4/2016. (III. 5.) NFM rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya az Országos Atomenergia Hivatalnak (a továbbiakban: OAH) az atomenergia alkalmazásával összefüggő eljárásaira, a radioaktív anyagok szállításával, fuvarozásával és csomagolásával, radioaktív anyagok közúti szállításának engedélyezésére, az ionizáló sugárzást létrehozó létesítményekkel, berendezésekkel, tevékenységekkel, eszköz, berendezés vagy az ionizáló sugárzás elleni védőeszköz sugárvédelmi minősítésével, sugárvédelmi képzéssel, személyi dozimetriai ellenőrzéssel és a belső sugárterhelés meghatározásával kapcsolatos, kérelemre lefolytatott eljárásaira terjed ki.

2. § (1) Az atomenergia alkalmazója az 1. és 2. mellékletben szereplő igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: igazgatási szolgáltatási díj) köteles megfizetni az OAH-nak. A 2. mellékletben szereplő igazgatási szolgáltatási díjak magukba foglalják az OAH által az eljárásba bevont szakértők díját is. Az 1. melléklet szerinti igazgatási szolgáltatási díjak tartalmazzák a tényállás tisztázásához szükséges, az OAH által végzett műszeres (laboratóriumi vagy más speciális eszköz használatát igénylő) vizsgálat költségét.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles az OAH 10032000-01409268-00000000 számú fizetési számlájára átutalással megfizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(3) Az OAH a bevételeket a nyilvántartásában elkülönítetten vezeti.

3. § (1)[1] Ha a közigazgatási perben a bíróság megállapítja, hogy az OAH által hozott határozat az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértő, a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek teljes mértékben vissza kell téríteni.

(2)[2] Ha a kérelmező eljárás megindítása nélkül fizetett igazgatási szolgáltatási díjat, vagy az eljárásért fizetendő összegnél magasabb igazgatási szolgáltatási díjat fizetett, az eljáró hatóság az eljárás megindítása nélkül befizetett igazgatási szolgáltatási díjat vagy a többletteljesítést visszatéríti.

4. §[3] Az igazgatási szolgáltatási díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

6. §[4]

Dr. Seszták Miklós s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 4/2016. (III. 5.) NFM rendelethez

Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti egyes közigazgatási eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak[5]

[6]
AB
Hatósági engedélyezési eljárás tárgyaDíj mértéke (Ft)
1A radioaktív anyag alkalmazása67 200
2Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetése38 800
3Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés, valamint radioaktív
sugárforrást tartalmazó készülék forgalomba hozatala
(típusengedély)
32 000
4Nem helyhez kötött sugárveszélyes szolgáltatási tevékenység
végzése
21 000
5Radioaktív anyag (beleértve a radioaktív sugárforrást tartalmazó
készüléket) forgalmazása
26 400
6.1Bővített és átfogó fokozatú sugárvédelmi képzések és továbbképzések végzése19 900
6.2Alapfokozatú sugárvédelmi képzések és továbbképzések végzése10 600
6.3A külföldi sugárvédelmi képzettség megfelelőségének elismerése10 000
7Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó
engedélyezési, jelentése és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015.
(XII. 30.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti tevékenységek
melléktermékeinek kezelése, lerakása, újrahasznosítása
37 700
8Az atomenergia alkalmazása körében - az atomenergiáról szóló
1996. évi CXVI. törvény 16/B. § (1) bekezdésében foglaltakra
tekintettel - sugárvédelmi szakértői tevékenység folytatása
26 000
9Kiemelt létesítmények dózismegszorításának meghatározása30 000
10A több sugárveszélyes munkahelyre kiterjedő Létesítményi
Sugárvédelmi Szabályzat alkalmazása
10 500
11Az éves effektívdózis-korlát meghaladása10 000
12Fogyasztási cikk előállítása, forgalomba hozatala, tárolása és kezelése23 000
13Radioaktívan szennyezett terület kezelése, az életvitelszerű tartózkodás, a társadalmi és gazdasági tevékenység folytatása azokon a területeken, aholtartós maradékszennyezettség tapasztalható35 000
14Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés típusának vagy egy adott, egyedi
azonosítóval rendelkező berendezésnek a hatósági engedélyezés és
ellenőrzés alóli mentesítése
15 800
15Radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék típusának vagy egy adott, egyedi
azonosítóval rendelkező készüléknek a hatósági engedélyezés és ellenőrzés
alóli mentesítése
15 800
16A radioaktív anyag alkalmazása befejezését követően a sugárveszélyes
munkahely sugárvédelmi felügyeletének megszüntetése
34 000
17Az alkalmazott radioaktív anyag sugárvédelmi hatósági felügyelet alól való felszabadítása, amennyiben a radioaktív anyag
aktivitáskoncentrációja, vagy aktivitáskoncentrációja és aktivitása nem csökkent a mentességi szint alá
18 200
18Az adott radioaktív anyag alkalmazásának sugárvédelmi, e rendeletben
meghatározott hatósági felügyelet alóli mentesítése, ha a radioaktív anyag
aktivitás-koncentrációja meghaladja az általános mentességi aktivitás-
koncentrációt, vagy aktivitása meghaladja a mentességi aktivitást
37 700
19Az érvényes engedély alapját képező, az engedély-kérelemhez csatolt dokumentumokban foglaltaktól való eltérése26 000
20Hatósági személyi doziméterrel végzett vizsgálat (esetenként)2 630
21Hatósági személyi doziméter pótlásának költsége19 050
22Zárt sugárforrás felhasználási idejének meghosszabbítása10 000

