33/2016. (IX. 8.) NGM rendelet

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet (a továbbiakban: MüM rendelet) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A munkáltató minden munkaképtelenséggel járó munkabalesetet, ideértve a bányászati munkabalesetet is (a továbbiakban együttesen: munkabaleset), a bekövetkezését követően köteles haladéktalanul kivizsgálni. A három munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabalesetet ki kell vizsgálni, nyilvántartásba kell venni és be kell jelenteni. Munkaképtelenséget nem okozó munkabaleset esetén a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni."

(2) A MüM rendelet 9. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldeni a jegyzőkönyvet)

"d) a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak;"

2. § (1) A MüM rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A MüM rendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A MüM rendelet 5. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. § A MüM rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontjában a "napot" szövegrész helyébe a "munkanapot" szöveg lép.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Varga Mihály s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelethez

A MüM rendelet 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak az EU tagországok számára kötelezően alkalmazandó, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere: TEÁOR '08 alapján.

Ágazati számjelGazdasági tevékenység megnevezése
I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
02Erdőgazdálkodás
Kivéve:
02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
05Szénbányászat
06Kőolaj-, földgázkitermelés
07Fémtartalmú érc bányászata
08Egyéb bányászat
09Bányászati szolgáltatás
10.1Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
10.2Halfeldolgozás, -tartósítás
16Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
Kivéve:
16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
17Papír, papírtermék gyártása
19Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás
20Vegyi anyag, termék gyártása
21Gyógyszergyártás
22Gumi-, műanyag termék gyártása
23Nem fém ásványi termék gyártása
24Fémalapanyag gyártása
25.2Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása
25.3Gőzkazán gyártása
25.4Fegyver-, lőszergyártás
25.5Fémalakítás, porkohászat
28Gép, gépi berendezés gyártása
Kivéve:
28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
30.11Hajógyártás
30.2Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
31Bútorgyártás
35Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
37Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38Hulladékgazdálkodás
39Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.2Lakó- és nem lakóépület építése
42Egyéb építmény építése
43Speciális szaképítés
49Szárazföldi, csővezetékes szállítás
50Vízi szállítás
51Légi szállítás
52Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység
72.1Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
01Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
02.3Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
03Halászat, halgazdálkodás
10Élelmiszergyártás
Kivéve:
10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
10.2 Halfeldolgozás, -tartósítás
11Italgyártás
12Dohánytermék gyártása
13Textília gyártása
14Ruházati termék gyártása
15Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
16.29Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
18Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
25Fémfeldolgozási termék gyártása
Kivéve:
25.2 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása
25.3 Gőzkazán gyártása
25.4 Fegyver-, lőszergyártás
25.5 Fémalakítás, porkohászat
26Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
27Villamos berendezés gyártása
28.23Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
29Közúti jármű gyártása
30Egyéb jármű gyártása
Kivéve:
30.11 Hajógyártás
30.2 Vasúti, kötött pályás jármű gyártása
32Egyéb feldolgozóipari tevékenység
33Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
36Víztermelés, -kezelés, -ellátás
41.10Épületépítési projekt szervezése
45.2Gépjárműjavítás, karbantartás
45.4Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
59Film, -videógyártás, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadás
61Távközlés
71.2Műszaki vizsgálat, elemzés
75Állat-egészségügyi ellátás
80Biztonsági, nyomozói tevékenység
81Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés
85.32Szakmai középfokú oktatás
85.41Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42Felsőfokú oktatás
85.5Egyéb oktatás
86Humán-egészségügyi ellátás
87Bentlakásos, nem kórházi ápolás
95Számítógép, személyi-, háztartási cikk javítása
96.03Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
97Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
III. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
45Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
Kivéve:
45.2 Gépjárműjavítás, -karbantartás
45.4 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
46Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
47Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
53Postai, futárpostai tevékenység
55Szálláshely-szolgáltatás
56Vendéglátás
58Kiadói tevékenység
60Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás
62Információ-technológiai szolgáltatás
63Információs szolgáltatás
64Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység
65Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)
66Egyéb pénzügyi tevékenység
68Ingatlanügyletek
69Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység
70Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
71Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
Kivéve:
71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés
72.2Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73Reklám, piackutatás
74Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77Kölcsönzés, operatív lízing
78Munkaerőpiaci szolgáltatás
79Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás
82Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
84Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
85Oktatás
Kivéve:
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42 Felsőfokú oktatás
85.5 Egyéb oktatás
88Szociális ellátás bentlakás nélkül
90Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység
91Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
92Szerencsejáték, fogadás
93Sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenység
94Érdekképviselet
96Egyéb személyi szolgáltatás (kivéve: temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás)

"

2. melléklet a 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelethez

1. A MüM rendelet 2. számú melléklet 3. pont I/a) alpontjában a "két" szövegrész helyébe a "négy" szöveg lép.

2. A MüM rendelet 2. számú melléklet 3. pont I/b) alpontjában a "két" szövegrész helyébe a "három" szöveg lép.

3. A MüM rendelet 2. számú melléklet 3. pont I/c) alpontjában a "négy" szövegrész helyébe a "hat" szöveg lép.

4. A MüM rendelet 2. számú melléklet 3. pont I/e) alpontjában az "és minden megkezdett 600" szövegrész helyébe az "és 1000 munkavállaló felett minden megkezdett 400" szöveg lép.

