343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet és a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím, valamint a 3. és a 4. melléklet tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés z) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (a továbbiakban: TeIR) célja, hogy a központi, területi és helyi államigazgatási szervek, más jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint természetes személyek számára információt szolgáltasson]

"bb) a területfejlesztési koncepciók és programok, területrendezési tervek, településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák és településrendezési eszközök szöveges és térképi dokumentumok bemutatásával."

(2) Az R1. 1. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A TeIR a térségek, települések helyzetére jellemző információkkal segítséget nyújt a kormányzati, regionális, térségi, megyei, kistérségi, települési fejlesztési és rendezési, egyéb térségi, valamint ágazati tervezési, fejlesztési tevékenységet végző és azt ellenőrző szervezetek számára:)

"c) a területfejlesztési koncepciók és programok, a településfejlesztési koncepciók, az integrált településfejlesztési stratégiák, valamint a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök készítéséhez."

(3) Az R1. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A TeIR információkat biztosít a települési és területi önkormányzatok, valamint a térségi fejlesztési tanácsok számára a tervezés, a programmenedzselés, a pályázatértékelés és a monitoring tevékenység ellátásához."

2. § (1) Az R1. 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A TeIR átveszi és feldolgozza, továbbá egységes adatbázis-szerkezetben tárolja)

"b) a támogatási rendszerek területi adatait,"

(2) Az R1. 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A TeIR átveszi és feldolgozza, továbbá egységes adatbázis-szerkezetben tárolja)

"d) a terület- és településfejlesztési, valamint a terület- és településrendezési tevékenységhez kapcsolódó, a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint megőrzendő szöveges és térképi dokumentumok adatait."

3. § Az R1. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felhasználók azonosítása az állam által kötelezően biztosított azonosítási szolgáltatások közül az ügyfélkapu használatával történik."

4. § (1) Az R1. 7. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 6. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás során az adatkezelő szervezet köteles]

"a) gondoskodni a TeIR részére történő adatátadásról elsősorban elektronikus úton vagy digitális adathordozón a 4. § (3) bekezdésében meghatározott meta információkkal együtt,"

(2) Az R1. 7. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A TeIR adatainak nyilvánosságára a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

(6) A TeIR adatbázisát a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), valamint a területrendezésért felelős miniszter naptári évenként felülvizsgálja. Új adatkörök gyűjtésére tett javaslat esetén a miniszter előzetesen egyeztet az érintett ágazati miniszterrel, az egyeztetést követően a miniszter javaslatot tesz a Kormány részére a 2. számú melléklet módosítására."

(3) Az R1. 7. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A 2. számú melléklet 12., 13. és 14. sora szerinti adatokat az R. 3. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelő formátumban kell átadni

a) a 2. számú melléklet 12. sora szerinti adatot az R. 1. melléklet 1. pontja szerinti attribútum adatokkal,

b) a 2. számú melléklet 13. sora szerinti adatot az R. 1. melléklet 2. és 3. pontja szerinti attribútum adatokkal és

c) a 2. számú melléklet 14. sora szerinti adatot az R. 1. melléklet 4. pontja szerinti attribútum adatokkal."

5. § Az R1. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A TeIR mindenki számára biztosítja az információk képi megjelenítését nyomtatásra alkalmas formában a 3. § (5) bekezdésében felsorolt formátumokban.

(2) A TeIR mindenki számára térítésmentesen elérhető része a TÉRPORT alrendszer.

(3) A TeIR TÉRPORT alrendszerében elérhetőeken túli alkalmazásaihoz térítésmentesen - jogszabályban meghatározott feladataik ellátása érdekében - a következő szervezetek munkatársai férhetnek hozzá:

a) költségvetési szervek és költségvetési rend szerinti gazdálkodó szervek,

b) Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint határon túli magyar nyelven oktató felsőoktatási intézmények,

c) nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek,

d) az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott hozzáférés egyedi azonosítással, biztonságos elérés mellett, hálózaton keresztül történik. A hozzáférés igénylő oldaláról felmerülő technikai feltételeit az igénylő biztosítja.

(5) Azon szervezetek munkatársai és természetes személyek, amelyek megbízás alapján a (3) bekezdésben meghatározott szervezetek számára, azok feladatainak ellátása érdekében munkát végeznek, a megbízás időtartamára eseti hozzáférést kapnak.

(6) A TeIR információihoz a középfokú oktatásban részt vevő intézmények tanulói, továbbá a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott felsőoktatási képzésben részt vevő intézmények hallgatói oktatási célból térítésmentesen férhetnek hozzá azzal, hogy az oktatási célú hozzáférés az erre a célra kialakított minta-adatbázison valósul meg.

(7) A (3) bekezdésben meghatározott hozzáférés esetében a hozzáférést az érintett szerv vezetője igényelheti a TeIR üzemeltetőjénél. Az (5) bekezdésben meghatározott hozzáférés esetében a hozzáférést a megbízó szerv vezetője igényli a munkát végző közreműködő szerv munkatársa részére.

(8) A (3) és az (5) bekezdésben meghatározott hozzáférés esetén a hozzáférési jogosultság megszűnését az érintett szerv vezetője legkésőbb a megszűnést követő 3 munkanapon belül köteles jelezni a TeIR üzemeltetőjének.

(9) A (8) bekezdésben szereplő bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a jogosulatlan felhasználó költségtérítést köteles fizetni.

(10) A (3) és az (5) bekezdésben meghatározott hozzáférés esetén a TeIR üzemeltetőjének joga van a jogosultságot rendszeresen felülvizsgálni, valamint megszüntetni.

(11) A (6) bekezdésben meghatározott oktatási célú hozzáférés egy évig érvényes, amely megújítható a tanulói és a hallgatói jogviszony fennállásáig évente."

6. § Az R1. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A TeIR regisztrációhoz kötött szolgáltatásait a 8. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott szervezeti körbe nem tartozó szervezetek munkatársai és természetes személyek költségtérítés ellenében vehetik igénybe, amely költségtérítés nem haladhatja meg az adatok összegyűjtésének, előállításának és terjesztésének legfeljebb öt százalékos nyereséghányaddal megnövelt költségét."

7. § Az R1. 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A TeIR üzemeltetője a miniszter által jóváhagyott 3 éves időtávra gördülő tervezéssel kidolgozott fejlesztési terv alapján ellátja a TeIR fejlesztésével kapcsolatos feladatokat is."

8. § Az R1.

a) 1. § (2) bekezdésében a "kistérségi" szövegrész helyébe a "járási" szöveg,

b) 2. § i) pontjában az "adatszolgáltatónál" szövegrész helyébe az "adatkezelő szervezetnél" szöveg,

c) 3. § (6) bekezdésében a "projektszintű" szövegrész helyébe a "településszintű összegzett" szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében az "alábbi részletezettséggel" szövegrész helyébe az "alábbi meta információk részletezettségével" szöveg,

e) 5. § (2) és (4) bekezdésében a "szervezetek" szövegrész helyébe a "szervezetek munkatársai" szöveg,

f) 11. § (3)-(5) bekezdésében a "közszolgáltatási" szövegrész helyébe a "támogatási" szöveg

lép.

9. § (1) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

10. § Hatályát veszti az R1. 12. § (2) bekezdése.

2. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

11. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok (a továbbiakban: dokumentációk) a következők:]

"c) a területrendezési hatósági eljárás során kiadott határozat és a térségi területfelhasználási engedély iránti kérelem, valamint a törvényszéki határozat;"

12. § (1) Az R2. 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Dokumentációs Központ működéséért a területrendezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a felelős. A Kormány a Dokumentációs Központ üzemeltetőjeként a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Üzemeltető) jelöli ki. A Dokumentációs Központ üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokhoz a miniszter hozzájárulást biztosít, amelynek forrását a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezet költségvetéséből kell biztosítani a céllal összefüggésben megtervezett előirányzat terhére.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti előirányzaton rendelkezésre álló, kötelezettségvállalással nem terhelt források alakulásának figyelembevételével az üzemeltetési költségekhez történő hozzájárulás mértékéről az Üzemeltetővel évente támogatási szerződésben állapodik meg."

(2) Az R2. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Dokumentációs Központ Üzemeltetési Szabályzatát a miniszter hagyja jóvá. Az Üzemeltetési Szabályzatot az Üzemeltető honlapján közzé kell tenni."

13. § (1) Az R2. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az 1. § a) pont ad) alpontja, valamint az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti dokumentáció (6) és (7) bekezdés szerinti elektronikus példányát a kidolgozásért felelős szerv az elfogadást követően 30 napon belül megküldi a Dokumentációs Központnak.

(3) Az 1. § c) pontja szerinti határozatot és a térségi területfelhasználási engedély iránti kérelmet a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal megküldi a Dokumentációs Központnak. Ha a térségi területfelhasználási engedélykérelemről hozott határozat elleni kereset ügyében a törvényszék határozatot hoz, azt az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül megküldi a Dokumentációs Központnak. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal évente megküldi az illetékességébe tartozó területrendezési hatósági eljárásokat tartalmazó - a 2. melléklet szerint kitöltött - összesítő táblázatot a Dokumentációs Központnak."

(2) Az R2. 3. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek elfogadott rajzi munkarészeit tartalmazó fedvények digitális vektoros állományának (7) bekezdésben leírt GML formátumú dokumentációját az alábbiak szerint kell elkészíteni:

a) A területrendezési tervek térségi szerkezeti tervében szereplő térségi területfelhasználást a térségi területfelhasználási kategóriák átfedése nélkül, topológiailag helyesen, egy rétegben kell vektoros formátumban dokumentálni. Az összetartozó - azonos területfelhasználási kategóriákhoz tartozó - területeket településenként egyesíteni szükséges. A térségi területfelhasználási kategóriákat tartalmazó fedvények attribútum-táblázatában a 1. melléklet 1. pontja szerinti tartalom megjelenítése szükséges.

b) A területrendezési tervek térségi szerkezeti tervében szereplő műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit településenként szakaszolva és tényleges elhelyezkedésének megfelelően, kategóriánként egy rétegben kell vektoros állományban dokumentálni. A műszaki infrastruktúra-hálózatokat tartalmazó fedvények attribútumtáblázatában a 1. melléklet 2. pontja szerinti tartalom megjelenítése szükséges.

c) A területrendezési tervek szerkezeti tervében szereplő műszaki infrastruktúra egyedi építményeket tartalmazó kategóriánként kialakított fedvények attribútum-táblázatában elemenként a 1. melléklet 3. pontja szerinti tartalom megjelenítése szükséges. A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározó, az országos vízkár-elhárítási célú tározó, a 10 millió m3-t meghaladó térfogatú, vízkár-elhárítási célú tározás és fejlesztési lehetősége, és a 1 millió m3-t meghaladó és 10 millió m3-nél kisebb térfogatú vízkár-elhárítási célú tározás és fejlesztési lehetősége esetében az összetartozó területeket településenként egyesíteni szükséges.

d) A területrendezési tervek térségi övezeteit településenként összegezve kell övezetenként kialakított rétegben a vektoros állományban dokumentálni. Az összetartozó - egy tervlapon ábrázolt - térségi övezeteket átfedés nélkül kell a vektoros állományban dokumentálni. A térségi övezeteket tartalmazó fedvények attribútum-táblázatában a 1. melléklet 4. pontja szerinti tartalom feltüntetése szükséges."

14. § Az R2. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A Dokumentációs Központ az átadott dokumentációkat az 1. §-ban felsoroltaknak megfelelően elkülönítetten gyűjti, a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti metaadatokat feldolgozza és adatbázisban tárolja, valamint az 1. § c) pontja szerinti dokumentációkat a 2. mellékletnek megfelelően tartja nyilván."

15. § Az R2. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § A Dokumentációs Központ a 3. § (11) bekezdésében leírt állományok esetében a térinformatikai feldolgozhatóság érdekében ellenőrzi azok helyzeti- és topológiai-helyességét, valamint az 1. melléklet szerinti attribútum adatok meglétét. Ha a Dokumentációs Központ hiányosságot és az előírásoktól eltérő kidolgozottságot talál, erről tájékoztatja a beküldő szervezetet."

16. § (1) Az R2. a 3. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) Az R2. a 4. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

17. § Az R2.

a) 1. § a) pont aa) alpontjában az "Országos Területfejlesztési Koncepció" szövegrész helyébe az "Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció" szöveg,

b) 1. § e) pontjában, valamint 3. § (5) bekezdésében az "Országos Területfejlesztési Tanács" szövegrész helyébe az "Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum" szöveg,

c) 3. § (7) bekezdésében az "(1)-(4) bekezdés" szövegrész helyébe az "1. § a) pont ac) és ad) alpontja" szöveg, valamint a "dokumentációk rajzi munkarészei esetében" szövegrész helyébe a "dokumentációk elfogadott rajzi munkarészei esetében" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti az R2.

a) 2. § (3) bekezdése,

b) 9. §-a.

