364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól

A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a kereskedelmi hatósági feladatkörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság) által a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 9. § (1) bekezdése szerinti eljárásban a Kertv. 9. § (4) bekezdés f) pontja szerint, valamint - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a hatóság külkereskedelmi államigazgatási és egyéb hatósági eljárására vonatkozóan jogszabályban előírtak szerint kiszabható bírságra.

(2) A hatóság a bírságot - szükség szerint - jogszabályban meghatározott jogkövetkezményekkel együttesen is alkalmazhatja.

2. § (1) A bírság mértéke

a) lovas szolgáltató tevékenységgel, idegenvezetői tevékenységgel, valamint tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásban ötezer forinttól ötvenezer forintig,

b) utazásszervező és -közvetítői tevékenységgel, illékony szerves oldószert tartalmazó termék forgalmazására vonatkozó kötelezettségekkel kapcsolatos eljárásban ötvenezer forinttól ötszázezer forintig,

c)[1] nemesfém tárgyak kereskedelmével, továbbá az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályával elrendelt, egyes árukra vagy országokra vonatkozó kiviteli, behozatali engedélyezéssel, valamint a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany uniós importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségek megállapításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendelettel kapcsolatos eljárásban ötvenezer forinttól egymillió forintig,

d) kábítószer-prekurzorokkal, valamint a robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos eljárásban százezer forinttól tízmillió forintig

terjedhet.

(2) A bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése, vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható. Ugyanazon személy tekintetében - ismételt kiszabás esetén - a bírság felső határa a kétszeresére emelkedik.

3. § A bírságot a hatóság jogerős határozatában megjelölt számlaszámra, fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás) útján vagy készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni. Az átutalási megbízás vagy készpénz-átutalási megbízás közlemény rovatában a "bírság" szó feltüntetése mellett a határozat számára kell hivatkozni.

4. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

5. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 37/2021. (II. 2.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2021.02.17.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.