5. A MüM rendelet 2. számú melléklet 3. pont II/e) alpontjában az "és minden megkezdett" szövegrész helyébe az "és 1000 munkavállaló felett minden megkezdett" szöveg lép.

3. melléklet a 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelethez

A MüM rendelet 5. számú melléklet "(C) A munkabaleset adatai:" című alcíme 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. A munkaképtelenség időtartama:

A munkaképtelenség időtartama azon teljes munkanapok száma, amíg a munkavállaló a munkabalesetből kifolyólag munkaképtelen volt. Amennyiben a munkavállaló hetente vagy havonta csak néhány napot dolgozik, akkor munkaképtelen napoknak kell tekinteni az olyan napokat is, amikor a munkavállaló rendszerint nem dolgozik, kivéve a pihenőnapokat és munkaszüneti napokat.

A kódnégyzetekbe a munkaképtelenséggel járó munkanapokra vonatkozó számot három számjegyes formátumban kell megadni. Jelentésre csak azok a munkabalesetek kötelezettek, amelyek több mint három teljes munkanapig tartó munkaképtelenséget okoztak, ennek megfelelően 004-125 közé eső (a két szélsőértéket is beleértve) munkaképtelen munkanapok esetén a konkrét kiesett munkanapok számát kell beírni. Például: 15 munkaképtelen munkanap esetén a 015 kódot, 96 munkaképtelen munkanap esetén a 096 kódot kell feltüntetni. Speciális kódokkal kell jelölni a 126 munkanapot elérő vagy azt meghaladó, továbbá a tartós munkaképtelenséget (997) és a halálos kimenetelű balesetet (998). A tartós munkaképtelenség megállapításáig vagy a halál bekövetkeztéig kieső munkanapokat nem kell figyelembe venni.

Amennyiben a munkaképtelenség időtartama a jegyzőkönyv beküldési határidejéig nem állapítható meg, a kódnégyzetbe az "A" betűjelzést kell beírni. A munkaképtelenség időtartamának ismertté válását követően haladéktalanul, de legkésőbb az ismertté válást követő hónap 8. napjáig kell a munkaképtelen napok számát közlő jegyzőkönyv (adatszolgáltatás: 4-es kód) egy-egy példányát megküldenie mindazon helyekre, ahová a vonatkozó jogszabály az eredeti jegyzőkönyv megküldésére kötelezte. Postai úton történő megküldés esetén a munkaképtelen napok számát közlő jegyzőkönyvnek az első jegyzőkönyv adatai közül - a munkaképtelen napok számán túl -legalább az (A), (B), (C), (I) blokkokban leírtakat kell tartalmaznia.

Amennyiben a munkavállaló a felgyógyulását követően a munkabalesetéből eredően ismét munkaképtelenné válik, akkor egy munkaképtelen munkanapok számát közlő jegyzőkönyvet kell kitölteni és az összes munkaképtelen munkanapok számát kell beírni. Ebben az esetben a munkaképtelenség időtartamát úgy kell meghatározni, hogy a korábban bejelentett munkaképtelen munkanapok számához hozzá kell adni az újabb munkaképtelen munkanapok számát. Postai úton történő megküldés esetén a jegyzőkönyvben a munkaképtelen napok számán túl legalább az (A), (B), (C), (I) blokkokat kell kitölteni, valamint a (H) blokk "Mellékletek, megjegyzés" rovatában az ismételt jegyzőkönyv megküldésének okát is jelezni kell.

Például: a sérült munkavállaló első alkalommal 10 teljes munkanapot esett ki a munkából, amelyet bejelentett a munkáltató. Felgyógyulását követően munkába állt, de későbbiekben kiderült, hogy a munkabalesetéből eredően műtétre van szüksége és emiatt további 13 teljes munkanapra esett ki a munkából. Ebben az esetben a munkáltató egy munkaképtelen munkanapok számát közlő jegyzőkönyvet tölt ki, amelyben a munkaképtelenség időtartamra vonatkozó kódnégyzetekbe a 023 (azaz 010+013) kódot írja.

KódMegjelölés
004-125Munkaképtelen munkanapok száma
997126 munkanapot elérő vagy azt meghaladó, továbbá tartós munkaképtelenség
998Halálos kimenetelű munkabaleset
AA munkaképtelenség időtartama a jegyzőkönyv beküldési határidejéig nem állapítható meg

"

Tartalomjegyzék