3. Záró rendelkezés

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 83-85. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1.Számszerű és térképi adatok témaköreiAz alap téradatokra vonatkozó téradattémák
megnevezése a Nemzeti Környezeti
Térinformatikai Rendszer létrehozásáról
és működtetéséről szóló kormányrendelet
alapján
Téradattémák adatgazdái)
"
83.6.1. Elfogadott országos, kiemelt
térségi és megyei területrendezési
tervek
Területgazdálkodási, -korlátozási,
-szabályozási övezetek és
adatszolgáltató egységek
területrendezésért felelős
miniszter
84.6.2. Térségi szerkezeti tervek
85.6.3. Térségi övezetek
"

2. Az R1. 1. számú melléklet C:39 mezője helyébe a következő mező lép:

(Téradattémák adatgazdái)
(2.4.7. Felnőttképzés)szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

3. Az R1. 1. számú melléklet C:79 mezője helyébe a következő mező lép:

(Téradattémák adatgazdái)
(5.1. Intézményrendszer, közigazgatás)területfejlesztés stratégiai
tervezéséért felelős miniszter,
területfejlesztésért felelős miniszter

4. Az R1. 1. számú melléklet C:81 mezője helyébe a következő mező lép:

(Téradattémák adatgazdái)
(5.3. Dokumentumok, tervanyagok)területfejlesztés stratégiai
tervezéséért felelős miniszter,
területfejlesztésért felelős miniszter

2. melléklet a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1.Adatkezelő szervezetAdatgyűjtés
megnevezése
Az 1. számú melléklet
témaköre
Adatátadás
gyakorisága
Vonatkoztatási
egység
Átadási határnap)
"
14.DKTérségi
övezetek
térképi
lehatárolása
az elfogadott
terület-
rendezési
tervekben
6.3.frissítést
követően
ország, kiemelt
térség, megye
frissítést követő
90. nap
"

2. Az R1. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

a.Adatkezelő szervezetAdatgyűjtés
megnevezése
Az 1. számú melléklet
témaköre
Adatátadás
gyakorisága
Vonatkoztatási
egység
Átadási határnap)
"
16.MEKHKőolaj-,
földgáz-,
szén-, villamos
energia-
termelés,
megújuló
energiahor-
dozókból
történő
villamos
energia-
termelés
3.3.frissítést
követően
országfrissítést követő
90. nap
"

3. Az R1. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 88. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1.Adatkezelő szervezetAdatgyűjtés
megnevezése
Az 1. számú melléklet
témaköre
Adatátadás
gyakorisága
Vonatkoztatási
egység
Átadási határnap)
"
88.MEEgységes
Monitoring
Információs
Rendszer
(EMIR),
Fejlesztés-
politikai
Adatbázis és
Információs
Rendszer (FAIR),
INTERREG
Monitoring és
Információs
Rendszer (IMIR)
5.2.havontaprojektfrissítést követő
15. nap
"

4. Az R1. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 92-95. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

a.Adatkezelő szervezetAdatgyűjtés
megnevezése
Az 1. számú melléklet
témaköre
Adatátadás
gyakorisága
Vonatkoztatási
egység
Átadási határnap)
"
92.OHFelsőoktatási
felvételi adatok
2.4.4.évente vagy
frissítést
követően
középfokú
oktatási
intézmény
frissítést követő
90. nap
93.BM OKFÖnkormányzati
feladatkörbe
tartozó ár- és
belvízvédelmi
védekezés
adatai
4.12.évente vagy
frissítést
követően
előfordulási
hely
frissítést követő
90. nap
94.BM OKFKatasztrófa-
védelem
kirendeltségei
4.12.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
95.BM OKFVeszélyes
ipari üzemek
települések
szerint
4.12.frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
"

5. Az R1. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 124. sorral egészül ki:

(1.Adatkezelő szervezetAdatgyűjtés
megnevezése
Az 1. számú melléklet
témaköre
Adatátadás
gyakorisága
Vonatkoztatási
egység
Átadási határnap)
"
124.KEKKHAz állam
által nyújtott
azonosítási
szolgálta-
tásokra
vonatkozó
területi
statisztikai
adatok
5.1.évente vagy
frissítést
követően
regisztráció
helyszíne
(település)
frissítést követő
90. nap
"

6. Az R1. 2. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Az adatkezelő szervezetek neve és a mellékletben használt rövidítése

AB
1.Adatkezelő szervezet neveRövidítés
2.Nemzeti Adó- és VámhivatalNAV
3.Nemzeti Foglalkoztatási SzolgálatNFSZ
4.Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi SzolgálatÁNTSZ
5.Dokumentációs KözpontDK
6.BelügyminisztériumBM
7.FGSZ Földgázszállító Zrt.FGSZ
8.Földmérési és Távérzékelési IntézetFÖMI
9.Földművelésügyi MinisztériumFM
10.Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.GYSEV
11.HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.HM Térképészeti Kft.
12.Igazságügyi MinisztériumIM
13.Közlekedésfejlesztési Koordinációs KözpontKKK
14.Nemzeti Fejlesztési MinisztériumNFM
15.Központi Statisztikai HivatalKSH
16.Magyar ÁllamkincstárKincstár
17.MÁV Magyar Államvasutak Zrt.MÁV
18.Magyar Bányászati és Földtani HivatalMBFH
19.Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási HivatalMEKH
20.Magyar Nemzeti BankMNB
21.Szellemi Tulajdon Nemzeti HivatalaSZTNH
22.Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és
Agrokémiai Kutatóintézete
MTA-TAKI
23.Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.MAVIR
24.Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági HivatalNÉBIH
25.MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.MOL
26.Nemzetgazdasági MinisztériumNGM
27.Nemzeti Média- és Hírközlési HatóságNMHH
28.Nemzeti Közlekedési HatóságNKH
29.Emberi Erőforrások MinisztériumaEMMI
30.Oktatási HivatalOH
31.Országos Egészségbiztosítási PénztárOEP
32.Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi FőigazgatóságBM OKF
33.Országos Közegészségügyi KözpontOKK
34.Országos MentőszolgálatOMSZ
35.Országos Meteorológiai SzolgálatMeteorológia
36.Országos Nyugdíjbiztosítási FőigazgatóságONYF
37.Országos Vízügyi FőigazgatóságOVF
38.Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi HivatalaKEKKH
39.MiniszterelnökségME

"

7. Hatályát veszti az R1. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 52. sora.

3. melléklet a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelethez

A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek elfogadásra került vektoros térképi állományaiban kötelezően használandó attribútum-adatstruktúra

1. Térségi területfelhasználás esetén:

Területfelhasználási
kategória
TelepülésTerületfelhasználási
kategória adott településre
eső területe [ha]
Település közigazgatási
területe [ha]
Területrendezési terv
elfogadásának dátuma
szöveg (Text)szöveg (Text)szám, egy tizedes
pontossággal
(Double/Float)
szám, egy tizedes
pontossággal
(Double/Float)
dátum: év/hó/nap
(Date
yyyy-mm-dd)

2. Műszaki infrastruktúra-hálózat esetén:

Műszaki infrastruktúra-
elem kategóriája
Műszaki infrastruktúra
elem elnevezése
TelepülésMűszaki infrastruktúra-
elem adott településre eső
hossza [km]
Területrendezési terv
elfogadásának dátuma
szöveg (Text)szöveg (Text)szöveg(Text)szám, egy tizedes
pontossággal
(Double/Float)
dátum: év/hó/nap
(Date
yyyy-mm-dd)

3. Műszaki infrastruktúra egyedi építménye esetén:

Műszaki infrastruktúra- elem
kategóriája
Műszaki infrastruktúra-elem
elnevezése
Területrendezési terv
elfogadásának dátuma
szöveg (Text)szöveg (Text)dátum: év/hó/nap
(Date
yyyy-mm-dd)

4. Térségi övezetek esetén:

Térségi övezet elnevezéseTelepülésTérségi övezet adott
településre eső területe
[ha]
Település közigazgatási
területe [ha]
Területrendezési terv
elfogadásának dátuma
szöveg (Text)szöveg (Text)szám, egy tizedes
pontossággal
(Double/Float)
szám, egy tizedes
pontossággal
(Double/Float)
dátum: év/hó/nap
(Date
yyyy-mm-dd)

"

4. melléklet a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelethez

A területrendezési hatósági eljárások éves összesítő táblázatának kötelező adattartalma

Sorszám
KÉRELEMRE VONATKOZÓ ADATOKKérelem beérkezésének időpontja
Kérelmező megnevezése
ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ ADATOKEngedélyezés típusa
Térségi területfelhasználási engedéllyel érintett területrendezési terv
Térségi területfelhasználási engedéllyel érintett településrendezési
eszköz
Térségi területfelhasználási engedéllyel érintett települések
HATÁROZATRA VONATKOZÓ ADATOKEngedélyt kiadó hatóság
Ügyintéző
Érintett hatóságok*
Engedély iktatószáma
Engedély kiadásának dátuma
Engedély érvényességi dátuma

* Több állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal illetékesség esetén."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére