5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel, illetőleg a 13. § (1) bekezdésének tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI

[Az Mvt. 21. § (2) bekezdéséhez][1]

1. §[2] Az Mvt. 21. §-ának (2) bekezdése alá tartozó veszélyes munkaeszközök jegyzékét az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

[Az Mvt. 21. § (5) bekezdéséhez][3]

2. §[4] Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése alá tartozó egyes veszélyes munkaeszközök jegyzékét az 1/b. számú melléklet tartalmazza.

[Az Mvt. 23. § (1) bekezdéséhez]

3. §[5] (1) Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.

(2) A felülvizsgálat eredményét a felülvizsgálatot végző személynek vagy szervezetnek vizsgálati jegyzőkönyvbe kell foglalnia és - ha a felülvizsgálatot nem az üzemeltető munkáltató végezte - annak egy példányát az üzemeltető munkáltató rendelkezésére kell bocsátania. Az üzemeltető munkáltató a felülvizsgálatot követő vizsgálatig köteles a vizsgálati jegyzőkönyvet megőrizni.

(3) Az Mvt. 23. §-ának (1) bekezdése szerinti munkaeszközt (gépet) a telephelyen kívül csak akkor szabad üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálatot az (1) bekezdésben meghatározott időszaknak megfelelően elvégezték.

A MUNKÁLTATÓK ÉS A MUNKAVÁLLALÓK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

(Az Mvt. 57. §-ához)

4. §[6] A 2. számú mellékletben meghatározott tevékenységet folytató és veszélyességi osztályba sorolt munkáltató a mellékletben megállapított munkavállalói létszámhoz és képesítési feltételekhez igazodóan köteles a tevékenységhez elegendő létszámot és időt biztosítva, de legalább az előírt időtartamokra munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező elegendő, de legalább az előírt létszámú szakembert foglalkoztatni.

A MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK BEJELENTÉSE, KIVIZSGÁLÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA

[Az Mvt. 64. § (1) és (4) bekezdéséhez][7]

5. §[8] (1)[9] A munkáltató minden munkaképtelenséggel járó munkabalesetet, ideértve a bányászati munkabalesetet is (a továbbiakban együttesen: munkabaleset), a bekövetkezését követően köteles haladéktalanul kivizsgálni. A három munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabalesetet ki kell vizsgálni, nyilvántartásba kell venni és be kell jelenteni. Munkaképtelenséget nem okozó munkabaleset esetén a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

(2) A munkabaleseti nyilvántartás - az Mvt. 64. § (3) bekezdésében megjelölteken túlmenően - az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a munkabaleset - minden évben 1-es sorszámmal kezdődő - számát;

b) a sérült munkakörét;

c)[10] a sérülés időpontját, helyszínét, jellegét, rövid tényállását;

d) a sérült ellátására tett intézkedést;

e) annak tényét, hogy a sérült folytatta-e a munkáját.

(3)[11] A munkabaleseti nyilvántartást a munkáltató székhelyén vagy a munkáltató nyilvántartását vezető szervezeténél (irodánál) összesítve, és minden területileg elkülönült szervezeti egységénél külön-külön vezetni kell. A munkáltató azon szervezeti egységénél, ahol időszakosan és rövid időtartamban történik a munkavégzés, így különösen a kizárólag irattárolásra, műszeres vagy egyéb ellenőrzésre szolgáló egységnél, telephelyen, nem kötelező munkabaleseti nyilvántartást vezetni.

6. § (1)[12] A munkabaleset kivizsgálásnak megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni - többek között - tanúk meghallgatásáról készült jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel, hogy az alkalmas legyen a munkabaleset okainak felderítésére és vita esetén a tényállás tisztázására. A munkabaleset kivizsgálásának szempontjait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2)[13] A három munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabaleset vizsgálati dokumentációját a munkabaleseti nyilvántartásban szereplő sorszámmal kell ellátni. Ezt a sorszámot a munkabaleseti jegyzőkönyvön is fel kell tüntetni.

7. §[14] (1)[15] A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak - telefonon, telefaxon, e-mailben vagy személyesen - haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a munkabaleset helyszíne szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) felé, amely a bejelentést azonnal továbbítja a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak.

(2) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a sérült munkáltatója a munkabaleset bekövetkezésekor nem azonosítható, a súlyos munkabaleset bejelentési kötelezettsége tekintetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a sérült munkavállaló munkáltatója az, aki a tevékenységet a munkahelyen ténylegesen irányítja. Amennyiben a munkáltató személye így sem állapítható meg, akkor a munkáltatónak azt kell tekinteni, akinek a területén a munkavégzés folyik.

(3)[16] Súlyos munkabaleset esetén a munkáltató a munkavédelmi hatóság megérkezéséig köteles a baleseti helyszínt a mentést követően balesetkori állapotában megőrizni. Ha a balesetkori állapot megőrzése további súlyos veszélyhelyzetet idézne elő vagy jelentős anyagi kárral járna, akkor a baleseti helyszínről fényképet, videofelvételt vagy egyéb, a munkabaleset kivizsgálását elősegítő dokumentumot kell készíteni.

[Az Mvt. 64. § (6) bekezdéséhez][17]

8. §[18] (1)[19] A kivizsgálás során nyert adatokat, tényeket - ideértve a munkabalesetből eredő munkaképtelenségnek a későbbiekben megállapított időtartamát is - a 4/a. melléklet szerinti munkabaleseti jegyzőkönyvben (a továbbiakban: jegyzőkönyv) kell rögzíteni. Ha a sérült állapota vagy a munkabaleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás időpontjáig nem lehet befejezni, akkor ezt a tényt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.

(2)[20] A jegyzőkönyvet minden sérültről külön-külön, az 5. mellékletben foglaltak alapján kell kiállítani.

9. §[21] (1) A munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldeni a jegyzőkönyvet

a) a sérültnek, halála esetén hozzátartozójának;

b)[22] a halált, illetve a három munkanapot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetről a munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak, illetve bányafelügyeletnek;

c)[23] külföldi kiküldetés, külszolgálat, munkaerő-kölcsönzés esetén a magyarországi székhelyű munkáltató munkavállalójának a b) pont szerinti munkabalesetéről a munkáltató székhelye szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak, illetve bányafelügyeletnek;

d)[24] a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak;

e) munkaerő-kölcsönzés, kirendelés esetén a kölcsönbeadó, kirendelő munkáltatónak.

(2) Súlyos munkabaleset esetén az (1) bekezdés szerinti határidő indokolt esetben 30 nappal meghosszabbítható.

(3) A súlyos munkabalesetről készített jegyzőkönyvnek a munkavédelmi hatósághoz történő megküldésekor másolatban mellékelni kell a munkáltatói balesetvizsgálat teljes dokumentációját így különösen:[25]

a) a meghallgatási jegyzőkönyveket,

b) a szakmai képzettséget igazoló dokumentumot,

c) a kezelési jogosultságot igazoló dokumentumot,

d) az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumot,

e) az üzembe helyezést dokumentáló iratot,

f) időszakos biztonsági felülvizsgálatot dokumentáló iratot,

g) a kockázatértékelést dokumentáló iratot,

h) fényképfelvételeket, videófelvételeket,

i) a belső szabályzatok vonatkozó részeit.

10. § (1) Az a munkáltató köteles a munkabaleset kivizsgálására, bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó előírásokat teljesíteni, amely (aki) a sérültet szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatja.

(2) Ha a munkabaleset tanulót, hallgatót a szakképesítése megszerzéséhez szükséges gyakorlati képzés során nem a nevelési, oktatási intézményben éri, munkáltatón az őt foglalkoztatót kell érteni. Ettől az intézmény és a foglalkoztató szerződésben eltérhet. A foglalkoztató munkáltató minden munkabaleset esetén köteles erről a nevelési, oktatási intézményt értesíteni, és annak a kivizsgálásban való részvételét lehetővé tenni.

(3)[26] Az (1) bekezdésben meghatározott kötelességek teljesítésért belföldön más munkáltatóhoz történő kirendelés (kiküldetés), munkaerő-kölcsönzés, illetve a nem magyarországi székhelyű munkáltató által foglalkoztatott munkavállalót magyarországi székhelyű munkáltatónál ért munkabaleset esetén - a kirendelő (kiküldő) munkáltató, a kölcsönbeadó, illetve a foglalkoztató munkáltató értesítése mellett - a sérült munkáját közvetlenül irányító munkáltató a felelős.

A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKKÉPVISELET, ÉRDEKEGYEZTETÉS

(Az Mvt. 74. §-ához)

11. §[27] A munkahelyi munkavédelmi program elkészítésére vonatkozó javaslat munkáltató részéről történő elutasítása esetén kollektív munkaügyi vita kezdeményezhető a 2. számú mellékletben meghatározott I. veszélyességi osztályba tartozó és 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató, valamint a II. veszélyességi osztályba tartozó és 300 főnél több munkavállalót foglalkoztató munkáltatóval szemben.

[Az Mvt. 82. § (2) bekezdéséhez][28]

11/A. §[29]

A MUNKAVÉDELEM HATÓSÁGI FELÜGYELETE

(Az Mvt. 83. § a) pontjához)

12. §[30]

13. §[31]

13/A. §[32]

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § (1) E rendelet 1994. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt a 4/1985. (II. 21.) ME rendelet alapján kiadott munkavédelmi szakértői engedélyek, továbbá a 7/1985. (VII. 20.) ME rendelet alapján kiadott minősítő bizonyítványok az azokban foglalt időpontig és feltételekkel érvényesek.

(3)[33] Ez a rendelet a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK (2008. december 16.) rendeletének 2. cikk negyedik francia bekezdésével valamint IV. melléklete d) pontjával kapcsolatban a végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(4)[34] Ez a rendelet a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról szóló 2016. november 21-i (EU) 2016/2066 bizottsági rendelet 1. cikkével kapcsolatban a végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1/a. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez[35]

Az Mvt. 21. § (2) bekezdése alapján veszélyesnek minősülő munkaeszközök jegyzéke

1. A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy többélű), következő típusú körfűrészek:

1.1. működés közben rögzített fűrészéllel/fűrészélekkel dolgozó fűrészgép, amely rögzített gépággyal rendelkezik, és a munkadarabot kézi előtolással vagy leszerelhető gépi előtolással mozgatja;

1.2. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, kézzel működtetett váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy kocsival;

1.3. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, amely a munkadarabot beépített mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja;

1.4. mozgó élű fűrészgép, amely a munkadarabot mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja.

2. Faipari gyalugép kézi előtolással.

3. Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mechanikus előtolással rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

4. A következő típusú szalagfűrészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására, vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására:

4.1. működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgép, rögzített vagy váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy gépággyal;

4.2. váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel rendelkező fűrészgép.

5. Az 1-4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyag megmunkálására.

6. Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi előtolással.

7. Függőleges marógép kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására.

8. Faipari kézi láncfűrészgép.

9. Kézzel adagolt és ürített, fémek hidegátalakítására való sajtó, beleértve azt az élhajlítógépet is, amely mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és a sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket.

10. Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

11. Gumiipari fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

12. A következő föld alatti munkára szolgáló gépek:

12.1. mozdony és fékezőkocsi,

12.2. hidraulikus energiával működtetett alátámasztó biztosító berendezés.

13. Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teherjármű, amely présmechanizmussal van felszerelve.

14. Járműemelők.

15. Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból.

16. Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép.

További munkaeszközök:

17. Daruk és futómacskák gépi meghajtással.

18. Gépi hajtású emelőtargoncák.

19. Villamos emelődobok.

20. Rakodógépek, jövesztő-rakodógépek.

21. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok.

22. Járműürítés és -mozgatás különleges berendezései.

23. Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések.

1/b. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez[36]

Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése alá tartozó egyes veszélyes munkaeszközök jegyzéke

1. Helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk

2. Járműürítés és -mozgatás helyszíni összeszerelésű különleges berendezései

3. Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések

2. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez[37]

Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei

1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak az EU tagországok számára kötelezően alkalmazandó, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere: TEÁOR '08 alapján.[38]

Ágazati számjelGazdasági tevékenység megnevezése
I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
02Erdőgazdálkodás
Kivéve:
02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
05Szénbányászat
06Kőolaj-, földgázkitermelés
07Fémtartalmú érc bányászata
08Egyéb bányászat
09Bányászati szolgáltatás
10.1Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
10.2Halfeldolgozás, -tartósítás
16Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
Kivéve:
16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
17Papír, papírtermék gyártása
19Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás
20Vegyi anyag, termék gyártása
21Gyógyszergyártás
22Gumi-, műanyag termék gyártása
23Nem fém ásványi termék gyártása
24Fémalapanyag gyártása
25.2Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása
25.3Gőzkazán gyártása
25.4Fegyver-, lőszergyártás
25.5Fémalakítás, porkohászat
28Gép, gépi berendezés gyártása
Kivéve:
28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
30.11Hajógyártás
30.2Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
31Bútorgyártás
35Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
37Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38Hulladékgazdálkodás
39Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.2Lakó- és nem lakóépület építése
42Egyéb építmény építése
43Speciális szaképítés
49Szárazföldi, csővezetékes szállítás
50Vízi szállítás
51Légi szállítás
52Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység
72.1Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
01Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
02.3Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
03Halászat, halgazdálkodás
10Élelmiszergyártás
Kivéve:
10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
10.2 Halfeldolgozás, -tartósítás
11Italgyártás
12Dohánytermék gyártása
13Textília gyártása
14Ruházati termék gyártása
15Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
16.29Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
18Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
25Fémfeldolgozási termék gyártása
Kivéve:
25.2 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása
25.3 Gőzkazán gyártása
25.4 Fegyver-, lőszergyártás
25.5 Fémalakítás, porkohászat
26Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
27Villamos berendezés gyártása
28.23Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
29Közúti jármű gyártása
30Egyéb jármű gyártása
Kivéve:
30.11 Hajógyártás
30.2 Vasúti, kötött pályás jármű gyártása
32Egyéb feldolgozóipari tevékenység
33Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
36Víztermelés, -kezelés, -ellátás
41.10Épületépítési projekt szervezése
45.2Gépjárműjavítás, karbantartás
45.4Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
59Film, -videógyártás, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadás
61Távközlés
71.2Műszaki vizsgálat, elemzés
75Állat-egészségügyi ellátás
80Biztonsági, nyomozói tevékenység
81Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés
85.32Szakmai középfokú oktatás
85.41Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42Felsőfokú oktatás
85.5Egyéb oktatás
86Humán-egészségügyi ellátás
87Bentlakásos, nem kórházi ápolás
95Számítógép, személyi-, háztartási cikk javítása
96.03Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
97Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
III. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
45Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
Kivéve:
45.2 Gépjárműjavítás, -karbantartás
45.4 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
46Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
47Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
53Postai, futárpostai tevékenység
55Szálláshely-szolgáltatás
56Vendéglátás
58Kiadói tevékenység
60Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás
62Információ-technológiai szolgáltatás
63Információs szolgáltatás
64Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység
65Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)
66Egyéb pénzügyi tevékenység
68Ingatlanügyletek
69Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység
70Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
71Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
Kivéve:
71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés
72.2Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73Reklám, piackutatás
74Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77Kölcsönzés, operatív lízing
78Munkaerőpiaci szolgáltatás
79Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás
82Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
84Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
85Oktatás
Kivéve:
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42 Felsőfokú oktatás
85.5 Egyéb oktatás
88Szociális ellátás bentlakás nélkül
90Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység
91Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
92Szerencsejáték, fogadás
93Sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenység
94Érdekképviselet
96Egyéb személyi szolgáltatás (kivéve: temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás)

2. A munkáltatókat a veszélyességi osztályon belül az általuk foglalkoztatott munkavállalók - beleértve a munkaerő-kölcsönzés keretében átengedett munkavállalókat is - állományi létszáma alapján kell csoportosítani:

a) 1-9 munkavállaló között;

b) 10-49 munkavállaló között;

c) 50-500 munkavállaló között;

d) 501-1000 munkavállaló között;

e) 1000 munkavállaló felett.

3. Az 1. és 2. pontban leírt szempontok alapján besorolt munkáltató - a 4-5. pontokban meghatározott eltérés figyelembevételével - legalább az alábbiakban meghatározott létszámú és munkavédelmi szakképesítésű személyt köteles, minimálisan az e pontban megállapított munkaidőtartamot kitöltő, munkavédelmi tevékenységre foglalkoztatni:

I/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti négy órára,[39]

I/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi három órára,[40]

I/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi hat órára,[41]

I/d) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,

I/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 400 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,[42]

II/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,

II/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,

II/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára,

II/d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,

II/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 800 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,

III/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,

III/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,

III/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,[43]

III/d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára,[44]

III/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel.

4. A legfeljebb 9 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltató (mikrovállalkozás) esetén, továbbá ha a munkáltató a tevékenysége alapján a II. vagy III. veszélyességi osztályba tartozik, és 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat (kisvállalkozás), akkor külön szakember kijelölése (foglalkoztatása) helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. Valamennyi esetben (kijelölés, foglalkoztatás vagy a munkavédelmi feladatok személyes ellátása) a munkáltató kötelessége továbbá, hogy a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére munkavédelmi (bányászati) szakképesítésű személyt vegyen igénybe. Ez a személy lehet a kijelölt (foglalkoztatott) szakember vagy - a szakképzettségi feltétel fennállása esetén - a természetes személy munkáltató is.

5. Az 1. és a 2. pont szerinti besorolásról és ez alapján a 3. pont szerinti foglalkoztatásról a munkáltató saját felelősséggel gondoskodik.

Amennyiben a munkáltató az ágazati számjele szerinti tevékenység mellett más veszélyességi osztályba sorolásra alapot adó tevékenységet is folytat:

- ha ez utóbbi tevékenység magasabb veszélyességi osztályba tartozik és az e körben foglalkoztatottak száma az összlétszám 40%-át eléri, számjeléhez képest eggyel magasabb;

- ha ez utóbbi tevékenység alacsonyabb veszélyességi osztályba tartozik és az e körben foglalkoztatottak száma az összlétszám 60%-át eléri, számjeléhez képest eggyel alacsonyabb veszélyességi osztályba kell a munkáltatót besorolni.

A 2. pontban megjelölt létszámkategória szerinti besorolás alapja minden esetben a munkáltató teljes állományi létszáma (akkor is, ha a létszám százalékos aránya miatt magasabb vagy alacsonyabb veszélyességi osztályba kell sorolni a fentiek szerint).

Tanulókat, hallgatókat abban az arányban kell a munkavállalói létszámhoz számítani, amilyen arányt a gyakorlati képzésük képvisel a teljes oktatási idő tartamához képest.

6. A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítani a besorolás helyességét, az alapul vett adatok valódiságát továbbá a munkavédelmi szakember előírt óraszámban történő foglalkoztatását.

7. A munkáltató köteles a besorolását veszélyességi osztály vagy létszám kategória megváltozásakor módosítani és a besorolás megfelelősségét évenként felülvizsgálni, valamint mindezt írásban dokumentálni.

3. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez[45]

A munkabaleset kivizsgálásának szempontjai

A munkabaleset vizsgálatakor az esemény térbeni és időbeni környezetében fel kell tárni a veszélyes körülményeket és veszélyes cselekedeteket, valamint azokat a tényezőket, melyeknek szerepük lehetett a sérülést eredményező mozzanat vagy folyamat beindulásában.

A munkabaleset kivizsgálása során helyszíni szemlét kell tartani. A helyszíni szemle eredményét szükség szerint jegyzőkönyvben, rajzon, fényképen, videofelvételen rögzíteni kell.

A munkabalesetről információval rendelkező személyeket - ha szükséges jegyzőkönyvileg - meg kell hallgatni.

Ezek lehetnek:

- a sérült,

- a balesetet okozó személy,

- a szemtanúk,

- a sérült munkatársa,

- a sérült közvetlen vezetője.

A munkabaleset kivizsgálása során meg kell állapítani:

- a létesítmények, gépek, berendezések, szerszámok, eszközök, a munka tárgya (anyaga) biztonságtechnikai állapotát, ennek keretében a munkavédelmi minőségre, üzembe helyezésre, műszaki felülvizsgálatra, technológiára, kezelésre, karbantartásra vonatkozó előírások meglétét, megfelelőségét, érvényesülését, előre nem látható esemény (pl. üzemzavar, műszaki hiba) fellépését;

- az egyéni és kollektív védőeszközök, a sérült öltözete, védőberendezések, jelzőberendezések, védőburkolatok meglétét, megfelelőségét, alkalmazásukra és használatukra vonatkozó előírások érvényesülését;

- a környezeti tényezőket, ezek jelenlétét, mértékét, hatását (szükség esetén műszeres méréssel):

1. mechanikai tényezők,

2. kémiai tényezők (többek között: gázok, gőzök, por),

3. elektromos tényezők,

4. zaj és rezgés,

5. sugárzás (többek között: világítási tényezők),

6. meteorológiai tényezők,

7. klímatényezők,

8. hőmérséklet hatásai,

9. élőlény hatásai,

10. egyéb ártalmas és/vagy veszélyes hatások;

- a munkaszervezés, a belső ellenőrzés, irányítás rendszerét, a munkavégzés ütemét, a munkatér nagyságát, munkakörnyezetben az ergonómia érvényesülését, utasítást, jelzést, figyelmeztetést adó táblák, feliratok létét, minőségét, figyelemelterelő jelenségek, tevékenységek jelenlétét, az üzemi rend és tisztaság, az anyagtárolás, szállítás, közlekedés szabályainak érvényesülését, a munkáltatás egyéb körülményeit;

- a balesetet szenvedett munkavállaló (balesetet okozó személy) és társak baleset bekövetkezése előtti feladatát, szándékát és cselekedeteit, a környezeti tényezők baleset előtti állapotát;

- az érintett termelőberendezésekre, munkaeszközökre, munkafolyamatra, sérülti (okozói) és társi cselekedetre vonatkozó előírások érvényesülését, az előírástól való eltérés mértékét;

- a balesetet kiváltó okot, okokat, az eddig felsorolt minden tényező hatásának tételes vizsgálatával, a közrehatás valószínűsíthető arányának megállapításával;

- hogyan lett volna elkerülhető a munkabaleset;

- az összes lehetséges javító intézkedést, és ezek függvényében azt, hogy mit kell tenni hasonló baleset megelőzése érdekében, mennyi időn belül.

A munkabaleset vizsgálatának megállapításait olyan részletességgel kell rögzíteni, hogy az így készült dokumentumok alkalmasak legyenek a baleset okainak megállapítására és a megállapított összefüggések, körülmények tényszerű alátámasztására.

4/a. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez[46]

4/b. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez[47]

5. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez[48]

A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója

A kitöltési útmutató a munkabalesetek európai statisztikája ESAW (European Statistics of Accidents at Work) módszertanának figyelembevételével készült.

A munkabaleset kivizsgálása során nyert adatok alapján a munkáltatónak - számítógéppel, írógéppel vagy nyomtatott betűvel - kell kitölteni a munkabaleseti jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) valamennyi rovatát az (E) blokk "A munkabalesettel kapcsolatos egyéb információk:" 1-6 pontjaihoz tartozó kódnégyzetek, továbbá az (F) és a (G) blokkban lévő kódnégyzet, valamint a (J) blokk kivételével. Az (E) blokkban lévő sorokba a szöveges meghatározást, választ a munkáltatónak kell megadni. Az (E), (F), (G) blokkokban lévő kódnégyzeteket (az (E) blokk 7 pont kivételével), valamint a jegyzőkönyv (J) blokkját az illetékes hatóság (munkavédelmi hatóság, illetve a bányafelügyeleti hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal) tölti ki.[49]

A munkabaleset kivizsgálása során a munkáltatónak figyelemmel kell lennie a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 57. § (3) bekezdés h) pontjában foglalt előírásra, amely szerint a munkáltató által kijelölt (vagy foglalkoztatott, megbízott) személy feladata a munkabalesetek kivizsgálása, valamint az Mvt. 65. § (2) bekezdésében foglalt azon előírásra, amely munkabiztonsági szaktevékenységnek minősíti a munkabaleset kivizsgálását.[50]

Nyilvántartási szám: A bejelentésre kötelezett munkabalesetre vonatkozóan a munkáltató által vezetett munkabaleseti nyilvántartás szerinti évszám utolsó két számjegyét és a sorszámát kell beírni.

Területi kód: Annak a területnek (Budapest/vármegye/külföld) a kódszámát kell beírni a kódnégyzetekbe, ahol a munkabaleset bekövetkezett.[51]

[52]
KódszámTerület
01Budapest
02Baranya
03Bács-Kiskun
04Békés
05Borsod-Abaúj-Zemplén
06Csongrád-Csanád
07Fejér
08Győr-Moson-Sopron
09Hajdú-Bihar
10Heves
11Komárom-Esztergom
12Nógrád
13Pest
14Somogy
15Szabolcs-Szatmár-Bereg
16Jász-Nagykun-Szolnok
17Tolna
18Vas
19Veszprém
20Zala
21Külföld

Adatszolgáltatás jellege:

A kódnégyzetbe az alábbi kódszámok közül azt a számot kell beírni, amelynek okán a jegyzőkönyv kitöltésre került.

1-es, új jegyzőkönyvre utaló sorszámot kell beírni a kódnégyzetbe abban az esetben, ha az adott balesetről első alkalommal töltöttek ki jegyzőkönyvet.

2-es, módosításra, kiegészítésre utaló sorszámot kell beírni, ha a balesetről már korábban töltöttek ki jegyzőkönyvet, de valamely adattal (kivéve munkaképtelen napok száma), tényezővel, megállapítással kapcsolatosan módosítás vált szükségessé.

3-as, nyilvántartásból való törlésre utaló sorszámot kell beírni, ha a jegyzőkönyv beküldése után bekövetkezett, vagy utólag felismert tény, körülmény miatt a baleset nem minősül munkabalesetnek.

4-es, a balesetből eredő munkaképtelen napok közlésére utaló kódot kell beírni, ha a már korábban beküldött jegyzőkönyvben rögzített munkabaleset sérültje visszanyerte munkaképességét és a sérülés miatti munkaképtelen napok számát a korábban megküldött jegyzőkönyv nem tartalmazta, vagy a sérült a balesettel összefüggésben ismét munkaképtelen lett és a munkaképtelen napok számában változás következett be

A 2-es, 3-as, 4-es kód esetén a munkabalesetről az első alkalommal kitöltött munkabaleseti jegyzőkönyv nyilvántartási számát is fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben.

(A) A munkáltató adatai:

Ebben a blokkban a jegyzőkönyv kitöltésére kötelezett, az Mvt. 87. § 8. pont szerinti munkáltató adatait kell feltüntetni.

Az említett munkáltatói adatokon túlmenően, például: kirendelés, munkaerő-kölcsönzés keretén belül foglalkoztatott munkavállaló balesetéről felvett jegyzőkönyv esetében a (H) blokk "Mellékletek, megjegyzések" rovatban a kirendelő és a kölcsönbeadó munkáltató nevét és címét is szerepeltetni kell.

1. Neve:

A munkáltató (cégjegyzékben/vállalkozói igazolványban szereplő) teljes nevét kell beírni. A gazdálkodási forma megjelölését rövidíteni is lehet. Például: kft., bt., stb.

2. Címe:

A munkáltató (cégjegyzékben/vállalkozói igazolványban/személyazonosító okmányban szereplő) székhelyének/lakhelyének pontos címét kell beírni. Amennyiben a levelezési cím ettől eltérő, akkor azt a (H) blokk "Mellékletek, megjegyzések" rovatban kell feltüntetni.

3-4. Telefonszáma, e-mail címe:

A rovatba a jegyzőkönyv kitöltésével kapcsolatos érdemi felvilágosítást adó személy elérhetőségét ajánlott megadni.

5. Adószáma (adóazonosító jele):

A megfelelő kódnégyzetekbe a munkáltató adószámát / adóazonosító jelét kell beírni.

6. Gazdálkodási forma:

A kódnégyzetekbe a jegyzőkönyv kitöltésekor hatályos, a KSH által kiadott gazdálkodási formát jelölő kódszámot kell beírni. Például:113 Kft., 212 Bt., 114 Rt., 231 Egyéni vállalkozó, 233 Adószámmal rendelkező magánszemély stb.

7. Főtevékenysége:

A kódnégyzetekbe a cégjegyzékben/ vállalkozói igazolványban szereplő főtevékenységét jelölő TEÁOR'08 (Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere) kódszámot kell beírni. Munkáltatónak minősülő adószámmal nem rendelkező magánszemély esetében annak a gazdasági tevékenységnek megfelelő kódszámot kell beírni, amelyben a sérültet foglalkoztatta.

8. Helyi egység "fő" tevékenysége:

A kódnégyzetekbe a sérült munkahelyéül szolgáló helyi egység "fő" tevékenységi körét jelölő TEÁOR'08 kódszámot kell beírni. A "fő" tevékenységi kör ebből a szempontból azt a tevékenységet jelenti, amely a legtöbb munkavállalót foglalkoztatja. A sérült munkahelyéül szolgáló helyi egység "fő" gazdasági tevékenysége eltérhet a cégjegyzékben szereplő fő tevékenységi körétől. Például: a munkáltató cégjegyzékben megjelölt főtevékenységi köre "Saját tulajdonú ingatlan adásvétele" (TEÁOR'08: 6810) és a munkavállaló balesete a munkáltató fémszerkezet gyártó telephelyén történt, akkor a helyi egység "fő" tevékenysége kódnégyzetekbe az utóbbi gazdasági tevékenységet jelölő 2511 (Fémszerkezet gyártása) kódszámot kell beírni.

A "helyi egység" az a földrajzilag meghatározható helyszín, ahol a sérült munkát a baleset bekövetkezésének időpontjában végezte, vagy amely a munka bázisának tekinthető. Ha egy személy több helyen (például: szállítás, építőipar, karbantartás, felügyelet, ügynökölés) vagy otthon dolgozik, helyi egységnek azt a helyet kell tekinteni, ahonnan az utasításokat adják vagy ahol a munkát szervezik. Rendszerint ez egy önálló épület, egy épület része vagy egy önálló épületcsoport.

A földrajzi meghatározottságot szigorúan kell érteni, mert egy munkáltató két egysége, amely különböző helyen található (ha közel esnek is egymáshoz) két helyi egységnek tekintendő. Ugyanakkor egyetlen helyi egység több szomszédos adminisztratív területet is átfoghat. Az egység határait a telephely határai jelölik ki, ami azt jelenti, hogy például egy áthaladó közút nem szakítja meg a határvonalak folytonosságát.

A külön helyi egységgel nem rendelkező munkáltatónál történt baleset esetén a munkáltató főtevékenységét kell megjelölni.

9. Összlétszám-kategória:

A kódnégyzetbe a munkáltató összlétszámának megfelelő létszám-kategóriához tartozó kódszámot kell beírni. Összlétszám alatt valamennyi, a munkáltatónál szervezett munkavégzés keretében, rész- és teljes munkaidőben, a munkáltató központjában és telephelyén (telephelyein, fióktelepein stb.) foglalkoztatott munkavállalók együttes létszáma értendő, ideértve az alkalmi munkavállalókat és a közfoglalkoztatottakat is. Az összlétszámnál figyelembe kell venni a kirendelés, munkaerő kölcsönzés keretén belül foglalkoztatott munkavállalókat, valamint a szakmai gyakorlaton lévő tanulókat, hallgatókat is (Mvt. 87. § 8. pont).

Összlétszám és helyi egység
létszám-kategória kódszám
Létszám-kategória
0Nincs munkavállaló
11-9 fő munkavállaló
210-49 fő munkavállaló
350-249 fő munkavállaló
4250-499 fő munkavállaló
5500 vagy több munkavállaló
9A munkavállalók száma ismeretlen

10. Helyi egység létszám kategória:

A kódnégyzetbe a sérült munkavállaló munkahelyéül szolgáló helyi egységben (8. pont) dolgozó munkavállalók számának megfelelő létszám-kategóriához tartozó kódszámot kell beírni. Amennyiben a munkáltató külön helyi egységgel nem rendelkezik, úgy az összlétszámnak megfelelő kategóriához tartozó kódszámot kell szerepeltetni.

(B) A sérült (munkavállaló) adatai:

1. Neve:

A sérült személyi azonosító okmányában szereplő teljes nevét kell beírni.

2. TAJ száma:

A kódnégyzetekbe a sérült munkavállaló hatósági igazolványában szereplő "Társadalombiztosítási Azonosító Jel" (TAJ) számot kell beírni. Ennek hiányában a kódnégyzetekbe a 000-000-000 számot kell szerepeltetni.

3. Születési neve:

A személyi azonosító okmányon szereplő teljes nevet kell beírni

4. Anyja neve:

A sérült személyi azonosító okmányban szereplő, az anyja születéskori teljes nevét kell beírni.

5. Születési helye:

A rovatba a sérült személyi azonosító okmányában szereplő születési helyet, külföldi munkavállaló esetében az ország nevét magyar nyelven kell feltüntetni.

6. Születési ideje:

A kódnégyzetekbe a sérült személyi azonosító okmányában szereplő születési időpontját (év, hó: 01-12, nap: 01-31) kell feltüntetni. Például: 1954. április 6-án született munkavállaló esetén 1954 év, 04 hó, 06 nap számokat szükséges szerepeltetni.

7. Neme:

A sérült nemének megjelölésekor a kódnégyzetbe férfi esetén 1-es, nő esetén 2-es kódot kell beírni.

8. Állampolgársága:

A kódnégyzetbe a személyi azonosító okmányában szereplő állampolgárságnak megfelelő kódot kell feltüntetni.

KódMegjelölés
0Ismeretlen állampolgárságú
1Magyar állampolgár
2Más EU-tagállam állampolgára
3EU-tagállamon kívüli ország állampolgára

9. Lakcíme:

A személyi azonosító okmányban bejegyzett címet kell beírni. Ha ez nem állapítható meg, úgy ebbe a rovatba a tartózkodási helyet kell beírni. Amennyiben a sérültnek nincs magyarországi állandó vagy ideiglenes lakcíme, tartózkodási helye, abban az esetben a rovatot üresen kell hagyni és a (H) blokk "Mellékletek, megjegyzések" rovatban kell a külföldi lakcímet feltüntetni.

10. Telefonszáma:

A telefonszám beírására a sérült tudtával és hozzájárulásával kerülhet sor.

11. Foglalkozása (FEOR):

Azt a foglalkozást kell beírni, amelyben a sérült munkavállalót a szervezett munkavégzés (Mvt. 87. § 9. pont) keretében foglalkoztatták. A kódnégyzetekbe a szövegszerűen megadott foglalkozás szerinti FEOR'08 (Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere) kódszámot kell beírni. Tanulói, hallgatói munkabaleset esetén azt a foglalkozást kell megjelölni, amelyben a gyakorlati képzése történt.

12. Foglalkoztatási jogviszonya:

A kódnégyzetekbe a sérült munkavállaló foglalkoztatási jogviszonyának jellegét (önfoglalkoztató, munkaviszony, egyéb foglalkozási jogviszony, ismeretlen), tartamát (határozott vagy határozatlan idejű), valamint a munkaidő mértékét (rész- vagy teljes munkaidő) kifejező kódszámot kell beírni.

KódMegjelölés
000Foglalkoztatási jogviszony ismeretlen
100Önfoglalkoztató
311Határozatlan idejű (állandó) munkaviszony, teljes munkaidőben
312Határozatlan idejű (állandó) munkaviszony, részmunkaidőben
321Határozott idejű (ideiglenes) munkaviszony, teljes munkaidőben
322Határozott idejű (ideiglenes) munkaviszony, részmunkaidőben
500Tanuló vagy hallgató (szakmai, gyakorlati képzés esetén)
900Egyéb foglalkoztatási jogviszony

Részmunkaidőnek kell tekinteni az Munka törvénykönyvében meghatározott teljes munkaidő mértékét el nem érő munkaidőt és a rövidebb teljes napi munkaidőt is. Például, egyszerűsített foglalkoztatás esetében, ha a sérült a baleset napján négy órában volt foglalkoztatva, a foglalkoztatási jogviszonyt jelölő kódnégyzetekbe 322 kódszámot kell írni. Határozatlan időtartamra kötött teljes munkaidős munkavállaló balesete esetén a 311 kódszámot kell szerepeltetni.

Egyéb foglalkoztatási jogviszonynak kell tekinteni minden olyan, a fenti táblázaton kívüli jogviszonyt is, melynek keretében a munkát az Mvt. 87. § 8. pontjában foglaltak figyelembevételével szervezetten végzik.

13. Foglalkoztatás jellege:[53]

A kódnégyzetekbe a sérült munkavállaló foglalkoztatási jogviszonyának jellegét kifejező kódszámot kell beírni.

[54]
01Munkaviszony (kivéve: a természetes személy munkáltató háztartásában egyszerűsített
foglalkoztatás keretében történő munkavégzés)
02Közfoglalkoztatási jogviszony
03Kormányzati szolgálati jogviszony
04Politikai szolgálati vagy biztosi jogviszony
05Közszolgálati jogviszony
06Közalkalmazotti jogviszony
07Bíró szolgálati jogviszony
08Igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonya
09Ügyészségi szolgálati jogviszony
10Rendvédelmi és katonai feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonya
11Szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszony
12Szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények
teljesülése során végzett munka
13Tanulószerződés alapján végzett munka
14Hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során végzett munka
15Elítéltként vagy egyéb jogcímen fogvatartottként végzett munka
16Szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka
17Büntetőügyben kiszabott közérdekű munka
18Közérdekű önkéntes tevékenység
19Munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi
munka
20Távmunkavégzés
21Bedolgozói munkaviszony
22Egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony
23Köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony
24Munkaerő-kölcsönzés keretében végzett munka
25Szociális szövetkezetben tagi munkavégzési jogviszony
26Iskolaszövetkezetben külső szolgáltatás teljesítésére irányuló megállapodás alapján történő
személyes közreműködés
27a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony

(C) A munkabaleset adatai:

1. Dátuma:

A kódnégyzetekbe a baleset bekövetkezésének dátumát (év, hó: 01-12, nap: 01-31) kell beírni. Például: 2014. március 9-én történt a baleset, akkor 2014. év, 03 hó, 09 nap számokat szükséges szerepeltetni.

2. Időpontja:

A kódnégyzetekbe a baleset bekövetkezésének időpontját, 24 órás időszámítás szerint kell feltüntetni egész órákban. Például: ha a munkabaleset délután 1 és 2 óra között következett be, akkor 13-at kell beírni, amely a 13 óra és 13 óra 59 perc közötti időszakot fogja át. Amennyiben a baleset időpontja ismeretlen, akkor 99-et kell beírni és a (H) blokk "Mellékletek, megjegyzések" rovatában kell az ismeretlen időpont okát feltüntetni.

KódMegjelölés
0000:00 és 00:59 között
0101:00 és 01:59 között
0202:00 és 02:59 között
....
2323:00 és 23:59 között
99A baleset ideje ismeretlen

3. A sérülés hányadik munkavégzési órában következett be:

A kódnégyzetek kitöltésénél az órát a munkakezdés időpontjától teljes órákban kell számolni. Amennyiben a napi 8 órás munkaidőben dolgozó munkavállalót a munkaidőn túli első órában éri a baleset, akkor a kódnégyzetekbe 09-et kell írni. A 8 órás munkaidőtől eltérő foglalkoztatás (pl. részmunkaidő, vagy egyenlőtlen munkaidő-beosztás), vagy rendkívüli munkavégzés esetén a (H) blokk "Mellékletek, megjegyzések" rovatában kell a munkaidő mértékét, a pihenőidő időszakát valamint azt is megjelölni, hogy a legutóbbi pihenőnapja vagy szabadnapja óta hányadik munkanapon következett be és hány óra hány perckor a munkabaleset. Több műszak vagy osztott napi munkaidő esetén (azaz, ha a munkavállaló 24 óra leforgása alatt többször lép munkába) az órák számolását az első munkába lépéstől kell végezni és a pihenőidőt is bele kell számítani.

4. A sérülés típusa:

Annak a sérülésnek a típusát kell megjelölni, amely a munkaképtelenséget okozta. Többszörös sérülés esetén a legsúlyosabb sérülést kell figyelembe venni. Például: ha a munkavállaló elesés következtében ficamot és zárt törést szenvedett, akkor a "Zárt törések" elnevezésű (021) kódot kell beírni. Amennyiben az egyéb típusú kódok és megjelölések kerülnek kiválasztásra (019, 029, 039, 059, 069, 079, 089, 099, 109, 119, 999), akkor a (H) blokk "Mellékletek, megjegyzések" rovatában kell a sérülést pontosan feltüntetni.

KódMegjelölésIde tartozikNem tartozik ide
000Meg nem határozott, illetve ismeretlen sérülés típus
Sebek és felületi sérülések
011Felületi sérülésZúzódás, ütődés, vérömleny, horzsolás,
karcolás, hólyagosodás, nem mérges
rovarok csípése, felületi sérülések, a
fejbőr sérülése és a szembe, fülbe stb.
kerülő idegen testek által okozott felületi
sérülések
állatok marásai következtében
mérgezés (071-es kód)
012Nyílt sebekRepedések, nyílt sebek, vágott sebek,
sebekkel járó zúzódások, a körmök
elvesztése, az izmok, inak és idegek
sérülésekor keletkező sebek
Traumás csonkolás, enukleáció,
szem kiszakadása (040-es kód),
nyílt törés (022-es kód), nyílt
sebekkel járó égési sérülések (061-
es kód), felületi sérülések (011-es
kód)
019Egyéb típusú sebek és felületi sérülések
Csonttörések
021Zárt törésekEgyszerű törések, ízületi sérüléssel
(ficam stb.) járó törések, belső- vagy
idegsérülésekkel járó törések
022Nyílt törésekA lágyrészek sérülésével járó törések
(nyílt törések)
029Egyéb típusú csonttörések
Ficamok, húzódások, rándulásokAz izmok, inak, porcok és ízületek
túlterhelése miatt bekövetkező
valamennyi akut csont- és izomrendszeri
probléma
031FicamokRészleges ficam (szubluxáció) és a
csontok elmozdulása az ízületeknél
Töréssel járó ficam (021-es kód)
032Húzódások, rándulásokAz izmok, inak, porcok (és ízületek)
szakadásához, repedéséhez, valamint
sérvhez vezető túlterhelés
A csontok ízületeknél való
elmozdulásának valamennyi
típusára a 031-es kód vonatkozik;
amennyiben az ilyen sérülések
nyílt seb keletkezésével járnak,
akkor a 012 csoport szerint kell
őket kódolni
039Egyéb típusú ficamok, húzódások, rándulások
040Traumás amputáció [testrész(ek) elvesztése]Csonkolás és összezúzódással járó
sérülések, enukleáció, ideértve a szem
traumás kiszakadását és a fül(ek)
elvesztését
Agyrázkódás és belső sérülésekValamennyi, töréssel nem járó belső
sérülés, vagyis az agy és a belső szervek
zúzódása, bevérzése, repedése,
szakadása
Nyílt sebek (012-es kód) és töréssel
járó sérülések (020-as kódcsoport)
051Agyrázkódás és koponyán belüli sérülésekKoponyán belüli sérülések
052Belső sérülésekMellkasüregi, hasüregi és medenceüregi
szervek sérülése
059Egyéb típusú agyrázkódás, illetve belső sérülések
Égések, forrázások, fagyási sérülések
061Égési sérülések, forrázások (hőhatás miatt)Forró tárgyak vagy nyílt láng okozta
égési sérülések, forrázás, súrlódásos
égési sérülések, sugárzás okozta égési
sérülések (infravörös), napégés, villám
hatásai, elektromos áram okozta égési
sérülések, nyílt sebbel járó égési
sérülések
Sugárzás égési sérülésektől eltérő
hatásai (102-es kód)
062Vegyi anyag (marás) okozta égési sérülésekVegyi anyag (sav, lúg) okozta (kizárólag
külső) égési sérülés
Maró hatású anyagok lenyelése
okozta égési sérülések (071-es kód)
063Fagyási sérülésekAlacsony hőmérséklet hatásai (fagyási
sérülések), részleges mélységű
bőrveszteség, szövetelhalással (nekrózis)
járó fagyási sérülés
Rendellenesen alacsony
testhőmérséklet (hypothermia) és a
túlzott hideg egyéb hatásai (103-as
kód)
069Egyéb típusú égési, fagyási sérülések és forrázások
Mérgezések és fertőzések
071Heveny mérgezésekMérgező vagy maró hatású anyagok
befecskendezésének, lenyelésének,
felszívódásának vagy belélegzésének
akut hatásai, állatok marásai
következtében mérgezés, szén-monoxid
vagy más mérgező gázok okozta fulladás
Vegyi anyag okozta külső égési
sérülések (062-es kód), anafilaxiás
sokk (119-es kód)
072Heveny fertőzésekVírus, baktérium és egyéb fertőző
ágensek okozta fertőzés (baleset
következtében bekövetkező fertőzések)
fertőző betegség
079Egyéb típusú mérgezések és fertőzések
Vízbefulladás és fulladás
081FulladásokNyomás, szorítás vagy fojtás okozta
fulladás, ideértve a környezeti levegőben
tapasztalható oxigénmegvonás vagy
oxigéncsökkenés okozta fulladást,
valamint a légutakba kerülő idegen test
okozta fulladást is
Szén-monoxid vagy más mérgező
gázok okozta fulladás (071-es kód)
082Vízbefulladás, nem halálos vízbe merülésA 081-es kód szerinti fulladás,
anyagok vagy egyéb, nem
folyékony halmazállapotú testek,
például hó, föld stb. alá temetődés
089Egyéb típusú vízbefulladás és fulladás
Hang, rezgés, illetve nyomás hatásai
091Heveny hallásvesztésHallás teljes vagy részleges elvesztése
092Nyomásból adódó hatásokA légnyomás és a víznyomás által
kifejtett hatások (barotrauma)
099Hang, rezgés, illetve nyomás egyéb heveny hatásai
Szélsőséges hőmérséklet, fény, illetve sugárzás hatásai
101Hőguta és napszúrásA túlzott természetes hő és a napfény
(hőguta, napszúrás) vagy a mesterséges
hő hatásai
Villám okozta sokk (112-es kód),
napégés (061-es kód)
102Sugárzás hatásai (nem hősugárzás)Röntgensugárzás, radioaktív anyagok
okozta sugárzás, ultraibolya-sugárzás,
ionizáló sugárzás hatásai, hegesztés
utáni szemgyulladás
103Alacsony hőmérséklet hatásaiVéletlen hypothermia és az alacsony
hőmérséklet egyéb hatásai
Fagyási sérülés (063-as kód)
109A szélsőséges hőmérséklet, fény, illetve sugárzás
egyéb hatásai
Sokk
111Agresszió és fenyegetés hatására fellépő sokkSzemély által tanúsított agresszió vagy
fenyegetés például bankrablás, vásárlók
és ügyfelek által tanúsított agresszió,
"társadalmi konfliktus" hatására fellépő
sokk
Anafilaxiás sokk (119-es kód),
traumás sérülések után fellépő sokk
(112-es kód)
112Traumás sokkÁramütés, villám okozta sokk, a baleset
után azonnal vagy késleltetve fellépő
sokk
Anafilaxiás sokk (119-es kód),
személy által tanúsított agresszió
vagy fenyegetés (111-es kód),
közvetlen fizikai sérülést nem
okozó balesetek
119Sokk egyéb formáiA sérültnek közvetlen fizikai sérülést
nem okozó, állatok által tanúsított
agresszió; nem közvetlenül ember által
előidézett, a sérültnek közvetlen fizikai
sérülést nem okozó természeti
katasztrófák és egyéb események;
anafilaxiás sokk
120Többszörös sérülésekEbbe a csoportba kizárólag azok az
esetek tartoznak, amelyeknél a sérült
legalább kétféle, egyformán súlyos
sérülést szenvedett
999Egyéb, más kategóriába nem sorolható sérülésekEz a csoport kizárólag a többi
kategóriába nem sorolható sérülések
kódolására használható: idegek és a
gerincvelő sérülése, erek sérülése,
természetes testnyíláson keresztül
behatoló idegen test okozta sérülés stb.

5. A sérült testrész:

Azt a testrészt kell pontosan megjelölni, amely a baleset során a legsúlyosabb mértékben sérült. Például: ha a bal kézen a mutató ujj sérült meg, akkor az "Ujj(ak)" elnevezésű (54-es) kódot kell beírni. Amennyiben az egyéb típusú kódok és megjelölések kerülnek kiválasztásra (19, 29, 39, 49, 59, 69, 99), akkor a (H) blokk "Mellékletek, megjegyzések" rovatában kell a sérült testrészt pontosan feltüntetni.

KódMegjelölés
00A sérült testrész nem határozható meg
Fej, pontosabb meghatározás nélkül
11Fej, agy és agyidegek, agyi erek, véredények
12Arc
13Szem(ek)
14Fül(ek)
15Fogak
18Többszörös fejsérülés
19Fej fent nem említett egyéb részeinek sérülése, (pl. homlok, orr, állkapocs, halánték, tarkó,
fej
izmai)
Nyak, a nyaki gerinccel és csigolyákkal együtt
21Nyak, a nyaki gerinccel és csigolyákkal együtt
29A nyak fent nem említett egyéb részei, (pl. nyakszírt, a nyak izmai)
Hát a hátgerinccel és hátcsigolyákkal együtt
31Hát a hátgerinccel és hátcsigolyákkal együtt
39A hát fent nem említett egyéb részei
Törzs és belső szervek, pontos meghatározás nélkül
41Mellkas, bordák az ízületekkel és a lapockákkal együtt
42Mellkasi terület a belső szervekkel
43Medence és has a belső szervekkel
48Törzs több helyen sérült
49A törzs fent nem említett részei
Felső végtagok, pontosabb meghatározás nélkül
51Váll és vállízület (vállcsúcs, kulcscsont)
52Kar a könyökkel együtt (felkar és alkar is)
53Kéz (benne tenyér, kézfej)
54Ujj(ak)
55Csukló
58Felső végtagok, több helyen sérültek
59A felső végtagok fent nem említett egyéb részei
Alsó végtagok, pontosabb meghatározás nélkül
61Csípő és csípőízület
62Láb a térdekkel (benne comb és alsólábszár)
63Boka
64Lábfej (talp is)
65Lábujj(ak)
68Alsó végtagok több helyen sérültek
69Az alsó végtagok fent nem említett egyéb részei (pl. farizom, az alsó végtag izmai,
Achilles-ín)
Egész test vagy a test több területen sérült
71Egész test (általános szervezeti hatások)
(A test jelentős része pl. égési, fagyás sérülés)
78A test több része sérült
99A test fent nem említett egyéb részei

6. A munkavégzési hely:

A kódnégyzetben azt a helyet kell megjelölni, ahol a munkavállaló a balesetkor tartózkodott.

KódMegjelölés
1Szokásos munkavégzési hely
2Változó munkavégzési hely
9Egyéb munkavégzési hely

A "szokásos munkavégzési hely" fogalmát szűken kell értelmezni, ezért mindig a munkavégzés szerinti, szokásos helyi egység helyiségén belüli, vagyis műhelyben, üzletben, irodában, valamint általános értelemben véve a munkáltató helyi egységének valamely helyiségében található, rögzített munkaállást jelöli.

A "változó munkavégzési hely" tágabb értelemben használatos, lefedve az alábbiakat:

- A munkavégzési hely "mobil" (teherautó-vezető, mezőgazdasági munkás, építőipari munkás, szerelő, karbantartó, utcaseprő stb.);

- Általában a szokásos munkavégzési helyen dolgozó személyek számára eseti helyzetek:

• A munkáltató megbízásából történő utazás;

• A munkáltató képviseletében vagy megbízásából a szokásos helyi egységen kívül, ügyfél vagy egy másik munkáltató helyi egységén belül végrehajtott tevékenység, cselekmény (találkozó, kiküldetés, üzleti megbeszélés, telepítés vagy javítás stb.);

• Ideiglenes megbízás alapján a munkavállaló a szokásos munkavégzési helyén kívül, egy másik munkáltatónál rögzített munkavégzési helyen végez tevékenységet, cselekményt. Ideértve a több napig vagy hétig elfoglalt munkavégzési helyet, amelyek azonban nem jelentenek végleges megbízással járó munkavégzési helyet (például: a munkáltató munkavállalójának vagy munkaerő-közvetítő által foglalkoztatott munkavállaló ideiglenes kihelyezése egy másik munkáltatóhoz, karbantartási munkálatok egy ügyfél telephelyén, stb.)

Az "egyéb munkavégzési hely" alatt a fentiekhez nem kapcsolható munkavégzési helyet kell érteni, amelyet a (H) blokk "Mellékletek, megjegyzések" rovatában kell feltüntetni.

7. A baleset földrajzi helye:[55]

Az a földrajzi hely, ahol a munkavállaló munkabalesete bekövetkezett. Magyarországon történt munkabaleset esetén szövegesen be kell írni a munkabaleset helyét a pontos cím (irányítószám, helységnév, közterület, házszám) megjelölésével. A kódnégyzetekbe a jegyzőkönyv kitöltésekor hatályos, a területi számjelrendszerről szóló miniszteri rendeletben szereplő, az adott helységhez (településhez) tartozó településazonosító törzsszámot kell beírni.

Példa a rovat helyes kitöltésére:

A munkabaleset helyszíne a munkáltató Vezseny, Fő út 23. szám alatti telephelye.

7. A baleset földrajzi helye: 5093 Vezseny, Fő út 23.21157

Ha a munkabaleset lakott területen kívül következett be, és egyértelműen nem állapítható meg a település, akkor a munkabaleset helyszíne szerinti vármegyét kell figyelembe venni, és a vármegyén belül legközelebb eső település nevét és településazonosító törzsszámát kell beírni. Közúton történt munkabaleset esetén a közút számát és a km szelvényét kell feltüntetni. Ismeretlen közút vagy magánút esetén a munkabaleset helyszíne szerinti vármegyét kell figyelembe venni, és a vármegyén belül legközelebb eső település nevét és településazonosító törzsszámát kell beírni.[56]

Abban az esetben, ha a munkabaleset külföldön következett be, akkor szövegesen be kell írni az ország és a település nevét. A kódnégyzetekbe EU-tagállamok esetén a jegyzőkönyv kitöltésekor hatályos, az Eurostat által kiadott NUTS kódokat kell beírni, az első két kódnégyzetbe az országot jelölő betűket, a következő három kódnégyzetbe a munkabaleset helyszíne szerinti vármegyekódot. Nem EU-tagállam esetén az első három kódnégyzetbe a NEU kifejezést, ha nem áll rendelkezésre egyértelmű információ a munkabaleset földrajzi helyéről, akkor az UNK kifejezést kell beírni.[57]

Például: ha a munkabaleset Németországban, Hamburg közeli autópályán történt, akkor a rovatot az alábbiak szerint kell kitölteni:

7. A baleset földrajzi helye: Németország, HamburgDE600

8. A sérülés súlyossága:[58]

A kódnégyzetbe a sérülés súlyosságának megfelelő kódszámot kell beírni.

KódMegjelölés
0Nem súlyos munkabaleset, a munkaképtelenség időtartama 1-3 munkanap
1Nem súlyos munkabaleset, a munkaképtelenség időtartama meghaladja a 3 munkanapot
2Nem súlyos csonkulással járó munkabaleset
3Súlyos csonkulásos munkabaleset
4Halálos munkabaleset (sérült, magzata, újszülöttje)
5Önálló életvezetést gátló maradandó károsodás
6Valamely érzékszerv (vagy érzékelő képesség) és a reprodukciós képesség elvesztésével, illetve
jelentős mértékű károsodásával járó munkabaleset
7Orvosi vélemény szerint életveszélyes sérüléssel, károsodással járó munkabaleset
8A beszélőképesség elvesztésével, feltűnő torzulással, bénulással, elmezavarral járó
munkabaleset

9. A munkaképtelenség időtartama:[59]

A munkaképtelenség időtartama azon teljes munkanapok száma, amíg a munkavállaló a munkabalesetből kifolyólag munkaképtelen volt.[60]

A kódnégyzetekbe a munkaképtelenséggel járó munkanapokra vonatkozó számot három számjegyes formátumban kell megadni. Jelentésre csak azok a munkabalesetek kötelezettek, amelyek több mint három teljes munkanapig tartó munkaképtelenséget okoztak, ennek megfelelően 004-125 közé eső (a két szélsőértéket is beleértve) munkaképtelen munkanapok esetén a konkrét kiesett munkanapok számát kell beírni. Például: 15 munkaképtelen munkanap esetén a 015 kódot, 96 munkaképtelen munkanap esetén a 096 kódot kell feltüntetni. Speciális kódokkal kell jelölni a 126 munkanapot elérő vagy azt meghaladó, továbbá a tartós munkaképtelenséget (997) és a halálos kimenetelű balesetet (998). A tartós munkaképtelenség megállapításáig vagy a halál bekövetkeztéig kieső munkanapokat nem kell figyelembe venni.

Amennyiben a munkaképtelenség időtartama a jegyzőkönyv beküldési határidejéig nem állapítható meg, a kódnégyzetbe az "A" betűjelzést kell beírni. A munkaképtelenség időtartamának ismertté válását követően haladéktalanul, de legkésőbb az ismertté válást követő hónap 8. napjáig kell a munkaképtelen napok számát közlő jegyzőkönyv (adatszolgáltatás: 4-es kód) egy-egy példányát megküldenie mindazon helyekre, ahová a vonatkozó jogszabály az eredeti jegyzőkönyv megküldésére kötelezte. Postai úton történő megküldés esetén a munkaképtelen napok számát közlő jegyzőkönyvnek az első jegyzőkönyv adatai közül - a munkaképtelen napok számán túl - legalább az (A), (B), (C), (I) blokkokban leírtakat kell tartalmaznia.

Amennyiben a munkavállaló a felgyógyulását követően a munkabalesetéből eredően ismét munkaképtelenné válik, akkor egy munkaképtelen munkanapok számát közlő jegyzőkönyvet kell kitölteni és az összes munkaképtelen munkanapok számát kell beírni. Ebben az esetben a munkaképtelenség időtartamát úgy kell meghatározni, hogy a korábban bejelentett munkaképtelen munkanapok számához hozzá kell adni az újabb munkaképtelen munkanapok számát. Postai úton történő megküldés esetén a jegyzőkönyvben a munkaképtelen napok számán túl legalább az (A), (B), (C), (I) blokkokat kell kitölteni, valamint a (H) blokk "Mellékletek, megjegyzés" rovatában az ismételt jegyzőkönyv megküldésének okát is jelezni kell.

Például: a sérült munkavállaló első alkalommal 10 teljes munkanapot esett ki a munkából, amelyet bejelentett a munkáltató. Felgyógyulását követően munkába állt, de későbbiekben kiderült, hogy a munkabalesetéből eredően műtétre van szüksége és emiatt további 13 teljes munkanapra esett ki a munkából. Ebben az esetben a munkáltató egy munkaképtelen munkanapok számát közlő jegyzőkönyvet tölt ki, amelyben a munkaképtelenség időtartamra vonatkozó kódnégyzetekbe a 023 (azaz 010+013) kódot írja.

KódMegjelölés
004-125Munkaképtelen munkanapok száma
997126 munkanapot elérő vagy azt meghaladó, továbbá tartós munkaképtelenség
998Halálos kimenetelű munkabaleset
AA munkaképtelenség időtartama a jegyzőkönyv beküldési határidejéig nem állapítható meg

(D) A munkabaleset részletes leírása:

A munkáltatónak ebben a blokkban a lehető legpontosabban le kell írnia a munkabaleset előzményeit, tényleges lefolyását (hol és hogyan történt a baleset, milyen körülmények között és mi okozta a sérülést, stb.), tömören és egyértelműen rögzítenie kell a balesettel kapcsolatos összes tényt, körülményt, tevékenységet, valamint itt van lehetőség azt leírni, hogy a sérültnek milyen munkatapasztalata volt.

A munkabaleset leírásakor részletesen ki kell fejteni a jegyzőkönyv (E) blokkjában szereplő körülményeket és tényezőket, és ügyelni kell arra, hogy a jelzett blokkban megadott lehetőleg rövid, egy-két szavas válaszok, és a baleset leírásban szereplő megfogalmazások között ne legyen ellentmondás.

A munkabaleset leírása külön lapon folytatható, amelyen többek között fényképpel, helyszínrajzzal bemutatható a munkabaleset helyszíne, illetve környezete.

A munkabeleset során elszenvedett egyéb, a (C) blokk 4. pontjában fel nem tüntetett sérülésen túli sérüléseket a (H) blokkban "Mellékletek, megjegyzések" kell feltüntetni,

(E) A munkabalesettel kapcsolatos egyéb információk:

Ebben a blokkban a szöveges választ igénylő rovatokat lehetőleg röviden, egy-két szóval kell kitölteni.

1. Munkahelyi környezet:

Azt a munkahelyet, munkaterületet vagy általános környezetet kell megjelölni, ahol a baleset történt (gyártóműhely, mezőgazdasági terület, karbantartó műhely, felületkezelő üzem, építési terület/bontás/, raktárépület, közlekedési terület, istálló stb.).

2. Munkafolyamat:

A sérült által a balesetkor végzett általános tevékenységét vagy feladatát kell megjelölni. A munkafolyamat általánosan leírja azt a munkatípust, vagyis a feladatot, amelyet a sérült a baleset pillanatáig végzett és nem a sérült pontos foglalkozását vagy a balesetkor végzett konkrét fizikai tevékenységét jelenti. A munkafolyamat rendszerint bizonyos időtartamig végzett munkát jelent. Munkafolyamatokra példa: termelés, gyártás, építkezés, földeken végzett munka, állattenyésztés, oktatás, járművezetés, karbantartás, javítás, raktározás, stb.

3. A sérült konkrét fizikai tevékenysége:

A sérült munkavállaló által a baleset időpontjában végzett konkrét fizikai tevékenységet kell meghatározni, vagyis azt, hogy pontosan mit csinált a sérült a baleset pillanatában. A konkrét fizikai tevékenység csak rövid időtartamra terjed ki, míg a "munkafolyamat" huzamosabb ideig végzett feladatot ismertet.

Példa: mit csinált a sérült? Elektromos kézi fúrót használt, gépjárműt vezetett, gépi meghajtású kéziszerszámmal munkát végzett, kézben terhet szállított, gyalogosan közlekedett (járás), stb.

3.1. A konkrét fizikai tevékenység anyagi (tárgyi) tényezője

Azt a munkaeszközt, beleértve tárgyat és anyagot (anyagi tényezőt) kell megjelölni, amelyet a sérült munkavállaló a baleset bekövetkezésekor használt, amellyel munkát végzett, függetlenül attól, hogy az adott munkaeszköz a baleset bekövetkezésében közrejátszott-e. Ha azonban a konkrét fizikai tevékenységgel több anyagi tényező is kapcsolatban áll, akkor azt kell megnevezni, amelyik a legközelebbi kapcsolatba hozható vagy a legszorosabban összefügg a balesettel.

Anyagi tényezők: asztali fúrógép, kézi kalapács, gépalkatrész, stb.

Példák: A sérült takarítás (munkafolyamat) során felment (konkrét fizikai tevékenység) a lépcsőn (anyagi tényező).

A sérült bútorkészítés (munkafolyamat) közben a saját kezével felemelt (konkrét fizikai tevékenység) egy fadarabot (anyagi tényező).

4. Balesetet kiváltó különleges esemény:

Azt a szokásos munkafolyamattól, gyakorlattól eltérő rendellenes eseményt, rendellenességet kell megnevezni, amely kiváltotta a balesetet. Ha események sorozatáról van szó, az utolsó rendellenességet kell megnevezni (időben a legközelebb áll a sérülést okozó érintkezéshez), amely a balesethez vezetett.

Balesetet kiváltó különleges esemény: szilánkokkal járó törés, munkaeszköz feletti uralom elvesztése, elcsúszás, botlás, robbanás, stb.

4.1. Különleges esemény anyagi (tárgyi) tényezője:

A különleges eseményhez kapcsolódó munkaeszközt, beleértve tárgyat és anyagot (anyagi tényezőt) kell feltüntetni, amelyet a sérült munkavállaló használt, amellyel érintkezésbe került, és amelynek a meghibásodása, rendellenes állapota a balesetet kiváltotta, illetve amellyel a sérülés összefüggésben van. Ha több anyagi tényező kapcsolódik az (utolsó) különleges eseményhez, akkor az utolsó anyagi tényezőt kell megnevezni, amely időben a legközelebb áll a sérülést okozó érintkezéshez.

Különleges esemény anyagi tényezője: fúrógép, épületelemek (ajtók, falak) stb.

Példák: A sérült leesett (rendellenesség) a lépcsőn (anyagi tényező).

A sérült elvesztette az irányítást (rendellenesség) egy kézi sarokcsiszoló (anyagi tényező) felett.

5. A sérülést okozó érintkezés, a sérülés módja:

Azt a sérüléshez vezető eseményt kell feltüntetni, amely leírja, hogy a munkavállaló hogyan szenvedett sérülést és hogyan került érintkezésbe a balesetet okozó tárggyal. Ha több sérülést okozó érintkezés is történt, akkor azt kell megnevezni, amely a legsúlyosabb sérülést okozta.

Sérülést okozó érintkezés: repülő tárgy okozta érintkezés, érintkezés forró tárggyal, álló tárggyal való ütközés, beszorulás tárgyak közé, betemetődés szilárd anyag alá, eső tárgy által mért ütés, stb.

5.1. A sérülést okozó érintkezés anyagi (tárgyi) tényezője:

A sérülést okozó érintkezéshez kapcsolódó, vagy azzal összefüggő munkaeszközt beleértve tárgyat és anyagot (anyagi tényezőt) kell feltüntetni, amellyel a sérült munkavállaló érintkezésbe került, vagy amely a lelki egészségkárosodását okozta. Ha több anyagi tényező is kapcsolatba hozható a sérüléssel, akkor azt az anyagi tényezőt kell megnevezni, amely a legsúlyosabb sérüléssel áll összefüggésben.

Anyagi tényező: szerszámgépből származó szilánk, fémfűrész, lapát, kalapács, stb.

Példák: A sérült elesik és megüti magát (érintkezés - sérülési mód) a padlón (anyagi tényező).

A sérültet eltalálja (érintkezés - sérülési mód) egy leeső csavarhúzó (anyagi tényező).

6. Személyi tényező:

A baleset bekövetkezésében szerepet játszó személyi tényezőt a sérült személyre vonatkozóan az S (sérült) rovatnál kell beírni. Amennyiben más személynek is volt szerepe a baleset bekövetkezésében, úgy azt az M (más személy) rovatnál kell szerepeltetni. Abban az esetben, ha több személyi tényező is megállapítható a balesettel kapcsolatban, akkor azt a tényezőt kell megjelölni, amelyik a legnagyobb hatással volt a baleset bekövetkezésére. Például: ha alkoholos befolyásoltság következménye a fegyelmezetlenség, akkor az alkoholos befolyásoltságot kell megjelölni. Amennyiben egyéb tényező kerül megjelölésre, akkor azt a (H) blokk "Mellékletek, megjegyzés" rovatában meg kell nevezni.

KódMegjelölés
00A személyi tényezőknek nem volt szerepe a balesetben
01Képzetlenség, szakképzetlenség
02Gyakorlatlanság
03Egészségi okok (eü. alkalmatlanság, egyéb abnormális élettani hatás)
04Alkoholos befolyásoltság
05Gyógyszer hatása
06Kábítószer hatása
07Oktatás hiánya
08Figyelmetlenség
09Fegyelmezetlenség, szabályszegő, utasítás ellenes magatartás, tevékenység
10Egyéb, a besorolásban nem szereplő személyi tényező

7. A biztonsági és jelző berendezések, egyéni védőeszközök, egyéb védelmi megoldások alkalmassága:

A 7.1-7.5. kódnégyzetekben a munkabaleset vizsgálata alapján a munkaeszköz biztonsági berendezéseivel (védőburkolat, védőberendezés), jelzőberendezésével, valamint egyéni védőeszközzel és egyéb védelmi megoldásokkal kapcsolatos megállapításokat kell az 1-8. kódszámok valamelyikével megjelölni. Egyéb védelmi megoldásoknál kell értékelni pl. az építési munkahelyeken és létesítményekben a le, illetve beesés elleni védelmet, gépjárműveknél a biztonsági övet stb.

KódMegjelölés
1Alkalmas, rendeltetésszerűen használták
2Alkalmas, nem rendeltetésszerűen használták
3Alkalmas, nem használták
4Alkalmatlan, rendeltetésszerűen használták
5Alkalmatlan, nem rendeltetésszerűen használták
6Alkalmatlan, nem használták
7Szükséges, de nem volt
8Nem szükséges

(F) A balesethez vezető ok/okok:

A balesetvizsgálat eredménye alapján röviden összefoglalva meg kell határozni, illetve le kell írni azt a tárgyi, személyi vagy szervezési okot vagy okokat, amelyek közvetlenül vagy közvetve jelentős hatással voltak a baleset bekövetkezésére. Például: adott munkaeszköz, munkahely biztonsági állapotának hiánya, munkaeszköz karbantartásának, előírt felülvizsgálatának stb. elmulasztása, veszélyes anyag szabálytalan felhasználása, összehangolás hiánya építési munkahelyen, stb.

(G) Munkáltatói intézkedés(ek) a hasonló balesetek megelőzésére:

Ha a munkáltató a balesetvizsgálat eredményeként intézkedést tart szükségesnek, akkor annak jellegét, tartalmát, az arra kitűzött határidőt és az intézkedés végrehajtásával megbízott személyt (abban az esetben is, ha már a baleset után azonnal megtörtént) rögzíteni kell. Az intézkedést a munkahelyre, munkaeszközre, szervezési feladatra konkretizálva, egyértelműen és pontosan meg kell határozni. Az intézkedés lehet műszaki jellegű (technológia megváltoztatása, munkaeszköz átalakítása, biztonsági berendezés felszerelése stb.), szervezési, szabályozási jellegű (munkarend megváltoztatása, pihenőidő beiktatása, a munkáltató belső szabályozásának megváltoztatása, egyéni védőeszköz juttatása stb.) és oktatással kapcsolatos.

(H) Mellékletek, megjegyzések:

Itt kell felsorolni azokat a dokumentumokat, amelyek a munkabaleseti jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Például:

- meghallgatási jegyzőkönyvek (sérült, tanúk),

- fényképfelvételek száma,

- alkoholos befolyásoltság vizsgálatának eredménye,

- szakmai képesítés, kezelési jogosultság dokumentumának másolata,

- munkaköri szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálat eredménye,

- vonatkozó technológiai, kezelési, karbantartási utasítás másolata,

- kockázatértékelés vonatkozó részének másolata,

- műszeres mérések eredménye,

- szakértői vélemény,

- a munkavédelmi képviselő külön lapon leírt észrevétele.

Itt kell rögzíteni a jegyzőkönyv adataival kapcsolatos minden fontos, a korábbi rovatokban nem kifejtett tényt, többek között:

- a baleset során elszenvedett egyéb, a (C) blokk 4. pontjában fel nem tüntetett sérülésen túli sérüléseket,

- ha a munkáltató kirendelő, vagy kölcsönbeadó, annak a nevét és címét,

- amennyiben a munkavédelmi képviselő megállapítása a munkáltatótól eltérő, illetve véleménye van, akkor a véleményét, megállapítását,

- szolgáltatás keretében végzett baleset kivizsgálás esetén a szolgáltatást végző cég (vállalkozás) nevét, címét,

- ha munkáltató székhelyétől/lakhelyétől eltér a levelezési cím, annak címét,

- amennyiben a sérültnek nincs magyarországi állandó vagy ideiglenes lakcíme, tartózkodási helye, a külföldi lakcímét.

- amennyiben a baleset időpontja ismeretlen, az ismeretlen időpont okát,

- 8 órás munkaidőtől eltérő foglalkoztatás, vagy rendkívüli munkavégzés esetén a munkaidő mértékét, a pihenőidő időszakát,

- hogy a balesetet szenvedett legutóbbi pihenőnapja vagy szabadnapja óta hányadik munkanapon következett be és hány óra hány perckor a munkabaleset,

- amennyiben "egyéb típusú" sérülés, sérült testrész, személyi tényező került kiválasztásra, pontosan a sérülést, a sérült testrészt, a baleset bekövetkezésében szerepet játszó személyi tényezőt

- amennyiben az "egyéb munkavégzési hely" alatt a "C" blokkban leírt egyéb munkavégzési helyek egyike sem kapcsolható a munkavégzési helyhez,

- a munkabaleseti jegyzőkönyv ismételt megküldésének okát,

- a módosító jegyzőkönyv során az eredeti jegyzőkönyvhöz képest módosított blokkokat és pontokat.

Amennyiben a blokkban a dokumentációk felsorolásához nem áll rendelkezésre elegendő hely, úgy azt külön dokumentáció jegyzéken (iratjegyzék) kell szerepeltetni, és a (H) blokkban csak a jegyzéket kell megjelölni.

Ebben a blokkban lehetősége van a munkáltatónak, hogy az előző rovatokon túlmenően bármilyen, a munkabalesettel kapcsolatos és általa lényegesnek tartott tényt, körülményt, véleményt rögzítsen. Itt kell indokolni az adatszolgáltatásban meghatározott határidőn túli késedelmet. Ha a jegyzőkönyvön biztosított hely nem elegendő a megjegyzések megtételére, akkor az észrevételeket a jegyzőkönyvhöz csatolt külön lapon kell folytatni.

(I) A kivizsgálásban résztvevők adatai, hitelesítések:

1. Munkavédelmi képviselő:

A blokkban szereplő kódnégyzetet minden esetben ki kell tölteni a mellette felsorolt kódok valamelyikével. Amennyiben a munkavédelmi képviselő részt vett a baleset kivizsgálásában, akkor a jegyzőkönyvet aláírásával köteles ellátni. Ha a munkáltatótól eltérő a megállapítása, illetve véleménye van, akkor a véleményét, megállapítását - kérésére - külön lapon kell a munkabaleseti jegyzőkönyvhöz csatolni és a (H) blokk "Mellékletek, megjegyzés" rovatában is fel kell tüntetni.

2. A baleset kivizsgálását végezte:

A balesetet kivizsgáló személy nevét, valamint a baleset kivizsgálás lezárásának dátumát kell beírni. A balesetet vizsgáló személy a baleset kivizsgálását lezáró jegyzőkönyvet aláírásával köteles ellátni. Amennyiben rendelkezik a balesetet vizsgáló személy munkavédelmi szakképzettséggel, akkor a munkavédelmi képzettséget igazoló okirat számát is fel kell tüntetni. Szolgáltatás keretében végzett balesetvizsgálat esetén a szolgáltatást végző cég (vállalkozás) nevét, címét is fel kell tüntetni a (H) blokk "Mellékletek, megjegyzés" rovatában.

3. Résztvevő foglalkozás-egészségügyi orvos:[61]

Amennyiben a foglalkozás-egészségügyi orvos a baleset kivizsgálásában részt vett, a kivizsgálást lezáró jegyzőkönyvet aláírásával köteles ellátni, valamint a pecsétszámát is fel kell tüntetni. A baleset kivizsgálásban részt vevő foglalkozás-egészségügyi orvos nevét, valamint a baleset kivizsgálásában történő részvétel lezárásának dátumát kell beírni. Szolgáltatás keretében végzett balesetvizsgálat esetén a FESZ szolgáltatást végző cég (vállalkozás) nevét, címét is fel kell tüntetni a (H) blokk "Mellékletek, megjegyzés" rovatában.

4. Munkáltató képviselője:[62]

A munkáltató vezetőjének vagy az általa írásban (egyedileg vagy belső szabályzatban) feljogosított személynek a nevét és beosztását, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozónak, magánszemély munkáltató esetén a munkáltatói jogkört gyakorló személynek a nevét kell beírni. Az aláírás dátumát követően a jegyzőkönyvet az a személy írhatja alá, akit a név és a beosztás rovatba beírtak. Bélyegzővel rendelkező munkáltató esetén az aláírást a munkáltató működése során jogszerűen használt bélyegző lenyomatával kell ellátni.

(J) A jegyzőkönyvet ellenőrző munkavédelmi hatóság:[63]

Az adott munkabaleset vizsgálatával, jegyzőkönyv kitöltésével kapcsolatos észrevételek, intézkedések feljegyzésére e rovatban van lehetőség.

A munkabaleseti esemény elemzését (vizsgálatát, kódolását) követően a munkavédelmi hatóság részéről eljáró személy köteles a nevét, igazolvány számát, a felülvizsgálat lezárásának napját beírni, majd ezt követően a jegyzőkönyvet aláírni.

6. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez[64]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 11/2002. (XII. 28.) FMM rendelet 1. §-a. Hatályos 2003.01.01.

[2] Megállapította a 11/2002. (XII. 28.) FMM rendelet 1. § - a. Hatályos 2003.01.01.

[3] Beiktatta a 11/2002. (XII. 28.) FMM rendelet 2. §-a. Hatályos 2003.01.01.

[4] Megállapította a 11/2002. (XII. 28.) FMM rendelet 2. § - a. Hatályos 2003.01.01.

[5] Megállapította a 11/2002. (XII. 28.) FMM rendelet 3. § - a. Hatályos 2003.01.01.

[6] Megállapította a 16/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 1. §-a. Hatályos 2004.05.01.

[7] Módosította a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[8] Megállapította a 20/1997. (XII. 19.) MüM rendelet 2. § - a. Hatályos 1998.01.01.

[9] Megállapította a 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.23.

[10] Megállapította a 16/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 2. §-a. Hatályos 2004.05.01.

[11] Megállapította az 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.03.17.

[12] Megállapította a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[13] Megállapította a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[14] Megállapította a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[15] Módosította a 28/2022. (XII. 30.) GFM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[16] Módosította a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[17] Beiktatta a 28/2004. (XII. 20.) FMM rendelet 1. §-a. Hatályos 2005.01.01.

[18] Megállapította az 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet 4. § -a. Hatályos 2013.01.01.

[19] Módosította a 63/2013. (XII. 17.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[20] Módosította a 63/2013. (XII. 17.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[21] Megállapította az 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet 5. §-a. Hatályos 2010.03.17.

[22] Módosította a 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.09.23.

[23] Módosította a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[24] Módosította a 28/2022. (XII. 30.) GFM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[25] A nyitó szövegrészt módosította a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 3. § e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[26] Megállapította az 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet 6. §-a. Hatályos 2010.03.17.

[27] Megállapította a 20/1997. (XII. 19.) MüM rendelet 4. § - a. Hatályos 1998.01.01.

[28] Az alcímet beiktatta a 16/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 3. §-a. Hatályos 2004.05.01.

[29] Hatályon kívül helyezte az 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.03.17.

[30] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 686. § (2) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 686. § (2) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 16/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2004.05.01.

[33] Beiktatta az 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[34] Beiktatta a 6/2018. (III. 1.) NGM rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.03.04.

[35] Megállapította az 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[36] Megállapította a 2/2007. (II. 9.) SZMM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.02.12.

[37] Megállapította az 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[38] Megállapította a 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2016.09.23.

[39] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 45. § (3) bekezdés a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[40] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 45. § (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[41] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 45. § (3) bekezdés c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[42] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 45. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[43] Megállapította a 41/2011. (X. 14.) NGM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.10.15.

[44] Megállapította a 41/2011. (X. 14.) NGM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.10.15.

[45] Beiktatta a 63/2013. (XII. 17.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[46] Megállapította a 6/2018. (III. 1.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2018.03.04.

[47] Hatályon kívül helyezte az 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[48] Megállapította a 63/2013. (XII. 17.) NGM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[49] Módosította a 28/2022. (XII. 30.) GFM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[50] Megállapította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 45. § (5) bekezdése (lásd 5. melléklet 1. pont). Hatályos 2017.01.01.

[51] Módosította a 28/2022. (XII. 30.) GFM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[52] Módosította a 42/2020. (XI. 17.) ITM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.11.18.

[53] Beiktatta a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 45. § (5) bekezdése (lásd 5. melléklet 2. pont). Hatályos 2017.01.01.

[54] Módosította az 1/2019. (III. 28.) PM rendelet 1. §-a (ld. 1. melléklet 1-2. pont). Hatályos 2019.03.29.

[55] Megállapította a 6/2018. (III. 1.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2018.03.04.

[56] Módosította a 28/2022. (XII. 30.) GFM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[57] Módosította a 28/2022. (XII. 30.) GFM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[58] Megállapította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 45. § (5) bekezdése (lásd 5. melléklet 3. pont). Hatályos 2017.01.01.

[59] Megállapította a 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelet 2. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet). Hatályos 2016.09.23.

[60] Megállapította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 45. § (5) bekezdése (lásd 5. melléklet 4. pont). Hatályos 2017.01.01.

[61] Megállapította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 45. § (5) bekezdése (lásd 5. melléklet 5. pont). Hatályos 2017.01.01.

[62] Beiktatta a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 45. § (5) bekezdése (lásd 5. melléklet 6. pont). Hatályos 2017.01.01.

[63] Megállapította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 45. § (5) bekezdése (lásd 5. melléklet 7. pont). Hatályos 2017.01.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 686. § (2) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére