245/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldtetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldtetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelet II. fejezetének hatálya - az (1a) bekezdésben meghatározott eltéréssel - Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteire, a nemzetközi szervezetek mellett működő állandó képviseleteire, valamint más állami képviseleteire (a továbbiakban együtt: külképviselet) és az oda kihelyezett kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre terjed ki."

(2) Az R1. 1 §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 3. § 12. pontja, a 7. §, a 7/A. §, a 10. § (7) bekezdésében az ellátmányszorzó megállapítására vonatkozó rész, a 11. § (3) bekezdése, a 23-24. §, a 25. § (1)-(4) bekezdése, a 27. §, a 28. §, a 34-38. §, a 42. § és az 1. melléklet hatálya kiterjed Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a továbbiakban: Állandó Képviselet) és az oda kihelyezett kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre.

(1b) A 39. § hatálya az Állandó Képviseletre és az oda kihelyezett kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre a tartós külszolgálat időtartama alatt az állomáshelyen való egészségügyi ellátás igénybevételének részletes szabályairól szóló KKM rendelet hatálybalépésének időpontjáig terjed ki."

2. § Az R1. 1. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § Az Állandó Képviselet tekintetében a 3. § 12. pontja alkalmazásában kihelyezetten, a 7. § alkalmazásában kihelyező vezetőn, a 11. § és a 24. § alkalmazásában diplomatán, szakdiplomatán, a 23-24. §, a 25. § (1)-(4) bekezdése, valamint a 27-28. § alkalmazásában kihelyezetten, kihelyező vezetőn, kihelyező szerven, kihelyezésen, illetve állomáshelyen, a 34-38. § alkalmazásában kihelyezetten, állomáshelyen, kihelyezésen, kihelyező szerven, kihelyező vezetőn, a 42. § alkalmazásában kihelyezetten, illetve állomáshelyen a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) fogalmait kell érteni. A 3. § 12. pontja, a 7. §, a 23-24. §, a 27-28. §, valamint a 35. § alkalmazásában külszolgálaton a Kktv. szerinti tartós külszolgálat fogalmát kell érteni."

3. § Az R1. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kihelyező vezető (1) bekezdés szerinti egyetértése alapján a kihelyezésre kerülő személyt a külügyidiplomáciai felkészülés, valamint a külszolgálat idejére - a Kttv. szerinti határozott idejű áthelyezéssel - a kihelyező szerv állományába kell helyezni."

4. § Az R1. a következő 53. §-sal egészül ki:

"53. § (1) 2017. július 31-ig az Állandó Képviseletre kihelyezettek tekintetében a 25. § (2) bekezdésének alkalmazásában kihelyezést visszavonó okiraton a kihelyezés megszűnésére, megszüntetésére, illetve az azonnali hatályú hazarendelésre vonatkozó okiratot kell érteni.

(2) 2017. július 31-ig az Állandó Képviseletre kihelyezettek tekintetében

a) a Kktv. 20. § (6) bekezdésének utolsó mondata alkalmazásában a munkakör megváltoztatása előtti devizailletmény helyett, a munkakör megváltoztatása előtti illetményt kell figyelembe venni a lemondási időre járó illetmény összegének, valamint az egyéb kifizetések összegének meghatározása szempontjából,

b) a Kktv. 22. § (2) bekezdésének c)-e) pontjában foglaltak helyett a kihelyező okiratnak a kihelyezett alapellátmányának a kihelyezés időpontjában érvényes pénznemét, összegét, az arra utaló jogszabályhelyet, ellátmánya szorzószámát, az ellátmánypótlékokra való jogosultságát és mértékét, ellátmánypótlékára jogosító személyek nevét, családi jogállását, a gyermekek születési idejét kell tartalmaznia,

c) a Kktv. 22. § (7) bekezdés b) pontjában foglaltak helyett akkor nem szükséges a kihelyezett beleegyezése a kinevezés módosításához, ha a kihelyezett a 3. § 12. pontja szerinti személy után ellátmánypótlékra válik jogosulttá, vagy a kihelyezett ellátmányának szorzószáma módosul,

d) a Kktv. 27. § (3) bekezdésnek alkalmazásában a kihelyezett részére helyettesítési díjként legfeljebb a kihelyezett illetményének 40%-a jár,

e) a Kktv. 33. § (2) és (4) alkalmazásában a kihelyezettet a keresőképtelenséggel járó betegség időtartamára legfeljebb 90 napig, állomáshelyén a havi devizailletmény 60%-a és belföldön a havi devizailletmény 30%-a helyett, állomáshelyén a havi ellátmánya 80%-a, belföldön a havi ellátmánya 30%-a illeti meg, a 90. napot meghaladó - további legfeljebb 90 nap - időtartamra a kihelyezett a havi ellátmánya 30%-ára jogosult. A kihelyezettet beteg gyermekének ápolására miatti keresőképtelenségének időtartamára - legfeljebb 90 napig - állomáshelyén a havi ellátmánya, belföldön a havi ellátmánya 30%-a illeti meg."

5. § Hatályát veszti az R1.

a) 3. § 3. pontjában az " , illetve Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a továbbiakban: Állandó Képviselet) kihelyezésre kerülő diplomaták és szakdiplomaták esetében az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szövegrész;

b) 3. § 3a. pontjában az " , illetve az Állandó Képviselet diplomatái és szakdiplomatái esetében az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter" szövegrész;

c) 3. § 5. pontjában az " , illetve az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter" szövegrész;

d) 3. § 11. pontjában az " , illetve az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter" szövegrész;

e) 4. § (1a) bekezdése;

f) 4. § (2) bekezdésében az "Az Állandó Képviselet tekintetében a Képviselet-vezető COREPER II. nagykövet hiányában, távollétében, illetve akadályoztatása esetén a COREPER I. nagykövet jár el. Utóbbi hiányában, távollétében, illetve akadályoztatása esetén pedig az Állandó Képviselet Kül- és Biztonságpolitikai Hivatalát nagyköveti rangban vezető diplomatája jár el." szövegrész;

g) 8. § (1) bekezdésében az " , illetve az Állandó Képviselet esetében az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter" szövegrész;

h) 10. § (1) bekezdés b) pontja;

i) 10. § (3)-(5) bekezdése;

j) 10. § (7) bekezdésében az "Az Állandó Képviseletre kihelyezésre kerülő szakdiplomata esetében a szakdiplomata rangjának meghatározását megelőzően az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter a külpolitikáért felelős miniszterrel egyeztet." szövegrész;

k) 13. § (2) bekezdése;

l) 14. § (1) bekezdésben az " , illetve - az Állandó Képviselet esetében - az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter" szövegrész;

m) 15. § (2) bekezdése.

2. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

6. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 11/A. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter az európai uniós ügyek koordinációjáért való felelőssége keretében felel az Európai Unió politikáiból eredő és az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati feladatok tárcaközi összehangolásáért, ennek keretében)

"h) ellátja a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a továbbiakban: Állandó Képviselet) irányítását, kialakítja az Állandó Képviselet működésére vonatkozó szabályokat,"

7. § Hatályát veszti az R2.

a) 11/A. § (2) bekezdés j) pontja,

b) 89. § (2) bekezdés a) pont ah) alpontja,

c) 89. § (2) bekezdés k) pontja.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § (1) A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a továbbiakban: Állandó Képviselet) funkcionális működtetésével kapcsolatos, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszterhez kerülő feladatok átvételéről, a jogutódlással kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és forrásátcsoportosításokról, továbbá a hazai és európai uniós pályázatok, projektek és egyéb kötelezettségvállalások tekintetében a Miniszterelnökségnek és a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak költségvetési megállapodást kell kötni.

(2) Ha a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 60. § (2) bekezdése szerinti költségvetési megállapodás megkötésének időpontja e rendelet hatálybalépésénél későbbi, e rendelet hatálybalépésétől a költségvetési megállapodás megkötésének időpontjáig terjedő időszakban:

a) az Állandó Képviseletre nem diplomataként, nem szakdiplomataként kihelyezett személy külszolgálatának megszüntetéséhez az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges,

b) a Külgazdasági és Külügyminisztérium és az Állandó Képviselet - az Állandó Képviselet működésével összefüggő - kötelezettséget az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter engedélyével vállalhat.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

Tartalomjegyzék