Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet

a Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíja

1. § (1) A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanuló (a továbbiakban: tanuló) a tanulói jogviszonya fennállása alatt a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 24/A. § (6) bekezdésében foglaltak alapján évfolyamonként legfeljebb két tanéven keresztül ösztöndíjban részesül. A jogosultság az adott tanítási év végéig vagy a tanulói jogviszony megszűnéséig tart, a (4) és (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) Az ösztöndíj mértéke a (3) bekezdésben rögzített kivétellel a Szakképzési Hídprogram első évfolyamán havonta 8 ezer forint, második évfolyamán havonta 10 ezer forint.

(3) Ha a tanuló a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt évfolyamot ismétel, az ösztöndíj mértéke a Szakképzési Hídprogram megismételt első évfolyamán havonta 4 ezer forint, megismételt második évfolyamán havonta 5 ezer forint.

(4) A Szakképzési Hídprogram első évfolyamát a tanítási év végéig sikeresen teljesítő tanuló további - a (2), illetve a (3) bekezdés szerinti, az adott évfolyamra meghatározott összeg alapján számított - kéthavi ösztöndíjat kap az első évfolyam teljesítését igazoló bizonyítvány kiállítását követő második hónap 28. napjáig.

(5) A Szakképzési Hídprogram második évfolyamát követően a részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgát, továbbá az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanulók esetén a záróvizsgát sikeresen teljesítő tanuló további - a (2), illetve a (3) bekezdés szerinti, az adott évfolyamra meghatározott összeg alapján számított - kéthavi ösztöndíjat kap egy összegben, a vizsgákat követő második hónap 28. napjáig.

(6) A tanuló a tanítási év azon hónapjaira vonatkozóan jogosult ösztöndíjra, amely hónapban a tanulói jogviszonya fennállt, a 2. §-ban foglalt kivételekkel.

2. § (1) Ha a tanuló tanulói jogviszonya tanítási év közben szűnik meg, tanulói jogviszonya megszűnésének hónapját megelőző hónapra vonatkozóan jogosult utoljára ösztöndíjra.

(2) A tanuló nem jogosult a 3. § (4) bekezdése szerint fizetendő ösztöndíjra, ha a tanulói jogviszonya a tanítási félév első vagy második hónapja folyamán megszűnt.

(3) A tanuló nem jogosult ösztöndíjra arra a hónapra vonatkozóan, amelyben igazolatlanul mulasztott tanórái száma az adott tanévben eléri a tizenöt tanórát.

(4) A tanuló nem jogosult ösztöndíjra attól a hónaptól kezdődően, amelyben igazolatlan mulasztásai száma eléri azt a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott mértéket, amely fölött a nem tanköteles tanuló tanulói jogviszonyát meg kell szüntetni.

3. § (1) Az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos feladatokat a Szakképzési Hídprogramban közreműködő szakképzési centrum vagy szakképző iskola (a továbbiakban együtt: szakképző iskola) látja el.

(2) A szakképző iskola a tanuló részére az ösztöndíjat banki átutalással folyósítja. Ha a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával és

a) a tanuló kiskorú, vagy a nagykorú tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, az ösztöndíjat a tanuló törvényes képviselőjének a fizetési számlájára,

b) a tanuló nagykorú és cselekvőképes, a tanuló írásbeli kérelmére vele azonos lakcímen élő szintén nagykorú személy fizetési számlájára

kell folyósítani.

(3) A szakképző iskola az ösztöndíjat havonta, az ösztöndíjra jogosultsággal érintett hónapot követő hónap 28. napjáig folyósítja a tanuló részére, az 1. § (4)-(5) bekezdésében és a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel.

(4) A Szakképzési Hídprogram első évfolyamának első két hónapjára járó ösztöndíj a tanítási félév harmadik hónapjának 28. napjáig egy összegben kerül átutalásra.

(5) Ha a szakképző iskola önellenőrzés keretében, vagy valamely más szerv vagy személy jelzése alapján megállapítja, hogy

a) az arra jogosult tanuló részére nem folyósított vagy

b) az arra nem jogosult tanuló részére folyósított

ösztöndíjat, köteles haladéktalanul intézkedni az ösztöndíj folyósítása, vagy visszafizetése érdekében.

2. A Szakképzési Hídprogramban részt vevő pedagógusok pótléka

4. § (1) A Szakképzési Hídprogramban részt vevő pedagógusnak az Szt. 24/A. § (6) bekezdésében foglaltak alapján járó pótlék (a továbbiakban: pótlék) alapja

a) a Szakképzési Hídprogram első évfolyamán tanulónként havi bruttó 8 ezer forint,

b) a Szakképzési Hídprogram második évfolyamán tanulónként havi bruttó 10 ezer forint.

(2) A pótlékot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaidejébe beszámító, a Szakképzési Hídprogram megvalósításával összefüggő tanórai és egyéb foglalkozások (a továbbiakban: óraszám) - ideértve az egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat is - arányában félévenként kell megállapítani a Szakképzési Hídprogramban részt vevő pedagógusok között elosztva, az 1. mellékletben részletezett módon, figyelembe véve a (4) bekezdésben foglaltakat.

(3) A részt vevő pedagógusok tekintetében a pótlék számítását a Szakképzési Hídprogramban szervezett osztályonként kell elvégezni. Egy pedagógus több osztály által is jogosult lehet pótlékra, ez esetben a havi pótlékát az osztályonként számított pótlékok összegeként kell megállapítani.

(4) Ha a pedagógus osztályfőnöki munkakört is betölt, a (2) bekezdés szerint számított óraszámot eggyel növelni kell a pótlék számításakor. Az összes óraszámot az osztályban tanító pedagógusoknak az adott osztályban teljesített óraszámának összegéhez egyet hozzáadva kell kiszámítani.

(5) Az első évfolyamban tanító pedagógus további kéthavi pótlékra jogosult, melynek a (2) bekezdés szerinti számításakor az általa tanított, az első évfolyamot teljesített tanulók számát kell figyelembe venni. A folyósítás egy összegben, a tanítási év lezárását követő második hónap 28. napjáig történik.

(6) A második évfolyamban tanító pedagógus további kéthavi pótlékra jogosult, melynek a (2) bekezdés szerinti számításakor az általa tanított, a Szakképzési Hídprogramot lezáró, a részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgát, továbbá az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanulók esetén a záróvizsgát teljesített tanulók számát kell figyelembe venni. A folyósítás egy összegben a tanítási év lezárását követő második hónap 28. napjáig történik.

(7) Egy pedagógus több osztályra vonatkozóan is jogosult lehet az (5) és (6) bekezdés szerinti pótlékra, ez esetben az (5) és (6) bekezdés szerinti pótlékát az osztályonként számított pótlékok összegeként kell megállapítani.

5. § (1) A pedagógus pótlékát évfolyamonként két, egyenként öthónapos időszakra kell megállapítani,

a) az első évfolyam szeptember-január hónapjaira az október 15-én,

b) a második évfolyam szeptember-január hónapjaira a szeptember 1-jén,

c) a február-június hónapokra a február 1-jén

tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók számát figyelembe véve.

(2) A munkáltató a pedagógust az e rendelet alapján számára járó pótlék összegéről, az annak kiszámításakor figyelembe vett adatokról és a kiszámítás módjáról,

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti időszakra nézve október 31. napjáig,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti időszakra nézve szeptember 15. napjáig,

c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti időszakra nézve február 15. napjáig

írásban tájékoztatja.

(3) A szakképző iskola a pótlékot havonta, a pótlékra jogosultsággal érintett hónapot követő hónap 28. napjáig folyósítja a pedagógus részére, a (4) bekezdésben foglalt kivétellel.

(4) Az első évfolyam első két hónapjára járó pótlék a tanítási félév harmadik hónapjának 28. napjáig egy összegben kerül átutalásra.

3. A támogatás igénylése, elszámolása, ellenőrzése

6. § (1) A szakképző iskola a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze (a továbbiakban: NFA képzési alaprész) terhére a pedagógus pótlék, és az ösztöndíj formájában nyújtott támogatás biztosításának céljából támogatásra jogosult.

(2) A szakképző iskolát az ösztöndíj folyósításából eredő többletfeladatai ellátására és az ezzel összefüggésben felmerülő költségek fedezetére az általa kifizetett ösztöndíj 2 százalékának megfelelő lebonyolítási díj illeti meg.

(3) A szakképző iskola az e rendeletben meghatározott feladatai ellátásához szükséges forrás igényléséhez a 2. melléklet szerinti igénylő lapot

a) a szeptember 1-jétől január 31-éig terjedő időszakra szeptember 15-éig,

b) a február 1-jétől augusztus 31-éig terjedő időszakra február 15-éig

nyújtja be a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) részére.

(4) A (3) bekezdés szerint benyújtott igénylés alapján az NSZFH támogatási szerződést köt a szakképző iskolával. Az NSZFH a támogatási szerződés alapján és az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az adott félévre vonatkozóan előfinanszírozással biztosítja a támogatást.

(5) A szakképző iskola az adott félévre kapott támogatásról köteles elszámolni. A szakképző iskola a 3. melléklet szerinti elszámoló lapot a következő félévre vonatkozó igénybejelentésével együtt - a (3) bekezdésben meghatározott időpontoknak megfelelően - nyújtja be az NSZFH részére. Az NSZFH 8 napon belül dönt az elszámolásról, és annak elfogadása esetén folyósítja a következő félévre járó támogatást a szakképző iskola részére.

7. § (1) A szakképző iskola rendelkezésére bocsátott összeg felhasználásának, valamint az ösztöndíj és a pótlék folyósításának ellenőrzését az NSZFH végzi.

(2) A tárgyévi ellenőrzésekről, a foganatosított intézkedésekről és azok eredményéről az NSZFH a szakképzésért és felnőttképzésért felelős minisztert - az NFA képzési alaprésze terhére az adott évben külön jogszabály alapján nyújtott egyéb támogatások ellenőrzéséről benyújtott beszámoló keretein belül - legkésőbb a tárgyévet követő év február 15. napjáig tájékoztatja.

(3) A szakképző iskolát - a rendelkezésére bocsátott összeg jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén - terhelő visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség nem érinti a tanulót megillető ösztöndíj, illetve a pedagógust megillető pótlék folyósítását.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

9. § (1) A Szakképzési Hídprogram első évfolyamán tanulónak első alkalommal a 2016/2017. tanévben 2017. január 15-i határidővel kell ösztöndíjat fizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határidőig fizetendő ösztöndíjra az a tanuló jogosult, akinek 2017. január 1-jén a Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulóként fennáll a tanulói jogviszonya a szakképző iskolával.

(3) A (2) bekezdés szerinti tanuló az (1) bekezdésben foglalt határidőig egy összegben legfeljebb négyhavi ösztöndíjra jogosult, figyelembe véve a tanulói jogviszony keletkezésének időpontját, valamint az 1-2. §-ok ösztöndíj jogosultságra vonatkozó szabályait.

(4) A Szakképzési Hídprogramban részt vevő pedagógust a 2016/2017-es tanév első három hónapjára megillető pótlékot 2016. december 28-i határidővel egy összegben kell kifizetni.

(5) A munkáltató az 5. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatást első alkalommal a 2016/2017. tanévben a Szakképzési Hídprogramban részt vevő pedagógusok részére az e rendelet hatálybalépését követő hetedik napig adja meg.

(6) A 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti igénylések benyújtásának határideje a 2016/2017. tanévben az e rendelet hatálybalépését követő hetedik nap.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelethez

Az osztály tanulólétszáma: L

Az osztály összes órakerete: O

Egy adott, az osztályban tanító pedagógus (tanár): Ti

Ti pedagógus óraszáma az adott osztályban: Oi

Ti pedagógus pótléka: Pi

Az osztályban tanító pedagógusok száma: n

4. § (1) bekezdés szerinti pótlékszámítási alap: A

Ti adott osztály után járó pótlékának kiszámítási módja a fenti jelölések használatával:

2. melléklet a 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelethez

Szakképzési Hídprogram ösztöndíj és pótlék igénylése
ABC
1.Támogatási szerződés száma:
2.Támogatott neve:
3.Támogatott címe:
4.OM azonosítója:
5.Pénzforgalmi számlaszám:
6.Ügyintéző neve:
7.Telefonszáma:
8.E-mail címe:
9.Az igénylés időszaka:/tanévtanfélév
10. Ösztöndíj igénylése
ABCDE
10.1Ösztöndíj mértékeÖsztöndíjas tanulói
létszám
Hónapok számaIgényelt öszt
öndíj összeg
e
10.2Ft/hó/főFt
10.3bcde=b*c*d
10.48 0000
10.54 0000
10.610 0000
10.75 0000
10.8Összesen000
[1]
11. Ösztöndíj pótigénylése
ABCDEFGHIJK
11.1Ösztöndíj mértékePótigényléssel érintett
ösztöndíjas tanulói
összlétszám
Ösztöndíjas tanulói létszám az elmaradt hónapok tekintetébenIgényelt ösztöndíj
összege
11.2Ft/hó/fő1. hónap2. hónap3. hónap4. hónap5. hónap6. hónap*7. hónap*Ft
11.3bc=d+f+g+h+i+j+kdfghijkl=b*c
11.48 00000
11.54 00000
11.610 00000
11.75 00000
11.8Összesen (11.4+11.5+11.6+11.7):000000000
*Kizárólag képzési évfolyam második félévére tölthető ki, az évfolyamot/tanulmányokat lezáró vizsgákat sikeresen teljesítők számával

12. Pedagógusok pótlékának igénylése
ABCDEFG
12.1Pótlék tanulónkénti alapjaÖsztöndíjas tanulói
létszám
Hónapok számaBruttó
pótlékok
összege
Munkáltatót
terhelő
adóteher
Igényelt
összeg
12.2Ft/hó/főFtFtFt
12.3bcde=b*c*df=e* a mindenkori szociális hozzájárulási adó mértékeg=e+f
12.48 000000
12.510 000000
12.6Összesen00000
[2]
13. Pedagógusok pótlékának pótigénylése (az első évfolyam első félévében)
ABCDEFG
13.1Pótlék tanulónkénti alapjaPótigényléssel érintett
ösztöndíjas tanulói
létszám
Hónapok számaBruttó
pótlékok
összege
Munkáltatót
terhelő
adóteher
Igényelt
összeg
13.2Ft/hó/főFtFtFt
13.3bcde=b*c*df=e* a mindenkori szociális hozzájárulási adó mértékeg=e+f
13.48 000000
13.510 000000
13.6Összesen (13.4+13.5):00000
14. Lebonyolítási költségtérítés igénylése
ABC
14.1Tanulmányi ösztöndíj igénylés összegeIgényelhető lebonyolítási
költségtérítés igénylés
összege
14.2FtFt
14.3a=10.8Eb=a*0,02
14.40
15. Lebonyolítási költségtérítés pótigénylése
ABC
15.1Tanulmányi ösztöndíj pótigénylés
összege
Igényelhető lebonyolítási
költségtérítés igénylés
összege
15.2FtFt
15.3a=11.8Kb=a*0,02
15.40
16. Igénylés összesítő
ABCDEF
16.1MegnevezésTanulmányi ösztöndíjPedagógusok pótléka munkáltatói
közterhekkel
Lebonyolítási költségtérítésIgény
összesen
16.2FtFtFtFt
16.3abcde=b+c+d
16.4Igényelt összeg0000
16.5Pótigénylés összege0000
16.6Igény összesen (16.4+16.5):0000
17. Kiutalási összesítő
ABCD
17.1Igénylés és pótigénylés mindösszesenElszámolás szerinti
egyenleg
Kiutalandó összeg
17.2FtFtFt
17.3a= 16.6Fbc=a+/-b
17.400
Dátum:P.H._____________________________
aláírás

3. melléklet a 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelethez

Szakképzési Hídprogram ösztöndíj és pótlék elszámolása
ABC
1.Támogatási szerződés száma:
2.Támogatott neve:
3.Támogatott címe:
4.OM azonosítója:
5.Pénzforgalmi számlaszám:
6.Ügyintéző neve:
7.Telefonszáma:
8.E-mail címe:
9.Az elszámolás időszaka/tanévtanfélév
10. Ösztöndíj elszámolása
ABCDEFGHIJKLMNO
10.1Ösztöndíj mértékeIgénylésben,
pótigénylésben szereplő
ösztöndíjas tanulói
létszám
Igényelt ösz-
töndíj összege
Pótigény keretében
igényelt ösztöndíj
Tanfélévre
összesen kiutalt
összeg
Ösztöndíjas tanulói létszám az elszámolással érintett hónapok tekintetébenKifizetett ösztöndíjKülönbözet
10.2Ft/hó/főFtFtFt1. hónap2. hónap3. hónap4. hónap5. hónap6. hónap*7. hónap*FtFt
10.3bcdefghijklmn=(g+h+i+j
+k+l+m)*b
o=f-n
10.48 000000
10.54 000000
10.610 000000
10.75 000000
10.8Összesen
(10.4+10.5+10.6+10.7):
0000000000000
* Kizárólag képzési évfolyam második félévére tölthető ki, az évfolyamot/tanulmányokat lezáró vizsgákat sikeresen teljesítők számával
[3]
11. Pedagógusok pótlékának elszámolása
ABCDEFGHIJKLM
11.1Pótlék tanulónkénti
alapja
Ösztöndíjas tanulói létszám a pótlékalapként számító időpontokbanKifizetett
bruttó pótlék
Munkáltatót
terhelő
adóteher
ÖsszesenIgényelt
összeg
Pótigény
keretében
igényelt
összeg
Tanfélévre
összesen kiutalt
összeg
Különbözet
11.2Ft/hó/főfélév első napjafélév második
hónapjának 15.
napja (csak ha d>c)
évfolyamot
sikeresen
teljesítők/képzést
lezáró vizsgákat
sikeresen teljesítők
száma*
összesen:
f=5*c+4*(d-
c)+2e, ha d-c>0;
f=5*c+2*e, ha d-
c<0 vagy d-c=0
FtFtFtFtFtFtFt
11.3bcdefg=f*bh=g* a mindenkori szociális hozzájárulási adó mértékei=g+hjkl=j+km=l-i
11.48 00000000
11.510 00000000
11.6Összesen (11.4+11.5):00000000000
* Kizárólag képzési évfolyam második félévére vonatkozóan
12. Lebonyolítási költségtérítés elszámolása
13. Elszámolási összesítő
ABCDEABCDEF
12.1Kiutalt lebonyolítási
költségtérítés összege
Elszámolási időszakban
a tanulóknak kifizetett
ösztöndíj összege
A kifizetett ösztöndíj
2 %-a
Különbözet13.1MegnevezésÖsztöndíjPedagógus
pótlék
munkáltatói
közteherrel
Lebonyolítási
költségtérítés
Összesen
12.2FtFtFtFt13.2FtFtFtFt
12.3bc=10.8Nd=c*0,02e=b-d13.3bcdef=c+d+e
12.40013.4Kiutalt összeg0
13.5Elszámolható
összeg
0
13.6Összesen(13.4-
13.5):
0000
Dátum:P.H.________________________________
aláírás

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 22. § a) pont aa) alpontja. Hatályos 2019.01.01.

[2] Módosította a 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 22. § a) pont ab) alpontja. Hatályos 2019.01.01.

[3] Módosította a 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 22. § b) pontja. Hatályos 2019.01.01.

Tartalomjegyzék