316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv."

2. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 316/2016. (X. 24.) Korm. rendelethez

1. A Statútum rendelet 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat a következő 12. sorral egészül ki:

[A) Miniszterelnökséget vezető miniszter]

(A)(B)
"12Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalirányítás"

2. Hatályát veszti a Statútum rendelet 1. számú melléklet D) pontjának 3. sora.

Tartalomjegyzék