293/2016. (IX. 27.) Korm. rendelet

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 84. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szállítói finanszírozású projektelemekre előleg vehető igénybe

a) a Kbt. 135. § (9) bekezdése szerinti esetben, vagy

b) ha a kedvezményezett bruttó támogatásra jogosult államháztartási szerv és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ában foglalt valamely feltétel teljesül."

2. § A Korm. rendelet a következő 172. §-sal egészül ki:

"172. § E rendeletnek az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 293/2016. (IX. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 84. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépését megelőzően létrejött támogatási jogviszonyokban is alkalmazni kell."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök