatok támogatása
11 779,4
30Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása3 400,0
31Sport-táplálkozástudományi intézmény fejlesztése, fenntartása100,0
33Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíj támogatása325,0
34A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten
történő megrendezésének támogatása
300,0
35Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása500,0
36Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása1 900,0
372018. évi Felnőtt Birkózó Világbajnoksághoz kapcsolódó
feladatok támogatása
458,042,0
24Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése,
fenntartása
43,055,4
3XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF)
kapcsolódó fejlesztések
102,01 198,0
12Magyar Sport Háza támogatása208,757,5
25Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
15MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása800,01 480,0
26Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk
fenntartott intézmények támogatása
1Oktatási alapítványok, közalapítványok
2Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért184,3
14Autizmus Alapítvány30,8
2Kulturális alapítványok, közalapítványok
10Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása1 296,8
12Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum)
támogatása
100,0
27Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása64,0
28Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
2Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása9 468,9
3Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása
1Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft.
támogatása
252,2
2Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása183,3
4Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok
támogatása
247,1
3023Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek,
egyesületek támogatása
97,3
3Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI)
támogatása
450,0
4Magyar Írószövetség támogatása30,0
5Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása22,0
6Rákóczi Szövetség támogatása50,0
24Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
1Magyar Vöröskereszt támogatása100,1
2Magyar Rákellenes Liga támogatása30,0
3Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
működési támogatása
51,3
4Magyar ILCO Szövetség támogatása30,0
5Magyar Gyermekonkológiai Hálózat20,0
6Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona20,0
7Rákbetegek Országos Szövetsége20,0
25Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
5Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi,
szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása
171,5
6Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége
146,7
7Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége186,2
8Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége181,6
9Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége186,2
10Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és
Érdekvédelmi Szövetsége
23,0

millió forintban

[44]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
11Autisták Országos Szövetsége58,9
12Siketvakok Országos Egyesülete26,0
13Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és
Alapítványok Országos Szövetsége
76,4
21Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása610,5
23Dévény Anna Alapítvány40,4
24Kézenfogva Alapítvány14,0
25Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum14,0
26Afázia Egyesület7,0
27Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Egyesülete
7,0
26Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2Magyar Olimpiai Bizottság372,2
27Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
és közösségi programok támogatása
1Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása85,0
35Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez2,02,0
39Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása2 129,0
46Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját
elősegítő programok
239,51,9
47Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának
támogatása
34 313,5
48Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték26,3
50Kulturális szakmai feladatok támogatása
1Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis37,23 546,5
2Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújítása7 000,0
3Emlékpont Központ támogatása22,0
4Modern Opera beruházása1 000,0
7Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása534,432 097,7
SA Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása15,43 484,6
9A Budai Vigadó felújításának támogatása86,12 689,7
10Makovecz Imre Pályázati Alap1 400,0
11Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást
ellátó új épületének beruházása, Lakitelek
1 581,0
51Fejezeti általános tartalék2 118,9
54Nemzeti Együttműködési Alap5 267,1
55Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények,
közművelődési intézmények, kulturális programok)
1Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények
támogatása
2 009,6908,0
2Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
1Hittanoktatás támogatása3 100,0
3Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és
kiegészítése
8 844,0
4Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék17 720,0
5Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
1Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő
egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak
2 600,0
4Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása -
Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye
420,0
7Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások1 450,0
9Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása300,07 516,7

