32/2016. (IX. 8.) NGM rendelet

az állami foglalkoztatási szerv által készített egyéni cselekvési terv részletes szabályairól

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. és 8. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. § (4) bekezdés b), c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: állami foglalkoztatási szerv) a munkahelykeresés eredményessége, valamint a megfelelő munkához jutás elősegítése érdekében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pontjában meghatározott álláskeresővel egyéni cselekvési tervet (a továbbiakban: egyéni cselekvési terv) készít.

(2) Egyéni cselekvési terv - kérelmére - az állami foglalkozatási szervhez forduló, álláskeresőként nem nyilvántartott, közvetítést kérő személlyel (a továbbiakban: közvetítést kérő személy) is készíthető.

2. § (1) Az egyéni cselekvési terv tartalmát és az álláskereső munkaerő-piaci célját az állami foglalkoztatási szerv és az álláskereső közösen határozza meg a személyes megbeszélés során.

(2) Az egyéni cselekvési terv az álláskeresőre megállapított munkaerő-piaci célnak megfelelően tartalmazza

a) az állami foglalkoztatási szerv által az álláskereső számára felajánlott munkaerő-piaci szolgáltatásokat és munkaerő-piaci programokat, valamint azok igénybevétele, illetve az azokban történő részvétel feltételeit és módját,

b) az állami foglalkoztatási szerv által - a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén - az álláskereső részére nyújtható támogatásokat,

c) az álláskeresőnek a megfelelő munkahelyhez jutás érdekében, az álláskereséssel kapcsolatban folytatott további tevékenységeit, az álláskereső önálló munkahely keresését.

3. § (1) Az egyéni cselekvési terv tartalmának kialakításánál - a rendelkezésre álló információk alapján - figyelembe kell venni

a) a munkaerőpiac helyzetét,

b) az álláskereső

ba) munkaerőpiacon hasznosítható iskolai végzettségét, képzettségét,

bb) korábban betöltött munkakörét, beosztását, amelyet újból ellátna vagy betöltene,

bc) szakmai tapasztalatát, gyakorlatát, ismereteit,

bd) munkaerőpiaci előéletét, valamint

be) az elhelyezkedését korlátozó tényezőket.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szempontok mérlegelésével az állami foglalkoztatási szerv megállapítja, hogy az álláskereső

a) várhatóan képes-e önállóan vagy az állami foglalkoztatási szerv által biztosított internetes alkalmazások önálló használatával elhelyezkedni a munkaerőpiacon vagy

b) munkahelyhez jutásához várhatóan szükséges és célszerű az állami foglalkoztatási szerv szolgáltatásának igénybevétele, az álláskereső képzésének támogatása, munkaerő-piaci programban történő részvétele.

(3) Ha az állami foglalkoztatási szerv megállapítja, hogy az álláskereső munkához jutása a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott módon nem valószínű, - a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén - kiegészíti az egyéni cselekvési tervet a közfoglalkoztatásban való részvétel lehetőségével.

(4) Közfoglalkoztatásban történő részvétel az álláskereső részére - erre irányuló szándéknyilatkozata alapján - a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt feltételek fennállása esetén is felajánlható.

4. § (1) Az egyéni cselekvési tervben foglaltak teljesülését az állami foglalkoztatási szerv az egyéni cselekvési tervben meghatározott időpontban - legalább félévente - az álláskeresővel közösen értékeli. Az értékelés keretében tárják fel az álláskeresés esetleges eredménytelenségének okait, továbbá azt, hogy az álláskeresés keretében szerzett tapasztalatokra is figyelemmel az állami foglalkoztatási szerv, valamint az álláskereső részéről milyen tevékenységre van szükség az egyéni cselekvési tervben foglaltak teljesülése érdekében.

(2) Az egyéni cselekvési tervet az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatos értékelést követően, az álláskereső jelenlétében lehet felülvizsgálni és módosítani.

(3) Az álláskereső kezdeményezheti az egyéni cselekvési terv módosítását.

(4) Az állami foglalkoztatási szerv az egyéni cselekvési tervet az álláskeresőnek az álláskeresők nyilvántartásából való törléséig, vagy a közvetítést kérő személy munkaerő-piaci céljának elérésig folyamatosan vezeti.

5. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv a személyes megbeszélés alkalmával az egyéni cselekvési terv egy példányát átadja az álláskereső részére.

(2) Az egyéni cselekvési terv alkalmazása megszűnik, ha

a) az állami foglalkoztatási szerv az álláskeresőt törli a nyilvántartásából vagy

b) a közvetítést kérő személy egyéni cselekvési tervben meghatározott munkaerő-piaci célja megvalósult.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

7. §[1]

8. §[2]

Varga Mihály s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére