252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról

A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) az első, az adott tanévre vonatkozó kormányrendeletben meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók részére, tanulmányi eredményük alapján nyújtható.

(2) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 81. §-ában meghatározott fővárosi, megyei fejlesztési és képzési bizottság (a továbbiakban: bizottság) megyénként legfeljebb 20, az adott megyében ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésre minden év március hó utolsó munkanapjáig tesz javaslatot a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

2. § (1) A szakiskolai vagy szakközépiskolai tanulmányokat folytató tanuló ösztöndíjra attól a tanévtől kezdődően válik jogosulttá, amelyben az általa szakképzési évfolyamon tanult szakképesítés hiány-szakképesítésként kerül meghatározásra.

(2) A szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanuló

a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 12. § (1) bekezdése alapján érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó, hiány-szakképesítésnek minősülő szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizenharmadik évfolyamon,

b) az Nkt. 12. § (4) bekezdése alapján érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához nem tartozó - a tizenharmadik vagy tizennegyedik évfolyam valamelyikére vonatkozóan hiány-szakképesítésnek minősülő - szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizennegyedik évfolyamon

jogosult ösztöndíjra.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti tanuló az ösztöndíjra a tanulmányait lezáró szakmai vizsga vagy komplex szakmai vizsga utolsó vizsgarészének letételére - a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet alapján - meghatározott időszak végéig jogosult, amely időtartamot nem hosszabbítja meg a javító- vagy pótló vizsga időpontja.

(4) Az ösztöndíj megilleti az 1. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő azon tanulót is, aki az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredménye alapján az órák látogatása alól felmentést kapott.

3. § (1) Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló

a) a tanév adott félévében, ha az azt megelőző félévben

aa) szakközépiskolai és szakiskolai tanulmányok esetében 2,51, szakgimnáziumi tanulmányok esetében 3,01 alatti tanulmányi átlageredményt ért el vagy

ab) valamely tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott,

b) az adott tanévben

ba) évfolyamismétlésre kötelezés esetén,

bb) attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a hét órát vagy

bc) az Nkt. 58. § (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napját követő hónaptól.

(2) Ha az ösztöndíjban részesülő tanuló a tanulmányait lezáró évfolyam második félévi bizonyítványában szereplő elégtelen osztályzat miatt nem bocsátható szakmai vagy komplex szakmai vizsgára, részére ösztöndíj a szakmai vagy komplex szakmai vizsgát megelőző hónapra folyósítható utoljára.

(3) Ha az ösztöndíjban részesülő tanuló tanulói jogviszonyát az adott nevelési-oktatási intézménnyel fenntartva átjelentkezik egy másik szakképesítésre történő felkészítést végző évfolyamra, vagy tanulói jogviszonyát megszünteti és egy másik nevelési-oktatási intézménnyel létesít tanulói jogviszonyt, ösztöndíj csak abban az esetben folyósítható tovább a számára, ha annak feltételei az új nevelési-oktatási intézmény, illetve szakképesítés tekintetében továbbra is fennállnak.

(4) Ha az ösztöndíjban nem részesülő tanuló tanulói jogviszonyát az adott nevelési-oktatási intézménnyel fenntartva átjelentkezik egy olyan szakképesítésre történő felkészítést végző évfolyamra, vagy másik nevelési-oktatási intézménnyel létesít olyan tanulói jogviszonyt, amelynek esetében az ösztöndíjra való jogosultság feltételei fennállnak, a tanuló számára a korábbi tanulmányai utolsó lezárt félévének tanulmányi átlageredménye alapján ösztöndíjat kell folyósítani. A tanulót az átjelentkezéssel érintett évfolyamon a tanulmányok megkezdésének vagy az új nevelési-oktatási intézménnyel létesített tanulói jogviszonya kezdő hónapjától illeti meg az ösztöndíj.

4. § (1) Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani a tanév első félévében - a 3. § (4) bekezdésében, valamint a (2), (3) és (6) bekezdésben foglalt kivétellel - az előző tanévet lezáró év végi bizonyítványban, a tanév második félévében a félévi értesítőben szereplő tantárgyak osztályzatainak számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján. Ha a tanulónak javító vizsgát, osztályozó vizsgát vagy pótló vizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt a javító vizsga, az osztályozó vizsga, pótló vizsga letételét követően, annak eredményének figyelembevételével kell megállapítani.

(2) A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tanulmányok esetében a tizenkettedik évfolyam, a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tanulmányok esetében a tizenharmadik évfolyam második féléve végén szerzett bizonyítványban szereplő tantárgyak osztályzatainak számtani átlagát kell figyelembe venni az első félévi ösztöndíj mértékének megállapítása során.

(3) Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetében az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint.

(4) Az ösztöndíj havi mértéke a (3) bekezdésben meghatározott félévet követően a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény

a) 2,51 és 3,0 között van, 10 000 forint,

b) 3,01 és 3,5 között van, 15 000 forint,

c) 3,51 és 4,0 között van, 20 000 forint,

d) 4,01 és 4,5 között van, 27 000 forint,

e) 4,51 és 5,0 között van, 35 000 forint.

(5) Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében, ha a tanulmányi átlageredmény

a) 3,01 és 3,5 között van, 20 000 forint,

b) 3,51 és 4,0 között van, 30 000 forint,

c) 4,01 és 4,5 között van, 40 000 forint,

d) 4,51 és 5,0 között van, 50 000 forint.

(6) Ha a szakgimnáziumi érettségi végzettséget szerzett tanuló a 2. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott tanulmányokat nem folyamatos tanulói jogviszony alapján, hanem későbbi tanévtől kezdődően folytatja, az ösztöndíjra jogosító tizenharmadik vagy tizennegyedik évfolyam első félévére havonta egységesen 10 000 forint, a második félévére tanulmányi átlageredményétől függően az (5) bekezdésben meghatározott összegű ösztöndíjra jogosult.

(7) Az adott tanév július és augusztus hónapjaira folyósított ösztöndíj havi mértéke megegyezik a június hónapra folyósított ösztöndíj mértékével.

5. § (1) Az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos feladatokat az Nkt. 7. § (1) bekezdésének d)-f) pontjában meghatározott köznevelési intézmény vagy a szakképzésről szóló törvény 4/B. § (1) bekezdésében meghatározott szakképzési centrum (a továbbiakban együtt: nevelési-oktatási intézmény) végzi. A nevelési-oktatási intézményt az ösztöndíj folyósításából eredő többletfeladatai ellátására és az ezzel összefüggésben felmerülő költségek fedezetére az általa kifizetett ösztöndíj 2 százalékának megfelelő lebonyolítási díj illeti meg.

(2) A nevelési-oktatási intézmény a tanuló részére az ösztöndíjat fizetési számlára történő átutalással folyósítja. Ha a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, az ösztöndíjat a tanuló szülőjének vagy gyámjának a fizetési számlájára lehet folyósítani.

(3) A nevelési-oktatási intézmény az ösztöndíjat minden hónap 28. napjáig folyósítja a tanuló részére azzal az eltéréssel, hogy az adott félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj a június hónapban járó ösztöndíjjal egy időben kerül átutalásra.

(4) Ha a nevelési-oktatási intézmény önellenőrzés keretében, illetve valamely más szerv vagy személy jelzése alapján megállapítja, hogy nem folyósított ösztöndíjat az arra jogosult tanuló részére, köteles haladéktalanul intézkedni az ösztöndíj folyósítása érdekében.

6. § (1) Ha szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányokat folytató ösztöndíjban részesülő tanuló félévi értékelése során bármely tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott, vagy tanulmányi átlageredménye nem éri el a 2,51-et, vagy második félévi értékelése alapján évfolyamot kell ismételnie, a tanulót felzárkóztató oktatásban kell részesíteni annak érdekében, hogy a szakképesítés megszerzéséhez szükséges kompetenciák a megfelelő szintre fejlesztésre kerüljenek, és ezáltal a tanuló ismételten jogosulttá válhasson az ösztöndíjra.

(2) A felzárkóztató oktatást az Nkt.-ben meghatározott tanítási év időtartama alatt, heti két órában és maximum négyfős csoportokban kell megszervezni. A felzárkóztató órákról foglalkozási naplót kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni az oktatás időtartamát, tárgyát és az abban részt vevő tanulók nevét.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti felzárkóztató oktatást végző tanárt, ha ezirányú oktatói tevékenységét az Nkt. 62. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott időkereteken felül végzi, az elvégzett többletmunkáért havonta 30 000 forint díj illeti meg. Ha a felzárkóztató oktatást végző tanár a (2) bekezdésben meghatározott óraszámnál kevesebb órát tart, a díjazását arányosan csökkenteni kell.

7. § (1) A nevelési-oktatási intézmény az 5. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá a 6. § (3) bekezdésében meghatározott feladatai ellátásához szükséges forrás igényléséhez az 1. melléklet szerinti igénylőlapot

a) a szeptember 1-jétől január 31-éig terjedő időszakra szeptember 15-éig,

b) a február 1-jétől augusztus 31-éig terjedő időszakra február 15-éig

köteles benyújtani a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) részére.

(2) Az (1) bekezdés szerint első alkalommal benyújtott igénylés alapján az NSZFH - az ösztöndíjra való jogosultságnak a 2. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott időszakára vonatkozóan - támogatási szerződést köt a nevelési-oktatási intézménnyel. Az NSZFH a támogatási szerződés alapján, valamint az (1) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az adott félévre vonatkozóan előfinanszírozással biztosítja a támogatást.

(3) A nevelési-oktatási intézmény az adott félévre kapott támogatásról köteles elszámolni. A 2. melléklet szerinti elszámoló lapot a következő félévre vonatkozó igénybejelentésével együtt köteles - az (1) bekezdésben meghatározott időpontoknak megfelelően - benyújtani az NSZFH felé. Az NSZFH 8 napon belül dönt az elszámolásról, és annak elfogadása esetén folyósítja a következő félévre járó támogatást a nevelési-oktatási intézmény részére.

8. § (1) A nevelési-oktatási intézmény rendelkezésére bocsátott összeg felhasználásának és az ösztöndíj folyósításának ellenőrzését az NSZFH végzi.

(2) A tárgyévi ellenőrzésekről, a foganatosított intézkedésekről és azok eredményéről az NSZFH köteles a minisztert - a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze terhére az adott évben külön jogszabály alapján nyújtott egyéb támogatások ellenőrzéséről benyújtott beszámoló keretein belül - legkésőbb a tárgyévet követő év február 15. napjáig tájékoztatni.

(3) A nevelési-oktatási intézményt - a rendelkezésére bocsátott összeg jogszabálysértő felhasználása esetén - terhelő visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség nem érintheti az ösztöndíj folyósítását.

9. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

10. § (1) E rendelet rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - alkalmazni kell a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet [(a továbbiakban: 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet)] alapján megkötött azon támogatási szerződésekre is, amelyek alapján a 2016/2017. tanévben is támogatás nyújtható.

(2) E rendelet hatálybalépését megelőzően nyújtott támogatásról az elszámolást a 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint kell az iskolának benyújtania.

11. §[1]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj forrását biztosító támogatás igénylése
ABC
1.Támogatási szerződés száma:
2.Támogatott neve:
3.Támogatott címe:
4.OM azonosítója:
5.Pénzforgalmi számlaszám:
6.Ügyintéző neve:
7.Telefonszáma:
8.E-mail címe:
9 .Az igénylés időszaka:/tanévtanfélév
10. Az ösztöndíj forrását biztosító támogatás igénylése szakiskolai vagy szakközépiskolai tanulók esetében
ABCDEF
10.1Tanulmányi átlageredményÖsztöndíj mértékeÖsztöndíjas tanulói
létszám
Hónapok számaIgényelt összeg
10.2Ft/hó/fő5 hónap vagy 7 hónapFt
10.3abcde=b*c*d
10.4első szakképző évfolyam első félévében10 000
10.55,0 és 4,51 között35 000
10.64,5 és 4,01 között27 000
10.74,0 és 3,51 között20 000
10.83,5 és 3,01 között15 000
10.93,0 és 2,51 között10 000
10.102,51 alatt0
10.11Összesen
(10.4+10.5+10.6+10.7+10.8+10.9+10.10):
11. Az ösztöndíj forrását biztosító támogatás pótigénylése szakiskolai vagy szakközépiskolai tanulók esetében
ABCDEFGHIJKL
11.1Tanulmányi átlageredményÖsztöndíj mértékePótigényléssel
érintett
ösztöndíjas
tanulói
összlétszám
Ösztöndíjas tanulói létszám az elmaradt hónapok tekintetébenIgényelt
összeg
11.2Ft/hó/fő1. hónap2.
hónap
3.
hónap
4.
hónap
5.
hónap
6.
hónap
7.
hónap
Ft
11.3abc=d+e+f+g+h+i+jdefghijk=b*c
11.4első szakképző évfolyam első félévében10 000
11.55,0 és 4,51 között35 000
11.64,5 és 4,01 között27 000
11.74,0 és 3,51 között20 000
11.83,5 és 3,01 között15 000
11.93,0 és 2,51 között10 000
11.102,51 alatt0
11.11Összesen
(11.4+11.5+11.6+11.7+11.8+11.9+11.10):
12. Az ösztöndíj forrását biztosító támogatás igénylése szakgimnáziumi tanulók esetében
ABCDEF
12.1Tanulmányi átlageredményÖsztöndíj mértékeÖsztöndíjas tanulói
létszám
Hónapok
száma
Igényelt
összeg
12.2Ft/hó/főFt
12.3abcde=b*c*d
12.4nem tanulmányi átlageredmény alapján10 000
12.55,0 és 4,51 között50 000
12.64,5 és 4,01 között40 000
12.74,0 és 3,51 között30 000
12.83,5 és 3,01 között20 000
12.9Összesen (12.4+12.5+12.6+12.7+12.8):
13. Az ösztöndíj forrását biztosító támogatás pótigénylése szakgimnáziumi tanulók esetében
ABCDEFGHIJ
13.1
13.2
Tanulmányi átlageredményÖsztöndíj mértékePótigényléssel
érintett ösztöndíjas
tanulói összlétszám
Ösztöndíjas tanulói létszám az elmaradt hónapok tekintetébenIgényelt
összeg
Ft/hó/fő1.hónap2. hónap3.hónap4. hónap5. hónapFt
13.3abc=d+e+f+g+hdefghi=b*c
13.4nem tanulmányi átlageredmény alapján10 000
13.55,0 és 4,51 között50 000
13.64,5 és 4,01 között40 000
13.74,0 és 3,51 között30 000
13.83,5 és 3,01 között20 000
13.9Összesen (13.4+13.5+13.6+13.7+13.8):
14. Felzárkóztató oktatást végző tanárok többletmunkáért járó díjazását és a munkáltatót terhelő adóját biztosító támogatás igénylése
ABCDEFHIJKL
14.1Szakképesítés
megnevezése,
OKJ azonosítója
Fejlesztésben
részesülő
tanulói
létszám
Fejlesztő oktatásra fordított órák száma szakképesítésenként
az igénylés hónapjai tekintetében
Havi díjazásMunkáltatót
terhelő
adóteher
Igényelt
összeg
14.21 hónap2 hónap3 hónap4 hónap5 hónapösszesenFtFtFt
14.3abcdefgh=c+d+e+f+gi=h/8*30000j=i*0,27k=i+j
14.4
14.5
14.6
14.7Összesen:
15. Felzárkóztató oktatást végző tanárok többletmunkáért járó díjazását és a munkáltatót terhelő adóját biztosító támogatás pótigénylése
ABCDEFGHIJKL
15.1Szakképesítés
megnevezése,
OKJ azonosítója
Fejlesztésben
részesülő
tanulói
létszám
Fejlesztő oktatásra fordított órák száma szakképesítésenként
az elmaradt hónapok tekintetében
Havi
díjazás
Munkáltatót
terhelő
adóteher
Igényelt
összeg
15.21 hónap2 hónap3 hónap4 hónap5 hónapösszesenFtFtFt
15.3abcdefgh=c+d+e+f+gi=h/8*30000j=i*0,27k=i+j
15.4
15.5
15.6
15.7Összesen:
16. Lebonyolítási díjjal összefüggő támogatás igénylése
ABC
16.1Ösztöndíj igénylés összegeIgényelhető
lebonyolítási díj
igénylés összege
16.2FtFt
16.3a=10.11F+12.9Fb=a*0,02
16.4
17. Lebonyolítási díjjal összefüggő támogatás pótigénylése
ABC
17.1Ösztöndíj pótigénylés összegeIgényelhető
lebonyolítási díj
pótigénylés
összege
17.2FtFt
17.3a=11.11L+13.9Jb=a*0,02
17.4
18. Támogatási igény összesítő
ABCDEF
18.1MegnevezésÖsztöndíjTanári díjazás és adóteherLebonyolítási díjIgény
összese
n
18.2FtFtFtFt
18.3abcde=b+c+d
18.4Igényelt összeg
18.5Pótigénylés összege
18.6Igény összesen (18.4+18.5):
19. Kiutalási összesítő
ABCD
19.1Igénylés és pótigénylés mindösszesenElszámolás szerinti
egyenleg
Kiutalandó összeg
19.2FtFtFt
19.3a= 18.6 Fbc=a+/-b
19.4
Dátum:
P.H.
________________________________________
aláírás

2. melléklet a 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj forrását biztosító támogatás elszámolása
ABC
1.Támogatási szerződés száma:
2.Támogatott neve:
3.Támogatott címe:
4.OM azonosítója:
5.Pénzforgalmi számlaszám:
6.Ügyintéző neve:
7.Telefonszáma:
8.E-mail címe:
9.Az elszámolás időszaka:/ tanév tanfélév
10._Ösztöndíj forrását biztosító támogatás elszámolása szakiskolai vagy szakközépiskolai tanulók esetében
ABCDEFGHIJKLMNOP
10.1Tanulmányi átlageredményÖsztöndíj
mértéke
Igénylésben,
pótigénylés-
ben szereplő
ösztöndíjas
tanulói
létszám
Igé-
nyelt
ösz-
töndíj
ösz-
szege
5
hónap
vagy
7
hónap
Pótigény
keretében
igényelt
ösztöndíj
Tan-
félévre
összesen
kiutalt
összeg
Ösztöndíjas tanulói létszám az elszámolással érintett
hónapok tekintetében
Kifize-
tett
ösztön-
díj
Külön-
bözet
10.2Ft/hó/főFtFtFt1.
hónap
2.
hónap
3.
hónap
4.
hónap
5.
hónap
6.
hónap
7.
hónap
FtFt
10.3abcdefghijklmno=f-n
10.4első szakképző évfolyam első félévében10 000
10.55,0 és 4,51 között35 000
10.64,5 és 4,01 között27 000
10.74,0 és 3,51 között20 000
10.83,5 és 3,01 között15 000
10.93,0 és 2,51 között10 000
10.102,51 alatt0
10.11Összesen
(10.4+10.5+10.6+10.7+10.8+10.9+10.10):
Ösztöndíj forrását biztosító támogatás elszámolása szakgimnáziumi tanulók 11. esetében
ABCDEFGHIJKLMN
11.1Tanulmányi
átlageredmény
Ösztöndíj
mértéke
Igénylés-
ben,
pótigény-
lésben
szereplő
ösztön-
díjas
tanulói
létszám
Igényelt
ösztöndíj
összege
Pótigény
keretében
igényelt
ösztöndíj
Tanfélévre
összesen
kiutalt
összeg
Ösztöndíjas tanulói létszám az
elszámolással érintett hónapok
tekintetében
Kifizetett
ösztöndíj
Különbözet
11.2Ft/hó/főFtFtFt1.
hónap
2.
hónap
3.
hónap
4.
hónap
5.
hónap
FtFt
11.3abcdefghijklm=f-l
11.4nem tanulmányi
átlageredmény alapján
10 000
11.55,0 és 4,51 között50 000
11.64,5 és 4,01 között40 000
11.74,0 és 3,51 között30 000
11.83,5 és 3,01 között20 000
11.9Összesen (11.4+11.5+11.6+
11.7+11.8):
12. Felzárkóztató oktatást végző tanárok többletmunkáért járó díjazását és a munkáltatót terhelő adóját biztosító támogatás elszámolása
ABCDEFGHIJKLMNOP
12.1Szakké-
pesítés
megneve-
zése, OKJ
azonosítója
Fejlesztésben
részesült tanulói
létszám
Fejlesztő oktatásra fordított órák száma
szakképesítésenként az igénylés hónapjai tekintetében
Kifizetett
havi
díjazás
Munkál-
tatót
terhelő
adóteher
Ösz-
sze-
sen
Igé-
nyelt
ösz-
szeg
Pót-
igény
kereté-
ben
igényelt
összeg
Tan-
félévre
össz-
esen
kiutalt
összeg
Külön-
bözet
12.21. hónap2.hónap3. hónap4. hónap5. hónapösszesenFtFtFtFtFtFtFt
12.3abcdefgh=c+d+e+f+gi=h/8*30
000
j=i*0,27k=i+jlmn=l+mo=k-n
12.4
12.5
12.6
12.7Összesen:
13. Lebonyolítási díjjal összefüggő támogatás elszámolása
ABCDEF
13.1Kiutalt lebonyolítási díj összegeElszámolási
időszakban kifizetett
ösztöndíj összege
Kifizetett
ösztöndíj
2 %-a
Felhasz
nált
lebonyolí
tási díj
Különbözet
13.2FtFtFtFtFt
13.3ab=10.11O+11.9Mc=b*0,02d=maxi
mum c
e=a-d
13.4
14.Támogatás elszámolási összesítő
ABCDEF
14.1MegnevezésÖsztöndíjTanári díjazás
és adóteher
Lebonyolítási
díj
Összesen
14.2FtFtFtFt
14.3abcde=b+c+d
14.4Kiutalt összeg
14.5Elszámolható összeg
14.6Összesen (14.4-14.5):
Dátum:
P.H.
______________________
aláírás

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék