275/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § és a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 6. § (3) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról, ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat, ennek keretében)

"n) fogadja azon magyarországi székhellyel, fiókteleppel rendelkező gazdasági szereplő gyanús tranzakciók jelentésére vonatkozó bejelentését, amely korlátozott robbanóanyag-prekurzorokat bocsát Magyarországon lakossági személyek rendelkezésére."

2. § A Korm. rend. a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § A 6. § (3) bekezdés n) pontja a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (3) bekezdésének, 9. cikk (2) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

3. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MKEHr.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A (3) bekezdés a)-d), f) és g) pontja szerinti eljárásban a Hivatal kereskedelmi hatósága, a (3) bekezdés e) pontja és a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti eljárásban a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság folytatja le országos illetékességgel az elsőfokú eljárást, másodfokon - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a Hivatal központi szerve jár el."

(2) Az MKEHr. 7. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A Hivatal kereskedelmi hatóságként jár el:)

"g) a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló jogszabályban meghatározott hatósági eljárásokban."

4. § Az MKEHr. 25. §-a a következő 11. ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"11. a 7. § (2) bekezdésében és a 7. § (3) bekezdés g) pontjában a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (6) bekezdésének"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök