307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés c), d) és i) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (7) bekezdésében,

a 7. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1a) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (2) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:

(Az alapcsökkentő tétel éves összege - ha a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll - tanulónként az alapnormatíva összegének és a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó, az Sztv. alapján indított)

"bd) nappali rendszerű, a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon tanulószerződés alapján folyó szakgimnáziumi oktatás esetében a 2. vagy 3. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzatának 50%-a."

2. § Az R1. 5/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Szht. 8. § (1a) bekezdés a) pontjában meghatározott - kizárólag az aktiválás évében igénybe vehető - beruházási kiegészítő csökkentő tétel mértéke évente a tanulószerződéses tanulók éves létszáma átlagának és az alapnormatíva összege]

"a) 1-10 főt foglalkoztató és a kizárólag önfoglalkoztatásra irányuló egyéni vállalkozói tevékenységet folytató kötelezett esetén 38%-ának," (a szorzata.)

3. § Az R1.

a) 2. mellékletében foglalt táblázat D:118 mezőjében a "0,8910" szövegrész helyébe az "1,2524" szöveg,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat D:121 mezőjében a "0,8910" szövegrész helyébe az "1,6730" szöveg,

c) 2. mellékletében foglalt táblázat D:175 mezőjében a "0,8910" szövegrész helyébe az "1,2524" szöveg,

d) 2. mellékletében foglalt táblázat D:322 mezőjében a "0,8910" szövegrész helyébe az "1,5307" szöveg,

e) 3. mellékletében foglalt táblázat D:130 mezőjében a "0,8910" szövegrész helyébe az "1,2524" szöveg,

f) 3. mellékletében foglalt táblázat D:133 mezőjében a "0,8910" szövegrész helyébe az "1,6730" szöveg,

g) 3. mellékletében foglalt táblázat D:187 mezőjében a "0,8910" szövegrész helyébe az "1,2524" szöveg,

h) 3. mellékletében foglalt táblázat D:349 mezőjében a "0,8910" szövegrész helyébe az "1,5307" szöveg

lép.

2. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

a) 1. mellékletében foglalt 1. táblázat

aa) K:225 mezőjében és K:476 mezőjében a "lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért" szövegrész helyébe a "szakképzésért és felnőttképzésért" szöveg,

ab) K:355 mezőjében a "foglalkoztatáspolitikáért" szövegrész helyébe a "szakképzésért és felnőttképzésért" szöveg,

b) 3. mellékletében foglalt táblázat C:3 mezőjében az "5522/4 Kisegítő ápoló" szövegrész helyébe az "5222/4 Kisegítő ápoló" szöveg

lép.

3. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. § A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A vizsgabejelentésnek tartalmaznia kell:)

"e) mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga esetén e ténynek a rögzítését."

6. § Az R2. 41. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A vizsgabizottság elnöke és a vizsgaszervező vezetője által hitelesített törzslap külív az alábbi adatokat tartalmazza:

1. a szakképzési feladatot ellátó hatóság vizsgaazonosítója;

2. a vizsgaszervező

a) megnevezése és címe, valamint

b) OM azonosítója, ha a vizsgaszervező köznevelési intézmény;

3. a vizsgaszervezésre feljogosító jogszabály vagy határozat száma, a határozatot kiadmányozó hatóság megnevezése;

4. a vizsgán megszerezhető részszakképesítés, szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése;

5. a vizsgaszervező mellett működő vizsgabizottság előtt vizsgát tett vizsgázók száma, valamint a kezdő és a befejező törzslapszám;

6. a vizsga helyszíne és időpontja;

7. a vizsgabizottság elnökének, tagjainak - külön megjelölve a képző intézményt képviselő tagot -, a vizsga jegyzőjének és a vizsgaszervező vezetőjének az aláírása; továbbá

8. tájékoztatás arról, hogy

a) a törzslap a szakképzési feladatot ellátó hatóság Országos Törzslapnyilvántartó Rendszeréből került kinyomtatásra,

b) a törzslap a vizsgán a vizsgabizottság előtt vizsgázók vizsgaszervező által rögzített adatait és eredményeit tartalmazza, valamint

c) a törzslap adatai a kinyomtatott és hitelesített példány elküldését követően nem módosíthatók.

(1b) A törzslap belív az alábbi adatokat tartalmazza:

1. törzslap száma;

2. a vizsgázó

a) neve, születési neve,

b) születési helye, ideje,

c) anyja születési neve,

d) tanulói azonosító száma;

3. a képző intézmény

a) megnevezése és címe, valamint

b) OM azonosítója, ha a képző intézmény köznevelési intézmény;

4. a 3. pont szerinti képző intézmény képzésének

a) engedélyére szóló nyilvántartásba vételi száma és a nyilvántartásba vétel időpontja vagy az engedély megszerzése alóli mentesség jogszabályi hivatkozása,

b) kezdési és befejezési időpontja;

5. a részszakképesítés, szakképesítés, szakképesítés-ráépülés

a) azonosító száma és megnevezése,

b) Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje,

c) Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje;

6. a vizsgázó szakmai vizsgán elért eredménye osztályzattal;

7. a szakmai vizsgabizottság határozata és záradékok;

8. a kiállított bizonyítvány sorozatjele és sorszáma;

9. a vizsgafeladatok megnevezése a szakmai és vizsgakövetelmény szerinti sorrendben; valamint

10. a 9. pont szerinti vizsgafeladatokhoz kapcsolódó vizsgatevékenység jellege, értékelési súlyaránya és az elért eredmény osztályzattal."

7. § Az R2. 44. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A vizsgabizottság elnöke és a vizsgaszervező vezetője által hitelesített bizonyítvány az alábbi adatokat tartalmazza:

1. a bizonyítvány sorozatjele, sorszáma;

2. a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló törzslap száma;

3. a vizsgázó

a) neve, születési neve,

b) születési helye, ideje,

c) anyja születési neve, valamint

d) tanulói azonosító száma;

4. a képző intézmény megnevezése;

5. a vizsgaszervező megnevezése, amely mellett működő szakmai vizsgabizottság előtt a vizsgázó szakmai vizsgát tett;

6. a szakmai vizsga eredménye osztályzattal;

7. az azonosító szám és a megnevezés megjelölésével tájékoztatás arról, hogy a bizonyítvány az Szt. 9. §-a értelmében melyik, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés megszerzését igazolja;

8. a 7. pont szerinti szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

a) Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje,

b) Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje;

9. a bizonyítvány kiállításának helye és ideje; valamint

10. a szakmai vizsgabizottság elnökének és a vizsgaszervező vezetőjének az aláírása.

(1b) A bizonyítvány formanyomtatványát az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a honlapján közzéteszi."

8. § (1) Az R2. 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A magyar és az angol nyelvű bizonyítvány-kiegészítő ingyenesen és elektronikus formában, külön kérésre papíralapú iratként kerül kiadásra."

(2) Az R2. 46. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A német, francia, spanyol vagy olasz nyelvű bizonyítvány-kiegészítő elektronikus formában, külön kérésre papíralapú iratként kerül kiadásra, a kiadásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaszervező részére. A térítési díj a bizonyítvány-kiegészítő kiadásával kapcsolatos igazolt költség fedezetéül szolgál, amelynek összege a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított, az adott naptári év január 1-jén érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) havi összegének öt százaléka bizonyítvány-kiegészítőnként."

9. § Az R2. a következő 21/A. alcímmel egészül ki:

"21/A. A mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsgára vonatkozó különös szabályok

59/A. § (1) A mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga megszervezésére és lebonyolítására az iskolai rendszerű szakképzésben tartott vizsgára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel.

(2) Mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga a szakgimnáziumokban, a szakgimnáziumok középiskolai évfolyamain tanulók számára szervezhető.

(3) A mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga esetén összevont vizsga az OKJ szerint azonos szakmacsoportba tartozó szakképesítések vonatkozásában is szervezhető.

(4) A vizsgázónak a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsgára való jelentkezéskor be kell mutatnia a szakképzés befejezését igazoló bizonyítványként a vizsgát közvetlenül megelőző tanulmányi időszak teljesítését igazoló bizonyítványt vagy félévi értesítőt.

(5) Ha a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsgán megszerezhető szakképesítés vagy részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei lehetőséget adnak a szakmai érettségi vizsgatárgy eredményének a vizsga eredményébe történő beszámítására, akkor a vizsgázónak a vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lapon nyilatkoznia kell arról, hogy kéri-e a beszámítást.

(6) Ha a sikertelen vizsgát követő vizsgaidőszak a vizsgázó érettségi vizsgájának a vizsgaidőszaka, a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga javító- vagy pótlóvizsgájára csak a vizsgázó erre irányuló írásbeli kérelmére kerülhet sor, és a vizsgaszervező a javító- vagy pótlóvizsga lehetőséget az érettségi vizsga vizsgaidőszakát követő vizsgaidőszakban is köteles biztosítani.

(7) Ha a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga vizsgaszervezője a bizonyítvány kiállítása és kiadása előtt jogutód nélkül megszűnik, a bizonyítványt az állami szakképzési és felnőttképzési szerv állítja ki. Ebben az esetben a törzslapot a 3. melléklet 15. pontja szerinti záradékkal is el kell látni.

59/B. § (1) Ha a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsgán megszerezhető szakképesítés vagy részszakképesítés érettségi végzettséghez kötött és a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga eredményesen zárult, akkor a törzslapot a 3. melléklet 9. pontja szerinti záradékkal kell ellátni és a vizsgaszervezőnek a vizsgázó részére az 59/D. § (1) bekezdése szerinti adattartalmú, az elektronikus rendszerből kinyomtatott, a vizsgabizottság körbélyegzőjével hitelesített igazolást kell kiadnia. A 43. § (1) bekezdése szerint kiállított törzslapot a 48. § (1) bekezdése szerint meg kell küldeni a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgához kapcsolódóan a bizonyítvány a vizsgát követő három éven belül, az érettségi bizonyítvány megszerzését követően, a törzslapnak az elektronikus rendszerben a 3. melléklet 10. pontja szerinti záradékkal történő ellátása és a bizonyítvány sorozatjelének és sorszámának a törzslapon történő feltüntetése mellett, a kiállítás dátumának feltüntetésével állítható ki. A bizonyítványon a vizsgaelnök nevét jól olvashatóan, nyomtatott betűvel, nem fakuló tintával kell az aláírás helyén feltüntetni és a bizonyítványt a vizsgabizottság körbélyegzőjének lenyomatával hitelesíteni.

(3) A bizonyítvány kiállítását követően a törzslapot kettő példányban ki kell nyomtatni és a kinyomtatott törzslap egy példányát a vizsgaszervező vezetője által hitelesítetten a 48. § (1) bekezdése szerinti határidővel meg kell küldeni a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak.

(4) Ha a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsgán megszerezhető szakképesítés vagy részszakképesítés érettségi végzettséghez kötött és a vizsga eredménytelen volt, akkor a törzslapot a 3. melléklet 4. pontja szerinti záradékkal kell ellátni.

59/C. § (1) Ha a vizsgázó kéri az 59/A. § (5) bekezdése szerinti beszámítást, akkor a vizsgán csak a beszámítással nem érintett vizsgafeladatokhoz kapcsolódó tudásról kell számot adnia (a továbbiakban: részvizsga).

(2) Részvizsga esetén a részvizsgán teljesített vizsgafeladatok eredményét kell a törzslapon rögzíteni. Ha a beszámítással nem érintett összes vizsgafeladat eredményes, akkor a 3. melléklet 11. pontja szerinti záradékkal ellátott törzslapot kell a 43. § (1) bekezdése szerint kiállítani és a 48. § (1) bekezdése szerint beküldeni a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak. A teljesített vizsgafeladatokról a vizsgaszervező, az 59/D. § (1) bekezdése szerinti adattartalmú, az elektronikus rendszerből kinyomtatott, a vizsgabizottság körbélyegzőjének lenyomatával hitelesített igazolást állít ki a vizsgázó számára. Az igazoláson fel kell tüntetni, hogy mely vizsgafeladat eredménye kerül az eredményes szakmai érettségi vizsgatárgy alapján megállapításra.

(3) Az eredményes részvizsgához kapcsolódóan a bizonyítvány a mellék-szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményének megváltozásáig, de legalább a vizsgázó 12. évfolyamos tanulmányai utáni első vizsgaidőszakot követően egy évig,

a) érettségi végzettséghez nem kötött szakképesítés vagy részszakképesítés esetén a beszámítás alapjául szolgáló érettségi szakmai vizsgatárgy eredményes letételét igazoló dokumentum bemutatását és annak alapján a bizonyítvány érdemjegyének megállapítását követően,

b) érettségi végzettséghez kötött szakképesítés vagy részszakképesítés esetén a beszámítás alapjául szolgáló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány bemutatását és annak alapján a bizonyítvány érdemjegyének megállapítását követően

állítható ki.

(4) A (3) bekezdés szerint kiállított bizonyítványon a vizsgaelnök nevét jól olvashatóan, nyomtatott betűvel, nem fakuló tintával kell az aláírás helyén feltüntetni és a bizonyítványt a vizsgabizottság körbélyegzőjének lenyomatával hitelesíteni. A bizonyítványhoz tartozó törzslapra az elektronikus rendszerben rá kell vezetni a hiányzó eredményt, a kiállított bizonyítvány sorozatjelét és sorszámát, a kiállítás dátumát, valamint a törzslapot

a) a (3) bekezdés a) pontja esetében a 3. melléklet 12. pontja szerinti,

b) a (3) bekezdés b) pontja esetében a 3. melléklet 13. pontja szerinti

záradékkal kell ellátni.

(5) A bizonyítvány kiállítását követően a törzslapot kettő példányban ki kell nyomtatni és a kinyomtatott törzslap egy példányát a vizsgaszervező vezetője által hitelesítetten a 48. § (1) bekezdése szerinti határidővel meg kell küldeni a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak.

(6) Ha a (3) bekezdés szerinti határidőig nem kerül sor a bizonyítvány kiállításához szükséges dokumentum bemutatására, a törzslapot a 3. melléklet 14. pontja szerinti záradékkal kell lezárni.

(7) A részvizsga változó díjának meghatározásakor a kategóriába sorolást csak a beszámítással nem érintett vizsgatevékenységek szakmai és vizsgakövetelményben foglalt adatai alapján kell elvégezni.

59/D. § (1) A szakmai vizsga, részvizsga teljesítéséről kiállított igazolás az alábbi adatokat tartalmazza:

1. a vizsgázó

a) neve, születési neve,

b) születési helye, ideje,

c) anyja születési neve, valamint

d) tanulói azonosító száma;

2. tájékoztatás arról, hogy a vizsgázó

a) melyik vizsgaszervező mellett működő szakmai vizsgabizottság előtt, valamint

b) melyik - az azonosító szám és megnevezés megjelölésével - szakképesítés, részszakképesítés szakmai vizsgáját, részvizsgáját tette le;

3. a vizsgafeladatok megnevezése a szakmai és vizsgakövetelmény szerinti sorrendben;

4. a 3. pont szerinti vizsgafeladatokhoz kapcsolódó vizsgatevékenység jellege, értékelési súlyaránya és az elért eredmény osztályzattal;

5. a szakmai vizsga eredménye osztályzattal;

6. tájékoztatás arról, hogy

a) az igazolás állam által elismert szakképzettséget nem tanúsít, valamint

b) az Szt. 9. § (4) bekezdése értelmében az igazolásban megjelölt szakképesítés, részszakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány az érettségi végzettség megszerzését követően állítható ki;

7. a bizonyítvány kiállításának helye és ideje;

8. tájékoztatás arról, hogy

a) a törzslap a szakképzési feladatot ellátó hatóság Országos Törzslapnyilvántartó Rendszeréből került kinyomtatásra,

b) a törzslap a fentiek szerinti vizsgán a vizsgabizottság előtt vizsgázók vizsgaszervező által rögzített adatait és eredményeit tartalmazza, valamint

c) a törzslap adatai a kinyomtatott és hitelesített példány elküldését követően nem módosíthatók; továbbá

9. a szakmai vizsgabizottság elnökének és a vizsgaszervező vezetőjének az aláírása.

(2) Az igazolás formanyomtatványát az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a honlapján közzéteszi."

10. § Az R2. 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"65. § A 46. § (3) bekezdése és a 4. melléklet a készségekkel és képesítésekkel kapcsolatban nyújtott jobb szolgáltatások közös keretrendszeréről (Europass) és a 2241/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. április 18-i (EU) 2018/646 európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

11. § Az R2. a következő 66. §-sal egészül ki:

"66. § (1) A 2019. január 1-jét megelőzően hatályos 2. melléklet szerinti tartalmú és kitöltetlen bizonyítványok 2019. december 31-ig használhatók fel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bizonyítványt annak kiállításakor a keltezés feletti részen a 3. melléklet 16. pontja szerinti záradékkal kell ellátni."

12. § Az R2. a következő 67. §-sal egészül ki:

"67. § A 46. § (3) bekezdésében foglaltakat a szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni."

13. § Az R2. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. § Az R2.

a) 41. § (1) bekezdésében az "az 1. melléklet szerinti törzslap" szövegrész helyébe az "a törzslap" szöveg,

b) 44. § (1) bekezdésében az "a 2. melléklet alapján" szövegrész helyébe az "az (1a) bekezdés szerinti adattartalommal" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti az R2. 1. és 2. melléklete.

4. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

16. § A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 29. § (1) bekezdése a következő 18. ponttal egészül ki:

[A kormányhivatal az Fktv. 20. § (5) bekezdésében foglalt jogkövetkezményt alkalmazza, ha az Fktv. 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany]

"18. nem végeztette el tevékenységének kétévente kötelező külső értékelését."

17. § Hatályát veszti az R3.

a) 11. § (1a) bekezdése,

b) 11. § (2) bekezdésében az "és az (1a)" szövegrész,

c) 25. § (2) bekezdése.

5. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

18. § A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 5. § (1) bekezdés 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal)

"27. a képző és pihenő központon keresztül biztosítja a miniszter által vezetett minisztérium szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egységei, valamint a Hivatal és a szakképzési centrumok számára képzések, továbbképzések, szakmai fórumok lebonyolítását,"

19. § (1) Az R4. 5/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal a szakképzési centrum tekintetében középirányító szervként gyakorolja - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b), valamint e)-i) pontja szerinti hatáskörök keretein belül - a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és szakképzésről szóló törvényben a fenntartó számára meghatározott hatásköröket és a szakképzési centrum tevékenységének pénzügyi ellenőrzését."

(2) Az R4. 5/A. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során a Hivatal

1. javaslatot tesz a miniszter részére szakképzési centrum létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, alapfeladatának módosítására, nevének megállapítására irányuló döntés meghozatalára, közreműködik a döntés előkészítésében, a javaslattételt megelőzően beszerzi a jogszabály alapján véleményezési, egyetértési joggal rendelkezők véleményét, egyetértését,

2. a miniszter részére felterjeszti a szakképzési centrum alapító okiratát, annak módosító vagy megszüntető okiratát,

3. jóváhagyja a szakképzési centrum szervezeti és működési szabályzatát, illetve éves munkatervét,

4. a szakképzési centrumok javaslata alapján átfogó beruházási tervet készít, valamint összegzi a szakképzési centrumok fejlesztési terveit, majd gondoskodik ezeknek a miniszter felé történő továbbításáról,

5. értékeli a szakképzési centrum szakmai feladatai végrehajtásához szükséges feltételek meglétét, valamint szervezi és irányítja azok megteremtését,

6. szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakképzési centrumok gazdálkodását, és ennek keretében ellátja az irányító szerv hatáskörébe sorolt előirányzat- és vagyongazdálkodási feladatokat is,

7. meghatározza a szakképzési centrumok előirányzatainak felhasználására vonatkozó irányelveket, figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását, illetve az ellátandó feladatok teljesülését,

8. érvényesíti, illetve - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti a szakképzési centrumok tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal, így különösen a szakképzési centrum költségvetési előirányzatával, létszámával és a vagyonkezelésében vagy használatában álló vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, valamint ellenőrzi és számon kéri azok megvalósulását,

9. ellátja a szakképzési centrumok költségvetés tervezéssel összefüggő feladatait, és előterjeszti azokat a miniszternek,

10. ellátja a szakképzési centrumok éves és évközi költségvetési beszámolási tevékenységével kapcsolatos irányító szervi feladatokat, és gondoskodik azok határidőre történő benyújtásáról, felülvizsgálatáról, majd a miniszter felé történő továbbításáról,

11. szükség esetén javaslatot tesz a miniszter felé az erőforrások szakképzési centrumok közötti átcsoportosítására, illetve egyéb intézkedésre,

12. folyamatos nyilvántartást vezet a szakképzési centrumok gazdálkodásáról, így különösen az előirányzatokkal és létszámmal való gazdálkodásról, valamint összegyűjti és ellenőrzi a kötelező, rendszeres és eseti jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a miniszter felé,

13. kizárólagos joggal ellátja a szakképzési centrumok által használt egységes informatikai rendszerek, elektronikus adatbázisok és alkalmazások üzemeltetésével és informatikai fejlesztésével kapcsolatos, valamint az adatkezeléshez kapcsolódó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatfeldolgozói feladatokat,

14. ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (3) bekezdésében meghatározott fenntartói feladatokat,

15. végrehajtja a miniszter által meghatározott egyéb feladatokat.

(1b) A Hivatal (1a) bekezdés 13. pontjában meghatározott kizárólagos üzemeltetési, fejlesztési és adatfeldolgozási kötelezettsége azon adatbázisokra és alkalmazásokra terjed ki, amelyeket ő maga hozott létre, vagy amelyek tekintetében a szoftverhez, mint szerzői műhöz kapcsolódó felhasználási jogokat megszerezte."

20. § Az R4.

a) 2. § (1) bekezdésében

aa) a "főigazgató" szövegrész helyébe az "elnök" szöveg,

ab) a "főigazgató-helyettesek" szöveg helyébe az "elnökhelyettesek" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében

ba) az "A főigazgató-helyetteseket" szöveg helyébe az "Az elnökhelyetteseket" szöveg,

bb) a "főigazgatója" szövegrész helyébe az "elnöke" szöveg,

c) 5/A. § (2) bekezdésében a "Hivatal főigazgatója" szövegrész helyébe a "Hivatal elnöke" szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti az R4.

a) 5. § (1) bekezdés 25. pontja,

b) 5. § (6) bekezdésében a "valamint a Nemzeti Képesítési Bizottság" szövegrész.

6. A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról szóló 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

22. § A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról szóló 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet

a) 2. mellékletében foglalt

aa) 12. Pedagógusok pótlékának igénylése megnevezésű táblázat 12.3. sorában az "f=e*0,27" szövegrész helyébe az "f=e* a mindenkori szociális hozzájárulási adó mértéke" szöveg,

ab) 13. Pedagógusok pótlékának pótigénylése (az első évfolyam első félévében) megnevezésű táblázat 13.3. sorában az "f=e*0,27" szövegrész helyébe az "f=e* a mindenkori szociális hozzájárulási adó mértéke" szöveg,

b) 3. mellékletében foglalt 11. Pedagógusok pótlékának elszámolása megnevezésű táblázat 11.3. sorában a "h=g*0,27" szövegrész helyébe a "h=g* a mindenkori szociális hozzájárulási adó mértéke" szöveg

lép.

7. A szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról szóló 483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

23. § Hatályát veszti a szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról szóló 483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § c) pontja.

8. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az R2. 3. melléklete a következő 9-16. ponttal egészül ki: (ZÁRADÉKOK)

"9. a) "A vizsgán a vizsgakövetelményeknek megfelelt, ... részszakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványa az érettségi végzettség megszerzését követően adható ki."

9. b) "A vizsgán a vizsgakövetelményeknek megfelelt, ... szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványa az érettségi végzettség megszerzését követően adható ki."

10. a) "A ... dátummal kiállított, ... számú érettségi bizonyítványa alapján a részszakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványa ... dátummal kiadásra került."

10. b) "A ... dátummal kiállított, ... számú érettségi bizonyítványa alapján a szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványa ... dátummal kiadásra került."

11. "A vizsgán a(z) ... vizsgafeladato(ka)t eredményesen teljesítette, vizsgaeredménye a szakmai érettségi vizsgatárgy eredményes teljesítését követően kerül megállapításra."

12. a) "A ... dátummal kiállított, ... számú érettségi bizonyítványa vagy a(z) ... számú érettségi törzslapkivonata alapján a vizsgakövetelményeknek megfelelt, ... dátummal ... részszakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványt kapott."

12. b) "A ... dátummal kiállított, ... számú érettségi bizonyítványa vagy a(z) ... számú érettségi törzslapkivonata alapján a vizsgakövetelményeknek megfelelt, ... dátummal ... szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványt kapott."

13. a) "A ... dátummal kiállított, ... számú érettségi bizonyítványa alapján a vizsgakövetelményeknek megfelelt, ... dátummal ... részszakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványt kapott."

13. b) "A ... dátummal kiállított, ... számú érettségi bizonyítványa alapján a vizsgakövetelményeknek megfelelt, ... dátummal ... szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványt kapott."

14. "A ... megnevezésű vizsgafeladat(ok) esetében a felmentés alapjául szolgáló dokumentumokat határidőig nem mutatta be, a vizsga eredménytelen."

15. "A mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga vizsgaszervezője a bizonyítvány kiállítása és kiadása előtt jogutód nélkül megszűnt, ezért a bizonyítványt az állami szakképzési és felnőttképzési szerv állította ki."

16. "A fenti képesítés

Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje:

Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje:"

"

Tartalomjegyzék