204/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

az egészségügyi alapellátást és szakellátást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és a 2. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 22/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés szerinti pénzügyi ellenőrzés során a háziorvosi, házi gyermekorvosi és alapellátást nyújtó fogorvosi vállalkozásoknál figyelembe vehető bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet tartalmazza."

2. § A Vhr. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 35. § (5) bekezdés b) pontjában az "a javaslata alapján a háziorvos" szövegrész helyébe az "a javaslata alapján vagy saját kezdeményezésre a háziorvos" szöveg lép.

3. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 25. § (7) bekezdésében az "a rendvédelmi szervek és a Nemzeti Adó-és Vámhivatal egészségügyi szolgáltatói" szövegrész helyébe az "a rendvédelmi szervek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egészségügyi szolgáltatói, a vasutas igényjogosultakat ellátó egészségügyi szolgáltatók" szöveg lép.

4. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

5. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vr.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) Az OVSZK az 1. számú melléklet szerinti PET/CT várólista vezetése érdekében a 4. számú melléklet A) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatóknál működő Várólista Bizottságok közreműködését veszi igénybe. A Várólista Bizottságok feladata - a kezelőorvos javaslata alapján - a beteg PET/CT várólistára történő felvétele, továbbá az egyedi azonosító meghatározása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti Várólista Bizottság az egyedi azonosítót - személyesen vagy kezelőorvosa útján, zárt borítékban - adja át a beteg számára.

(3) Az OVSZK irányítja a PET/CT várólistán levő betegek ellátásának elosztását azzal, hogy az adott betegnek a megfelelő egészségügyi szolgáltatóhoz történő irányításáról a beteg várólistára történő felvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül dönt. Az OVSZK - a központi várólista keretében - az egyedi azonosítót és a beavatkozás várható időpontját, továbbá helyét honlapján közzéteszi.

(4) A PET/CT Várólista Bizottságok tagjai a 4. számú melléklet A) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltató nukleáris medicina osztályának vagy izotóp diagnosztikai laboratóriumának vezetője, és az egészségügyi szolgáltató egy-egy klinikai onkológus, vagy neurológus, vagy kardiológus, továbbá nukleáris medicina szakorvosa.

(5) A PET/CT Várólista Bizottságok tekintetében a 6. §-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy a kinevezésre a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium javaslata alapján kerül sor."

6. § A Vr. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) Az 1. számú mellékletben meghatározott PET/CT ellátás tekintetében kialakított központi várólista nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: PET/CT várólista) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár működteti.

(2) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a PET/CT várólista működtetése érdekében szakmai szekciókból álló Központi Várólista Bizottságot hoz létre.

(3) A Központi Várólista Bizottság feladata - a PET/CT várólistával kapcsolatos végrehajtási szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakorvosi csoport (a továbbiakban: szakmai team), vagy ennek hiányában a kezelőorvos javaslata alapján - az ellátási igények legkésőbb két munkanapon belüli ellenőrzése, elbírálása, az ellátást végző szolgáltató és az ellátás időpontjának kijelölése, valamint a beteg PET/CT várólistára történő felvétele.

(4) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a Központi Várólista Bizottság közreműködésével irányítja a PET/CT várólistán levő betegek ellátásának elosztását a PET/CT várólistával kapcsolatos végrehajtási szabályokról szóló miniszteri rendeletben szabályozott prioritási elvek figyelembevételével. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az egyedi publikus azonosítót, továbbá a beavatkozás várható időpontját és helyét - a központi PET/CT várólista rendszerben - honlapján közzéteszi.

(5) A PET/CT várólistára történő felvételt követően a (4) bekezdésben foglalt adatokról a vizsgálati javaslatot kezdeményező szakmai team vagy kezelőorvos útján a beteg személyesen tájékoztatást kap.

(6) A Központi Várólista Bizottság tagjait az Egészségügyi Szakmai Kollégium Nukleáris Medicina Tagozata és a PET/CT várólistával kapcsolatos végrehajtási szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott indikációk szerint illetékes szakmai tagozatainak javaslata alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jelöli ki.

(7) A Központi Várólista Bizottság tagjainak listáját és a Központi Várólista Bizottság működésének rendjét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapján tájékoztatóban teszi közzé."

7. § A Vr. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

8. § A Vr.

a) 3. § (1) bekezdésében az "- a 12. § (1) bekezdésében meghatározott PET/CT várólista kivételével - az Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a továbbiakban: OVSZK)" szövegrész helyébe az "az Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a továbbiakban: OVSZK)" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az "az Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a továbbiakban: OVSZK)" szövegrész helyébe az "- a 12. § (1) bekezdésében meghatározott PET/CT várólista kivételével - az Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a továbbiakban: OVSZK)" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a Vr. 4. számú melléklet A) pontja.

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-4. § és az 1. melléklet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 6. §, a 8. § b) pontja és a 9. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 204/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez

A) Az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök felhasználásának pénzügyi ellenőrzése során figyelembe vehető bevételek és kiadások háziorvosi, házi gyermekorvosi vállalkozások esetében

I. BEVÉTELEK

1. Finanszírozásból származó bevételek (az Egészségbiztosítási Alapból közvetlenül kifizetésre került pénzeszközök)

2. Egyéb, finanszírozáshoz kapcsolódó bevételek

2.1. Finanszírozásból vásárolt eszközök értékesítéséből származó bevétel.

2.2. Kapott kamatok.

2.3. Árfolyamnyereség.

2.4. Finanszírozott tevékenységhez kötődő telefondíjak magáncélú használata miatti befizetések.

2.5. Finanszírozott tevékenység kiadásaként elszámolt adók és rezsiköltségek visszatérítése.

3. Hitel, kölcsön (tagi kölcsön, tőkebetét) felvétele, igénybevétele

II. KIADÁSOK

1. Befektetett eszközök

1.1. Nagy értékű immateriális javak beszerzése (ideértve a forgalomképes, vagyoni értéket megtestesítő nem anyagi jellegű eszközöket is). A finanszírozott tevékenység ellátásához szükséges minimumfeltételek körébe, valamint a szakmai kompetenciába tartozó immateriális eszközök, így orvosszakmai és felhasználói szoftver, betegnyilvántartási, kezelési program, office csomag.

1.2. Ingatlanok beszerzése, felújítása, a finanszírozott háziorvosi tevékenységgel összefüggő ingatlanokkal kapcsolatos kiadások.

1.3. Nagy értékű szakmai berendezések, eszközök beszerzési, felújítási kiadásai. A finanszírozott tevékenység ellátásához szükséges minimumfeltételek körébe, valamint a szakmai kompetenciába tartozó eszközök, továbbá CRP vizsgáló készülék, hordozható kislabor-készülék, vérkép és/vagy vizelet analizáló kislabor gép, spirometer, EKG készülékek, praxis Holter, defibrillátor, ABPM, szűrőaudiómeter, sürgősségi táska.

1.4. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése, így rendelői számítógéprendszer; laptop; vonalkód nyomtatására alkalmas nyomtató/másoló szkenner; többfunkciós vezetékes és mobiltelefon; rendelő, váróterem, mellékhelyiségek, egyéb kiszolgáló helyiség felszerelési és berendezési eszközei.

1.5. Járművek beszerzése, felújítása, a finanszírozott tevékenység ellátásához szükséges jármű beszerzésével, felújításával kapcsolatos kiadások.

1.6. Befektetett eszközök lízingdíja.

2. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

2.1. Szakmai kis értékű tárgyi eszközök.

2.2. A finanszírozott tevékenység ellátásához szükséges minimumfeltételek körébe, valamint a szakmai kompetenciába tartozó eszközök, továbbá Doppler-készülék, peak flow meter, inhalátor, pulzoximéter, kilégzett levegő CO mérő, Tens-készülék, 2 l-es oxigénpalack.

2.3. Számítástechnikai és kommunikációs kis értékű tárgyi eszközök.

2.4. Egyéb kis értékű tárgyi eszközök, így takarító eszközök, rendelő és várótermi kis értékű bútorzat, mellékhelyiségek, illetve egyéb kiszolgáló helyiségek felszerelése, egyéb tartozékok. A finanszírozott háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenység ellátásához szükséges egyéb kis értékű nem szakmai tárgyi eszközök.

3. Anyagköltség

3.1. Gyógyszerbeszerzés

3.1.1. Gyári és magisztrális gyógyszer.

3.1.2. Gyógyászati, diagnosztikai segédanyagok.

3.2. Szakmai anyagok beszerzése.

3.3. Munkaruha, védőruha beszerzés.

3.4. Szakmai könyv, folyóirat, CD.

3.5. Irodaszer, nyomtatvány.

3.6. Üzemanyag, kenőanyag beszerzés.

3.7. Egyéb fogyóeszköz beszerzés, így a kommunikációs eszközök készletnek minősülő tartozékai, számítástechnikai segédanyagai, járművek üzemeltetéséhez és felújításához kapcsolódó készletbeszerzések, valamint az egyéb üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos készletek.

3.8. Karbantartási anyagok

3.8.1. Gépjárműhöz kapcsolódó karbantartási anyag beszerzés.

3.9. Tisztítószer beszerzés.

3.10. Egyéb anyagbeszerzés.

4. Igénybe vett szolgáltatások kiadásai

4.1. Épületek bérleti díja.

4.2. Gépek bérleti díja.

4.3. Oktatás, továbbképzés a finanszírozott feladatellátáshoz kapcsolódóan.

4.4. Könyvviteli és jogi szolgáltatás díja.

4.5. Vásárolt egészségügyi szolgáltatások díja.

4.6. Számítástechnikai szolgáltatás díja.

4.7. Javítás, karbantartás kiadása

4.7.1. Gépjárműjavítás, karbantartás kiadása.

4.8. Telefon és internet díjak.

4.9. Postaköltség.

4.10. Közüzemi díjak.

4.11. Veszélyes hulladékszállítás díja.

4.12. Tagsági díjak.

4.13. Igénybe vett egyéb szolgáltatások.

5. Egyéb szolgáltatások kiadásai

5.1. Hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, közzétételi díj.

5.2. Bankköltségek.

5.3. Gépjármű biztosítás.

5.4. Vagyonbiztosítás.

5.5. Szakmai felelősségbiztosítás.

5.6. Egyéb szolgáltatások kiadásai.

6. Személyi jellegű kifizetések (nettó módon)

6.1. A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak kifizetett nettó bére.

6.2. Vállalkozói kivét/társas vállalkozó jövedelme.

6.3. Személyi jellegű egyéb kifizetések nettó módon (természetes személyek részére kifizetett jutalom, helyettesítés, végkielégítés, napidíj, jubileumi jutalom, betegszabadság idejére fizetett díjazás, tanulmányi szerződés alapján járó támogatás, cafetéria kifizetett összege).

6.4. Megbízási díjak.

6.5. Alkalmi munkavállalónak fizetett díjazás.

7. Osztalék

8. Járulékok, hozzájárulások

9. Adók

10. Közvetített szolgáltatások díja (közreműködői szerződés alapján kifizetett összegek)

11. Reprezentáció

12. Hiteltörlesztés (tőke+kamat)

13. Árfolyamveszteség

14. Tőke kivét/tagi kölcsön visszafizetése

15. Egyéb, az 1-14. pontban nem nevesített kiadások

B) Az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök felhasználásának pénzügyi ellenőrzése során figyelembe vehető bevételek és kiadások a fogorvosi vállalkozások esetében

I. BEVÉTELEK

1. Finanszírozásból származó bevételek (az Egészségbiztosítási Alapból közvetlenül kifizetésre került pénzeszközök)

2. Egyéb, finanszírozáshoz kapcsolódó bevételek

2.1. Finanszírozásból vásárolt eszközök értékesítéséből származó bevétel.

2.2. Kapott kamatok.

2.3. Árfolyamnyereség.

2.4. Finanszírozott tevékenységhez kötődő telefondíjak magáncélú használata miatti befizetések.

2.5. Finanszírozott tevékenység kiadásaként elszámolt adók és rezsiköltségek visszatérítése.

3. Hitel, kölcsön (tagi kölcsön, tőkebetét) felvétele, igénybevétele

II. KIADÁSOK

1. Befektetett eszközök

1.1. Nagy értékű immateriális javak beszerzése (ideértve a forgalomképes, vagyoni értéket megtestesítő nem anyagi jellegű eszközöket is). A finanszírozott tevékenység ellátásához szükséges minimumfeltételek körébe, valamint a szakmai kompetenciába tartozó immateriális eszközök, így fogorvosi szakmai és felhasználói szoftver, betegnyilvántartási, kezelési program, operációs rendszer, szövegszerkesztő-, adatbázis-kezelő és más számítógépes, illetve mobil alkalmazások beszerzési költsége vagy licence díja.

1.2. Ingatlanok beszerzése, felújítása, a finanszírozott fogorvosi tevékenységgel összefüggő ingatlanok vonatkozásában felmerülő kiadások.

1.3. Nagy értékű szakmai berendezések, eszközök beszerzési, felújítási kiadásai. A finanszírozott tevékenység ellátásához szükséges minimumfeltételek körébe, valamint a szakmai kompetenciába tartozó eszközök, továbbá mennyezeti lámpa, fogászati műtőlámpa, fogászati kezelőegység, fogászati kézidarabok, kompressor, exhaustor, higiénés berendezés, műszerkocsi, fogászati rtg., rtg.-film digitalizáló, hőlégsterilizátor, autokláv, gyorssterilizáló, UH tisztító berendezés, automata kézidarab tisztító, fóliahegesztő, rendelői mélyhúzógép, lenyomatkeverő gép, apexlocator, intraorális kamera, endomotor, gépi depurátor, kéziműszerélező gép, rendelői homokfúvó, polimerizációs lámpa, elektrokauter/UH radiosebészet, diódalézer, caries és pakk dg. készülék, digitális fogszín meghatározó készülék, ózonkészülék, éberszedáló berendezés.

1.4. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése, így rendelői számítógéprendszer; laptop; vonalkód nyomtatására alkalmas nyomtató/másoló szkenner; többfunkciós vezetékes és mobiltelefon; rendelő, váróterem, mellékhelyiségek, egyéb kiszolgáló helyiség felszerelési és berendezési eszközei.

1.5. Járművek beszerzése, felújítása, a finanszírozott tevékenység ellátásához szükséges jármű beszerzéséhez, felújításához kapcsolódó kiadások.

1.6. Befektetett eszközök lízingdíja.

2. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

2.1. Szakmai kis értékű tárgyi eszközök.

2.2. A finanszírozott tevékenység ellátásához szükséges minimumfeltételek körébe, valamint a szakmai kompetenciába tartozó eszközök, továbbá kéziműszer, fogó, műszertartó fiók betét, rtg. film és szenzortartó, rtg. kötény, rtg. szék, sterilizáló konténer, desztillált víz előállító, orvosi nagyító szemüveg és fejlámpa.

2.3. Számítástechnikai és kommunikációs kis értékű tárgyi eszközök.

2.4. Egyéb kis értékű tárgyi eszközök, így takarító eszközök, rendelő és várótermi kis értékű bútorzat, mellékhelyiségek, illetve egyéb kiszolgáló helyiségek felszerelése, egyéb tartozékok.

2.5. A finanszírozott fogorvosi tevékenység ellátásához szükséges egyéb kis értékű, nem szakmai tárgyi eszközök.

3. Anyagköltség

3.1. Gyógyszerbeszerzés

3.1.1. Gyári és magisztrális gyógyszer.

3.1.2. Gyógyászati, diagnosztikai segédanyagok.

3.2. Szakmai anyagok beszerzése, így tömőanyag, lenyomatanyag, egészségügyi textíliák.

3.3. Munkaruha, védőruha beszerzés.

3.4. Szakmai könyv, folyóirat, CD.

3.5. Irodaszer, nyomtatvány.

3.6. Üzemanyag, kenőanyag beszerzés.

3.7. Egyéb fogyóeszköz beszerzés, így a kommunikációs eszközök készletnek minősülő tartozékai, számítástechnikai segédanyagai, járművek üzemeltetéséhez és felújításához kapcsolódó készletbeszerzések, valamint az egyéb üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos készletek.

3.8. Karbantartási anyagok

3.8.1. Gépjárműhöz kapcsolódó karbantartási anyag beszerzés.

3.9. Tisztítószer beszerzés.

3.10. Egyéb anyagbeszerzés.

4. Igénybe vett szolgáltatások kiadásai

4.1. Épületek bérleti díja.

4.2. Gépek bérleti díja.

4.3. Oktatás, továbbképzés a finanszírozott feladatellátáshoz kapcsolódóan.

4.4. Könyvviteli és jogi szolgáltatás díja.

4.5. Vásárolt egészségügyi szolgáltatások díja.

4.6. Számítástechnikai szolgáltatás díja.

4.7. Javítás, karbantartás kiadása

4.7.1. Gépjárműjavítás, karbantartás kiadása.

4.8. Telefon és internet díjak.

4.9. Postaköltség.

4.10. Közüzemi díjak.

4.11. Veszélyes hulladékszállítás díja.

4.12. Tagsági díjak.

4.13. Igénybe vett egyéb szolgáltatások.

5. Egyéb szolgáltatások kiadásai

5.1. Hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, közzétételi díj.

5.2. Bankköltségek.

5.3. Gépjármű biztosítás.

5.4. Vagyonbiztosítás.

5.5. Szakmai felelősségbiztosítás.

5.6. Egyéb szolgáltatások kiadásai.

6. Személyi jellegű kifizetések (nettó módon)

6.1. A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak kifizetett nettó bére.

6.2. Vállalkozói kivét/társas vállalkozó jövedelme.

6.3. Személyi jellegű egyéb kifizetések nettó módon, így természetes személyek részére kifizetett jutalom, helyettesítés, végkielégítés, napidíj, jubileumi jutalom, betegszabadság idejére fizetett díjazás, tanulmányi szerződés alapján járó támogatás, cafetéria kifizetett összege.

6.4. Megbízási díjak.

6.5. Alkalmi munkavállalónak fizetett díjazás.

7. Osztalék

8. Járulékok, hozzájárulások

9. Adók

10. Közvetített szolgáltatások díja (közreműködői szerződés alapján kifizetett összegek)

11. Reprezentáció

12. Hiteltörlesztés (tőke+kamat)

13. Árfolyamveszteség

14. Tőke kivét/tagi kölcsön visszafizetése

15. Egyéb, az 1-14. pontban nem nevesített kiadások"

2. melléklet a 204/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

"4. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A) PET/CT Várólista Bizottságot működtető egészségügyi szolgáltatók

1. Országos Onkológiai Intézet

2. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Nukleáris Medicina Osztálya

3. Szegedi Tudományegyetem, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Nukleáris Medicina Intézet

4. Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Nukleáris Medicina Intézet

5. Pécsi Tudományegyetem, Egészségügyi Centrum, Központi Klinikai Radioizotóp Laboratórium

6. Győri Petz Aladár Megyei Oktatókórház Izotópdiagnosztikai és Terápiás Osztálya

B) Gamma Sugársebészet Várólista Bizottságot működtető egészségügyi szolgáltató

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Idegsebészeti Klinika"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére