37/2021. (II. 2.) Korm. rendelet

egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. és 6. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet] 6. § (3) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról, ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat, ennek keretében)

"n) a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1148 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nemzeti kapcsolattartó pontként fogadja a magyarországi székhellyel, fiókteleppel rendelkező gazdasági szereplőnek a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló kormányrendeletben meghatározott gyanús tranzakciókra, valamint jelentős hiányokra és lopásokra vonatkozó bejelentését,"

2. § A 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 6. § (3) bekezdés n) pontja a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1148 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

2. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épvhr.) a "Vezetékjog" című alcímet megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

"Előmunkálati jog

11. § (1) Az előmunkálati jog alapján a hálózati engedélyes vagy megbízottja az engedélyezést követő egy éven belül a más tulajdonában, használatában levő ingatlanon jogosult kártalanítás ellenében bejárást végezni, olyan jeleket elhelyezni, méréseket, talajvizsgálatokat végezni, amelyek a létesíteni kívánt sajátos építmény elhelyezéséhez szükségesek. A hálózati engedélyes az előmunkálati jog alapján végezhető tevékenység megkezdéséről az ingatlan tulajdonosát, a települési önkormányzat jegyzőjét, valamint a Hatóságot 30 nappal korábban köteles értesíteni. Az előmunkálati jogra vonatkozó engedély időbeli hatálya - annak időbeli hatályán belül benyújtott kérelemre - egy alkalommal további egy évvel meghosszabbítható.

(2) Az előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelemhez a műszaki dokumentációt a 3. számú melléklet 3. pontja szerinti tartalommal, méretekben és példányban kell csatolni."

4. § Az Épvhr. 27. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az erőmű, illetve a belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezés a villamosmű műszaki biztonsági követelményeire vonatkozó külön jogszabályban meghatározott üzembehelyezési eljárás lefolytatását követően helyezhető üzembe és üzemeltethető a végleges használatbavételi engedély kiadásáig. Az üzembehelyezési eljárás feltételeit az engedélyes biztosítja.

(2) Az építési engedély alapján megépített erőművet, illetve a belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezést - az (1) bekezdés szerinti üzemeltetési lehetőséget nem korlátozva - véglegesen használatba venni a Hatóság végleges használatbavételi engedélye birtokában szabad."

5. § Az Épvhr. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. § A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fmr.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A létesítési engedély - a (2) bekezdésben meghatározott esetben - a véglegessé válásának napjától számított négy év elteltével hatályát veszti, kivéve, ha a létesítési tevékenységet ez idő alatt megkezdték, és a létesítés megkezdésétől számított hat éven belül a berendezés üzembe helyezésének feltételeit megteremtették. A létesítési engedély időbeli hatálya nem hosszabbítható meg."

7. § Az Fmr. 13. alcíme a következő 26. §-sal egészül ki:

"26. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó berendezések létesítési és üzemeltetési tapasztalatainak figyelembevételével az iparügyekért felelős miniszter az ágazati szakmai érdekképviseleti szervezetek közreműködésével a műszaki biztonságot növelő alkalmazások széles körű elterjedésének elősegítése céljából szakági műszaki előírások formájában az egészségvédelem magas szintjét kielégítő, valamint a műszaki-tudományos színvonallal és a gazdasági megfontolások alapján megvalósítható gyakorlattal összhangban álló műszaki megoldásokat dolgoz ki, azokat az ágazati szakmai érdekképviseleti szervezetek bevonásával rendszeresen felülvizsgálja, és az adott időszak technikai színvonalának megfelelően frissíti.

(2) A szakági műszaki előírásoknak a kormányzati honlapon, valamint a termékinformációs pont honlapján történő közzétételét az iparügyekért felelős miniszter kezdeményezi. A szakági műszaki előírásokban foglalt műszaki megoldást úgy kell tekinteni, hogy az megfelel az adott kor technikai színvonalának."

8. § Az Fmr. 8. § (5) bekezdésében a "3. melléklet szerinti" szövegrész helyébe a "szakági műszaki előírásokban meghatározott" szöveg lép.

9. § Hatályát veszti az Fmr. 3. melléklete.

4. A kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól szóló 364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. § A kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól szóló 364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bírság mértéke)

"c) nemesfém tárgyak kereskedelmével, továbbá az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályával elrendelt, egyes árukra vagy országokra vonatkozó kiviteli, behozatali engedélyezéssel, valamint a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany uniós importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségek megállapításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendelettel kapcsolatos eljárásban ötvenezer forinttól egymillió forintig,"

(terjedhet.)

5. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

11. § A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BFKHr.) 3. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Budapest Főváros Kormányhivatala kereskedelmi hatóságként jár el:)

"f) a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany uniós importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségek megállapításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet] szerinti hatósági ügyekben,"

12. § A BFKHr. a következő 3/A. alcímmel egészül ki:

"3/A. Az (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

3/A. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala a 3. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében ellenőrzi az (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírtak betartását, és ennek során a kellő gondosság elvének megfelelő rendszer létrehozására kötelezett gazdálkodó szervezettől (a továbbiakban: gazdálkodó szervezetek), annak kapcsolódó tevékenységére vonatkozóan eseti vagy időszakos jelentést kérhet.

(2) A gazdálkodó szervezet a kellő gondosságra vonatkozó rendszer létrehozásáért és működtetéséért felelős vezetőt, valamint kapcsolattartásra felhatalmazott személyt jelöl ki.

(3) Amennyiben az ellenőrzés megállapításai szerint az ellenőrzött vállalkozás nem tartja be az (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírtakat, akkor a vállalkozást Budapest Főváros Kormányhivatala - legfeljebb 30 napos határidő tűzésével - korrekciós intézkedési terv készítésére és megküldésére kötelezi. A korrekciós intézkedési tervet Budapest Főváros Kormányhivatala hagyja jóvá, és annak végrehajtásáról a gazdálkodó szervezet az előírt határidőben írásban beszámol."

13. § (1) A BFKHr. 34. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet)

"2. az elektromos motorokra és a frekvenciaváltókra vonatkozó környezettudatos tervezési követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról, a 641/2009/EK rendeletnek a tömszelence nélküli önálló keringetőszivattyúkra és a termékbe beépített tömszelence nélküli keringetőszivattyúkra vonatkozó környezettudatos tervezési követelmények tekintetében történő módosításáról és a 640/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. október 1-i (EU) 2019/1781 bizottsági rendelet 6. cikkének"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

(2) A BFKHr. 34. § (1) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet)

"11. a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1148 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (1) bekezdésének"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

(3) A BFKHr. 34. § (1) bekezdése a következő 18. ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"18. a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany uniós importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségek megállapításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (1) bekezdésének és 16. cikkének"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

14. § A BFKHr. 1. § (1b) bekezdésében az "e) pontjában" szövegrész helyébe az "e) és f) pontjában" szöveg lép.

6. A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszakibiztonsági hatósági felügyeletéről szóló 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása

15. § A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet] 17. §-a a következő (3)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Hatóság az üzemeltető kérelmére a 16. § (1) bekezdésében előírt, soron következő belső tisztítás, szerkezeti vizsgálat elvégzésének határidejét a (4) és (5) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén ciklusidőnként

a) legfeljebb két alkalommal fekvő hengeres szimplafalú tartályok és álló hengeres szimplafenekű tartályok esetében egy évvel,

b) legfeljebb három alkalommal fekvő hengeres dupla falú tartályok és állóhengeres kettős fenekű tartályok esetében egy évvel

meghosszabbítja.

(4) Álló hengeres tartály esetében a soron következő belső tisztítás, szerkezeti vizsgálat elvégzésének határideje a (3) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén hosszabbítható meg:

a) a tartálypalást alsó övlemez mentén elvégzett ultrahangos falvastagságmérési eredmények megfelelőségét a tartályvizsgálói jelentés rögzíti;

b) szimplafenekű tartály esetében a szemrevételezéses tömörségellenőrzési eredmény megfelelőségét a tartályvizsgálói jelentés rögzíti;

c) duplafenekű tartály esetében a kettőstéren elvégzett tömörségellenőrzés megfelelőségét a tartályvizsgáló jelentése igazolja;

d) a tartályforgalmazás-mentes időszakban a 24 órás folyamatos szintellenőrzésen alapuló tömörségellenőrzés megfelelőségét a tartályvizsgáló jelentése igazolja; és

e) rendelkezésre áll az üzemeltető nyilatkozata arról, hogy a szerkezeti vizsgálat érvényességi idejének meghosszabbítása az üzemeltetés biztonságát és megbízhatóságát nem érinti hátrányosan.

(5) Fekvő hengeres tartály esetében a soron következő belső tisztítás, szerkezeti vizsgálat elvégzésének határideje a (3) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén hosszabbítható meg:

a) föld alatti tartály esetét kivéve a tartálypaláston elvégzett ultrahangos falvastagságmérési eredmények megfelelőségét a tartályvizsgálói jelentés rögzíti;

b) duplafalú tartály esetében a szivárgásfigyelő tér tömörségellenőrzésének megfelelőségét a tartályvizsgálói jelentés rögzíti; és

c) rendelkezésre áll az üzemeltető nyilatkozata arról, hogy a szerkezeti vizsgálat érvényességi idejének meghosszabbítása az üzemeltetés biztonságát és megbízhatóságát nem érinti hátrányosan.

(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti feltételek fennállását - a kérelem mellékleteként - az üzemeltető 60 napnál nem régebbi dokumentumokkal igazolja.

(7) Az üzemeltető a (3) bekezdés szerinti kérelmét a tartály ciklusidejének vége előtt legalább 90 nappal terjesztheti elő."

7. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3-8. §, a 10-12. §, a 13. § (3) bekezdése, a 14. § és a 17. § (2) bekezdése a rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(3) A 9. § a rendelet kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(4) A 13. § (1) bekezdése és a 17. § (3) bekezdése 2021. július 1-jén lép hatályba.

17. § (1) Ez a rendelet a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1148 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany uniós importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségek megállapításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) Ez a rendelet az elektromos motorokra és a frekvenciaváltókra vonatkozó környezettudatos tervezési követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról, a 641/2009/EK rendeletnek a tömszelence nélküli önálló keringetőszivattyúkra és a termékbe beépített tömszelence nélküli keringetőszivattyúkra vonatkozó környezettudatos tervezési követelmények tekintetében történő módosításáról és a 640/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. október 1-i (EU) 2019/1781 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 37/2021. (II. 2.) Korm. rendelethez

Az Épvhr. 3. számú melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:

(Műszaki dokumentáció)

"3. Előmunkálati engedély dokumentációi

3.1. Az 1. pont 1.1-1.7. alpontjában felsorolt dokumentációk (térképekből 3-3 db)."

Tartalomjegyzék