2. melléklet a 4/2016. (III. 5.) NFM rendelethez

A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet szerinti egyes közigazgatási eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak[7]

AB
Eljárás/szolgáltatásDíj mértéke (Ft)
1Radioaktív anyag közúti szállításának engedélyezése30 000
2Hasadó-engedményes szintet meghaladó maximális hasadóanyag-mennyiség szállítására tervezett küldeménydarab mintája:
2.1Új engedélyokirat kiadása1 177 000
2.2Érvényes engedélyokirat meghosszabbítása, valamint érvényességi záradék kiadása694 000
3Nem hasadó, valamint legfeljebb a hasadó-engedményes szintnek megfelelő maximális hasadóanyag-mennyiség szállítására
tervezett B(U), B(M) és C típusú, továbbá a legalább 0,1 kg nem hasadó, vagy hasadó-engedményes urán-hexafluoridot tartalmazó
küldeménydarab mintája:
3.1Új engedélyokirat kiadása986 000
3.2Érvényes engedélyokirat meghosszabbítása, valamint érvényességi záradék kiadása583 000
4Kis mértékben diszpergálódó radioaktív anyag mintája: új engedélyokirat kiadása, valamint érvényes engedélyokirat
meghosszabbítása
551 000
5Különleges formájú radioaktív anyag mintája: új engedélyokirat kiadása, valamint érvényes engedélyokirat meghosszabbítása357 000
6Hasadó-engedményes szintet meghaladó maximális hasadóanyag-mennyiség külön megegyezés szerinti szállítás engedélyezése565 000
7Nem hasadó, valamint legfeljebb a hasadó-engedményes szintnek megfelelő maximális hasadóanyag-mennyiség külön megegyezés
szerinti szállítás engedélyezése
277 000
8A1 és A2 értékek számításának jóváhagyása213 000
9Ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok a szállítást külön engedélyhez kötik, a szállítás engedélyezése277 000
10Készüléket vagy gyártmányt tartalmazó küldeményre vonatkozó alternatív mentességi aktivitás határ számításának jóváhagyása213 000
11Ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok azt engedélyhez kötik, a hasadó-engedményes anyag mintája244 000

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 36. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[2] Megállapította az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 35. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[3] Módosította az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 36. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[5] A címet módosította az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 36. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[6] Módosította a 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet 6. §-a (lásd 1. melléklet 17., 8.18.7. pont). Hatályos 2019.10.07.

[7] A címet módosította az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 36. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

Tartalomjegyzék