Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról

A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. § (5) bekezdésében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] (1) A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) célja a Kormány rendeletében meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó, első szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulók támogatása.

(2)[2] A megyei fejlesztési és képzési bizottság megyénként legfeljebb 12, az adott megyében szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésre tesz javaslatot minden év március 31-ig.

2. §[3] Az ösztöndíj forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze (a továbbiakban: képzési alaprész).

3. § (1)[4] Jövedelmi helyzettől függetlenül ösztöndíjban részesülnek - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a szakiskola szakképzési évfolyamán, az első szakképesítésre felkészítő, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, hiány-szakképesítést tanulók (a továbbiakban: ösztöndíjas tanuló).

(2) Nem részesülhet ösztöndíjban

a) a tanév adott félévében a tanuló, ha az azt megelőző félévben 2,51 alatti tanulmányi átlageredményt ért el,

b) a tanév ismétlésére kötelezett tanuló, a megismételt tanév időtartama alatt,

c)[5] a tanuló az adott tanévben, attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a tíz órát.

d)[6] a tanuló az adott tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 58. § (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától.

(3) Az ösztöndíj - az (1) bekezdésben foglaltak szerint - megilleti azt a tanulót is, aki az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredménye alapján az órák látogatása alól felmentést kapott.

(4) Amennyiben a tanuló az (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően másik iskolával úgy létesít tanulói jogviszonyt, hogy a korábbi iskolában nem teljesültek az (1) bekezdésében foglalt feltételek, úgy a tanuló számára az adott félévre az utolsó lezárt félév tanulmányi átlageredménye alapján járó ösztöndíjat kell folyósítani a másik iskolával létesített tanulói jogviszony hónapjától kezdődően.

(5) Az iskola köteles tájékoztatni a tanulót az (1)-(4) bekezdésben foglaltakról.

4. § (1) Az ösztöndíjas tanuló az ösztöndíjra az első szakképzési évfolyam tanévének kezdő napjától az utolsó szakképzési évfolyamon a tanulmányokat lezáró, a tanév rendjében meghatározott első szakmai vizsga letételére kijelölt hónap végéig jogosult, amely időtartamot nem hosszabbítja meg a javító- vagy pótló vizsga időpontja.

(2) Az ösztöndíj folyósítása független a tanulónak más jogcímen fizetett egyéb juttatásoktól.

(3)[7] Az ösztöndíjat a tanuló részére fizetési számlára történő átutalással kell folyósítani. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, az ösztöndíjat a tanuló szülőjének, gyámjának a fizetési számlájára is lehet folyósítani. Az ösztöndíj folyósításának a feltétele a fizetési számla számának az iskola felé írásban történő bejelentése.

5. § (1)[8] Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani, a tanév második félévében a félévi értesítőben, a tanév első félévében az előző tanév végi bizonyítványban szereplő osztályzatok számtani átlagaként - a magatartás és a szorgalom osztályzatok kivételével - meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján. Amennyiben a tanulónak javítóvizsgát, osztályozóvizsgát vagy pótló vizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt a javítóvizsga, az osztályozóvizsga, pótló vizsga letételét követően, annak eredményével együtt kell megállapítani.

(2) Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen 10 000 Ft/hó. Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően, és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény

a) 2,51 és 3,0 között van, az ösztöndíj mértéke 10 000 Ft/hó;

b) 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 15 000 Ft/hó;

c) 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 20 000 Ft/hó;

d) 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 25 000 Ft/hó;

e) 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 30 000 Ft/hó.

(3) A július és augusztus hónapokra folyósított ösztöndíj mértéke megegyezik a tanév második félévében folyósított ösztöndíj mértékével.

(4)[9] A tanulmányi átlageredmény meghatározása során az általános kerekítési szabályok szerint kell eljárni. Amennyiben a tanuló tudásának félévi vagy év végi minősítése és értékelése során bármely tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott, tanulmányi átlag nem számítható, ekkor a tanulót kompetenciafejlesztésben kell részesíteni.

(5) A 2,51 tanulmányi átlageredmény elérését, vagy a megismételt tanévet követően az ösztöndíj a következő félévtől újra megilleti a tanulót a (2) bekezdés szerinti mértékben.

6. § (1) A 2,51 tanulmányi átlageredményt el nem érő tanuló számára az iskolának biztosítania kell a szakmai kompetenciákat fejlesztő oktatásban való részvétel lehetőségét.

(2) A szakmai kompetenciákat fejlesztő oktatást maximum négyfős csoportokban kell végezni.

(3) A szakmai kompetenciákat fejlesztő oktatásról foglalkozási naplót kell vezetni, melyben fel kell tüntetni az oktatás időtartamát, tárgyát, és az abban résztvevők nevét.

7. § (1) A szakmai kompetenciákat fejlesztő oktatást végző tanárokat az elvégzett többletmunkáért a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint felzárkóztatási pótlék illeti meg.

(2)[10] A felzárkóztatási pótléknak és a pótlék munkáltatót terhelő közterheinek forrása a képzési alaprész.

8. § (1) Az ösztöndíj folyósításával összefüggő feladatokat az iskola végzi. Az iskolát az ösztöndíj folyósításából eredő többletfeladataiért az általa kifizetett ösztöndíj 2 százalékának megfelelő lebonyolítási költségtérítés illeti meg, mely magában foglalja az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos banki költségeket is.

(2)[11] A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) az ösztöndíj fedezetét biztosító összeget, az iskolát megillető lebonyolítási költségtérítést, a felzárkóztatási pótléknak és annak munkáltatót terhelő közterheinek fedezetét biztosító összeget az iskolával kötött támogatási szerződés alapján, az iskola (5) bekezdés szerinti időszakokra vonatkozó igénybejelentése alapján, előfinanszírozással, az előző időszakról készített utólagos elszámolás egyidejű benyújtása mellett folyósítja az iskolának, a támogatási szerződésben feltüntetett pénzforgalmi számlaszámra.

(3)[12] Az iskola utólagos elszámolást készít az előző időszakban folyósított ösztöndíjakról, az iskolát megillető lebonyolítási költségtérítésről, a felzárkóztatási pótlékról és annak munkáltatót terhelő járulékairól, és azt az adott időszakra vonatkozó igénybejelentésével együtt benyújtja az NSZFH-nak. Az NSZFH az iskola igénybejelentését követően, a benyújtott utólagos elszámolás elfogadása után, a teljesítési igazolás kiállítását követő 5 napon belül folyósítja az igényelt összeget az iskolának.

(4)[13] A (2)-(3) bekezdésben meghatározott igénybejelentést és utólagos elszámolást az iskola az 1. és 2. számú melléklet szerinti adatlapon nyújtja be az NSZFH-nak az NSZFH honlapján közzétett formátumban.

(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti adatlapokat az iskola minden évben

a) a szeptember 1-jétől január 31-éig terjedő időszakra szeptember 15-éig,

b)[14] a február 1-jétől augusztus 31-éig terjedő időszakra február 15-éig

köteles benyújtani az NSZFH-nak.

9. § (1) Az iskola a rendelkezésére bocsátott összeget kizárólag az e rendeletben meghatározott célokra használhatja fel.

(2) Az iskola az ösztöndíjat minden hónap 28. napjáig folyósítja az ösztöndíjas tanuló részére azzal az eltéréssel, hogy a július és augusztus hónapokra járó ösztöndíjat a szorgalmi időszak utolsó hónapjának 28. napjáig egy összegben fizeti ki.

10. § (1)[15] Az iskola rendelkezésére bocsátott összeg felhasználásának és az ösztöndíj folyósításának ellenőrzését az NSZFH végzi.

(2)[16] Az NSZFH (1) bekezdésben foglalt ellenőrzési jogosultsága kiterjed

a) az iskola által közölt igénylési és elszámolási adatok valóságtartalmának vizsgálatára, valamint

b) az iskola rendelkezésére bocsátott összeg cél szerinti felhasználására.

(3)[17] Az NSZFH az ellenőrzés során vizsgálatot tarthat, okiratot és más dokumentációt kérhet, azokról másolatot, kivonatot készíthet, az iskola igazgatójától vagy az általa megbízott személytől szóban és írásban felvilágosítást kérhet.

11. § (1) Az ellenőrzés alá vont iskola köteles

a)[18] az NSZFH megkeresésének soron kívül eleget tenni,

b)[19] az NSZFH részére szóban vagy írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni,

c)[20] az NSZFH kérésére az általa szolgáltatott adatok és rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni,

d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni.

(2)[21] Az NSZFH köteles az ellenőrzés alá vont iskolát előzetesen értesíteni az ellenőrzésről. Az ellenőrzésről való értesítés mellőzhető, ha fennáll a veszélye annak, hogy az ellenőrzés alá vont iskola bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat, egyéb iratokat megsemmisítik, vagy megváltoztatják, vagy az ellenőrzés eredményességét az ellenőrzés alá vont iskola egyéb módon veszélyeztetné.

(3)[22] Az NSZFH az ellenőrzést a szükséges iratok, bizonylatok, könyvek, nyilvántartások - ideértve az elektronikus úton tárolt adatokat is -, számítások és egyéb tények, adatok, körülmények megvizsgálásával - a dokumentáció bekérésével vagy helyszíni ellenőrzés útján - folytatja le.

(4)[23] Az NSZFH az ellenőrzés megállapításairól és a szükséges intézkedésekről az ellenőrzés alá vont iskola által is aláírt jegyzőkönyvet készít.

(5) Az ellenőrzés alá vont iskolának joga van az ellenőrzés során keletkezett iratokba betekinteni, a megállapításokkal kapcsolatban felvilágosítást kérni, azokra észrevételt tenni, a jegyzőkönyvet megismerni, és a jegyzőkönyv átadását, kézbesítését követő 15 napon belül észrevételt tenni.

12. § (1)[24] Jogszabálysértés, a támogatási szerződés által előírt kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítése, vagy a rendelkezésére bocsátott összeg jogszerűtlen felhasználása esetén az iskolát a rendelkezésére bocsátott összeg tekintetében visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség terheli a Magyar Államkincstárnál vezetett NSZFH-NFA előirányzat-felhasználási keretszámla javára (10032000-01744260-70000007).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken túlmenően visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség terheli az iskolát abban az esetben is, ha

a) az ellenőrzést szándékosan meghiúsította,

b) az ellenőrzés lefolytatását akadályozta vagy

c) az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat nem bocsátotta rendelkezésre.

(3) A visszafizetési kötelezettség az (1)-(2) bekezdésben meghatározott cselekmény megállapításától, a kamatfizetési kötelezettség az (1)-(2) bekezdésben meghatározott cselekmény megvalósításának kezdő időpontjától keletkezik. A kamat napi mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 365-öd részének kétszerese.

(4) A visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség teljesítése nem érintheti az ösztöndíj folyósítását.

13. §[25] Az iskola az ösztöndíjas tanulókról az Nkt. 41. § (4) bekezdésében foglalt adatokon túl nyilvántartja azt is, ha a tanuló az adott megyében a hiány-szakképesítés körébe tartozó szakképesítést tanul.

14. §[26]

14/A. §[27] Kifutó rendszerben az e rendeletben foglalt feltételek szerint szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban részesülnek vagy részesülhetnek a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény szerinti regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésében szereplő szakképesítést tanulók.

15. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2)[28]

(3)[29]

(4)[30]

(5)[31]

(6)[32]

(7)[33]

(8)[34]

(9)[35]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Szakképző iskola
Neve:
Címe:
OM azonosítója:
Pénzforgalmi számlaszám:
Ügyintéző neve: Telefonszáma:
E-mail címe:
Az igénylés időszaka:
I.Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj igénylése:
A. Az igénylés időszakában járó ösztöndíj igénylése
SorszámTanulmányi átlageredményÖsztöndíjas
tanulói létszám
Ösztöndíj
mértéke
Hónapok számaIgényelt
ösztöndíj
összege
Ft/hóFt
abcdef=c*d*e
1.első szakképző évfolyam
első félévében
10 000
2.5,0 és 4,51 között30 000
3.4,5 és 4,01 között25 000
4.4,0 és 3,51 között20 000
5.3,5 és 3,01 között15 000
6.3,0 és 2,51 között10 000
7.2,51 alatt00
8.Összesen:
B. Az igénylés időszakát megelőzően járó ösztöndíj pótigénylése1
SorszámTanulmányi átlageredményÖsztöndíjas
tanulói létszám
Ösztöndíj
mértéke
Hónapok számaIgényelt
ösztöndíj
összege
Ft/hóFt
abcdef=c*d*e
1.első szakképző évfolyam
első félévében
10 000
2.5,0 és 4,51 között30 000
3.4,5 és 4,01 között25 000
4.4,0 és 3,51 között20 000
5.3,5 és 3,01 között15 000
6.3,0 és 2,51 között10 000
7.2,51 alatt00
8.Összesen:
Igényelt tanulmányi ösztöndíj összesen: (A+B)
1 Elmaradt ösztöndíj igénylése esetén tölthető csak ki.
II.Szakmai kompetenciákat fejlesztő oktatást végző tanárok felzárkóztatási pótlékának és járulékainak igénylése:
SorszámHavi pótlékalap negyede
Ft
Fejlesztésben
részesülő
tanulói létszám
Hónapok számaMunkáltatót
terhelő
bérjárulékok
Ft
Igényelt összeg
Ft
abcdef=(b*c*d)+e
1.
III.Lebonyolítási költségtérítés igénylése:
SorszámTanulmányi ösztöndíj igénylés összegeIgényelhető
lebonyolítási
költségtérítés
összege
FtFt
ab= I. tábla (A+B)c=b*0,02
1.
IV.Kiutalási igény összesítője:
SorszámMegnevezésIgényelt összeg
1.I. Tanulmányi ösztöndíj (A+B)
2.II. Felzárkóztatási pótlék és bérjárulékai
3.III. Lebonyolítási költségtérítés
4.Kiutalási igény összesen:
Dátum:
P. H.
aláírás

2. számú melléklet a 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Szakképző iskola
Neve:
Címe:
OM azonosítója:
Pénzforgalmi számlaszám:
Ügyintéző neve:Telefonszáma:
E-mail címe:
Az elszámolás időszaka:
I.Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj elszámolása:
SorszámTanulmányi átlageredményÖsztöndíj
mértéke
Kiutalt ösztöndíjKifizetett ösztöndíjKülönbözet
Ft/hóFtFtFt
abcdefgh=e-g
1.Első szakképző
évfolyam első félévében
10 000
2.5,0 és 4,51 között30 000
3.4,5 és 4,01 között25 000
4.4,0 és 3,51 között20 000
5.3,5 és 3,01 között15 000
SorszámTanulmányi átlageredményÖsztöndíj
mértéke
Kiutalt ösztöndíjKifizetett ösztöndíjKülönbözet
Ft/hóFtFtFt
abcdefgh=e-g
6.3,0 és 2,51 között10 000
7.Összesen:-
8.Visszafizetendő ösztöndíj összege (a különbözet összege):
II.Szakmai kompetenciákat fejlesztő oktatást végző tanárok felzárkóztatási pótlékának és járulékainak elszámolása:
II. A.
SorszámKompetenciafejlesztésben részesült tanulók számaHónapok száma
1.
II. B.
SorszámKiutalt pótlék bruttó összege
Ft
Az elszámolási időszakban kifizetettKülönbözet
Ft
felzárkóztatási
pótlék
Ft
bérjárulékok
Ft
összesen
Ft
abcde=c+df=b-e
1.
2.Visszafizetendő felzárkóztatási pótlék összege (a különbözet összege):
III.Lebonyolítási költségtérítés elszámolása:
SorszámKiutalt lebonyolítási
költségtérítés összege
Ft
Az elszámolási időszakban kifizetettFelhasznált
lebonyolítási
költségtérítés
Ft
Különbözet
Ft
Tanulmányi ösztöndíj
összege
Ft
Tanulói ösztöndíj 2%-a
Ft
abcd=c*0,02e= maximum df=b-e
1.
2.Visszafizetendő lebonyolítási költségtérítés összege (különbözet):
IV.Kiutalt támogatások elszámolásának az összesítése:
SorszámMegnevezésKiutalt összeg
Ft
Felhasznált
összeg
Ft
Visszafizetendő
különbözet
Ft
1.I. Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj
2.II. Felzárkóztatási pótlék és járulékai
3.III. Lebonyolítási költségtérítés
4.Összesen (1+2+3):
Dátum:
P. H.
aláírás

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2012.12.06.

[2] Módosította a 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2015.09.11.

[3] Módosította a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[4] Megállapította a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.06.

[5] Megállapította a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.12.06.

[6] Megállapította a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.12.06.

[7] Megállapította a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2012.12.06.

[8] Megállapította a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.06.

[9] Megállapította a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.12.06.

[10] Módosította a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2012.12.06.

[11] Módosította a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2014.12.15.

[12] Módosította a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 13. § b) és c) pontja. Hatályos 2014.12.15.

[13] Módosította a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 13. § b) és c) pontja. Hatályos 2014.12.15.

[14] Módosította a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2014.12.15.

[15] Módosította a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 13. § d) pontja. Hatályos 2014.12.15.

[16] A felvezető szöveget módosította a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2014.12.15.

[17] Módosította a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2014.12.15.

[18] Módosította a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2014.12.15.

[19] Módosította a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2014.12.15.

[20] Módosította a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2014.12.15.

[21] Módosította a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2014.12.15.

[22] Módosította a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2014.12.15.

[23] Módosította a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2014.12.15.

[24] Módosította a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 13. § e) pontja. Hatályos 2014.12.15.

[25] Megállapította a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2012.12.06.

[26] Hatályon kívül helyezte a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatálytalan 2012.12.06.

[27] Beiktatta a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2012.12.06.

[28] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2010.09.01.

[29] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2010.09.01.

[30] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2010.09.01.

[31] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[32] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[33] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[34] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2010.09.02.

[35] Hatályon kívül helyezte e rendelet 15. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.03.

Tartalomjegyzék