millió forintban

[45]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
10Lakítelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok10 883,5
12Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása81,240,0
13Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása300,0
14Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése1 720,0
16A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója
600,0
21Egyházi személyek eszközellátásának támogatása200,0
22Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása880,0220,0
23Kazincbarcikai Don Bosco Sportközpont létrehozása302,5
24A győri Nagyboldogasszony Bazilika rekonstrukciója500,0
25Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium bővítése
630,0
56Nemzetiségi támogatások1 470,9150,0
57Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása1 776,1
58Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott
intézmények támogatása
1 192,5
59Társadalmi felzárkózást segítő programok
4Roma kultúra támogatása52,3
5Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő
programok, szakkollégiumok
421,515,0
6Felzárkózás-politika koordinációja29,7
7Roma ösztöndíj programok1 048,9
10Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és
Kulturális Központ
79,2
11Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ80,0
60Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra,
pályázati önrészre
3,9878,5
63Fejezeti stabilitási tartalék13 797,9
21Központi kezelésű előirányzatok
1Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1Családi támogatások
1Családi pótlék316 527,9
2Anyasági támogatás5 397,0
3Gyermekgondozást segítő ellátás65 588,6
4Gyermeknevelési támogatás12 479,7
5Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése1 789,1
6Életkezdési támogatás5 029,9
7Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások5 528,9
8Gyermektartásdíjak megelőlegezése1 515,5
2Korhatár alatti ellátások
1Szolgálati járandóság76 282,9
2Korhatár előtti ellátás, táncművészeti életjáradék19 649,4
3Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-
kiegészítése
9 126,9
2Mezőgazdasági járadék1 878,0
3Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka34 729,1
4Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések11 930,2
5Házastársi pótlék2 623,9
6Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása,
Lakbértámogatás)
37,8
7Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése311,7

millió forintban

[46]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
8Járási szociális feladatok ellátása63 400,0
4Különféle jogcímen adott térítések
1Közgyógyellátás16 489,7
2Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás5 400,0
4Folyósított ellátások utáni térítés1 763,2
2Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása3 217,0
3Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása250,0
4Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel1,0
5Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek2,0
2Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek2,0
2Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1Ingatlanok fenntartásával járó kiadások1,0
2Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába
tartozó társaságok tőkeemelése
1,0
3Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába
tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés3 043 326,4929 821,1-2 113 505,3
Hazai felhalmozási költségvetés207 637,333 986,1-173 651,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XX. fejezet összesen3 250 963,7963 807,2-2 287 156,5

millió forintban

[47]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXI. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
1Miniszterelnöki Kabinetiroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 967,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó544,8
3Dologi kiadások1 580,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások246,0
2Nemzeti Kommunikációs Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások200,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó54,2
3Dologi kiadások133,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások20,0
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Kormányfői protokoll500,0
2Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos
feladatok
20 590,0
4A Magyar Foundation of North America támogatása612,4
5Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges hozzájárulás
200,0
6Fejezeti általános tartalék58,1
9Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális
értékek megőrzése és fejlesztése
300,0
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés26 741,1-26 741,1
Hazai felhalmozási költségvetés266,00,0-266,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXI. fejezet összesen27 007,1-27 007,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXX. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása52,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 064,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó295,4
3Dologi kiadások673,5
5Egyéb működési célú kiadások40,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások85,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1OECD ROK167,026,8
2Fejezeti tartalék45,8
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATALKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés2 285,978,8-2 207,1
Hazai felhalmozási költségvetés85,00,0-85,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXX. fejezet összesen2 370,978,8-2 292,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXI. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1Központi Statisztikai Hivatal726,233,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 471,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 529,1
3Dologi kiadások1 966,6
5Egyéb működési célú kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások428,1
7Felújítások20,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások32,8
4KSH Könyvtár5,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások125,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó33,0
3Dologi kiadások31,8
5KSH Népességtudományi Kutató Intézet38,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások116,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó31,4
3Dologi kiadások29,6
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
támogatása
483,4
2Fejezeti stabilitási tartalék126,1
3Fejezeti általános tartalék285,040,0
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATALKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés10 229,8769,9-9 459,9
Hazai felhalmozási költségvetés520,933,0-487,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXI. fejezet összesen10 750,7802,9-9 947,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XXXIII. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak24,215,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 564,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 691,5
3Dologi kiadások354,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai42,0
5Egyéb működési célú kiadások3,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások25,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások15,0
2MTA Könyvtár és Információs Központ3 859,920,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások459,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó116,9
3Dologi kiadások3 819,2
5Egyéb működési célú kiadások3,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások18,0
3MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek16 857,3522,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17 759,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó4 822,3
3Dologi kiadások9 569,2
5Egyéb működési célú kiadások117,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 521,9
7Felújítások67,3
8Egyéb felhalmozási célú kiadások18,5
4MTA Támogatott Kutatóhelyek421,07,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 379,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó608,6
3Dologi kiadások470,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások12,6
5MTA egyéb intézmények
1MTA Létesítménygazdálkodási Központ896,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások406,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó109,4
3Dologi kiadások1 038,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások43,3
2MTA Jóléti intézmények253,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások206,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó66,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XXXIII. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
3Dologi kiadások190,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1,0
3MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága64,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások111,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó30,2
3Dologi kiadások71,9
4Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia1,
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3,0
3Dologi kiadások7,7
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
80,9
2Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek
támogatása
56,61
3Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása178,4
4Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása1 076,9
5Infrastruktúra fejlesztés542,0600,0
6Lendület Program3 044,5343,2
7Fiatal kutatók pályázatos támogatása898,3
8Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak170,0
9Posztdoktori pályázatok támogatása845,0
10Szakmai feladatok teljesítése428,4
11Kiválósági központok támogatása300,0
12Központi kezelésű felújítások723,8
13MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése128,02 872,0
14MTA Agrártudományi Kutatóközpont Látogatóközpont81,0319,0
15MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet fejlesztése3 500,0
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés58 864,922 378,1-36 486,8
Hazai felhalmozási költségvetés10 080,6565,1-9 515,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXIII. fejezet összesen68 945,522 943,2-46 002,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XXXIV. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1MMA Titkársága
1MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 510,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó536,4
3Dologi kiadások1 006,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások136,0
3MMA Kutatóintézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások149,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó42,6
3Dologi kiadások36,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások23,0
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása105,0
2Magyar Művészetek Háza programok188,0
3Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak15,0
6Kutatási tevékenység támogatása55,0
7Pályázati alapok200,0
8Pesti Vigadó művészeti programok13,0
11Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása675,0
13Nemzeti Szalon programjai64,016,0
14MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója4 800,0
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés5 597,50,0-5 597,5
Hazai felhalmozási költségvetés4 975,00,0-4 975,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXIV. fejezet összesen10 572,50,0-10 572,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXV. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS HIVATAL
1NKFI Hivatal2 711,050,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 961,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó523,3
3Dologi kiadások1 926,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások65,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Nemzetközi tagdíjak2 676,4498,9
3Fejezeti stabilitási tartalék39,7
4MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó
beruházások támogatása
2 000,0
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATALKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés7 127,03 209,9-3 917,1
Hazai felhalmozási költségvetés2 065,050,0-2 015,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXV. fejezet összesen9 192,03 259,9-5 932,1

millió forintban

[48]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLI. FEJEZET2017. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Devizahitelek kamatelszámolásai
1Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata22 192,9
2Egyéb devizahitelek kamata
1Átvállalt önkormányzati devizahitelek külföldi pénzintézetek
felé
521,3
2Átvállalt önkormányzati devizahitelek belföldi pénzintézetek
felé
996,9
3Egyéb devizahitelek3 623,0
2Devizakötvények kamatelszámolásai
1Nemzetközi devizakötvények
1Devizakötvények kamata193 603,7
2Belföldi devizakötvények
1Devizakötvények kamata9 950,5705,5
3Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai18,1
2A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Forinthitelek kamatelszámolásai
1Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata27 734,8
2Államkötvények kamatelszámolása
1Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
1Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények
kamatelszámolásai
495 601,429 894,6
2Lakossági kötvények68 867,56 876,4
2Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása434,9
31Kincstárjegyek kamatelszámolásai
Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása
12 386,2
2Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása64 097,4
4Repóügyletek kamatelszámolásai1 307,8329,9
5Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai4 943,0
3Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
1Jutalékok és egyéb költségek
1Deviza elszámolások2 539,5
2Forint elszámolások38 951,7
2Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások1 950,0
3Adósságkezelés költségei1 155,9
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés945 915,442 767,5-903 147,9
Hazai felhalmozási költségvetés0,00,00,0