48/2016. (XI. 28.) BM rendelet

a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások bejelentéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: szeüsz) bejelentéséért ötvenháromezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2) A szeüsz-változás bejelentéséért huszonháromezer-ötszáz forint összegű díjat kell fizetni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjfizetési kötelezettség nem vonatkozik a jogszabály vagy uniós jogi aktus változása miatt kötelező változásbejelentésre.

(4) A díjat a bejelentési eljárás kezdeményezésekor, szeüszönként kell megfizetni.

(5) A díj megfizetése alól mentesség nem adható.

2. § (1) A díjat az eljárást kezdeményező szeüsz-szolgáltató (a továbbiakban: bejelentő) a Belügyminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01483305-00000000 számú számlájára fizeti be átutalással vagy készpénzátutalási megbízás útján. A befizetéskor közleményként fel kell tüntetni a bejelenteni kívánt szeüsz rövid megnevezését, az eljárás típusát, a bejelentő nevét és adószámát.

(2) A bejelentési eljárást kezdeményező kérelemhez a bejelentő a díjfizetés megtörténtét igazoló bizonylatot csatolja. A díjfizetés igazolása az eljárás lefolytatásának feltétele.

(3) Ha a díjfizetés rendeltetése nem azonosítható, a befizetés jogcímét az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) a befizetővel egyezteti.

(4) Ha a befizető nem azonosítható, nem értesíthető, vagy a (3) bekezdés szerinti egyeztetés eredménytelen, de a visszafizetéshez szükséges adatok a Felügyelet rendelkezésére állnak, a Felügyelet a befizetett összeget visszafizeti.

(5) A díj megfizetését igazoló számlát (a továbbiakban: számla) a Felügyelet adószám kiváltására kötelezettek számára a díjnak az (1) bekezdés szerinti fizetési számlán történő jóváírását követően, de legkésőbb az eljárás alapját képező ügy érdemében hozott döntés meghozatalával egyidejűleg állítja ki.

(6) A kérelemnek vagy a kérelem külön mellékletének tartalmaznia kell a kérelmező nyilatkozatát a számla kiállításához szükséges adatokról: az adószám kiváltására kötelezett díjfizető nevéről, címéről (székhelyéről, illetve telephelyéről), fizetési számlája számáról, valamint adószámáról.

(7) Ha eljárás kezdeményezése nélkül, tévesen vagy az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladóan történt díjfizetés (a továbbiakban együtt: túlfizetés), a díj befizetője kérheti a túlfizetés visszatérítését. A kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés indokát, a számlatulajdonos nevét, a számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. Ha a kérelem megalapozott, a díj visszatérítését a Felügyelet a kérelmező által megjelölt számlaszámra átutalással, vagy a postai címre kiutalással teljesíti a visszatérítési kérelem beérkezését követő harminc napon belül.

(8) Ha a Felügyelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33/A. §-a szerinti díjvisszafizetést köteles teljesíteni, a visszafizetésről a kérelmező számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett fizetési számlája javára, átutalási megbízás útján intézkedik.

(9) Ha a befizetést igazoló adatok és okiratok alapján a túlfizetést a Felügyelet észleli, annak visszatérítéséről hivatalból intézkedik a (7) bekezdés szerinti átutalással vagy postai címre kiutalással, a visszatérítési kötelezettség megállapítását követő 30 napon belül.

(10) A Felügyelet nem téríti vissza azt a díjfizetést és túlfizetést, amelynek összege nem éri el az 500 forintot, vagy amelynek esetében a visszatérítés költségei elérik vagy meghaladják a visszafizetendő összeget.

3. § (1) A díj a Felügyelet működési bevétele.

(2) A Felügyelet a díjat egyéb bevételeitől elkülönítve tartja nyilván és kezeli.

(3) A díj kezelésére és nyilvántartására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

(4) A díjat a Felügyelet bevételként köteles elszámolni az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben előírtak szerint. A díjfizetési nyilvántartásból ki kell tűnnie, hogy az eljárásra mikor került sor és annak díja milyen összegű volt.

4. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 3. § (4) bekezdésében, 28. § (2) és (3) bekezdésében, 31. § (2)-(3), valamint (5)-(6) bekezdésében, továbbá a 73/A. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv.

a) illetékről rendelkezik, azon díjat,

b) illetékfizetési kötelezettséget vagy illetékkötelezettséget említ, azon díjfizetési kötelezettséget

kell e rendelet alkalmazásában érteni.

5. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter