32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet, valamint az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet módosításáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában és 1. melléklet K) pontjában foglalt táblázat 3. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában és 1. melléklet K) pontjában foglalt táblázat 3. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet módosítása

1. § A nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet (a továbbiakban: 55/2012. NFM rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e rendeletben használt egyes fogalmakra az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 2. §-ában, a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 10. mellékletében, valamint a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. §-ában szereplő meghatározásokat kell alkalmazni, azzal, hogy munkavállalón a felügyelet alatt munkát végzőket is érteni kell."

2. § Az 55/2012. NFM rendelet 5. § (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Az engedélyes felel az általa előírt képzésekhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításáért."

3. § Az 55/2012. NFM rendelet 11. §-a a következő (2a)-(2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet, valamint az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet módosításáról szóló 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet [a továbbiakban: 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet] hatálybalépésekor hatályos a társasági, kiemelt társasági és hatósági jogosító vizsgabizonyítványok, és jogosítványok a jogosítvány időbeli hatályának lejártáig az adott munkakörben történő munkavégzésre jogosítanak.

(2b) A 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet szerinti új továbbképzési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges oktatás első alkalommal legkésőbb a 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet hatálybalépését követő 10 hónappal indul."

4. § (1) Az 55/2012. NFM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az 55/2012. NFM rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az 55/2012. NFM rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az 55/2012. NFM rendelet 9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

5. § Hatályát veszti az 55/2012. NFM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében az "a szakképzésről szóló, a felnőttképzésről szóló törvényben,",

b) 10. § (4) bekezdésében az "a felnőttképzésről szóló törvény, valamint"

szövegrész.

2. Az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet módosítása

6. § Az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet (a továbbiakban: 4/2016. NFM rendelet) 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 6. § és az 5. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

8. § (1) E rendelet 1. alcíme a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló 2009/71/Euratom irányelv módosításáról szóló, 2014. július 8-i 2014/87/Euratom tanácsi irányelv 7. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 33. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelethez

1. Az 55/2012. NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 22a. sorral egészül ki:

(A. Tevékenység és munkakör megnevezése)(B. Munkakör betöltéséhez
előírt iskolai végzettség/ és
szakképzettség)
[C. Munkakör betöltéséhez
szükséges nukleáris
szakirányú képesítés(ek)]
"
22a.Atomerőművi blokkok külső technológiai
rendszereinek helyszíni üzemeltetése,
üzemeltető személyzet irányítása
- Külső technológiai főgépész
érettségiKülső üzemi állandó
délelőttös főgépész
"

2. Az 55/2012. NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:23 mezője helyébe a következő mező lép:

(A. Tevékenység és munkakör megnevezése)
(23.)Atomerőművi blokkok külső technológiai
rendszereinek vízmű vezénylői és helyszíni
üzemeltetése
- Külső technológiai operátor

3. Az 55/2012. NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:40-B:53 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(B. Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség/
és szakképzettség)
(40.)érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy
közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar
(szakmacsoport) vagy elektrotechnika-
elektronika (szakmacsoport) és Minőségellenőr
(41.)szakmunkásképző vagy szakiskola/gépészet
(szakmacsoport) vagy közlekedés
(szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport)
vagy elektrotechnika-elektronika
(szakmacsoport)
(42.)érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy
közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar
(szakmacsoport) vagy elektrotechnika-
elektronika (szakmacsoport) vagy építészet
(szakmacsoport) és Minőségellenőr
(43.)érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy
közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar
(szakmacsoport) vagy elektrotechnika-
elektronika (szakmacsoport) vagy építészet
(szakmacsoport) és Minőségellenőr
(44.)érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy
közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar
(szakmacsoport) vagy elektrotechnika-
elektronika (szakmacsoport) vagy építészet
(szakmacsoport) és Minőségellenőr
(45.)érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy
közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar
(szakmacsoport) és Minőségellenőr
(46.)érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy
közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar
(szakmacsoport) és Minőségellenőr
(47.)érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy
közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar
(szakmacsoport) és Minőségellenőr
(48.)érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy
közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar
(szakmacsoport) és Minőségellenőr
(49.)érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy
közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar
(szakmacsoport) és Minőségellenőr
(50.)érettségi/gépészet (szakmacsoport) vagy
közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar
(szakmacsoport) és Minőségellenőr
(51.)érettségi/elektromechanika-elektrotechnika
(szakmacsoport)
(52.)érettségi/elektromechanika-elektrotechnika
(szakmacsoport)
(53.)érettségi/elektromechanika-elektrotechnika
(szakmacsoport)

4. Az 55/2012. NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 56-59. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A. Tevékenység és munkakör
megnevezése)
(B. Munkakör betöltéséhez
előírt iskolai végzettség/ és
szakképzettség)
[C. Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris
szakirányú képesítés(ek)]
"
56.Atomerőművi blokkok
technológiai rendszerei,
rendszerelemei műszaki
háttértevékenységeinek
végzése (szakterületenként
meghatározott)
- Berendezés felelős - építész
érettségi/építészet
(szakmacsoport), vagy
felsőfokú/ műszaki (képzési
terület) építészeti (képzési ág),
épületgépészeti (képzési ág)
Berendezés felelős - építész
57.Atomerőművi blokkok
technológiai rendszerei,
rendszerelemei műszaki
háttértevékenységeinek
irányítása (szakterületenként
meghatározott)
- Berendezés felelős - gépész
érettségi/gépészet
(szakmacsoport) vagy
közlekedés (szakmacsoport)
vagy vegyipar
(szakmacsoport) vagy
felsőfokú/műszaki (képzési
terület)
Berendezés felelős - gépész
58.Atomerőművi blokkok
technológiai rendszerei,
rendszerelemei műszaki
háttértevékenységeinek
irányítása (szakterületenként
meghatározott)
- Berendezés felelős - villamos
érettségi/elektrotechnika -
elektronika (szakmacsoport)
vagy gépész (szakmacsoport)
vagy informatika
(szakmacsoport) vagy
közlekedés (szakmacsoport)
vagy vegyipar
(szakmacsoport) vagy
felsőfokú/informatikai
(képzési ág) vagy villamos- és
energetikai mérnöki (képzési
ág) vagy gépész (képzési ág)
Berendezés felelős - villamos
59.Atomerőművi blokkok
technológiai rendszerei,
rendszerelemei műszaki
háttértevékenységeinek
irányítása (szakterületenként
meghatározott)
- Berendezés felelős -
irányítástechnika
érettségi/elektrotechnika -
elektronika (szakmacsoport)
vagy gépész (szakmacsoport)
vagy informatika
(szakmacsoport) vagy
közlekedés (szakmacsoport)
vagy vegyipar
(szakmacsoport) vagy
felsőfokú/informatikai
(képzési ág) vagy gépész-,
közlekedés-, mechatronikai
mérnöki (képzési ág) vagy
villamos- és energetikai
mérnöki (képzési ág)
Berendezés felelős - irányítástechnika
"

5. Az 55/2012. NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 59a. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A. Tevékenység és munkakör
megnevezése)
(B. Munkakör betöltéséhez előírt iskolai
végzettség/és szakképzettség)
[C. Munkakör betöltéséhez
szükséges nukleáris szakirányú
képesítés(ek)]
"
59a.Atomerőművi blokkok
technológiai rendszerei,
rendszerelemei műszaki
háttértevékenységeinek
végzése (szakterületenként
meghatározott)
- Berendezés felelős -
épületgépész
érettségi/építészet (szakmacsoport)
vagy gépész (szakmacsoport)
felsőfokú/műszaki (képzési terület),
építészeti (képzési ág),
épületgépészeti (képzési ág) vagy
gépész (képzési ág)
Berendezés felelős
- épületgépész
"

6. Az 55/2012. NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 60. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A. Tevékenység és
munkakör megnevezése)
(B. Munkakör betöltéséhez előírt
iskolai végzettség/ és szakképzettség)
[C. Munkakör betöltéséhez szükséges
nukleáris szakirányú képesítés(ek)]
"
60.Atomerőművi blokkok
irányítástechnikai
rendszereinek
karbantartása
(szakterületenként
meghatározott)
- Műszerész
szakmunkásképző vagy
szakiskola/elektrotechnika-
elektronika (szakmacsoport) vagy
gépészet (szakmacsoport) vagy
közlekedés (szakmacsoport) vagy
vegyipar (szakmacsoport) vagy
villamos- és energetikai mérnöki
(képzési ág)
Műszerész (szakterületenként
meghatározott)
"

7. Az 55/2012. NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:63 mezője helyébe a következő mező lép:

(B. Munkakör betöltéséhez előírt iskolai
végzettség/és szakképzettség)
(63.)szakmunkásképző vagy szakiskola/gépészet
(szakmacsoport) vagy elektrotechnika-
elektronika (szakmacsoport) vagy
közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar
(szakmacsoport)

8. Az 55/2012. NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 66. és 67. sorral egészül ki:

(A. Tevékenység és munkakör
megnevezése)
(B. Munkakör betöltéséhez
előírt iskolai végzettség/ és
szakképzettség)
[C. Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris
szakirányú képesítés(ek)]
"
66.Atomerőművi blokkok
rendszerein, rendszerelemein
végzett vizuális ellenőrzési
feladatok, valamint az idegen
anyag feltárási és elhárítási
munkálatok elvégzése
- Vizuális vizsgáló
érettségi/gépészet
(szakmacsoport) vagy
közlekedés (szakmacsoport)
vagy vegyipar
(szakmacsoport) vagy
felsőfokú/műszaki (képzési
terület) és Minőségellenőr
Vizuális vizsgáló
67.Atomerőművi blokkok
csővezetéki rendszerelemeit
működtető villamos
végrehajtó
szerkezetelemeinek
karbantartása
- Működtetés karbantartó
szakmunkásképző vagy
szakiskola/gépészet
(szakmacsoport) vagy
közlekedés (szakmacsoport)
vagy vegyipar
(szakmacsoport) vagy
elektrotechnika-elektronika
(szakmacsoport)
Működtetés karbantartó
"

9. Az 55/2012. NFM rendelet 1. melléklet

9.1. A:22 mezőjében a "főgépész" szövegrész helyébe a "főgépész - műszakos" szöveg,

9.2. C:22 mezőjében a "főgépész" szövegrész helyébe a "műszakos főgépész" szöveg,

9.3. A:24 és A:25 mezőjében az "üzemi" szövegrész helyébe a "technológiai" szöveg,

9.4. B:38 és B:39 mezőjében a "(szakmacsoport)" szövegrész helyébe a "(szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport)" szöveg,

9.5. A:42 mezőjében az "ellenőrzése" szövegrész helyébe az "ellenőrzése, koordinálása" szöveg,

9.6. A:43 mezőjében a "karbantartásának" szövegrész helyébe a "karbantartásának ellenőrzése," szöveg,

9.7. A:48 és C:48 mezőjében a "szelepkarbantartó" szövegrész helyébe a "szelep karbantartó" szöveg,

9.8. B:52 és B:53 mezőjében a "szakmunkásképző vagy szakiskola" szövegrész helyébe az "érettségi" szöveg

lép.

2. melléklet a 32/2019. (IX. 6.)ITM rendelethez

1. Az 55/2012. NFM rendelet 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője helyébe a következő mező lép:

(B. Munkakör betöltéséhez előírt iskolai
végzettség és szakképzettség)
(4.)felsőfokú végzettség és villamosmérnöki
szakképzettség, automatizálási szakirány

2. Az 55/2012. NFM rendelet 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(C. Munkakör betöltéséhez szükséges
szakirányú képesítés/gyakorlati idő)
(3.)Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a
kapcsolódó engedélyezési, jelentési és
ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015.
(XII. 30.) Korm. rendelet szerinti átfogó
fokozatú sugárvédelmi képzés és 3 év
nukleáris létesítményben,
radioaktívhulladék-tárolóban vagy
sugárveszélyes, a "B" oszlopban
meghatározott szakképzettséghez kötött
munkakörben szerzett gyakorlat, valamint
a sugárvédelmi és technológiai vezető
esetén tároló biztonsági hatósági jogosító
vizsga

3. Az 55/2012. NFM rendelet 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázatot követő szövegben a "szakképzésről szóló törvény" szövegrész helyébe az "az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló kormányrendelet" szöveg lép.

3. melléklet a 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelethez

1. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 3.3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(3.)(Nukleáris képesítés neve)(Reaktoroperátor)
"
3.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat:
1 év gyakorlat primerköri főgépész munkakörben, vagy 1 év gyakorlat
közös üzemi vezénylő (KÜV) operátor munkakörben, vagy három hónap
gyakorlat primerköri főgépész munkakörben betanuló blokkügyeletes
esetén, ha a résztvevő turbina operátori kiemelt társasági jogosítvánnyal
rendelkezik, vagy három hónap gyakorlat primerköri gépész munkakörben
betanuló blokkügyeletes esetén, ha a résztvevő turbina főgépész
jogosítvánnyal rendelkezik
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: Primerköri főgépész kiemelt társasági jogosító
vizsga vagy KÜV operátor kiemelt társasági jogosító vizsga és primerköri
gépész társasági jogosító vizsga vagy primerköri gépész társasági jogosító
vizsga és turbina főgépész kiemelt társasági jogosító vizsga betanuló
blokkügyeletes esetén
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
"

2. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 5.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(5.)(Nukleáris képesítés neve)(Primerköri gépész)
"
5.4.A képzési program elemeiAtomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei tanfolyam és vizsga
Atomerőművi primerköri gépész tanfolyam és vizsga
Primerköri gépész tematikus gyakorlati betanító képzés
"

3. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 10.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(10.)(Nukleáris képesítés neve)(Gőzturbina-gépész)
"
10.4.A képzési program elemeiAtomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei tanfolyam és vizsga
Atomerőművi turbinagépész tanfolyam és vizsga
Turbinagépész tematikus gyakorlati betanító képzés
"

4. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 13.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(13.)(Nukleáris képesítés neve)(Elektrikus)
"
13.4.A képzési program elemeiAtomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Villamos helyismereti vizsga
Kapcsolási műveletek vizsga
Villamos hálózat és alállomás üzemeltető tanfolyam és vizsga
Generátor segédüzem kezelő tanfolyam és vizsga
Elektrikus tematikus gyakorlati betanító képzés
"

5. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 14.3-14.4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(14.)(Nukleáris képesítés neve)(Irányítástechnikai műszakos vezető)
"
14.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: 1 év gyakorlat Irányítástechnikai műszakos műszerész
munkakörben
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: Irányítástechnikai műszakos műszerész
társasági jogosító vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
14.4.A képzési program elemeiIrányítástechnikai műszakos művezető tematikus gyakorlati betanító képzés
Irányítástechnikai műszakos művezető primerköri szakterületi vizsga
Irányítástechnikai műszakos művezető szekunderköri szakterületi vizsga
"

6. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 16.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(16.)(Nukleáris képesítés neve)(Külső üzemi gépész)
"
16.4.A képzési program elemeiAtomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei tanfolyam és vizsga
Atomerőművi külső technológiai gépüzemi gépész tanfolyam és vizsga
Atomerőművi külső technológiai gázüzemi gépész tanfolyam és vizsga
Külső technológia gépész tematikus gyakorlati betanító képzés
"

7. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 17.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(17.)(Nukleáris képesítés neve)(Külső üzemi főgépész)
"
17.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályok, valamint előírások
alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Képes a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek
alkalmazására
Képes a gépészeti rendszerelemek üzemeltetésére, üzemének
ellenőrzésére
Képes a külső technológiai rendszerek rendszer- és rendszerelem
ismereteinek alkalmazásával az alap üzemviteli tevékenységek szakszerű
végrehajtására
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes a külső technológiai rendszerek, a rendszerelemek, és a helyiségek
üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos főgépészi feladatok
ellátására
Képes a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának
általános szabályai alapján azok elvégzésére
Képes a külső technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi
paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására
Képes az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési
próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére és
vezetésére
Képes a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és üzemzavar
elhárításával kapcsolatos főgépészi feladatok ellátására, továbbá az
üzemzavar elhárítási döntéshozatalra
Képes a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával
kapcsolatos főgépészi feladatainak ellátására
"

8. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 19.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(19.)(Nukleáris képesítés neve)(Külső üzemi szolgálatvezető)
"
19.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai
és a tűzvédelmi szabályok, valamint előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Képes a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek
alkalmazására
Képes a gépészeti rendszerelemek üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére
Képes a külső technológiai rendszerek rendszer- és rendszerelem
ismereteinek alkalmazásával az alap üzemviteli tevékenységek szakszerű
végrehajtására
Képes a külső technológiai rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi
állapotának ellenőrzésével kapcsolatos szolgálatvezetői feladatok ellátására
Képes a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának
általános szabályai alapján azok elvégzésére
Képes a külső technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi
paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására
Képes az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési
próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére és
vezetésére
Képes a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével és üzemzavar-
elhárításával kapcsolatos szolgálatvezetői feladatok ellátására, üzemzavar
elhárítási döntéshozatalra
Képes a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával
kapcsolatos szolgálatvezetői feladatok ellátására
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
"

9. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 20.3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(20.)(Nukleáris képesítés neve)(Külső üzemi művezető)
"
20.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: 1 év gyakorlat külső technológiai főgépész - műszakos
vagy külső technológiai főgépész munkakörben
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: Külső üzemi műszakos főgépész kiemelt
társasági jogosító vizsga vagy Külső üzemi állandó délelőttös főgépész
társasági jogosító vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
"

10. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 22.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(22.)(Nukleáris képesítés neve)(Dozimetrikus)
"
22.4.A képzési program elemeiDozimetriai szolgálatvezető primerköri szakterületi vizsga
Dozimetriai szolgálatvezető irányítástechnikai szakterületi vizsga
Dozimetriai szolgálatvezető villamos szakterületi vizsga
Dozimetriai szolgálatvezető sugárvédelmi szakterületi vizsga
Dozimetriai szolgálatvezető tematikus gyakorlati betanító képzés
"

11. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 23.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(23.)(Nukleáris képesítés neve)(VEFO szolgálatvezető)
"
23.4.A képzési program elemeiAtomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei tanfolyam és vizsga
Atomerőművi primerköri gépész tanfolyam és vizsga
Atomerőművi dozimetrikus tanfolyam és vizsga
Dozimetrikus tematikus gyakorlati betanító képzés
"

12. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 25.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(25.)(Nukleáris képesítés neve)(Dekontamináló)
"
25.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
Képes a dekontamináló rendszerek, rendszerelemek üzemeltetéshez
történő előkészítése során a kompetenciájába tartozó teendők ellátására
Képes a dekontamináló rendszerek, rendszerelemek üzemeltetése során a
feladatainak ellátására
Képes a dekontamináló oldatok előkészítése során a feladatainak ellátására
Képes ellenőrizni és figyelemmel kísérni a dekontamináló rendszerek, kádak
és rendszerelemek üzemét, működésének technológiai paramétereit
Képes felismerni és beazonosítani a dekontamináló rendszerek
működésének hibáit
Képes rendellenesség, meghibásodás esetén minősíteni azokat, a
kompetenciájába tartozó paraméterek esetén önállóan beavatkozni
Képes a munkaterületet dekontaminálásra történő átadására és átvételére
Képes az elektrokémiai mintavételek során szükséges feladatok elvégzésére
Képes a munkafolyamat során keletkezett radioaktív hulladékok
elhelyezésére
Képes a dekontamináló rendszerek és rendszerelemek karbantartásra
történő előkészítése, illetve karbantartás utáni üzembevétele során a
kompetenciájába tartozó feladatok ellátására
Képes a dekontamináló rendszerek és rendszerelemek ciklikus tesztelésén
és próbáin a kompetenciájába tartozó teendők ellátására
"

13. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 25.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(25.)(Nukleáris képesítés neve)(Dekontamináló)
"
25.4.A képzési program elemeiAtomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei tanfolyam és vizsga
Atomerőművi dekontamináló berendezés gépész tanfolyam és vizsga
Dekontamináló tematikus gyakorlati betanító képzés
"

14. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 27.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(27.)(Nukleáris képesítés neve)(Víztisztító kezelő I.)
"
27.4.A képzési program elemeiAtomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei tanfolyam és vizsga
Atomerőművi vízelőkészítő gépész tanfolyam és vizsga
Víztisztító kezelő I. tematikus gyakorlati betanító képzés
"

15. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 28.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(28.)(Nukleáris képesítés neve)(Víztisztító kezelő II.)
"
28.4.A képzési program elemeiAtomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei tanfolyam és vizsga
Atomerőművi vízelőkészítő gépész tanfolyam és vizsga
Víztisztító kezelő II. tematikus gyakorlati betanító képzés
"

16. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 31a. sorral egészül ki:

31a.Nukleáris képesítés neveFolyékony radioaktív hulladékkezelő gépész
31a.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő képes az ultraszűrő
berendezések és a folyékony radioaktív hulladékkezelő rendszerek üzembe
vételére, üzemeltetésére és üzemből kivételére. Megismeri és hatékonyan
használja a technológiákhoz tartozó kezelési utasításokat, szállítási és
emelési technológiákat, valamint a kapcsolási sémákat
31a.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános és munkahelyi
biztonságtechnikai, a tűzvédelmi és a sugárvédelmi szabályok, valamint
előírások alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Képes az alap, a munkaköri primerköri, villamos és irányítástechnikai
ismeretek alkalmazására
Képes az ultraszűrő berendezések és a folyékony radioaktív hulladékkezelő
rendszerek üzembe vételére, üzemeltetésére, üzemből kivételére
Képes végrehajtani a Co-60 eltávolító, komplex-bontó technológia, valamint
a Folyékony Radioaktív Hulladék Feldolgozó Technológia (FHFT)
üzemeltetésével az atomerőműben keletkezett folyékony radioaktív
hulladékok feldolgozását
Képes hatékonyan használni a technológiákhoz tartozó kezelési
utasításokat, szállítási és emelési technológiákat valamint kapcsolási
sémákat
Képes végrehajtani a folyékony radioaktív hulladéktároló tartálypark
évenkénti mintavételezési programját
Képes önállóan vagy operatív felettese irányításával végrehajtani az
üzemzavar elhárításához szükséges helyszíni tevékenységeket
Képes a tapasztalt paraméter eltérések esetén önállóan beavatkozni, az
eltéréseket jelenteni operatív feletteseinek
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
31a.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások
Előzetesen elvárt ismeret: Nem szükséges
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
31a.4.A képzési program elemeiAtomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Atomerőművi radioaktív hulladékkezelő gépész tanfolyam és vizsga
Folyékony radioaktív hulladékkezelő gépész tematikus gyakorlati betanító
képzés
31a.5.A program elvégzését igazoló
irat
Önálló munkavégzésre felhatalmazó "Folyékony radioaktív hulladékkezelő
gépész" társasági jogosító vizsga jogosítvány

17. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 32.2-32.4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(32.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti primerköri armatúra karbantartó)
"
32.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános és munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi, és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Rendelkezik a csővezetéki szerelvények alapvető szerkezeti ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető csővezetéki szerelvény
típusokat
Ismeri a csővezetéki szerelvények működtetésének módjait
Ismeri a túlnyomás-határolás elvi alapjait, rendszerelemeit
Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket
és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű primerkörébe beépített csővezetéki szerelvények
feladatát, felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primerkörébe beépített
csővezetéki szerelvények karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó
szabályok és előírások szerint
32.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ gépészet vagy közlekedés vagy vegyipar
szakmacsoportokra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
32.4.A képzési program elemeiAlapozó armatúra karbantartó szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Primerköri armatúrák karbantartása képzés és vizsga
Primerköri armatúrák inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti primerköri armatúra karbantartó munkahelyi gyakorlati
betanulás, képzés és vizsga
"

18. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 33.2-33.4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(33.)(Nukleáris képesítés neve)(Primerköri armatúra karbantartó)
"
33.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános és munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített
csővezetéki szerelvények karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és
előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített
csővezetéki szerelvények helyszíni karbantartási munkáit irányítani, a
vonatkozó szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és a minősített segédanyagok
használatát (a továbbiakban: MSH), korrózió védelmi munkák során
felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat, és tudja a saját szerepét azokban
33.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti primerköri
armatúra karbantartó munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeret: felügyelet alatti primerköri armatúra karbantartói
kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti primerköri
armatúra karbantartó" tanúsítvány
33.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok
- gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Primerköri armatúra karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás képzés és
vizsga
"

19. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 34.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(34.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti szekunderköri armatúra karbantartó)
"
34.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Rendelkezik a csővezetéki szerelvények alapvető szerkezeti ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető csővezetéki szerelvény
típusokat
Ismeri a csővezetéki szerelvények működtetésének módjait
Ismeri a túlnyomás-határolás elvi alapjait, rendszerelemeit
Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket
és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű szekunderkörébe beépített csővezetéki szerelvények
feladatát, felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű szekunderkörébe
beépített csővezetéki szerelvények karbantartásának komplex műveleteit a
vonatkozó szabályok és előírások szerint
"

20. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 34.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(34.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti szekunderköri armatúra karbantartó)
"
34.4.A képzési program elemeiAlapozó armatúra karbantartó szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Szekunderköri armatúrák karbantartása képzés és vizsga
Szekunderköri armatúrák karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti szekunderköri armatúra karbantartó munkahelyi gyakorlati
betanulás, képzés és vizsga
"

21. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 35.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(35.)(Nukleáris képesítés neve)(Szekunderköri armatúra karbantartó)
"
35.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű szekunderköri technológiai rendszereibe beépített
csővezetéki szerelvények karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és
előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű szekunderköri technológiai rendszereibe beépített
csővezetéki szerelvények helyszíni karbantartási munkáit irányítani, a
vonatkozó szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
"

22. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 35.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(35.)(Nukleáris képesítés neve)(Szekunderköri armatúra karbantartó)
"
35.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok
- gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Szekunderköri armatúra karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás
képzés és vizsga
"

23. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 36.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(36.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti armatúra hajtómű karbantartó)
"
36.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi
biztonságtechnikai és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Rendelkezik a csővezetéki szerelvények alapvető szerkezeti ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető csővezetéki szerelvény
típusokat
Ismeri a csővezetéki szerelvények működtetésének módjait
Ismeri a túlnyomás-határolás elvi alapjait, rendszerelemeit
Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére,
alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismeri az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített csővezetéki
szerelvények hajtóműveinek feladatát, felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primer- és
szekunderkörébe beépített csővezetéki szerelvények hajtóműveinek
karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások
szerint
"

24. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 36.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(36.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti armatúra hajtómű karbantartó)
"
36.4.A képzési program elemeiAlapozó armatúra hajtómű karbantartó szerkezeti ismeretek képzés és
vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Armatúrák hajtóműveinek karbantartása képzés és vizsga
Armatúrák hajtóműveinek inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti armatúra hajtómű karbantartó munkahelyi gyakorlati
betanulás, képzés és vizsga
"

25. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 37.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(37.)(Nukleáris képesítés neve)(Armatúra hajtómű karbantartó)
"
37.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe
beépített csővezetéki szerelvények hajtóműveinek karbantartását önállóan,
a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe
beépített csővezetéki szerelvények hajtóműveinek helyszíni karbantartási
munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
"

26. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 37.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(37.)(Nukleáris képesítés neve)(Armatúra hajtómű karbantartó)
"
37.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Armatúra hajtómű karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás képzés és
vizsga
"

27. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 38.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(38.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti biztonsági szelep karbantartó)
"
38.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Rendelkezik a csővezetéki szerelvények alapvető szerkezeti ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető csővezetéki szerelvény
típusokat
Ismeri a csővezetéki szerelvények működtetésének módjait
Ismeri a túlnyomás-határolás elvi alapjait
Ismeri a túlnyomás-határoló rendszerelemeket és azok típusait
Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket
és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített túlnyomás-
határolók feladatát, felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primer- és
szekunderkörébe beépített túlnyomás-határolók karbantartásának komplex
műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint
"

28. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 38.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(38.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti biztonsági szelep karbantartó)
"
38.4.A képzési program elemeiAlapozó biztonsági szelep karbantartó szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Biztonsági szelepek karbantartása képzés és vizsga
Biztonsági szelepek inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti biztonsági szelep karbantartó munkahelyi gyakorlati
betanulás, képzés és vizsga
"

29. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 39.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(39.)(Nukleáris képesítés neve)(Biztonsági szelep karbantartó)
"
39.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe
beépített biztonsági szelepek karbantartását önállóan, a vonatkozó
szabályok és előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe
beépített biztonsági szelepek helyszíni karbantartási munkáit irányítani, a
vonatkozó szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
"

30. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 39.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(39.)(Nukleáris képesítés neve)(Biztonsági szelep karban tartó)
"
39.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Biztonsági szelep karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és
vizsga
"

31. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 40.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(40.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti forgógép karbantartó)
"
40.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Rendelkezik a forgógépek alapvető szerkezeti ismereteivel.
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető forgógép típusokat
Ismeri a forgógépek üzemi és szabályozási módjait
Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és tudja alkalmazni a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket
és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű primer- és szekunderkörébe, valamint külső
technológiai rendszereibe beépített forgógépek feladatát, felépítését és
működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primer- és
szekunderkörébe, valamint a külső technológiai rendszereibe beépített
forgógépek karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és
előírások szerint
"

32. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 40.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(40.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti forgógép karbantartó)
"
40.4.A képzési program elemeiAlapozó forgógép karbantartó szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Forgógépek karbantartása képzés és vizsga
Forgógépek inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti forgógép karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás,
képzés és vizsga
"

33. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 41.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(41.)(Nukleáris képesítés neve)(Forgógép karbantartó)
"
41.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi, és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri, valamint külső technológiai
rendszereibe beépített forgógépek karbantartását önállóan, a vonatkozó
szabályok és előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri, valamint külső technológiai
rendszereibe beépített forgógépek helyszíni karbantartási munkáit
irányítani, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
"

34. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 41.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(41.)(Nukleáris képesítés neve)(Forgógép karbantartó)
"
41.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Forgógép karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
"

35. Az 55/2012. NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 42.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(42.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti gáztechnikai berendezés karbantartó)
"
42.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Rendelkezik a kalorikus gépek alapvető szerkezeti ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető kalorikus géptípusokat
Ismeri a kalorikus gépek működésének alapjait
Ismeri a kalorikus gépek üzemi és szabályozási módjait
Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket
és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gáztechnikai
berendezések feladatát, felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű technológiai
rendszereibe beépített gáztechnikai berendezések karbantartásának
komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint
"

36. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 42.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(42.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti gáztechnikai berendezés karbantartó)
"
42.4.A képzési program elemeiAlapozó gáztechnikai berendezések szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok
Gáztechnikai berendezések karbantartása képzés és vizsga
Gáztechnikai berendezések inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti gáztechnikai berendezés karbantartó munkahelyi
gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
"

37. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 43.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(43.)(Nukleáris képesítés neve)(Gáztechnikai berendezés karbantartó)
"
43.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gáztechnikai
berendezések karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások
betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gáztechnikai
berendezések helyszíni karbantartási munkáit irányítani a vonatkozó
szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
"

38. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 43.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(43.)(Nukleáris képesítés neve)(Gáztechnikai berendezés karbantartó)
"
43.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Gáztechnikai berendezés karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás,
képzés és vizsga
"

39. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 44.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(44.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti gőzturbina karbantartó)
"
44.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Rendelkezik a turbinák alapvető szerkezeti ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető turbina típusokat
Ismeri a turbinák működésének alapjait
Ismeri a turbinák üzemi és szabályozási módjait
Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket
és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gőzturbinák
feladatát, felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű technológiai
rendszereibe beépített gőzturbinák karbantartásának komplex műveleteit a
vonatkozó szabályok és előírások szerint
"

40. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 44.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(44.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti gőzturbina karbantartó)
"
44.4.A képzési program elemeiAlapozó gőzturbina karbantartó szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Gőzturbinák karbantartása képzés és vizsga
Gőzturbinák karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti gőzturbina karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás,
képzés és vizsga
"

41. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 45.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(45.)(Nukleáris képesítés neve)(Gőzturbina karbantartó)
"
45.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gőzturbinák
karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával
végrehajtani
Képes az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gőzturbinák
helyszíni karbantartási munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások
betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban"

42. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 45.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(45.)(Nukleáris képesítés neve)(Gőzturbina karbantartó)
"
45.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Gőzturbina karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
"

43. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a 45.5. sorát követően a következő 45a-45b.5 sorral egészül ki:

(45.)(Nukleáris képesítés neve)(Gőzturbina karbantartó)
"
45a.Nukleáris képesítés neveFelügyelet alatti légtechnikai berendezés karbantartó
45a.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy a paksi
atomerőmű primer- és szekunderköri, valamint külső technológiai
rendszereibe beépített légtechnikai berendezések karbantartásával
összefüggő feladatokat "önálló légtechnikai berendezés karbantartó"
végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa
45a.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, munkahelyi biztonságtechnikai
és a tűzvédelmi szabályok, valamint előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Rendelkezik a légtechnikai berendezések alapvető szerkezeti ismereteivel
Ismeri a légtechnikai berendezések működésének alapjait
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető légtechnikai berendezés
típusokat
Ismeri a légtechnikai berendezések üzemi és szabályozási módjait
Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és tudja alkalmazni a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és tudja alkalmazni a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket
és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű primer- és szekunderkörébe, valamint külső
technológiai rendszereibe beépített légtechnikai berendezések feladatát,
felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primer- és
szekunderkörébe, valamint a külső technológiai rendszereibe beépített
légtechnikai berendezések karbantartásának komplex műveleteit a
vonatkozó szabályok és előírások szerint
45a.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeret: OKJ gépészet vagy közlekedés vagy vegyipar
szakmacsoportokra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
45a.4.A képzési program elemeiAlapozó légtechnikai berendezés karbantartó szerkezeti ismeretek képzés és
vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Légtechnikai berendezések karbantartása képzés és vizsga
Légtechnikai berendezések inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti légtechnikai berendezés karbantartó munkahelyi gyakorlati
betanulás, képzés és vizsga
45a.5.A program elvégzését igazoló
irat
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti légtechnikai
berendezés karbantartó" tanúsítvány
45b.Nukleáris képesítés neveLégtechnikai berendezés karbantartó
45b.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy a paksi
atomerőmű légtechnikai berendezéseinek karbantartásával összefüggő
feladatokat önállóan ellássa, a beosztott "felügyelet alatti Légtechnikai
berendezés karbantartó" dolgozókat felelős munkavezetőként irányítsa
45b.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gőzturbinák
karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával
végrehajtani
Képes az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gőzturbinák
helyszíni karbantartási munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások
betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
45b.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti légtechnikai
berendezés karbantartó munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeret: felügyelet alatti légtechnikai berendezés
karbantartói kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti légtechnikai
berendezés karbantartó" tanúsítvány
45b.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Légtechnikai berendezés karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás,
képzés és vizsga
45b.5.A program elvégzését igazoló
irat
Önálló munkavégzésre felhatalmazó "Karbantartó lakatos - légtechnikai
berendezés karbantartó" társasági jogosító vizsga bizonyítvány
"

44. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 46.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(46.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti fővízköri készülék karbantartó)
"
46.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Rendelkezik a hőcserélők, szűrők szerkezeti ismereteivel.
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető hőcserélő, szűrő típusokat
Ismerje és tudja alkalmazni a fővízköri készülékeken végrehajtott
ellenőrzések szabályait
Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket
és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű primerkörébe beépített fővízköri készülékek feladatát,
felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primerkörébe beépített
fővízköri készülékek karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó
szabályok és előírások szerint
"

45. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 46.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(46.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti fővízköri készülék karbantartó)
"
46.4.A képzési program elemeiAlapozó készülék szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Fővízköri készülékek karbantartása képzés és vizsga
Fővízköri készülékek inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti fővízköri készülékek karbantartó munkahelyi gyakorlati
betanulás, képzés és vizsga
"

46. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 47.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(47.)(Nukleáris képesítés neve)(Fővízköri készülékek karbantartó)
"
47.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített
fővízköri készülékek karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és
előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített
fővízköri készülékek helyszíni karbantartási munkáit irányítani a vonatkozó
szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
"

47. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 47.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(47.)(Nukleáris képesítés neve)(Fővízköri készülékek karbantartó)
"
47.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Fővízköri készülék karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és
vizsga
"

48. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 48.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(48.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti fővízköri készülék karbantartó)
"
48.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Rendelkezik a hőcserélők, szűrők szerkezeti ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető hőcserélő, szűrő típusokat
Ismerje és tudja alkalmazni a primerköri készülékeken végrehajtott
ellenőrzések, szabályait
Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket
és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű primerkörébe beépített primerköri készülékek
feladatát, felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primerkörébe beépített
primerköri készülékek karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó
szabályok és előírások szerint
"

49. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 48.4-48.5. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(48.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti fővízköri készülék karbantartó)
"
48.4.A képzési program elemeiAlapozó készülék szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Primerköri készülék karbantartása képzés és vizsga
Primerköri készülék inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti primerköri készülék karbantartó munkahelyi gyakorlati
betanulás, képzés és vizsga
48.5.A program elvégzését igazoló
irat
Felügyelet alatti primerköri készülék karbantartó tanúsítvány
"

50. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 49.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(49.)(Nukleáris képesítés neve)(Primerköri készülékek karbantartó)
"
49.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített
primerköri készülékek karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és
előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített
primerköri készülékek helyszíni karbantartási munkáit irányítani a vonatkozó
szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
"

51. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 49.4-49.5. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(49.)(Nukleáris képesítés neve)(Primerköri készülékek karbantartó)
"
49.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok
- gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Primerköri készülék karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és
vizsga
49.5.A program elvégzését igazoló
irat
Nukleáris karbantartó lakatos - Primerköri készülék karbantartó társasági
jogosító vizsga bizonyítvány
"

52. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 50.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(50.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti szekunderköri készülék karbantartó)
"
50.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Rendelkezik a hőcserélők, szűrők szerkezeti ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető hőcserélő, szűrő típusokat
Ismerje és tudja alkalmazni a szekunderköri készülékeken végrehajtott
ellenőrzések szabályait
Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket
és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű szekunderkörébe beépített készülékek feladatát,
felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű szekunderkörébe
beépített készülékek karbantartásának komplex műveleteit a
munkavégzésre vonatkozó szabályok és előírások szerint
"

53. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 50.4-50.5. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(50.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti szekunderköri készülék karbantartó)
"
50.4.A képzési program elemeiAlapozó készülék szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Készülék karbantartó munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Szekunderköri készülékek karbantartása képzés és vizsga
Szekunderköri készülékek karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti szekunderköri készülék karbantartó munkahelyi gyakorlati
betanulás, képzés és vizsga
50.5.A program elvégzését igazoló
irat
Felügyelet alatti szekunderköri készülék karbantartó tanúsítvány
"

54. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 51.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(51.)(Nukleáris képesítés neve)(Szekunderköri készülékek karbantartó)
"
51.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, és magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, és
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű szekunderköri technológiai rendszereibe beépített
készülékek karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások
betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű szekunderköri technológiai rendszereibe beépített
készülékek helyszíni karbantartási munkáit irányítani, a munkavégzésre
vonatkozó szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
"

55. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 51.4-51.5. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(51.)(Nukleáris képesítés neve)(Szekunderköri készülékek karbantartó)
"
51.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Szekunderköri készülék karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás,
képzés és vizsga
51.5.A program elvégzését igazoló
irat
Karbantartó lakatos - Szekunderköri készülék karbantartó társasági jogosító
vizsga bizonyítvány
"

56. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 52.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(52.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti reaktor karbantartó)
"
52.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és a dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, és magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Rendelkezik a VVER-440 típusú reaktor felépítésének szerkezeti ismereteivel
Ismeri VVER-440 típusú reaktor felépítését és feladatát
Ismeri a VVER-440 típusú reaktor belső rész konstrukciók felépítését és
feladatát
Ismeri és végre tudja hajtani a reaktor osztósíkok közötti tömítések menetét
Ismeri a karimás kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére,
alkalmazására
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket
és szerszámokat
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket, és
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Felügyelet alatt végre tudja hajtani a VVER-440 típusú reaktor
karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások
szerint
"

57. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 52.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(52.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti reaktor karbantartó)
"
52.4.A képzési program elemeiAlapozó reaktor karbantartó szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Reaktor karbantartása képzés és vizsga
Reaktor inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti reaktor karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás
képzés és vizsga
"

58. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 53.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(53.)(Nukleáris képesítés neve)(Reaktor karbantartó)
"
53.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket és
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőműbe beépített VVER-440 típusú reaktor karbantartását
önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű rendszereibe beépített VVER-440 típusú reaktor
helyszíni karbantartási munkáit irányítani a munkavégzésre vonatkozó
szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
"

59. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 53.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(53.)(Nukleáris képesítés neve)(Reaktor karbantartó)
"
53.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok
- gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Reaktor karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
"

60. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 54.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(54.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti karbantartó műszerész)
"
54.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és a dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
és magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Rendelkezik a csővezetéki szerelvények villamos és pneumatikus végrehajtó
szerveinek alapvető szerkezeti ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető villamos és pneumatikus
végrehajtó szerveket
Ismeri, és végre tudja hajtani a csővezetéki szerelvények villamos és
pneumatikus végrehajtó szerveinek karbantartási feladatait
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket
és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített csővezetéki
szerelvények villamos és pneumatikus végrehajtó szerveinek feladatát,
felépítését és működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primer- és
szekunderkörébe beépített csővezetéki szerelvények villamos és
pneumatikus végrehajtó szervei karbantartásának komplex műveleteit a
vonatkozó szabályok és előírások szerint"

61. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 54.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(54.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti karbantartó műszerész)
"
54.4.A képzési program elemeiAlapozó armatúra működtető műszer szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Villamos és pneumatikus végrehajtó szervek karbantartása képzés és vizsga
Villamos és pneumatikus végrehajtó szervek inaktív karbantartási gyakorlata
képzés és vizsga
Felügyelet alatti karbantartó műszerész munkahelyi gyakorlati betanulás
képzés és vizsga
"

62. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 55.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(55.)(Nukleáris képesítés neve)(Karbantartó műszerész)
"
55.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, és a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és a dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, és magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket és
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe
beépített csővezetéki szerelvények villamos és pneumatikus végrehajtó
szerveinek karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások
betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe
beépített csővezetéki szerelvények villamos és pneumatikus végrehajtó
szerveinek helyszíni karbantartási munkáit irányítani a vonatkozó szabályok
és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
"

63. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 55.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(55.)(Nukleáris képesítés neve)(Karbantartó műszerész)
"
55.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Karbantartó műszerész munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
"

64. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 56.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(56.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti csővezeték karbantartó)
"
56.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, és a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Rendelkezik az atomerőműbe beépített csővezetékek és csőtartók szerkezeti
ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető csővezetékek és csőtartók
típusait, szerkezeti anyagait
Ismeri, és végre tudja hajtani a csővezetékek és csőtartók karbantartásának
és vizsgálatának szabályait és feladatait
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket
és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített csővezetékek és
csőtartók karbantartásának és vizsgálati módszereinek szakterületére háruló
feladatait, az egyes vizsgálatok végrehajtásának szabályait
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primer- és
szekunderkörébe beépített csővezetékek és csőtartók karbantartásának és
vizsgálatának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások
szerint"

65. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 56.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(56.)(Nukleáris képesítés neve)(Felügyelet alatti csővezeték karbantartó)
"
56.4.A képzési program elemeiAlapozó csővezeték és csőtartó szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Csővezetékek és csőtartók karbantartása és vizsgálatai képzés és vizsga
Csővezetékek és csőtartók karbantartásának és vizsgálatának karbantartási
gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti csővezeték karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás,
képzés és vizsga
"

66. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 57.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(57.)(Nukleáris képesítés neve)(Csővezeték karbantartó)
"
57.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és a dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket és
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe
beépített csővezetékek és csőtartók karbantartását és vizsgálatát önállóan, a
vonatkozó szabályok és előírások betartásával végre-hajtani
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe
beépített csővezetékek és csőtartók karbantartási és vizsgálati munkáit
irányítani a vonatkozó szabályok és előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
"

67. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 57.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(57.)(Nukleáris képesítés neve)(Csővezeték karbantartó)
"
57.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Csővezeték karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
"

68. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 58-59.5. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

58.Nukleáris képesítés neveFelügyelet alatti működtetés karbantartó
58.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy paksi
atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített
cső-vezetéki szerelvények villamos végrehajtó szerveinek karbantartásával
összefüggő feladatokat "önálló működtetés karbantartó" végzettséggel
rendelkező személy felügyelete alatt ellássa
58.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Rendelkezik a csővezetéki szerelvények villamos végrehajtó szerveinek
alapvető szerkezeti ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető villamos végrehajtó szerveket
Ismeri és végre tudja hajtani a csővezetéki szerelvények villamos végrehajtó
szerveinek karbantartási feladatait
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket
és szerszámokat
Ismeri az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített csővezetéki
szerelvények villamos végrehajtó szerveinek feladatát, felépítését és
működését
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primer- és
szekunderkörébe beépített csővezetéki szerelvények villamos végrehajtó
szerveinek karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és
előírások szerint
58.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés
(szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy elektrotechnika-
elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
58.4.A képzési program elemeiAlapozó armatúra működtető műszer szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Villamos végrehajtó szervek karbantartása képzés és vizsga
Villamos végrehajtó szervek inaktív karbantartási gyakorlata képzés és
vizsga
Felügyelet alatti működtetés karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás,
képzés és vizsga
58.5.A program elvégzését igazoló iratFelügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti működtetés
karbantartó" tanúsítvány
59.Nukleáris képesítés neveMűködtetés karbantartó
59.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy a paksi
atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített
csővezetéki szerelvények villamos végrehajtó szerveinek karbantartásával
összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott "felügyelet alatti
működtetés karbantartó" dolgozókat felelős munkavezetőként irányítsa
59.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe
beépített csővezetéki szerelvények villamos végrehajtó szerveinek
karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával
végrehajtani
Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe
beépített csővezetéki szerelvények villamos végrehajtó szerveinek helyszíni
karbantartási munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások
betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Alkalmazni tudja a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
59.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti működtetés
karbantartó munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: felügyelet alatti működtetés karbantartói
kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek:
Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti működtetés
karbantartó" tanúsítvány
59.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok
- gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Működtetés karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
59.5.A program elvégzését igazoló iratÖnálló munkavégzésre felhatalmazó "Karbantartó lakatos - működtetés
karbantartó" társasági jogosító vizsga bizonyítvány

69. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 60.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(60.)(Nukleáris képesítés neve)(Tömörtelenség elhárító)
"
60.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű gépészeti technológiai rendszereinek tömörtelensége
esetén az üzem alatti tömörtelenség-elhárítás hibafeltárási-, adatrögzítési,
előkészítési-, végrehajtási feladatait önállóan, a vonatkozó szabályok és
előírások betartásával végrehajtani
Képes az atomerőmű gépészeti technológiai rendszereinek tömörtelensége
esetén az üzem alatti tömörtelenség elhárítás hibafeltárási-, adatrögzítési,
előkészítési-, végrehajtási munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és
előírások betartásával
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Alkalmazni tudja a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
"

70. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 60.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(60.)(Nukleáris képesítés neve)(Tömörtelenség elhárító)
"
60.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok
- gépész képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Tömörtelenség elhárítás elmélete képzés és vizsga
Tömörtelenség elhárítási gyakorlata képzés és vizsga
Tömörtelenség elhárító munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
"

71. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 61.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(61.)(Nukleáris képesítés neve)[Karbantartó műszakvezető (szakterületenként meghatározott)]
"
61.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű karbantartási munkáit a saját szakterületére
vonatkoztatva az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és
végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját és a beosztottjai munkáját ellenőrizni a
meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a
munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt
döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat
betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó
munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a
munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat
betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak
megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait
koordinálni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások
szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez
szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beosztott dolgozói munkáját a lehető legoptimálisabb módon
megszervezni
"

72. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 61.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(61.)(Nukleáris képesítés neve)[Karbantartó műszakvezető (szakterületenként meghatározott)]
"
61.4.A képzési program elemeiMunkavezetési, -irányítási (koordinálói) képzés és vizsga
Műszakvezető tematikus gyakorlati betanulás (szakterületenként
meghatározott) képzés és vizsga
"

73. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 63.2-63.4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(63.)(Nukleáris képesítés neve)[Karbantartási műszaki ellenőr (szakterületenként meghatározott)]
"
63.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi, és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű karbantartási munkáit a saját szakterületére
vonatkoztatva az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és
végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját, a karbantartási ellenőrök és a beszállító
munkavállalói munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek
megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a
munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt
döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat
betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó
munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a
munkavégzést végrehajtani, a beszállító dolgozóival a szabályokat
betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak
megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait
koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások
szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez
szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beszállító dolgozóinak munkáját a lehető legoptimálisabb módon
megszervezni
63.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 2 év munkavégzés szakterülete megelőző
szintjén
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ gépész vagy közlekedés vagy vegyipar
vagy elektrotechnika-elektronika vagy építészet szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák, valamint szakterületére előírt megelőző
szakmai társasági jogosító vizsga, továbbá Minőségellenőr képzés és vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
63.4.A képzési program elemeiMunkavezetési, -irányítási (koordinálói) képzés és vizsga
"

74. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 64.2-64.3. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(64.)(Nukleáris képesítés neve)[Karbantartás művezető (szakterületenként meghatározott)]
"
64.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű karbantartási munkáit a saját szakterületére
vonatkoztatva az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és
végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját
ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a
munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt
döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat
betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó
munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a
munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat
betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak
megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait
koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások
szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez
szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon
megszervezni
64.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 1 év munkavégzés karbantartási műszaki
ellenőr (szakterületenként meghatározott), vagy legalább 2 év munkavégzés
karbantartási ellenőr munkakörben vagy legalább 4 év munkavégzés
szakterülete megelőző szintjén
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek:
OKJ gépész, vagy közlekedés, vagy vegyipar, elektrotechnika-elektronika
vagy építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák, valamint
szakterületére előírt megelőző szakmai társasági jogosító vizsga, továbbá
Minőségellenőr képzés és vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
"

75. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 65.3-65.4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(65.)(Nukleáris képesítés neve)(Armatúra karbantartó művezető)
"
65.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 1 év munkavégzés karbantartási műszaki
ellenőr - primerköri armatúra karbantartó munkakörben vagy 4 év
munkavégzés nukleáris karbantartó lakatos - primerköri armatúra
karbantartó munkakörben
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeret: karbantartási műszaki ellenőr - primerköri
armatúra karbantartó társasági jogosító vizsga vagy nukleáris karbantartó
lakatos - primerköri armatúra karbantartó társasági jogosító vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
65.4.A képzési program elemeiMunkavezetési, -irányítási (koordinálói) képzés és vizsga
"

76. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 66.2-66.3. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(66.)(Nukleáris képesítés neve)(Forgógép karbantartó művezető)
"
66.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű primerköri rendszereibe beépített forgógépek
karbantartási munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és
végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját
ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a
munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt
döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat
betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó
munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a
munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat
betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak
megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait
koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások
szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez
szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon
megszervezni
66.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 1 év munkavégzés karbantartási műszaki
ellenőr - forgógép karbantartó munkakörben vagy legalább 4 év
munkavégzés nukleáris karbantartó lakatos - forgógép karbantartó
munkakörben
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeret: OKJ gépész szakmacsoportra meghatározott
kompetenciák, valamint karbantartási ellenőr - forgógép karbantartó,
karbantartási műszaki ellenőr, forgógép karbantartó vagy nukleáris
karbantartó lakatos - forgógép karbantartó társasági jogosító vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
"

77. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 67.2-67.3. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(67.)(Nukleáris képesítés neve)(Fővízköri készülék karbantartó művezető)
"
67.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített
fővízköri és főbb biztonsági készülékeinek karbantartási munkáit az
érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját
ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a
munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt
döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat
betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó
munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a
munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat
betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak
megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait
koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások
szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez
szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon
megszervezni
67.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 1 év munkavégzés karbantartási műszaki
ellenőr - primerköri készülék karbantartó munkakörben vagy legalább 4 év
munkavégzés nukleáris karbantartó lakatos - fővízköri készülék karbantartó
munkakörben vagy 4 év munkavégzés nukleáris karbantartó lakatos -
primerköri készülék karbantartó munkakörben
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: karbantartási műszaki ellenőr - primerköri
készülék karbantartó, vagy nukleáris karbantartó lakatos - fővízköri készülék
karbantartó, vagy nukleáris karbantartó lakatos - primerköri készülék
karbantartó társasági jogosító vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
"

78. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 68.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(68.)(Nukleáris képesítés neve)(Biztonsági szelep karbantartó művezető)
"
68.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű blokkok technológiai rendszereibe beépített
túlnyomás-határoló rendszerelemeinek karbantartási munkáit az érvényes
szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját
ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a
munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt
döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat
betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó
munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a
munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat
betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak
megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait
koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások
szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez
szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon
megszervezni
"

79. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 69.2-69.3. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(69.)(Nukleáris képesítés neve)(Reaktor karbantartó művezető)
"
69.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőműbe beépített VVER-440 típusú reaktor karbantartási
munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját
ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a
munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt
döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat
betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó
munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a
munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat
betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak
megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait
koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások
szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez
szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon
megszervezni
69.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 4 év munkavégzés nukleáris karbantartó lakatos
- reaktor karbantartó munkakörben
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: nukleáris karbantartó lakatos - reaktor
karbantartó társasági jogosító vizsga, továbbá minőségellenőr képesítés és
vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
"

80. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 70.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(70.)(Nukleáris képesítés neve)(Reaktorszerelés vezető)
"
70.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőműbe beépített VVER-440 típusú reaktor karbantartási
munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját, és a reaktor karbantartó művezetők
munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a
munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt
döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat
betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó
munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a
munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat
betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak
megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait
koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások
szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez
szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon
megszervezni
"

81. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 71.2-71.3. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(71.)(Nukleáris képesítés neve)(Technológiai és biztonsági művezető)
"
71.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi, és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített
technológiai és biztonsági rendszerelemek karbantartási munkáit az
érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját
ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a
munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt
döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat
betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó
munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a
munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat
betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak
megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait
koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások
szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez
szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon
megszervezni
71.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 1 év munkavégzés műszaki ellenőr
- szakterületére előírt megelőző szakmai társasági jogosító vizsga vagy
csoportvezető - szakterületére előírt megelőző szakmai társasági jogosító
vizsga vagy legalább 4 év munkavégzés műszerész - villamos
teljesítményelektronika és biztonsági energiaellátás karbantartó, vagy
műszerész villamos technológiai vezérlések és elosztói rendszerek
karbantartó, vagy műszerész - villamos főberendezések karbantartó,
védelmek és mérések karbantartó munkakörben
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeret: műszaki ellenőr vagy csoportvezető, vagy
műszerész - biztonsági energiaellátás karbantartó, vagy műszerész -
villamos teljesítményelektronika és biztonsági energiaellátás karbantartó,
vagy műszerész villamos technológiai vezérlések és elosztói rendszerek
karbantartó, vagy műszerész - villamos főberendezések karbantartó,
védelmek és mérések karbantartó kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
"

82. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 72.2-72.3. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(72.)(Nukleáris képesítés neve)(Technológiai védelmek művezető)
"
72.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőművi blokkok beépített technológiai védelmi
rendszerelemek karbantartási munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint
végrehajtani és végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját
ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a
munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt
döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat
betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó
munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a
munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat
betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak
megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait
koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások
szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez
szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon
megszervezni
72.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 1 év csoportvezető - Reaktor védelmi rendszer
(a továbbiakban: RVR) karbantartó munkakörben vagy legalább 4 év
műszerész - RVR karbantartó műszerész munkakörben vagy legalább 4 év
Szabályzó és Biztonság Védelmi Rendszer (a továbbiakban: SZBVR)
rendszerfelelős műszerész munkakörben
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeret: csoportvezető - RVR karbantartó társasági
jogosító vizsga vagy műszerész - RVR karbantartó műszerész társasági
jogosító vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
"

83. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 73.2-73.3. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(73.)(Nukleáris képesítés neve)(Elektromechanikai karbantartó művezető)
"
73.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőművi blokkok beépített elektromechanikai
rendszerelemek karbantartási munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint
végrehajtani és végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját
ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a
munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt
döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat
betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó
munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a
munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat
betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak
megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait
koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások
szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez
szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon
megszervezni
73.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 1 év csoportvezető - SZBV hajtás szerelő
munkakörben vagy legalább 1 év csoportvezető - Reaktoron belüli mérések
munkakörben vagy legalább 4 év műszerész - SZBV hajtás szerelő
műszerész vagy legalább 4 év műszerész - reaktoron belüli mérések
műszerész munkakörben
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeret: csoportvezető - SZBV hajtás szerelő társasági
jogosító vizsga vagy csoportvezető - reaktoron belüli mérések műszerész,
vagy műszerész - SZBV hajtás szerelő műszerész vagy műszerész -
reaktoron belüli mérések műszerész társasági jogosító vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
"

84. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 74-76. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

74.Nukleáris képesítés neveRendszertechnológus - primerköri
74.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok technológiai rendszereinek a hosszú távú
biztonságos működtetéséhez szükséges a Szervezeti és Működési
Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) szerinti rendszertechnológusi
tevékenységet önállóan ellássa
74.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti,
vegyészeti ismereteket
Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket
Ismeri az alap szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek
üzemeltetésének és karbantartásának alapjait
Ismeri az atomerőmű szakterületéhez tartozó gépészeti, vegyészeti
rendszereinek felépítését, működését
Ismeri és tudja alkalmazni az atomerőmű szakterületéhez tartozó üzemviteli
rendszerét, üzemeltetési stratégiáját, az üzemeltetés folyamatát, az
üzemeltetésre vonatkozó szabályozási rendszert és az üzemviteli
dokumentációk követelményeit
Képes a szakterületéhez tartozó rendszertechnológusi feladatait önállóan
ellátni
Képes a szakterületéhez tartozó gépész rendszertechnológusi
tevékenységek meghatározására, az azokhoz szükséges feltételek
biztosítására
Képes a szakterületéhez tartozó gépész műszaki háttértevékenység
ellátásához szükséges dokumentumokat biztosítani
Képes a szakterületéhez tartozó gépész rendszer, rendszerelem szintű
átalakítások kezelésére
Képes a szakterületéhez tartozó rendszertechnológusi műszaki elemzések és
értékelések elvégzésre, beleértve a megbízhatósági információk képzését
Képes a szakterületéhez tartozó adminisztrációs tevékenységek elvégzésére
Képes a szakterületéhez tartozó rendszerelemek besorolásának (ABOS,
FBOS) végrehajtáshoz kapcsolódó tevékenységek elvégzésére
Képes a műszaki szerződések kezelésére, a rekonstrukciók, átalakítások
kezdeményezésére, a kivizsgálásokkal kapcsolatos feladatok ellátására
Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek feladatát,
felépítését, a kapcsolódó vizsgálatokat, a rendszerelemek karbantartásának
kritikus pontjait
Rendelkezik a gépészeti rendszerelemek beépítési helyeinek
helyismeretével
Ismeri és tudja alkalmazni a szakterületéhez tartozó üzemviteli
programokat, azok üzemviteli feltételeit, ismeri a berendezések tesztelési
követelményeit, a vonatkozó szabványrendszert (MSZ 27020), az
elektronikus tesztelési utasítások kezelését
Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek életrajzát, azok
dokumentációit
74.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 2 éves atomerőműves szakterületi műszaki
tevékenység
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: Primerköri gépész társasági jogosító vizsga és
Atomerőművi reaktoroperátor tanfolyami záróvizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
vizsga
74.4.A képzési program elemeiPrimerköri rendszertechnológus tematikus gyakorlati betanulás
74.5.A program elvégzését igazoló iratÖnálló munkavégzésre felhatalmazó "Rendszertechnológus - primerköri"
kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány
75.Nukleáris képesítés neveRendszertechnológus - szekunderköri
75.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok technológiai rendszereinek a hosszú távú
biztonságos működtetéséhez szükséges SZMSZ szerinti
rendszertechnológusi tevékenységet önállóan ellássa
75.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti és
vegyészeti ismereteket
Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket
Ismeri az alap szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek
üzemeltetésének és karbantartásának alapjait
Ismeri az atomerőmű szakterületéhez tartozó gépészeti, vegyészeti
rendszereinek felépítését, működését
Ismeri és tudja alkalmazni az atomerőmű szakterületéhez tartozó üzemviteli
rendszerét, üzemeltetési stratégiáját, az üzemeltetés folyamatát, az
üzemeltetésre vonatkozó szabályozási rendszert és az üzemviteli
dokumentációk követelményeit
Képes a szakterületéhez tartozó rendszertechnológusi feladatait önállóan
ellátni
Képes a szakterületéhez tartozó gépész rendszertechnológusi
tevékenységek meghatározására, az azokhoz szükséges feltételek
biztosítására
Képes a szakterületéhez tartozó gépész műszaki háttértevékenység
ellátásához szükséges dokumentumokat biztosítani
Képes a szakterületéhez tartozó gépész rendszer, rendszerelem szintű
átalakítások kezelésére
Képes a szakterületéhez tartozó rendszertechnológusi műszaki elemzések és
értékelések elvégzésre, beleértve a megbízhatósági információk képzését
Képes a szakterületéhez tartozó adminisztrációs tevékenységek elvégzésére
Képes a szakterületéhez tartozó rendszerelemek besorolásának (ABOS,
FBOS) végrehajtáshoz kapcsolódó tevékenységek elvégzésére
Képes a műszaki szerződések kezelésére, a rekonstrukciók, átalakítások
kezdeményezésére, a kivizsgálásokkal kapcsolatos feladatok ellátására
Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek feladatát,
felépítését, a kapcsolódó vizsgálatokat, a rendszerelemek karbantartásának
kritikus pontjait
Rendelkezik a gépészeti rendszerelemek beépítési helyeinek
helyismeretével
Ismeri és tudja alkalmazni a szakterületéhez tartozó üzemviteli
programokat, azok üzemviteli feltételeit, ismeri a berendezések tesztelési
követelményeit, a vonatkozó szabványrendszert (MSZ 27020),
az elektronikus tesztelési utasítások kezelését
Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek életrajzát, azok
dokumentációit
75.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 2 éves atomerőműves szakterületi műszaki
tevékenység
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeret: Gőzturbina - gépész társasági jogosító vizsga és
Atomerőművi turbinaoperátor tanfolyam tanfolyami záróvizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
vizsga
75.4.A képzési program elemeiSzekunderköri rendszertechnológus tematikus gyakorlati betanulás
75.5.A program elvégzését igazoló iratÖnálló munkavégzésre felhatalmazó "Rendszertechnológus - szekunderköri"
kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány
76.Nukleáris képesítés neveRendszertechnológus - külső üzemi
76.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok technológiai rendszereinek a hosszú távú
biztonságos működtetéséhez szükséges SZMSZ szerinti
rendszertechnológusi tevékenységet önállóan ellássa
76.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti,
vegyészeti ismereteket
Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket
Ismeri az alap szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek
üzemeltetésének és karbantartásának alapjait
Ismeri az atomerőmű szakterületéhez tartozó gépészeti, vegyészeti
rendszereinek felépítését, működését
Ismeri és tudja alkalmazni az atomerőmű szakterületéhez tartozó üzemviteli
rendszerét, üzemeltetési stratégiáját, az üzemeltetés folyamatát, az
üzemeltetésre vonatkozó szabályozási rendszert és az üzemviteli
dokumentációk követelményeit
Képes a szakterületéhez tartozó rendszertechnológusi feladatait önállóan
ellátni
Képes a szakterületéhez tartozó gépész rendszertechnológusi
tevékenységek meghatározására, az azokhoz szükséges feltételek
biztosítására
Képes a szakterületéhez tartozó gépész műszaki háttértevékenység
ellátásához szükséges dokumentumokat biztosítani
Képes a szakterületéhez tartozó gépész rendszer, rendszerelem szintű
átalakítások kezelésére
Képes a szakterületéhez tartozó rendszertechnológusi műszaki elemzések és
értékelések elvégzésre, beleértve a megbízhatósági információk képzését
Képes a szakterületéhez tartozó adminisztrációs tevékenységek elvégzésére
Képes a szakterületéhez tartozó rendszerelemek besorolásának (ABOS,
FBOS) végrehajtáshoz kapcsolódó tevékenységek elvégzésére
Képes a műszaki szerződések kezelésére, a rekonstrukciók, átalakítások
kezdeményezésére, a kivizsgálásokkal kapcsolatos feladatok ellátására
Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek feladatát,
felépítését, a kapcsolódó vizsgálatokat, a rendszerelemek karbantartásának
kritikus pontjait
Rendelkezik a gépészeti rendszerelemek beépítési helyeinek
helyismeretével
Ismeri és tudja alkalmazni a szakterületéhez tartozó üzemviteli
programokat, azok üzemviteli feltételeit, ismeri a berendezések tesztelési
követelményeit, a vonatkozó szabványrendszert (MSZ 27020), az
elektronikus tesztelési utasítások kezelését
Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek életrajzát, azok
dokumentációit
76.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 2 éves atomerőműves szakterületi műszaki
tevékenység
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: Külső üzemi gépész társasági jogosító vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
vizsga
76.4.A képzési program elemeiKülső technológiai rendszertechnológus tematikus gyakorlati betanulás
76.5.A program elvégzését igazoló iratÖnálló munkavégzésre felhatalmazó "Rendszertechnológus - külső üzemi"
kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány

85. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a 76.5. sort követően a következő 76a-76f. sorral egészül ki:

76a.Nukleáris képesítés neveRendszertechnológus - villamos
76a.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után alkalmas arra, hogy az atomerőművi blokkok
technológiai rendszereinek a hosszú távú biztonságos működtetéséhez,
illetve a műszaki háttér tevékenységekhez szükséges SZMSZ szerinti
rendszerfelelősi tevékenységet önállóan ellássa
76a.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
Ismeri a szakterületéhez tartozó Nukleáris Biztonsági Szabályzat köteteit és
útmutatóit
Ismeri a vállalati stratégia dokumentumokat
Ismeri a munkaköréhez tartozó folyamat dokumentumokat
Képes a biztonsági jelentések és az üzemeltetési szabályzatok felhasználására
Ismeri a normál üzemi és tartalék, valamint biztonsági létfontosságú és
szünetmentes villamos rendszerek, rendszerelemek általános felépítését, a
hozzájuk tartozó adatok, dokumentációk elérését
Ismeri a szakterületéhez tartozó rendszerek, rendszerelemek funkcióját és
értékelni tudja a meghibásodásukból adódó következményeket
Rendelkezik a szakterületéhez tartozó helyismerettel
Ismeri a vállalatirányítási rendszer általános felépítését, a műszaki adatok és
adatkapcsolatok struktúráját. A szakterületéhez tartozó rendszerek,
rendszerelemek tervezési és életrajzi alapadatainak és dokumentációinak
elérését
Ismeri az atomerőművi biztonsági osztályba és a földrengésvédelmi
biztonsági osztályba sorolás követelményeit és képes a szakterületéhez
tartozó rendszerek, rendszerelemek besorolására
Ismeri a biztonsági osztályoknak megfelelő tervezési követelményeket
Ismeri a tervek zsűrizésével kapcsolatos előírásokat és önállóan alkalmazni
tudja a felkészülés, illetve véleményezés során
Ismeri az üzemviteli programok felépítését, követelményeit és képes
üzemviteli program írására a szükséges egyeztetések megtételével
Képes szakértői egyeztetések kezdeményezésére, megszervezésére,
lebonyolítására
Ismeri a műszaki változások kezelési folyamatát és képes a folyamathoz
tartozó, eljárásrendben meghatározott feladatainak ellátására
Képes a szakterületéhez tartozó műszaki háttértevékenység ellátásához
szükséges elemzések, értékelések és adatszolgáltatások elvégzésére
Képes a rendszertechnikai szervezet szakmai véleményének kifejtésére, és a
szakterületi kompetencia határokon belüli, nyilatkozat tételre
Ismeri haladó szinten az alkalmazott szövegszerkesztő, táblázatkezelő,
prezentációkészítő és alapszinten az adatbázis kezelő programokat
Képes a szakterületéhez tartozó hazai és nemzetközi műszaki tapasztalatok
felhasználására
Alapvető ismeretekkel rendelkezik a valószínűségi biztonsági elemzések
módszertanáról
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat
és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési,
magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
76a.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 2 éves atomerőműves szakterületi műszaki
tevékenység
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: Elektrikus társasági jogosító vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
vizsga
76a.4.A képzési program elemeiVillamos rendszertechnológus tematikus gyakorlati betanulás
76a.5.A program elvégzését igazoló
irat
Önálló munkavégzésre felhatalmazó "Rendszertechnológus - villamos"
kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány
76b.Nukleáris képesítés neveRendszertechnológus - irányítástechnikai
76b.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok technológiai rendszereinek a hosszú távú biztonságos
működtetéséhez szükséges SZMSZ szerinti rendszerfelelősi tevékenységet
önállóan ellássa
76b.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
Ismeri a szakterületéhez tartozó Nukleáris Biztonsági Szabályzat köteteit és
útmutatóit
Ismeri a vállalati stratégia dokumentumokat
Ismeri a munkaköréhez tartozó folyamat-dokumentumokat
Képes a biztonsági jelentések és az üzemeltetési szabályzatok felhasználására
Ismeri a szakterületéhez tartozó rendszerek, rendszerelemek általános
felépítését, a hozzájuk tartozó adatok, dokumentációk elérését
Ismeri a szakterületéhez tartozó rendszerek, rendszerelemek funkcióját és
értékelni tudja a meghibásodásukból adódó következményeket
Rendelkezik a szakterületéhez tartozó helyismerettel
Ismeri a vállalatirányítási rendszer általános felépítését, a műszaki adatok és
adatkapcsolatok struktúráját. A szakterületéhez tartozó rendszerek,
rendszerelemek tervezési és életrajzi alapadatainak és dokumentációinak
elérését
Ismeri az atomerőművi biztonsági osztályba és a földrengésvédelmi
biztonsági osztályba sorolás követelményeit és képes a szakterületéhez
tartozó rendszerek, rendszerelemek besorolására
Ismeri a biztonsági osztályoknak megfelelő tervezési követelményeket
Ismeri a tervzsűrikkel kapcsolatos előírásokat és önállóan alkalmazni tudja a
tervzsűrikre való felkészülés során
Ismeri az üzemviteli programok felépítését, követelményeit és képes
üzemviteli program írására a szükséges egyeztetések megtételével
Képes szakértői egyeztetések kezdeményezésére, megszervezésére,
lebonyolítására
Ismeri a műszaki változások kezelési folyamatát és képes a folyamathoz
tartozó, eljárásrendben meghatározott feladatainak ellátására
Képes a szakterületéhez tartozó műszaki háttértevékenység ellátásához
szükséges elemzések, értékelések és adatszolgáltatások elvégzésére
Képes a műszaki szerződések kezelésére, a rekonstrukciók, átalakítások
kezdeményezésére, a kivizsgálásokkal kapcsolatos feladatok ellátására
Képes a rendszertechnikai feladatokat ellátó szervezeti egység szakmai
véleményének kifejtésére, és a szakterületi kompetencia határokon belüli,
nyilatkozat tételre
Ismeri haladó szinten az alkalmazott szövegszerkesztő, táblázatkezelő,
prezentációkészítő és alapszinten az adatbázis kezelő programokat
Képes a szakterületéhez tartozó hazai és nemzetközi műszaki tapasztalatok
felhasználására
Alapvető ismeretekkel rendelkezik a valószínűségi biztonsági elemzések
módszertanáról
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza és betartja a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat
és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési,
magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
76b.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 2 éves atomerőműves szakterületi műszaki
tevékenység
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: Irányítástechnikai műszakos műszerész társasági
jogosító vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
vizsga
76b.4.A képzési program elemeiIrányítástechnikai rendszertechnológus tematikus gyakorlati betanulás
76b.5.A program elvégzését igazoló
irat
Önálló munkavégzésre felhatalmazó "Rendszertechnológus -
irányítástechnikai" kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány
76c.Nukleáris képesítés neveKarbantartás Hatékonyság Monitorozó koordinátor
76c.1.A képzési program céljaA képzés célja hogy a képzésben résztvevő képes legyen az atomerőmű
biztonsági rendszereinek és rendszerelemeinek folyamatos teljesítmény
monitorozására, az eredmények értékelésére, és azok karbantartásba történő
vissza-csatolására. Képes legyen a Karbantartás Hatékonyság Monitorozó
(a továbbiakban: KHM) ciklikus jelentések elkészítésére
76c.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
Ismeri a szakterületéhez tartozó Nukleáris Biztonsági Szabályzat köteteit és
útmutatóit
Ismeri a vállalati stratégia dokumentumokat
Ismeri a munkaköréhez tartozó folyamat-dokumentumokat
Képes a biztonsági jelentések és az üzemeltetési szabályzatok felhasználására
Ismeri a monitorozás terjedelmébe tartozó rendszerek, rendszerelemek
általános felépítését, a hozzájuk tartozó adatok, dokumentációk elérését
Ismeri az atomerőművi biztonsági osztályba és a földrengésvédelmi
biztonsági osztályba sorolás követelményeit
Képes a rendszertechnikai feladatokat ellátó szervezeti egység szakmai
véleményének kifejtésére, és a szakterületi kompetencia határokon belüli,
nyilatkozat tételre
Képes a szakterületéhez tartozó hazai és nemzetközi műszaki tapasztalatok
felhasználására
Képes a hatósági beadványok kezelésére, készítésére
Ismeri a KHM terjedelem meghatározásának módszerét és képes a
rendszerek, rendszerelemek monitorozási terjedelmének meghatározására,
felülvizsgálatára
Alapvető ismeretekkel rendelkezik a valószínűségi biztonsági elemzések
módszertanáról. Részletesen ismeri a KHM specifikus valószínűségi biztonsági
elemzéseket, amelyeket képes felhasználni a valószínűségi adatok
képzésénél
Ismeri az MSZ 27020 szabványcsoport szerinti berendezés teljesítmény
monitorozás módszertanát, valamint képes a szabvány gyakorlati
alkalmazására
Ismeri a monitorozás terjedelmébe tartozó rendszerek, rendszerelemek
funkcióját és képes a determinisztikus, megbízhatósági és üzemképtelenségi
mutatók képzésére, kiértékelésére
Képes a KHM rendszeres jelentések elkészítésére, dokumentumok
szerkesztésére, kezelésére
Ismeri a vállalatirányítási rendszer általános felépítését, a műszaki adatok és
adatkapcsolatok struktúráját
Rendelkezik atomerőművi általános helyismerettel
Képes a műszaki szerződések kezelésére, a kivizsgálásokkal kapcsolatos
feladatok ellátására
Ismeri haladó szinten az alkalmazott szövegszerkesztő, táblázatkezelő,
prezentáció készítő és alapszinten az adatbázis kezelő programokat
A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi
biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat
és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési,
magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
76c.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves gyakorlat az alábbi munkakörök
valamelyikében:
Rendszertechnológus - primerköri
Rendszertechnológus - szekunderköri
Rendszertechnológus - külső üzemi
Rendszertechnológus - villamos
Rendszertechnológus - irányítástechnikai
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: Nem szükséges
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
76c.4.A képzési program elemeiKarbantartás Hatékonyság Monitorozó koordinátor képzés és vizsga
Karbantartás Hatékonyság Monitorozó koordinátor - tematikus gyakorlati
betanulás
76c.5.A program elvégzését igazoló
irat
Önálló munkavégzésre felhatalmazó "Karbantartás Hatékonyság Monitorozó
koordinátor" kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány
76d.Nukleáris képesítés neveBerendezés felelős - építész (szakterületenként meghatározott)
76d.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített építészeti
rendszerelemeinek karbantartási műszaki háttértevékenységeit önállóan
ellássa
76d.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza és betartja a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat
és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési,
magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti, villamos,
irányítástechnikai, vegyészeti ismereteket
Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket
Ismeri az alap gépészeti rendszerelemei üzemeltetésének és
karbantartásának alapjait
Ismeri az atomerőmű gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti
rendszereinek felépítését, működését
Ismeri és tudja alkalmazni az atomerőmű karbantartási rendszerét,
karbantartási stratégiáját, a karbantartás folyamatát, a karbantartásra
vonatkozó szabályozási rendszert és a karbantartás dokumentálási
követelményeit
Képes a szakterületéhez tartozó berendezés felelősi feladatait önállóan ellátni
Képes a szakterületéhez tartozó építészeti karbantartási tevékenységek
meghatározására, az azokhoz szükséges feltételek biztosítására
Képes a szakterületéhez tartozó építészeti karbantartáshoz szükséges
dokumentumokat biztosítani
Képes a szakterületéhez tartozó építészeti rendszerelem szintű átalakítások
kezelésére
Képes a szakterületéhez tartozó karbantartási elemzések és értékelések
elvégzésére
Képes a szakterületéhez tartozó adminisztrációs tevékenységek elvégzésére
Képes a szakterületéhez tartozó karbantartás végrehajtáshoz kapcsolódó
tevékenységek elvégzésére
Képes a műszaki szerződések kezelésére, a rekonstrukciók, átalakítások
kezdeményezésére, a kivizsgálásokkal kapcsolatos feladatok ellátására
Ismeri a szakterületéhez tartozó építészeti rendszerelemek feladatát,
felépítését, karbantartásának lépéseit, a kapcsolódó vizsgálatokat, a
rendszerelemek karbantartásának kritikus pontjait, valamint a hibaelhárítás
módjait
Ismeri a szakterületéhez tartozó építészeti rendszerelemek technológiában
betöltött szerepét, az építészetei rendszerelemekre vonatkozó nukleáris
biztonsági, üzemeltetés biztonsági előírásokat, korlátozásokat
Ismeri a szakterületéhez tartozó építészeti rendszerelemek karbantartás
hatékonyság monitorozásával kapcsolatos tevékenységet, a KHM-mel
összefüggő adatszolgáltatási és adat felhasználási feladatokat
Rendelkezik az építészeti rendszerelemek beépítési helyeinek
helyismeretével
Ismeri és tudja alkalmazni a szakterületéhez tartozó hibafeltárási és elhárítási
módokat, azok üzemviteli feltételeit
Ismeri a szakterületéhez tartozó építészeti rendszerelemek karbantartó
eszközeit, mérőeszközeit, emelő berendezéseit
Ismeri a szakterületéhez tartozó építészeti rendszerelemek karbantartási
utasításait, és a rendszerelemek életrajzát, azok dokumentációit
76d.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: érettségi/OKJ építészet szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák, vagy felsőfokú/műszaki képzési terület
építészeti képzési ág, vagy épületgépészeti képzési ág kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
76d.4.A képzési program elemeiAtomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Berendezés felelős képzés és vizsga
Berendezés felelős - építész tematikus gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
76d.5.A program elvégzését igazoló
irat
Önálló munkavégzésre felhatalmazó "Berendezés felelős - építész" kiemelt
társasági jogosító vizsgabizonyítvány
76e.Nukleáris képesítés neveBerendezés felelős - gépész (szakterületenként meghatározott)
76e.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített gépész
rendszerelemek karbantartási műszaki háttértevékenységeit önállóan ellássa
76e.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat
és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési,
magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti, villamos,
irányítástechnikai, vegyészeti ismereteket
Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket
Ismeri az alap gépészeti rendszerelemek (üzemeltetésének és
karbantartásának alapjait
Ismeri az atomerőmű gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti
rendszereinek felépítését, működését
Ismeri és tudja alkalmazni az atomerőmű karbantartási rendszerét,
karbantartási stratégiáját, a karbantartás folyamatát, a karbantartásra
vonatkozó szabályozási rendszert és a karbantartás dokumentálási
követelményeit
Képes a szakterületéhez tartozó berendezés felelősi feladatait önállóan ellátni
Képes a szakterületéhez tartozó gépész karbantartási tevékenységek
meghatározására, az azokhoz szükséges feltételek biztosítására
Képes a szakterületéhez tartozó gépész karbantartáshoz szükséges
dokumentumokat biztosítani
Képes a szakterületéhez tartozó gépész rendszerelem szintű átalakítások
kezelésére
Képes a szakterületéhez tartozó karbantartási elemzések és értékelések
elvégzésére
Képes a szakterületéhez tartozó adminisztrációs tevékenységek elvégzésére
Képes a szakterületéhez tartozó karbantartás végrehajtáshoz kapcsolódó
tevékenységek elvégzésére
Képes a műszaki szerződések kezelésére, a rekonstrukciók, átalakítások
kezdeményezésére, a kivizsgálásokkal kapcsolatos feladatok ellátására
Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek feladatát,
felépítését, karbantartásának lépéseit, a kapcsolódó vizsgálatokat, a
rendszerelemek karbantartásának kritikus pontjait, valamint a hibaelhárítás
módjait
Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek technológiában
betöltött szerepét, a gépészetei rendszerelemekre vonatkozó nukleáris
biztonsági, üzemeltetés biztonsági előírásokat, korlátozásokat
Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek karbantartás
hatékonyság monitorozásával kapcsolatos tevékenységet, a KHM-mel
összefüggő adatszolgáltatási és adat felhasználási feladatokat
Rendelkezik a gépészeti rendszerelemek beépítési helyeinek helyismeretével
Ismeri és tudja alkalmazni a szakterületéhez tartozó hibafeltárási és elhárítási
módokat, azok üzemviteli feltételeit
Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek karbantartó
eszközeit, mérőeszközeit, emelő berendezéseit
Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek karbantartási
utasításait, és a rendszerelemek életrajzát, azok dokumentációit
76e.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeret: érettségi/OKJ gépészet szakmacsoport vagy
közlekedés szakmacsoport vagy vegyipar szakmacsoport kompetenciái vagy
felsőfokú műszaki képzési terület kompetenciái
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
76e.4.A képzési program elemeiAtomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Berendezés felelős képzés és vizsga
Berendezés felelős - gépész tematikus gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
76e.5.A program elvégzését igazoló
irat
Önálló munkavégzésre felhatalmazó "Berendezés felelős - gépész" kiemelt
társasági jogosító vizsga bizonyítvány
76f.Nukleáris képesítés neveBerendezés felelős - villamos (szakterületenként meghatározott)
76f.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített villamos
rendszerelemek karbantartási műszaki háttértevékenységeit önállóan ellássa
76f.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat
és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési,
magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti, villamos,
irányítástechnikai, vegyészeti ismereteket
Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket
Ismeri az alap gépészeti rendszerelemek üzemeltetésének és
karbantartásának alapjait
Ismeri az atomerőmű gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti
rendszereinek felépítését, működését
Ismeri és tudja alkalmazni az atomerőmű karbantartási rendszerét,
karbantartási stratégiáját, a karbantartás folyamatát, a karbantartásra
vonatkozó szabályozási rendszert és a karbantartás dokumentálási
követelményeit
Képes a szakterületéhez tartozó berendezés felelősi feladatait önállóan ellátni
Képes a szakterületéhez tartozó karbantartási tevékenységek
meghatározására, az azokhoz szükséges feltételek biztosítására
Képes a szakterületéhez tartozó villamos karbantartáshoz szükséges
dokumentumokat biztosítani
Képes a szakterületéhez tartozó villamos rendszerelem szintű átalakítások
kezelésére
Képes a szakterületéhez tartozó karbantartási elemzések és értékelések
elvégzésre
Képes a szakterületéhez tartozó adminisztrációs tevékenységek elvégzésére
Képes a szakterületéhez tartozó villamos karbantartás végrehajtáshoz
kapcsolódó tevékenységek elvégzésére
Képes a műszaki szerződések kezelésére, a rekonstrukciók, átalakítások
kezdeményezésére, a kivizsgálásokkal kapcsolatos feladatok ellátására
Ismeri a szakterületéhez tartozó villamos rendszerelemek feladatát,
felépítését, karbantartásának lépéseit, a kapcsolódó vizsgálatokat, a
rendszerelemek karbantartásának kritikus pontjait, valamint a hibaelhárítás
módjait
Ismeri a szakterületéhez tartozó villamos rendszerelemek technológiában
betöltött szerepét, az villamos rendszerelemekre vonatkozó nukleáris
biztonsági, üzemeltetés biztonsági előírásokat, korlátozásokat
Ismeri a szakterületéhez tartozó villamos rendszerelemek KHM-mel
kapcsolatos tevékenységet, a KHM-mel összefüggő adatszolgáltatási és adat
felhasználási feladatokat
Rendelkezik a villamos rendszerelemek beépítési helyeinek helyismeretével
Ismeri és tudja alkalmazni a szakterületéhez tartozó hibafeltárási és elhárítási
módokat, azok üzemviteli feltételeit
Ismeri a szakterületéhez tartozó villamos rendszerelemek karbantartó
eszközeit, mérőeszközeit, emelő berendezéseit
Ismeri a szakterületéhez tartozó villamos rendszerelemek karbantartási
utasításait, és a rendszerelemek életrajzát, azok dokumentációit
76f.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeret: érettségi és elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport vagy gépész szakmacsoport vagy informatika szakmacsoport
vagy közlekedés szakmacsoport vagy vegyipar szakmacsoport kompetenciái
vagy felsőfokú vagy műszaki képzési terület informatikai képzési ág vagy
villamos- és energetikai mérnöki képzési ág vagy gépész képzési ág
kompetenciái
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
76f.4.A képzési program elemeiAtomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Berendezés felelős képzés és vizsga
Berendezés felelős - villamos tematikus gyakorlati betanulás, képzés és
vizsga
76f.5.A program elvégzését igazoló
irat
Önálló munkavégzésre felhatalmazó "Berendezés felelős - villamos" kiemelt
társasági jogosító vizsga bizonyítvány

86. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 77-80. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

77.Nukleáris képesítés neveBerendezés felelős - irányítástechnika (szakterületenként
meghatározott)
77.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített
irányítástechnikai rendszerelemek karbantartási műszaki
háttértevékenységeit önállóan ellássa
77.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza és betartja
a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti,
villamos, irányítástechnikai, vegyészeti ismereteket
Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket
Ismeri az alap gépészeti rendszerelemek üzemeltetésének és
karbantartásának alapjait
Ismeri az atomerőmű gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti
rendszereinek felépítését, működését
Ismeri és tudja alkalmazni az atomerőmű karbantartási rendszerét,
karbantartási stratégiáját, a karbantartás folyamatát, a karbantartásra
vonatkozó szabályozási rendszert és a karbantartás dokumentálási
követelményeit
Képes a szakterületéhez tartozó berendezés felelősi feladatait önállóan
ellátni
Képes a szakterületéhez tartozó karbantartási tevékenységek
meghatározására, az azokhoz szükséges feltételek biztosítására
Képes a szakterületéhez tartozó irányítástechnikai karbantartáshoz
szükséges dokumentumokat biztosítani
Képes a szakterületéhez tartozó irányítástechnikai rendszerelem szintű
átalakítások kezelésére
Képes a szakterületéhez tartozó karbantartási elemzések és értékelések
elvégzésére
Képes a szakterületéhez tartozó adminisztrációs tevékenységek elvégzésére
Képes a szakterületéhez tartozó irányítástechnikai karbantartás
végrehajtáshoz kapcsolódó tevékenységek elvégzésére
Képes a műszaki szerződések kezelésére, a rekonstrukciók, átalakítások
kezdeményezésére, a kivizsgálásokkal kapcsolatos feladatok ellátására
Ismeri a szakterületéhez tartozó irányítástechnikai rendszerelemek feladatát,
felépítését, karbantartásának lépéseit, a kapcsolódó vizsgálatokat, a
rendszerelemek karbantartásának kritikus pontjait, valamint a hibaelhárítás
módjait
Ismeri a szakterületéhez tartozó irányítástechnikai rendszerelemek
technológiában betöltött szerepét, az irányítástechnikai rendszerelemekre
vonatkozó nukleáris biztonsági, üzemeltetés biztonsági előírásokat,
korlátozásokat
Ismeri a szakterületéhez tartozó irányítástechnikai rendszerelemek KHM-mel
kapcsolatos tevékenységet, a KHM-mel összefüggő adatszolgáltatási és adat
felhasználási feladatokat
Rendelkezik a villamos rendszerelemek beépítési helyeinek helyismeretével
Ismeri és tudja alkalmazni a szakterületéhez tartozó hibafeltárási és elhárítási
módokat, azok üzemviteli feltételeit
Ismeri a szakterületéhez tartozó irányítástechnikai rendszerelemek
karbantartó eszközeit, mérőeszközeit, emelő berendezéseit
Ismeri a szakterületéhez tartozó irányítástechnikai rendszerelemek
karbantartási utasításait, és a rendszerelemek életrajzát, azok
dokumentációit
77.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. Szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: érettségi és elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport vagy gépész szakmacsoport vagy informatika
szakmacsoport vagy közlekedés szakmacsoport vagy vegyipar
szakmacsoport kompetenciái vagy felsőfokú vagy műszaki képzési terület
informatikai képzési ág vagy villamos- és energetikai mérnöki képzési ág
vagy gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnök képzési ág kompetenciái
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
77.4.A képzési program elemeiAtomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Alkalmazott atomerőművi irányítástechnika képzés és vizsga
Berendezés felelős képzés és vizsga
Berendezés felelős - irányítástechnika tematikus gyakorlati betanulás
képzés és vizsga
77.5.A program elvégzését igazoló iratÖnálló munkavégzésre felhatalmazó "Berendezés felelős - irányítástechnika"
kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány
78.Nukleáris képesítés neveBerendezés felelős - épületgépész (szakterületenként meghatározott)
78.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített épületgépész
rendszerelemek karbantartási műszaki háttértevékenységeit önállóan
ellássa
78.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza és betartja
a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti,
villamos, irányítástechnikai, vegyészeti ismereteket
Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket
Ismeri az alap gépészeti rendszerelemek üzemeltetésének és
karbantartásának alapjait
Ismeri az atomerőmű gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti
rendszereinek felépítését, működését
Ismeri és tudja alkalmazni az atomerőmű karbantartási rendszerét,
karbantartási stratégiáját, a karbantartás folyamatát, a karbantartásra
vonatkozó szabályozási rendszert és a karbantartás dokumentálási
követelményeit
Képes a szakterületéhez tartozó berendezés felelősi feladatait önállóan
ellátni
Képes a szakterületéhez tartozó épületgépész karbantartási tevékenységek
meghatározására, az azokhoz szükséges feltételek biztosítására
Képes a szakterületéhez tartozó épületgépész karbantartáshoz szükséges
dokumentumokat biztosítani
Képes a szakterületéhez tartozó épületgépész rendszerelem szintű
átalakítások kezelésére
Képes a szakterületéhez tartozó karbantartási elemzések és értékelések
elvégzésre
Képes a szakterületéhez tartozó adminisztrációs tevékenységek elvégzésére
Képes a szakterületéhez tartozó karbantartás végrehajtáshoz kapcsolódó
tevékenységek elvégzésére
Képes a műszaki szerződések kezelésére, a rekonstrukciók, átalakítások
kezdeményezésére, a kivizsgálásokkal kapcsolatos feladatok ellátására
Ismeri a szakterületéhez tartozó épületgépész rendszerelemek feladatát,
felépítését, karbantartásának lépéseit, a kapcsolódó vizsgálatokat, a
rendszerelemek karbantartásának kritikus pontjait, valamint a hibaelhárítás
módjait
Ismeri a szakterületéhez tartozó épületgépészeti rendszerelemek
technológiában betöltött szerepét, az épületgépészeti rendszerelemekre
vonatkozó nukleáris biztonsági, üzemeltetés biztonsági előírásokat,
korlátozásokat
Ismeri a szakterületéhez tartozó épületgépészeti rendszerelemek KHM-mel
kapcsolatos tevékenységet, a KHM-mel összefüggő adatszolgáltatási és adat
felhasználási feladatokat
Rendelkezik az épületgépész rendszerelemek beépítési helyeinek
helyismeretével
Ismeri és tudja alkalmazni a szakterületéhez tartozó hibafeltárási és elhárítási
módokat, azok üzemviteli feltételeit
Ismeri a szakterületéhez tartozó épületgépész rendszerelemek karbantartó
eszközeit, mérőeszközeit, emelő berendezéseit
Ismeri a szakterületéhez tartozó épületgépész rendszerelemek karbantartási
utasításait, és a rendszerelemek életrajzát, azok dokumentációit
78.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: érettségi és OKJ építészet szakmacsoport vagy
gépész szakmacsoport kompetenciái vagy felsőfokú vagy műszaki képzési
területépítészeti vagy épületgépészeti képzési ág kompetenciái
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
78.4.A képzési program elemeiAtomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Berendezés felelős képzés és vizsga
Berendezés felelős - épületgépész tematikus gyakorlati betanulás, képzés és
vizsga
78.5.A program elvégzését igazoló iratÖnálló munkavégzésre felhatalmazó "Berendezés felelős - épületgépész"
kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány
79.Nukleáris képesítés neveFelügyelet alatti műszerész - RVR karbantartó
79.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok reaktorvédelmi rendszereinek és rendszerelemeinek,
készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását felügyelet alatt
ellássa. Képes az RVR rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák,
programok felügyelet alatti végrehajtására, rendellenességek,
meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek
elhárítására
79.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes atomerőművi blokkok reaktorvédelmi rendszereinek és
rendszerelemeinek, készülékeinek működését szemrevételezéssel és kézi
műszerrel ellenőrizni, valamint dokumentáció és kézi műszer segítségével
hibafeltárást végezni
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes atomerőművi blokkok reaktorvédelmi rendszereinek és
rendszerelemeinek, készülékeinek helyszíni hibajavítását elvégezni
Képes a védelmi és reteszköröket bénítani vagy élesíteni a dokumentációk
alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Felügyelet alatt végre tudja hajtani az RVR rendszerek, és rendszerelemek,
ciklikus próbák, programok komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és
előírások szerint
79.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeret: OKJ elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
79.4.A képzési program elemeiAlapozó műszerész - RVR karbantartó rendszer ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Reaktorvédelmi rendszer karbantartása képzés és vizsga
Reaktorvédelmi rendszer inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti Műszerész - RVR karbantartó gyakorlati betanulásképzés és
vizsga
79.5.A program elvégzését igazoló iratFelügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
RVR karbantartó" tanúsítvány
80.Nukleáris képesítés neveMűszerész - RVR karbantartó
80.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok reaktorvédelmi rendszereinek és rendszerelemeinek,
készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását ellássa. Képes az RVR
rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák, programok végrehajtására,
rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére,
üzemzavari helyzetek elhárítására
80.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai
és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására és betartására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására és betartására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes atomerőművi blokkok reaktorvédelmi rendszereinek és
rendszerelemeinek, készülékeinek működését szemrevételezéssel és kézi
műszerrel ellenőrizni, valamint dokumentáció és kézi műszer segítségével
hibafeltárást végezni
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes atomerőművi blokkok reaktorvédelmi rendszereinek és
rendszerelemeinek, készülékeinek helyszíni hibajavítását elvégezni
Képes a védelmi és reteszköröket bénítani és élesíteni a dokumentációk
alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Végre tudja hajtani az RVR rendszerek, és rendszerelemek, ciklikus próbák,
programok komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint
80.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább két blokk átrakásán felügyelet alatti műszerész
- RVR karbantartó munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: felügyelet alatti műszerész - RVR karbantartói
kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
RVR karbantartó" tanúsítvány
80.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - irányítástechnika képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Műszerész - RVR karbantartó tematikus gyakorlati betanító képzés és vizsga
80.5.A program elvégzését igazoló iratÖnálló munkavégzésre felhatalmazó "Műszerész - RVR karbantartó"
társasági jogosító vizsga bizonyítvány

87. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a 80.5. sort követően a következő 80a. sorral egészül ki:

80a.Nukleáris képesítés neveFelügyelet alatti műszerész - SZBVR rendszerfelelős, műszerész
80a.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok szabályzó-biztonságvédelmi rendszereinek és
rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását
felügyelet alatt ellássa. Képes az SZBVR rendszerek, és rendszerelemek
ciklikus próbák, programok felügyelet alatti végrehajtására,
rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére,
üzemzavari helyzetek elhárítására
80a.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására és betartására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes atomerőművi blokkok szabályzó-biztonságvédelmi rendszereinek és
rendszerelemeinek, készülékeinek működését szemrevételezéssel és kézi
műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer
segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes atomerőművi blokkok szabályozó, vezérlő rendszerelemek,
rendszerek, biztonságvédelmi rendszerek helyszíni hibajavítását elvégezni
Képes a védelmi és reteszköröket bénítani vagy élesíteni a dokumentációk
alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes az SZBVR rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák, programok
felügyelet alatti végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások
feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására
80a.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
80a.4.A képzési program elemeiAlapozó műszerész - SZBVR rendszerfelelős, műszerész rendszer ismeretek
képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
SZBVR karbantartása képzés és vizsga
SZBVR inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti Műszerész - SZBVR rendszerfelelős, műszerész gyakorlati
betanulás, képzés és vizsga
80a.5.A program elvégzését igazoló
irat
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
SZBVR rendszerfelelős, műszerész" tanúsítvány

88. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 81. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

81.Nukleáris képesítés neveMűszerész - SZBVR rendszerfelelős, műszerész
81.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok szabályzó-biztonságvédelmi rendszereinek és
rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását
ellássa. Képes az SZBVR rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák,
programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására,
megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására
81.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására és betartására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni vagy átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes a szabályozó, vezérlő rendszerelemek, rendszerek, biztonságvédelmi
rendszerek műszaki paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel
ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes a szabályozó, vezérlő rendszerelemek, rendszerek, biztonságvédelmi
rendszerek helyszíni hibajavítását elvégezni
Képes a védelmi és reteszköröket bénítani vagy élesíteni a dokumentációk
alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes az SZBVR rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák, programok
végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására,
megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására
81.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább két blokk átrakásán felügyelet alatti műszerész
- SZBVR rendszerfelelős, műszerész munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: felügyelet alatti műszerész - SZBVR
rendszerfelelős, műszerész kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
81.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - irányítástechnika képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Műszerész - SZBVR rendszerfelelős, műszerész tematikus gyakorlati betanító
képzés és vizsga
81.5.A program elvégzését igazoló iratÖnálló munkavégzésre felhatalmazó "Műszerész - SZBVR rendszerfelelős,
műszerész" társasági jogosító vizsga bizonyítvány

89. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a 81.5. sort követően a következő 81a-81a.5. sorral egészül ki:

81a.Nukleáris képesítés neveFelügyelet alatti műszerész - védelmes műszerész
81a.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok védelmi rendszereinek és rendszerelemeinek,
készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását felügyelet alatt
ellássa. Képes a védelmi rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák,
programok felügyelet alatti végrehajtására, rendellenességek,
meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek
elhárítására
81a.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes atomerőművi blokkok védelmi rendszereinek és rendszerelemeinek,
készülékeinek működését szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni,
hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes atomerőművi blokkok védelmi rendszereinek és rendszerelemeinek,
készülékeinek helyszíni hibajavítását elvégezni
Képes a védelmi és reteszköröket bénítani és élesíteni a dokumentációk
alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes a védelmi rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák, programok
felügyelet alatti végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások
feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására
81a.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
81a.4.A képzési program elemeiAlapozó műszerész - Védelmes műszerész rendszer ismeretek képzés és
vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok
Szekunder védelmek karbantartása képzés és vizsga
Szekunder védelmek inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti Műszerész - Védelmes műszerész gyakorlati betanulás,
képzés és vizsga
81a.5.A program elvégzését igazoló
irat
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
Védelmes műszerész" tanúsítvány

90. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 82-84. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

82.Nukleáris képesítés neveMűszerész - védelmes műszerész
82.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok védelmi rendszereinek és rendszerelemeinek,
készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását ellássa. Képes a
védelmi rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák, programok
végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására,
megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására
82.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
Képes átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes a szabályozó, vezérlő rendszerelemek, rendszerek, biztonságvédelmi
rendszerek műszaki paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel
ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes a technológiai mérőkörök, távműködtető körök és lehívó rendszerek
működését és műszaki paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel
ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes atomerőművi blokkok védelmi rendszereinek és rendszerelemeinek,
készülékeinek működését szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni,
hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes a szabályozó, vezérlő berendezések, rendszerek, biztonságvédelmi
rendszerek helyszíni hibajavítását elvégezni
Képes a technológiai mérőkörök, távműködtető körök és lehívó rendszerek
helyszíni hibajavítását elvégezni
Képes atomerőművi blokkok védelmi rendszereinek és berendezéseinek,
készülékeinek helyszíni hibajavítását elvégezni
Képes a védelmi és reteszköröket bénítani és élesíteni a dokumentációk
alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes a védelmi rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák, programok
végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására,
megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására
82.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább két blokk átrakásán felügyelet alatti műszerész
- védelmes műszerész munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: felügyelet alatti műszerész - védelmes
műszerész kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
82.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - irányítástechnika képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Műszerész - védelmes műszerész tematikus gyakorlati betanító képzés és
vizsga
82.5.A program elvégzését igazoló iratÖnálló munkavégzésre felhatalmazó "Műszerész - védelmes műszerész"
társasági jogosító vizsga bizonyítvány
83.Nukleáris képesítés neveFelügyelet alatti műszerész - reaktoron belüli mérések műszerész
83.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok reaktoron belüli mérések rendszereinek és
rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását
felügyelet alatt ellássa. Képes a reaktoron belüli mérési rendszerek, és
rendszerelemek ciklikus próbák, programok felügyelet alatti végrehajtására,
rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére,
üzemzavari helyzetek elhárítására
83.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására.
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes a reaktoron belüli mérési rendszerek és rendszerelemek műszaki
paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást
végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes a reaktoron belüli mérési rendszerek és rendszerelemek helyszíni
hibajavítását elvégezni
Képes a reaktoron belüli mérési rendszerek, rendszer elemek beállításait,
kezelését, javítását végrehajtani a dokumentációk alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes a reaktoron belüli mérési rendszerek, és rendszerelemek ciklikus
próbák, programok felügyelet alatti végrehajtására, rendellenességek,
meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek
elhárítására
83.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeret: OKJ elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
83.4.A képzési program elemeiAlapozó műszerész - reaktoron belüli mérések műszerész szerkezeti
ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Felső blokki lengőkábelek és reaktor belső mérések karbantartása képzés és
vizsga
Felső blokki lengőkábelek és reaktor belső mérések inaktív karbantartási
gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti Műszerész - reaktoron belüli mérések műszerész
munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
83.5.A program elvégzését igazoló iratFelügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
reaktoron belüli mérések műszerész" tanúsítvány
84.Nukleáris képesítés neveMűszerész - reaktoron belüli mérések műszerész
84.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok reaktoron belüli mérések rendszereinek és
rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását
ellássa. Képes a reaktoron belüli mérési rendszerek, és rendszerelemek
ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek,
meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek
elhárítására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes a reaktoron belüli mérési rendszerek és rendszerelemek műszaki
paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást
végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes a reaktoron belüli mérési rendszerek és rendszerelemek helyszíni
hibajavítását elvégezni
Képes a reaktoron belüli mérési rendszerek, rendszer elemek beállításait,
kezelését, javítását végrehajtani a dokumentációk alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes a reaktoron belüli mérési rendszerek, és rendszerelemek ciklikus
próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások
feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására
84.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, és munkahelyi
biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes a reaktoron belüli mérési rendszerek és rendszerelemek műszaki
paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást
végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes a reaktoron belüli mérési rendszerek és rendszerelemek helyszíni
hibajavítását elvégezni
Képes a reaktoron belüli mérési rendszerek, rendszer elemek beállításait,
kezelését, javítását végrehajtani a dokumentációk alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
84.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább két blokk átrakásán felügyelet alatti műszerész
- reaktoron belüli mérések műszerész munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: felügyelet alatti műszerész - reaktoron belüli
mérések műszerész kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
84.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - irányítástechnika képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Műszerész - reaktoron belüli mérések műszerész tematikus gyakorlati
betanító képzés és vizsga
84.5.A program elvégzését igazoló iratÖnálló munkavégzésre felhatalmazó "Műszerész - reaktoron belüli mérések
műszerész" társasági jogosító vizsga bizonyítvány

91. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a 84.5. sort követően a következő 84a-84a.5. sorral egészül ki:

84a.Nukleáris képesítés neveFelügyelet alatti műszerész - SZBV hajtás szerelő
84a.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok SZBV hajtások rendszereinek és rendszerelemeinek,
készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását felügyelet alatt
ellássa. Képes az SZBV hajtás rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák,
programok felügyelet alatti végrehajtására, rendellenességek,
meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek
elhárítására
84a.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni az SZBV hajtás hibás alkatrészeit
Képes az SZBV hajtás rendszerek és rendszerelemek műszaki paramétereit
szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni
dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes az SZBV hajtás rendszerek és rendszerelemek helyszíni hibajavítását
elvégezni
Képes a védelmi és reteszköröket bénítani és élesíteni a dokumentációk
alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes az SZBV hajtás rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák,
programok felügyelet alatti végrehajtására, rendellenességek,
meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek
elhárítására
84a.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ elektrotechnika-elektronika, vagy gépészet
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
84a.4.A képzési program elemeiAlapozó műszerész - SZBV hajtás szerelő szerkezeti ismeretek képzés és
vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
SZBV hajtások és LD-1 helyzetjelzők karbantartása képzés és vizsga
SZBV hajtások és LD-1 helyzetjelzők inaktív karbantartási gyakorlata képzés
és vizsga
Felügyelet alatti Műszerész - SZBV hajtás szerelő munkahelyi gyakorlati
betanulás, képzés és vizsga
84a.5.A program elvégzését igazoló
irat
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
SZBV hajtás szerelő" tanúsítvány

92. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

85.Nukleáris képesítés neveMűszerész - SZBV hajtás szerelő
85.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok SZBV hajtások rendszereinek és rendszerelemeinek,
készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását ellássa. Képes az
SZBV hajtás rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák, programok
végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására,
megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására
85.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására.
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni az SZBV hajtás hibás alkatrészeit
Képes az SZBV hajtás rendszerek és rendszerelemek műszaki paramétereit
szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni
dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes az SZBV hajtás rendszerek és rendszerelemek helyszíni hibajavítását
elvégezni
Képes a védelmi és reteszköröket bénítani és élesíteni a dokumentációk
alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes az SZBV hajtás rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák,
programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására,
megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására
85.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokki átrakás felügyelet alatti műszerész -
SZBV hajtás szerelő munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: felügyelet alatti műszerész - SZBV hajtás
szerelő kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
85.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - irányítástechnika képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Műszerész - SZBV hajtás szerelő tematikus gyakorlati betanító képzés és
vizsga
85.5.A program elvégzését igazoló iratÖnálló munkavégzésre felhatalmazó "Műszerész - SZBV hajtás szerelő"
társasági jogosító vizsga bizonyítvány

93. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 85a-85r.5. sorral egészül ki:

85a.Nukleáris képesítés neveFelügyelet alatti műszerész - Szabályozástechnikai műszerész
85a.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok szabályozó-köreinek, szabályozó rendszereinek és
rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását
felügyelet alatt ellássa. Képes a szabályozókörök, szabályozó rendszerek és
rendszerelemek ciklikus próbák, programok felügyelet alatti végrehajtására,
rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére,
üzemzavari helyzetek elhárítására
85a.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes atomerőművi blokkok szabályozóköreinek, szabályozó rendszereinek
és rendszerelemeinek, készülékeinek működését szemrevételezéssel és kézi
műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer
segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes atomerőművi blokkok szabályozóköreinek, szabályozó rendszereinek
és rendszerelemeinek, készülékeinek helyszíni hibajavítását elvégezni
Képes a védelmi és reteszköröket bénítani és élesíteni a dokumentációk
alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes a szabályozókörök, szabályozó rendszerek és rendszerelemek ciklikus
próbák, programok felügyelet alatti végrehajtására, rendellenességek,
meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek
elhárítására
85a.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
85a.4.A képzési program elemeiAlapozó műszerész - Szabályozástechnikai műszerész rendszer ismeretek
képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Szabályozókörök, szabályozó rendszerek karbantartása képzés és vizsga
Szabályozókörök, szabályozó rendszerek inaktív karbantartási gyakorlata
képzés és vizsga
Felügyelet alatti Műszerész - Szabályozástechnikai műszerész gyakorlati
betanulás, képzés és vizsga
85a.5.A program elvégzését igazoló
irat
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
Szabályozástechnikai műszerész" tanúsítvány
85b.Nukleáris képesítés neveMűszerész - Szabályozástechnikai műszerész
85b.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok szabályozóköreinek, szabályozó rendszereinek és
rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását
ellássa. Képes a szabályozókörök, szabályozó rendszerek és rendszerelemek
ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek,
meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek
elhárítására. Alkalmas arra, hogy a beosztott "felügyelet alatti műszerész -
Szabályozástechnikai műszerész" dolgozókat felelős munkavezetőként
irányítsa
85b.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes atomerőművi blokkok szabályozóköreinek, szabályozó rendszereinek
és rendszerelemeinek, készülékeinek működését szemrevételezéssel és kézi
műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer
segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes atomerőművi blokkok szabályozóköreinek, szabályozó rendszereinek
és rendszerelemeinek, készülékeinek helyszíni hibajavítását elvégezni
Képes a védelmi és reteszköröket bénítani és élesíteni a dokumentációk
alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes a szabályozókörök, szabályozó rendszerek és rendszerelemek ciklikus
próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások
feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására
85b.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább két blokk átrakásán felügyelet alatti műszerész
- Szabályozástechnikai műszerész munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: felügyelet alatti műszerész -
Szabályozástechnikai műszerész kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
Szabályozástechnikai műszerész " tanúsítvány
85b.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - irányítástechnika képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Műszerész - Szabályozástechnikai műszerész tematikus gyakorlati betanító
képzés és vizsga
85b.5.A program elvégzését igazoló
irat
Önálló munkavégzésre felhatalmazó "Műszerész - Szabályozástechnikai
műszerész" társasági jogosító vizsga bizonyítvány
85c.Nukleáris képesítés neveFelügyelet alatti műszerész - Vezérlés-technikai műszerész
85c.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben részt vevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok vezérlő és retesz köreinek, lehívó és kiválasztó
rendszereinek és rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét
és karbantartását felügyelet alatt ellássa. Képes a vezérlő és retesz körök,
lehívó és kiválasztó rendszerek és rendszerelemek ciklikus próbák,
programok felügyelet alatti végrehajtására, rendellenességek,
meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek
elhárítására
85c.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes atomerőművi vezérlő és retesz köreinek, lehívó és kiválasztó
rendszereinek és rendszerelemeinek, készülékeinek működését
szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni
dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes atomerőművi blokkok vezérlő és retesz köreinek, lehívó és kiválasztó
rendszereinek és rendszerelemeinek, készülékeinek helyszíni hibajavítását
elvégezni
Képes a védelmi és reteszköröket bénítani és élesíteni a dokumentációk
alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes a vezérlő és retesz körök, lehívó és kiválasztó rendszerek és
rendszerelemek ciklikus próbák, programok felügyelet alatti végrehajtására,
rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére,
üzemzavari helyzetek elhárítására
85c.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
85c.4.A képzési program elemeiAlapozó műszerész - Vezérléstechnikai műszerész rendszer ismeretek
képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Vezérlő és retesz körök, lehívó és kiválasztó rendszerek karbantartása képzés
és vizsga
Vezérlő és retesz körök, lehívó és kiválasztó rendszerek inaktív karbantartási
gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti Műszerész - Vezérlés-technikai műszerész gyakorlati
betanulás, képzés és vizsga
85c.5.A program elvégzését igazoló
irat
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
Vezérléstechnikai műszerész" tanúsítvány
85d.Nukleáris képesítés neveMűszerész - Vezérléstechnikai műszerész
85d.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok vezérlő és retesz köreinek, lehívó és kiválasztó
rendszereinek és rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét
és karbantartását ellássa. Képes a vezérlő és retesz körök, lehívó és kiválasztó
rendszerek és rendszerelemek ciklikus próbák, programok végrehajtására,
rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére,
üzemzavari helyzetek elhárítására. Alkalmas arra, hogy a beosztott
"felügyelet alatti műszerész - Vezérléstechnikai műszerész" dolgozókat
felelős munkavezetőként irányítsa
85d.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására és betartására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes az atomerőművi blokkok vezérlő és retesz köreinek, lehívó és
kiválasztó rendszereinek és rendszerelemeinek, készülékeinek működését
szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni
dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes az atomerőművi blokkok vezérlő és retesz köreinek, lehívó és
kiválasztó rendszereinek és rendszerelemeinek, készülékeinek helyszíni
hibajavítását elvégezni
Képes a védelmi és reteszköröket bénítani és élesíteni a dokumentációk
alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes a vezérlő és retesz körök, lehívó és kiválasztó rendszerek és
rendszerelemek ciklikus próbák, programok végrehajtására,
rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére,
üzemzavari helyzetek elhárítására
85d.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább két blokk átrakásán felügyelet alatti műszerész
- Vezérléstechnikai műszerész munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: felügyelet alatti műszerész - Vezérléstechnikai
műszerész kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
Vezérléstechnikai műszerész " tanúsítvány
85d.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - irányítástechnika képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Műszerész - Vezérléstechnikai műszerész tematikus gyakorlati betanító
képzés és vizsga
85d.5.A program elvégzését igazoló
irat
Önálló munkavégzésre felhatalmazó "Műszerész - Vezérléstechnikai
műszerész" társasági jogosító vizsga bizonyítvány
85e.Nukleáris képesítés neveFelügyelet alatti műszerész -hőfok-mérés műszerész
85e.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok hőfokmérések rendszereinek és rendszerelemeinek,
készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását felügyelet alatt
ellássa. Képes a hőfokmérési rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák,
programok felügyelet alatti végrehajtására, rendellenességek,
meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek
elhárítására
85e.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes a hőfokmérési rendszerek és rendszerelemek műszaki paramétereit
szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni
dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes a hőfokmérési rendszerek és rendszerelemek helyszíni hibajavítását
elvégezni
Képes a hőfokmérési rendszerek, rendszer elemek beállításait, kezelését,
javítását végrehajtani a dokumentációk alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes a hőfokmérési rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák,
programok felügyelet alatti végrehajtására, rendellenességek,
meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek
elhárítására
85e.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek:
Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga
85e.4.A képzési program elemeiAlapozó műszerész - hőfokmérés műszerész képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Hőfokmérő berendezések karbantartása képzés és vizsga
Hőfokmérő berendezések inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti Műszerész - hőfokmérés műszerész gyakorlati betanulás,
képzés és vizsga
85e.5.A program elvégzését igazoló
irat
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
hőfokmérés műszerész" tanúsítvány
85f.Nukleáris képesítés neveMűszerész - hőfokmérés műszerész
85f.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok hőfokmérések rendszereinek és rendszerelemeinek,
készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását ellássa. Képes a
hőfokmérési rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák, programok
végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására,
megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására. Alkalmas arra, hogy a
beosztott "felügyelet alatti műszerész - hagyományos mérések műszerész"
dolgozókat felelős munkavezetőként irányítsa
85f.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes a hőfokmérési rendszerek és rendszerelemek műszaki paramétereit
szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, kalibrálni, üzembe venni,
hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes a hőfokmérési rendszerek és rendszerelemek helyszíni hibajavítását
elvégezni
Képes a hőfokmérési rendszerek, rendszer elemek beállításait, kezelését,
javítását végrehajtani a dokumentációk alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes a hőfokmérési rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák,
programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására,
megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására
85f.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább két blokk átrakásán felügyelet alatti műszerész
- hőfokmérés műszerész munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: felügyelet alatti műszerész - hőfokmérés
műszerész kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
hőfokmérés műszerész" tanúsítvány
85f.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - irányítástechnika képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Műszerész - hőfokmérés műszerész tematikus gyakorlati betanító képzés és
vizsga
85f.5.A program elvégzését igazoló
irat
Önálló munkavégzésre felhatalmazó "Műszerész - hőfokmérés műszerész"
társasági jogosító vizsga bizonyítvány
85g.Nukleáris képesítés neveFelügyelet alatti műszerész - hagyományos mérések műszerész
85g.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok hagyományos mérések rendszereinek és
rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását
felügyelet alatt ellássa. Képes a hagyományos mérési rendszerek, és
rendszerelemek ciklikus próbák, programok felügyelet alatti végrehajtására,
rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére,
üzemzavari helyzetek elhárítására
85g.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes a hagyományos mérési rendszerek és rendszerelemek műszaki
paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást
végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes a hagyományos mérési rendszerek és rendszerelemek helyszíni
hibajavítását elvégezni
Képes a hagyományos mérési rendszerek, rendszer elemek beállításait,
kezelését, javítását végrehajtani a dokumentációk alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes a hagyományos mérési rendszerek, és rendszerelemek ciklikus
próbák, programok felügyelet alatti végrehajtására, rendellenességek,
meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek
elhárítására
85g.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
85g.4.A képzési program elemeiAlapozó Műszerész - hagyományos mérések műszerész képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Hagyományos méréstechnikai berendezések karbantartása, üzembevétele
képzés és vizsga
Hagyományos méréstechnikai berendezések inaktív karbantartási
gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti Műszerész - hagyományos mérések műszerész gyakorlati
betanulás, képzés és vizsga
85g.5.A program elvégzését igazoló
irat
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
hagyományos mérések műszerész" tanúsítvány
85h.Nukleáris képesítés neveMűszerész - hagyományos mérések műszerész
85h.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok hagyományos mérések rendszereinek és
rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását
ellássa. Képes a hagyományos mérési rendszerek, és rendszerelemek ciklikus
próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások
feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására. Alkalmas
arra, hogy a beosztott "felügyelet alatti műszerész - hagyományos mérések
műszerész" dolgozókat felelős munkavezetőként irányítsa
85h.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni vagy átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes a hagyományos mérési rendszerek és rendszerelemek műszaki
paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást
végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes a hagyományos mérési rendszerek és rendszerelemek helyszíni
hibajavítását elvégezni
Képes a hagyományos mérési rendszerek, rendszer elemek beállításait,
kezelését, javítását végrehajtani a dokumentációk alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes a hagyományos mérési rendszerek, és rendszerelemek ciklikus
próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások
feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására
85h.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább két blokk átrakásán felügyelet alatti műszerész
- hagyományos mérések műszerész munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: felügyelet alatti műszerész - hagyományos
mérések műszerész kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
hagyományos mérések műszerész" tanúsítvány
85h.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - irányítástechnika képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Műszerész - hagyományos mérések műszerész tematikus gyakorlati
betanító képzés és vizsga
85h.5.A program elvégzését igazoló
irat
Önálló munkavégzésre felhatalmazó "Műszerész - hagyományos mérések
műszerész" társasági jogosító vizsga bizonyítvány
85i.Nukleáris képesítés neveFelügyelet alatti műszerész - speciális mérések műszerész
85i.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok speciális mérések rendszereinek és
rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását
felügyelet alatt ellássa. Képes a speciális mérési rendszerek, és
rendszerelemek ciklikus próbák, programok felügyelet alatti végrehajtására,
rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére,
üzemzavari helyzetek elhárítására
85i.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, és munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes a speciális mérési rendszerek és rendszerelemek műszaki
paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást
végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes a speciális mérési rendszerek és rendszerelemek helyszíni
hibajavítását elvégezni
Képes a speciális mérési rendszerek, rendszer elemek beállításait, kezelését,
javítását végrehajtani a dokumentációk alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes a speciális mérési rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák,
programok felügyelet alatti végrehajtására, rendellenességek,
meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek
elhárítására
85i.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
85i.4.A képzési program elemeiAlapozó Műszerész - speciális mérések műszerész képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Speciális méréstechnikai berendezések karbantartása, üzembevétele képzés
és vizsga
Speciális méréstechnikai berendezések inaktív karbantartási gyakorlata
képzés és vizsga
Felügyelet alatti Műszerész - speciális mérések műszerész gyakorlati
betanulás, képzés és vizsga
85i.5.A program elvégzését igazoló
irat
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
speciális mérések műszerész" tanúsítvány
85j.Nukleáris képesítés neveMűszerész - speciális mérések műszerész
85j.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok speciális mérések rendszereinek és
rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását
ellássa. Képes a speciális mérési rendszerek, és rendszerelemek ciklikus
próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások
feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására. Alkalmas
arra, hogy a beosztott "felügyelet alatti műszerész - speciális mérések
műszerész" dolgozókat felelős munkavezetőként irányítsa
85j.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, és munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni vagy átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes a speciális mérési rendszerek és rendszerelemek műszaki
paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást
végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítás-technikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes a speciális mérési rendszerek és rendszerelemek helyszíni
hibajavítását elvégezni
Képes a speciális mérési rendszerek, rendszer elemek beállításait, kezelését,
javítását végrehajtani a dokumentációk alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes a speciális mérési rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák,
programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására,
megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására
85j.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább két blokk átrakásán felügyelet alatti műszerész
- speciális mérések műszerész munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: felügyelet alatti műszerész - speciális mérések
műszerész kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
speciális mérések műszerész" tanúsítvány
85j.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - irányítástechnika képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Műszerész - speciális mérések műszerész tematikus gyakorlati betanító,
képzés és vizsga
85j.5.A program elvégzését igazoló
irat
Önálló munkavégzésre felhatalmazó "Műszerész - speciális mérések
műszerész" társasági jogosító vizsga bizonyítvány
85k.Nukleáris képesítés neveFelügyelet alatti műszerész - folyamat-irányító rendszerek műszerész
85k.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok folyamatirányító rendszereinek és
rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását
felügyelet alatt ellássa. Képes a folyamatirányító rendszerek, és
rendszerelemek ciklikus próbák, programok felügyelet alatti végrehajtására,
rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, valamint
üzemzavari helyzetek elhárítására
85k.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, és munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások
és követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni vagy átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes a folyamatirányító rendszerek és rendszerelemek műszaki
paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást
végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítás-technikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes a folyamatirányító rendszerek és rendszerelemek helyszíni
hibajavítását elvégezni
Képes a folyamatirányító rendszerek, rendszer elemek beállításait, kezelését,
javítását végrehajtani a dokumentációk alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes a folyamatirányító rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák,
programok felügyelet alatti végrehajtására, rendellenességek,
meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek
elhárítására
85k.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek:
Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga
85k.4.A képzési program elemeiAlapozó Műszerész - folyamatirányító rendszerek műszerész képzés és
vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Folyamatirányító rendszerek karbantartása képzés és vizsga
Folyamatirányító rendszerek inaktív karbantartási gyakorlata képzés és
vizsga
Felügyelet alatti Műszerész - folyamatirányító rendszerek műszerész
gyakorlati betanulás képzés és vizsga
85k.5.A program elvégzését igazoló
irat
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
folyamatirányító rendszerek műszerész" tanúsítvány
85l.Nukleáris képesítés neveMűszerész - folyamatirányító rendszerek műszerész
85l.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok folyamatirányító rendszereinek és
rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását
ellássa. Képes a folyamatirányító rendszerek, és rendszerelemek ciklikus
próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások
feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására. Alkalmas
arra, hogy a beosztott "felügyelet alatti műszerész - folyamatirányító
rendszerek műszerész" dolgozókat felelős munkavezetőként irányítsa
85l.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, és munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályok, valamint előírások
alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes a folyamatirányító rendszerek és rendszerelemek műszaki
paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást
végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes a folyamatirányító rendszerek és rendszerelemek helyszíni
hibajavítását elvégezni
Képes a folyamatirányító rendszerek, rendszer elemek beállításait, kezelését,
javítását végrehajtani a dokumentációk alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes a folyamatirányító rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák,
programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására,
megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására
85l.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti műszerész -
folyamatirányító rendszerek műszerész munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: felügyelet alatti műszerész - folyamatirányító
rendszerek műszerész kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
folyamatirányító rendszerek műszerész" tanúsítvány
85l.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - irányítástechnika képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Műszerész - folyamatirányító rendszerek műszerész tematikus gyakorlati
betanító képzés és vizsga
85l.5.A program elvégzését igazoló
irat
Önálló munkavégzésre felhatalmazó "Műszerész - folyamatirányító
rendszerek műszerész" társasági jogosító vizsga bizonyítvány
85m.Nukleáris képesítés neveFelügyelet alatti műszerész - elektromechanikai műszerész
85m.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok elektromechanikai rendszereinek és
rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását
felügyelet alatt ellássa. Képes az elektromechanikai rendszerek, és
rendszerelemek ciklikus próbák, programok felügyelet alatti végrehajtására,
rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére,
üzemzavari helyzetek elhárítására
85m.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, és munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályok, valamint előírások
alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes az elektromechanikai rendszerek és rendszerelemek műszaki
paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást
végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes az elektromechanikai rendszerek és rendszerelemek helyszíni
hibajavítását elvégezni
Képes az elektromechanikai rendszerek, rendszer elemek beállításait,
kezelését, javítását végrehajtani a dokumentációk alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes az elektromechanikai rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák,
programok felügyelet alatti végrehajtására, rendellenességek,
meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek
elhárítására
85m.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ elektrotechnika-elektronika, vagy gépészet
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
85m.4.A képzési program elemeiAlapozó Műszerész - elektromechanikai műszerész képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Elektromechanikai rendszerek karbantartása képzés és vizsga
Elektromechanikai rendszerek inaktív karbantartási gyakorlata képzés és
vizsga
Felügyelet alatti Műszerész - elektromechanikai műszerész gyakorlati
betanulás képzés és vizsga
85m.5.A program elvégzését igazoló
irat
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
elektromechanikai műszerész" tanúsítvány
85n.Nukleáris képesítés neveMűszerész - elektromechanikai műszerész
85n.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok elektromechanikai rendszereinek és
rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását
ellássa. Képes az elektromechanikai rendszerek, és rendszerelemek ciklikus
próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások
feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására. Alkalmas
arra, hogy a beosztott "felügyelet alatti műszerész - elektromechanikai
műszerész" dolgozókat felelős munkavezetőként irányítsa
85n.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, valamint előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes az elektromechanikai rendszerek és rendszerelemek műszaki
paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást
végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítás-technikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes az elektromechanikai rendszerek és rendszerelemek helyszíni
hibajavítását elvégezni
Képes az elektromechanikai rendszerek, rendszer elemek beállításait,
kezelését, javítását végrehajtani a dokumentációk alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes az elektromechanikai rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák,
programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására,
megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására
85n.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti műszerész -
elektromechanikai műszerész munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: felügyelet alatti műszerész - elektromechanikai
műszerész kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
elektromechanikai műszerész" tanúsítvány
85n.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - irányítástechnika képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Műszerész - elektromechanikai műszerész tematikus gyakorlati betanító
képzés és vizsga
85n.5.A program elvégzését igazoló
irat
Önálló munkavégzésre felhatalmazó "Műszerész - elektromechanikai
műszerész" társasági jogosító vizsga bizonyítvány
85o.Nukleáris képesítés neveFelügyelet alatti műszerész - elektronikai műszerész
85o.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok elektronikai rendszereinek és rendszerelemeinek,
készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását felügyelet alatt
ellássa. Képes az elektronikai rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák,
programok felügyelet alatti végrehajtására, rendellenességek,
meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek
elhárítására
85o.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, valamint előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni vagy átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes az elektronikai rendszerek és rendszerelemek műszaki paramétereit
szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni
dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes az elektronikai rendszerek és rendszerelemek helyszíni hibajavítását
elvégezni
Képes az elektronikai rendszerek, rendszer elemek beállításait, kezelését,
javítását végrehajtani a dokumentációk alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes az elektronikai rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák,
programok felügyelet alatti végrehajtására, rendellenességek,
meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek
elhárítására
85o.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
85o.4.A képzési program elemeiAlapozó Műszerész - elektronikai műszerész képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Elektronikai rendszerek karbantartása képzés és vizsga
Elektronikai rendszerek inaktív karbantartási gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti Műszerész - elektronikai műszerész gyakorlati betanulás
képzés és vizsga
85o.5.A program elvégzését igazoló
irat
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
elektronikai műszerész" tanúsítvány
85p.Nukleáris képesítés neveMűszerész - elektronikai műszerész
85p.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok elektronikai rendszereinek és rendszerelemeinek,
készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását ellássa. Képes az
elektronikai rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák, programok
végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására,
megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására. Alkalmas arra, hogy a
beosztott "felügyelet alatti műszerész - elektronikai műszerész" dolgozókat
felelős munkavezetőként irányítsa
85p.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, valamint előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes az elektronikai rendszerek és rendszerelemek műszaki paramétereit
szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni
dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes az elektronikai rendszerek és rendszerelemek helyszíni hibajavítását
elvégezni
Képes lesz az elektronikai rendszerek, rendszerelemek beállításait, kezelését,
javítását végrehajtani a dokumentációk alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes az elektronikai rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák,
programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására,
megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására
85p.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább két blokk átrakásán felügyelet alatti műszerész
- elektronikai műszerész munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: felügyelet alatti műszerész - elektronikai
műszerész kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
elektronikai műszerész" tanúsítvány
85p.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - irányítástechnika képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Műszerész - elektronikai műszerész tematikus gyakorlati betanító képzés és
vizsga
85p.5.A program elvégzését igazoló
irat
Önálló munkavégzésre felhatalmazó "Műszerész - elektronikai műszerész"
társasági jogosító vizsga bizonyítvány
85q.Nukleáris képesítés neveFelügyelet alatti műszerész - külső üzemi irányítástechnikai műszerész
85q.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok külső üzemi irányítástechnikai rendszereinek és
rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását
felügyelet alatt ellássa. Képes a külső üzemi irányítástechnikai rendszerek, és
rendszerelemek ciklikus próbák, programok felügyelet alatti végrehajtására,
rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére,
üzemzavari helyzetek elhárítására
85q.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes lesz átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes a külső üzemi irányítástechnikai rendszerek és rendszerelemek
műszaki paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni,
hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes a külső üzemi irányítástechnikai rendszerek és rendszerelemek
helyszíni hibajavítását elvégezni
Képes a külső üzemi irányítástechnikai rendszerek, rendszer elemek
beállításait, kezelését, javítását végrehajtani a dokumentációk alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes a külső üzemi irányítástechnikai rendszerek, és rendszerelemek
ciklikus próbák, programok felügyelet alatti végrehajtására,
rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére,
üzemzavari helyzetek elhárítására
85q.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ elektrotechnika-elektronika, vagy gépészet
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
85q.4.A képzési program elemeiAlapozó Műszerész - külső üzemi irányítástechnikai műszerész képzés és
vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Külső üzemi irányítástechnikai berendezések karbantartása, üzembevétele
képzés és vizsga
Külső üzemi irányítástechnikai berendezések inaktív karbantartási
gyakorlata képzés és vizsga
Felügyelet alatti Műszerész - külső üzemi irányítástechnikai műszerész
gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
85q.5.A program elvégzését igazoló
irat
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
külső üzemi irányítástechnikai műszerész" tanúsítvány
85r.Nukleáris képesítés neveMűszerész - külső üzemi irányítástechnikai műszerész
85r.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok külső üzemi irányítástechnikai rendszereinek és
rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását
ellássa. Képes a külső üzemi irányítástechnikai rendszerek, és
rendszerelemek ciklikus próbák, programok végrehajtására,
rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére,
üzemzavari helyzetek elhárítására. Alkalmas arra, hogy a beosztott
"felügyelet alatti műszerész - külső üzemi irányítástechnikai műszerész"
dolgozókat felelős munkavezetőként irányítsa
85r.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, és munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályok, valamint előírások
alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi
munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes átadni vagy átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit
Képes a külső üzemi irányítástechnikai rendszerek és rendszerelemek
műszaki paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni,
hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével
Képes az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek
ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni
Képes a külső üzemi irányítástechnikai rendszerek és rendszerelemek
helyszíni hibajavítását elvégezni
Képes a külső üzemi irányítástechnikai rendszerek, rendszer elemek
beállításait, kezelését, javítását végrehajtani a dokumentációk alapján
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
Képes a külső üzemi irányítástechnikai rendszerek, és rendszerelemek
ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek,
meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek
elhárítására
85r.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább két blokk átrakásán felügyelet alatti műszerész
- külső üzemi irányítástechnikai műszerész munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: felügyelet alatti műszerész - külső üzemi
irányítástechnikai műszerész kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek:
Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti műszerész -
külső üzemi irányítástechnikai műszerész" tanúsítvány
85r.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - irányítástechnika képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Műszerész - külső üzemi irányítástechnikai műszerész tematikus gyakorlati
betanító képzés és vizsga
85r.5.A program elvégzését igazoló
irat
Önálló munkavégzésre felhatalmazó "Műszerész - külső üzemi
irányítástechnikai műszerész" társasági jogosító vizsga bizonyítvány

94. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 86. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

86.Nukleáris képesítés neveCsoportvezető (szakterületenként meghatározott)
86.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőmű karbantartási munkáit a saját szakterületének megfelelően a
vonatkozó szabályok szerint végrehajtsa, az irányítása alá tartozó dolgozók
munkáját irányítsa, ellenőrizze
86.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű karbantartási munkáit a saját szakterületére
vonatkoztatva az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és
végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját és a beosztottjai munkáját ellenőrizni a
meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a
munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt
döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat
betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó
munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a
munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat
betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak
megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait
koordinálni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások
szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez
szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beosztott dolgozói munkáját a lehető legoptimálisabb módon
megszervezni
86.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 2 év munkavégzés szakterülete megelőző
szintjén
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: szakterületére előírt megelőző szakmai
társasági jogosító vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
86.4.A képzési program elemeiMunkavezetési, -irányítási (koordinálói) képzés és vizsga
86.5.A program elvégzését igazoló iratÖnálló munkavégzésre felhatalmazó "Csoportvezető - szakterület" társasági
jogosító vizsga bizonyítvány

95. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a 86.5. sort követően a következő 86a. sorral egészül ki:

86a.Nukleáris képesítés neveFelügyelet alatti akkumulátorkezelő
86a.1.A képzési program céljaA felügyelet alatti akkumulátorkezelő szakképesítés munkaterületéhez
tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges
kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni az
akkumulátorkezelő munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azok elvégzéséhez szükséges kompetenciákat.
A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy a paksi
atomerőmű területén üzemelő akkumulátor telepek létesítésével és
karbantartásával összefüggő feladatokat önálló "Akkumulátorkezelő"
végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa
86a.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Rendelkezik az erősáramú villamos berendezések alapvető szerkezeti
ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni a paksi atomerőműben alkalmazott
kábelszerelvény típusokat
Ismeri a különböző villamos berendezések karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos készülékek funkcióját, működésük elvi alapjait
Ismeri a villamos gépek funkcióját, működésük elvi alapjait
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és
szerszámokat
86a.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek:
Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga
86a.4.A képzési program elemeiAlapozó villamos karbantartó ismeretek képzés és vizsga
Szakterületi munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Alkalmazott berendezések karbantartása képzés és vizsga
Akkumulátorkezelő szakterületi gyakorlatok képzés és vizsga
Felügyelet alatti szakterületi munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és
vizsga
86a.5.A program elvégzését igazoló
irat
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti
akkumulátorkezelő" tanúsítvány

96. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 87. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

87.Nukleáris képesítés neveAkkumulátorkezelő
87.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokk akkumulátorainak a helyszíni felügyeletét és
karbantartását, az akkumulátorok kezelését, kapcsolási műveleteket, ciklikus
próbákat, programok végrehajtását, rendellenességek, meghibásodások
feltárását, megszüntetését, üzemzavari helyzetek elhárítását, blokkleállását,
átrakás és blokk visszaindulás alatti villamos karbantartási műveletek
helyszíni végrehajtását, "felügyelet alatt" dolgozókat munkavezetőként
irányítsa
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az alap villamos rendszerelemek karbantartására, üzemének
ellenőrzésére
Képes a villamos rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek
alkalmazásával az alap karbantartói tevékenységek szakszerű végrehajtására
Képes a villamos rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi
állapotának ellenőrzésével kapcsolatos villamos feladatok ellátására
Képes az akkumulátorok rendszereinek normál üzemi paramétereinek
tartására, eltérés esetén helyreállítására
Képes az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési
próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére
Képes a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk
üzemzavar elhárításával kapcsolatos villamos feladatok ellátására
Képes az akkumulátorok főjavításával kapcsolatos feladatok ellátására
Képes a blokkleállításával, zónaátrakásával és a blokk visszaindításával
kapcsolatos villamos karbantartási feladatok végrehajtására
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
87.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, és munkahelyi
biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, valamint előírások
alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Képes a munkaköri gépész, irányítástechnikai, vegyészeti ismeretek
alkalmazására
Képes az alap villamos rendszerelemek (főelosztók, generátorok, elosztók, és
villamos rendszerelemek) karbantartására, üzemének ellenőrzésére
Képes a villamos rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek
alkalmazásával az alap karbantartói tevékenységek (ellenőrzés, feszültség
aláhelyezés, feszültségmentesítés, üzemi próbák, karbantartás) szakszerű
végrehajtására
Képes a villamos rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi
állapotának ellenőrzésével kapcsolatos villamos feladatok ellátására
Képes az akkumulátorok rendszereinek normál üzemi paramétereinek
tartására, eltérés esetén helyreállítására
Képes az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési
próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére
Képes a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk
üzemzavar elhárításával kapcsolatos villamos feladatok ellátására
Képes az akkumulátorok főjavításával kapcsolatos feladatok ellátására
Képes a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával
kapcsolatos villamos karbantartási feladatok végrehajtására
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
87.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább két blokk átrakásán felügyelet alatti
akkumulátorkezelő munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: felügyelet alatti akkumulátorkezelő
kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
87.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - villamos képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Akkumulátorkezelő munkahelyi gyakorlati betanító képzés és vizsga
87.5.A program elvégzését igazoló iratÖnálló munkavégzésre felhatalmazó "Akkumulátorkezelő" társasági jogosító
vizsga bizonyítvány

97. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 87a. sorral egészül ki:

87a.Nukleáris képesítés neveFelügyelet alatti kábelhálózat karbantartó szakmunkás
87a.1.A képzési program céljaA felügyelet alatti kábelhálózat karbantartó szakmunkás szakképesítés
munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások
betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése
érdekében el kell sajátíttatni a Kábelhálózat karbantartó szakmunkás
munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azok elvégzéséhez
szükséges kompetenciákat.
A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy a paksi
atomerőmű területén üzemelő kábel-hálózatok, hermetikus átvezető
berendezések létesítésével és karbantartásával összefüggő feladatokat
önálló "Kábelhálózat karbantartó" végzettséggel rendelkező személy
felügyelete alatt ellássa
87a.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, munkahelyi biztonságtechnikai
és a tűzvédelmi szabályok, valamint előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Rendelkezik az erősáramú villamos berendezések alapvető szerkezeti
ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni a paksi atomerőműben alkalmazott
kábelszerelvény típusokat
Ismeri a különböző villamos berendezések karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos készülékek funkcióját, működésük elvi alapjait
Ismeri a villamos gépek funkcióját, működésük elvi alapjait
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és
szerszámokat
87a.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
87a.4.A képzési program elemeiAlapozó villamos karbantartó ismeretek képzés és vizsga
Szakterületei munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Alkalmazott berendezések karbantartása képzés és vizsga
Kábelhálózat karbantartó szakterületi gyakorlatok képzés és vizsga
Felügyelet alatti szakterületi munkahelyi gyakorlati betanulás képzés és
vizsga
87a.5.A program elvégzését igazoló
irat
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti
kábelhálózat karbantartó szakmunkás" tanúsítvány

98. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 88. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

88.Nukleáris képesítés neveKábelhálózat karbantartó szakmunkás
88.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokk villamos kábelhálózatainak a helyszíni felügyeletét és
karbantartását, a villamos rendszerek, és rendszerelemek indítását,
leállítását, kapcsolási műveletét, ciklikus próbáit, programok végrehajtását,
rendellenességek, meghibásodások feltárását, megszüntetését, üzemzavari
helyzetek elhárítását, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti
villamos karbantartási műveletek helyszíni végrehajtását önállóan ellássa, a
beosztott "felügyelet alatt" dolgozókat munkavezetőként irányítsa
88.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az alap villamos rendszerelemek karbantartására, üzemének
ellenőrzésére
Képes a villamos rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek
alkalmazásával az alap karbantartói tevékenységek szakszerű végrehajtására
Képes a villamos kábelhálózatok, és helyiségek üzemi állapotának
ellenőrzésével kapcsolatos villamos feladatok ellátására
Képes a villamos kábelhálózat normál üzemi paramétereinek tartására,
eltérés esetén helyreállítására
Képes az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési
próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére
Képes a villamos kábelhálózat meghibásodásának kezelésével, és a blokk
üzemzavar elhárításával kapcsolatos villamos feladatok ellátására
Képes a villamos kábelhálózat főjavításával kapcsolatos feladatok ellátására
Képes a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával
kapcsolatos villamos karbantartási feladatok végrehajtására
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
88.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább két blokk átrakásán felügyelet alatti
kábelhálózat karbantartó szakmunkás munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: felügyelet alatti kábelhálózat karbantartó
szakmunkás kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
88.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - villamos képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Kábelhálózat karbantartó szakmunkás munkahelyi gyakorlati betanító
képzés és vizsga
88.5.A program elvégzését igazoló iratÖnálló munkavégzésre felhatalmazó "Kábelhálózat karbantartó
szakmunkás" társasági jogosító vizsga bizonyítvány

99. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a 88.5. sort követően a következő 88a. sorral egészül ki:

88a.Nukleáris képesítés neveFelügyelet alatti kábelmérő szakmunkás
88a.1.A képzési program céljaA felügyelet alatti kábelmérő szakmunkás szakképesítés munkaterületéhez
tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges
kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a
kábelmérő szakmunkás munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell
alakítani az azok elvégzéséhez szükséges kompetenciákat (alkalmazott
szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes-, társas-, és
módszerkompetenciák).
A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy a paksi
atomerőműben a karbantartott villamos berendezések mérési utasítások
szerinti villamos mérését, kis és közép feszültségű kábelek diagnosztikai
vizsgálatát és kábelek hibafeltáráshoz kapcsolódó feladatokat önálló
"Kábelmérő szakmunkás" végzettséggel rendelkező személy felügyelete
alatt ellássa
88a.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, munkahelyi biztonságtechnikai
és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Rendelkezik az erősáramú villamos berendezések alapvető szerkezeti
ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni a paksi atomerőműben alkalmazott
kábelszerelvény típusokat
Ismeri a különböző villamos berendezések karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos készülékek funkcióját, működésük elvi alapjait
Ismeri a villamos gépek funkcióját, működésük elvi alapjait
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és
szerszámokat
Felügyelet alatt képes a karbantartott villamos berendezések mérési
utasítások szerinti villamos mérését, kis és közép feszültségű kábelek
diagnosztikai vizsgálatát, és kábelek hibafeltáráshoz kapcsolódó feladatokat
végrehajtani
88a.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
88a.4.A képzési program elemeiAlapozó villamos karbantartó ismeretek képzés és vizsga
Szakterületei munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Alkalmazott berendezések karbantartása képzés és vizsga
Kábelmérő szakmunkás szakterületi gyakorlatok képzés és vizsga
Felügyelet alatti szakterületi munkahelyi gyakorlati betanulás képzés és
vizsga
88a.5.A program elvégzését igazoló
irat
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti kábelmérő
szakmunkás" tanúsítvány

100. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 89. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

89.Nukleáris képesítés neveKábelmérő szakmunkás
89.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokk villamos rendszereinek és rendszerelemeinek a helyszíni
méréseit és karbantartását, a villamos rendszerek és rendszerelemek
indítását, leállítását, kapcsolási műveletek, ciklikus próbák, programok
végrehajtását, rendellenességek, meghibásodások feltárását,
megszüntetését, üzemzavari helyzetek elhárítását, blokk-leállás, átrakás és
blokk visszaindulás alatti villamos karbantartási műveletek helyszíni
végrehajtását önállóan ellássa, a beosztott "felügyelet alatt" dolgozókat
munkavezetőként irányítsa
89.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az alap villamos rendszerelemek karbantartására, üzemének
ellenőrzésére
Képes a villamos rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek
alkalmazásával az alap karbantartási tevékenységek szakszerű
végrehajtására
Képes a villamos rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi
állapotának ellenőrzésével, mérésével kapcsolatos villamos feladatok
ellátására
Képes az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési
próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére
Képes a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk
üzemzavar elhárításával kapcsolatos villamos feladatok ellátására
Képes a villamos méréseket a vonatkozó szabályok és előírások betartásával
elvégezni
Képes a villamos rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos
feladatok ellátására
Képes a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával
kapcsolatos villamos karbantartási feladatok végrehajtására
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
89.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább két blokk átrakásán felügyelet alatti kábelmérő
szakmunkás munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: felügyelet alatti kábelmérő szakmunkás
kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
89.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - villamos képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Kábelmérő szakmunkás munkahelyi gyakorlati betanító képzés és vizsga
89.5.A program elvégzését igazoló iratÖnálló munkavégzésre felhatalmazó "Kábelmérő szakmunkás" társasági
jogosító vizsga bizonyítvány

101. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a 89.5. sort követően a következő 89a. sorral egészül ki:

89a.Nukleáris képesítés neveFelügyelet alatti karbantartó villanyszerelő
89a.1.A képzési program céljaA felügyelet alatti karbantartó villanyszerelő szakképesítés
munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások
betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése
érdekében el kell sajátíttatni a Karbantartó villanyszerelő munkakörben
elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azok elvégzéséhez szükséges
kompetenciákat.
A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy a paksi
atomerőmű technológiai villamos fűtőtesteinek, hermetikus ajtó
működtetéseinek, fan-coil készülékeinek karbantartásával összefüggő
feladatokat önálló "Karbantartó villanyszerelő" végzettséggel rendelkező
személy felügyelete alatt ellássa
89a.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai
és a tűzvédelmi szabályok, valamint előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Rendelkezik az erősáramú villamos berendezések alapvető szerkezeti
ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni a paksi atomerőműben alkalmazott
kábelszerelvény típusokat
Ismeri a különböző villamos berendezések karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos készülékek funkcióját, működésük elvi alapjait
Ismeri a villamos gépek funkcióját, működésük elvi alapjait
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és
szerszámokat
Felügyelet alatt végre tudja hajtani a paksi atomerőmű technológiai
villamos fűtőtesteinek, hermetikus ajtó működtetéseinek, fan-col
készülékeinek karbantartását a vonatkozó szabályok és előírások szerint
89a.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
89a.4.A képzési program elemeiAlapozó villamos karbantartó ismeretek képzés és vizsga
Szakterületei munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Installációs berendezések karbantartása képzés és vizsga
Karbantartó villanyszerelő szakterületi gyakorlatok képzés és vizsga
Felügyelet alatti karbantartó villanyszerelő munkahelyi gyakorlati betanulás
képzés és vizsga
89a.5.A program elvégzését igazoló
irat
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti karbantartó
villanyszerelő" tanúsítvány

102. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 90. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

90.Nukleáris képesítés neveKarbantartó villanyszerelő
90.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokk villamos rendszereinek és rendszerelemeinek a helyszíni
felügyeletét és karbantartását, a villamos rendszerek, és rendszerelemek
indítását, leállítását, kapcsolási műveletek, ciklikus próbák, programok
végrehajtását, rendellenességek, meghibásodások feltárását,
megszüntetését, üzemzavari helyzetek elhárítását, blokkleállás, átrakás és
blokk visszaindulás alatti villamos karbantartási műveletek helyszíni
végrehajtását önállóan ellássa, a beosztott "felügyelet alatt" dolgozókat
munkavezetőként irányítsa
90.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az alap villamos rendszerelemek karbantartására, üzemének
ellenőrzésére
Képes a villamos rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek
alkalmazásával az alap karbantartási tevékenységek szakszerű
végrehajtására
Képes a villamos rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi
állapotának ellenőrzésével kapcsolatos villamos feladatok ellátására
Képes az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési
próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére
Képes a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk
üzemzavar elhárításával kapcsolatos villamos feladatok ellátására
Képes a villamos rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos
feladatok ellátására
Képes a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával
kapcsolatos villamos karbantartási feladatok végrehajtására
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
90.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább két blokk átrakásán felügyelet alatti karbantartó
villanyszerelő munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: felügyelet alatti karbantartó villanyszerelő
kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
90.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - villamos képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Karbantartó villanyszerelő munkahelyi gyakorlati betanító képzés és vizsga
90.5.A program elvégzését igazoló iratÖnálló munkavégzésre felhatalmazó "Karbantartó villanyszerelő" társasági
jogosító vizsga bizonyítvány

103. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a 90.5. sort követően a következő 90a. sorral egészül ki:

90a.Nukleáris képesítés neveFelügyelet alatti villamos gépszerelő
90a.1.A képzési program céljaA felügyelet alatti villamos gépszerelő szakképesítés munkaterületéhez
tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges
kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a
villamos gépszerelő munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani
az azok elvégzéséhez szükséges kompetenciákat. A képzés elvégzése után a
képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy a paksi atomerőműben a villamos
forgógépek karbantartását a karbantartási utasítás szerint ellássa és a
villamos forgógépek hibafeltárásához kapcsolódó feladatokat elvégezze
önálló "Villamos gépszerelő" végzettséggel rendelkező személy felügyelete
alatt
90a.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, munkahelyi biztonságtechnikai
és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Rendelkezik az erősáramú villamos berendezések alapvető szerkezeti
ismereteivel
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és
szerszámokat
Felügyelet alatt képes a karbantartott villamos forgógépek karbantartási
utasítások szerinti karbantartását, és az erőműben alkalmazott villamos
forgógépek hibafeltáráshoz kapcsolódó feladatokat végrehajtani
90a.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
90a.4.A képzési program elemeiAlapozó villamos karbantartó ismeretek képzés és vizsga
Szakterületei munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Alkalmazott berendezések karbantartása képzés és vizsga
Villamos gépszerelő szakterületi gyakorlat képzés és vizsga
Felügyelet alatti szakterületi munkahelyi gyakorlati betanulás képzés és
vizsga
90a.5.A program elvégzését igazoló
irat
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti villamos
gépszerelő" tanúsítvány

104. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 91. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

91.Nukleáris képesítés neveVillamos gépszerelő
91.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokk generátorainak a helyszíni felügyeletét és
karbantartását, a generátor indítását, leállítását, kapcsolási műveletek,
ciklikus próbák, programok végrehajtását, rendellenességek,
meghibásodások feltárását, megszüntetését, üzemzavari helyzetek
elhárítását, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti villamos
karbantartási műveletek helyszíni végrehajtását önállóan ellássa, a beosztott
"felügyelet alatt" dolgozókat munkavezetőként irányítsa
91.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályok, előírások
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az alap villamos rendszerelemek üzemeltetésére, üzemének
ellenőrzésére
Képes a villamos rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek
alkalmazásával az alap karbantartási tevékenységek szakszerű
végrehajtására
Képes a generátor és a villamos rendszerelemek segédüzemi rendszereinek
normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására
Képes az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési
próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére
Képes a generátor meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar
elhárításával kapcsolatos villamos feladatok ellátására
Képes a villamos rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos
feladatok ellátására
Képes a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával
kapcsolatos villamos karbantartási feladatok végrehajtására
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
91.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább két blokk átrakásán felügyelet alatti villamos
gépszerelő munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: felügyelet alatti villamos gépszerelő
kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
91.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - villamos képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Villamos gépszerelő munkahelyi gyakorlati betanító képzés és vizsga
91.5.A program elvégzését igazoló iratÖnálló munkavégzésre felhatalmazó "Villamos gépszerelő" társasági
jogosító vizsga bizonyítvány

105. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a 91.5. sort követően a következő 91a. sorral egészül ki:

91a.Nukleáris képesítés neveFelügyelet alatti villamos készülékszerelő
91a.1.A képzési program céljaA felügyelet alatti villamos készülékszerelő szakképesítés munkaterületéhez
tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges
kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni az
Villamos készülékszerelő munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell
alakítani az azok elvégzéséhez szükséges kompetenciákat. A képzés
elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy a paksi
atomerőmű területén üzemelő kis- és középfeszültségű villamos
megszakító, kapcsoló, elosztó és szakaszoló berendezések, sínhidak
létesítésével és karbantartásával összefüggő feladatokat önálló "Villamos
készülékszerelő" végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa
91a.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai
és a tűzvédelmi szabályok, valamint előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Rendelkezik az erősáramú villamos berendezések alapvető szerkezeti
ismereteivel
Ismeri és meg tudja különböztetni a paksi atomerőműben alkalmazott
kábelszerelvény típusokat
Ismeri a különböző villamos berendezések karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos készülékek funkcióját, működésük elvi alapjait
Ismeri a villamos gépek funkcióját, működésük elvi alapjait
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és
szerszámokat
91a.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
91a.4.A képzési program elemeiAlapozó villamos karbantartó ismeretek képzés és vizsga
Szakterületei munkavégzési szabályok képzés és vizsga
Alkalmazott berendezések karbantartása képzés és vizsga
Villamos készülékszerelő szakterületi gyakorlatok képzés és vizsga
Felügyelet alatti szakterületi munkahelyi gyakorlati betanulás képzés és
vizsga
91a.5.A program elvégzését igazoló
irat
Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti villamos
készülékszerelő" tanúsítvány

106. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 92. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

92.Nukleáris képesítés neveVillamos készülékszerelő
92.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokk villamos készülékeinek, kapcsoló berendezéseinek a
helyszíni felügyeletét és karbantartását, a villamos rendszerek, és
rendszerelemek indítását, leállítását, kapcsolási műveletek, ciklikus próbák,
programok végrehajtását, rendellenességek, meghibásodások feltárását,
megszüntetését, üzemzavari helyzetek elhárítását, blokkleállás, átrakás és
blokk visszaindulás alatti villamos karbantartási műveletek helyszíni
végrehajtását önállóan ellássa, a beosztott "felügyelet alatt" dolgozókat
munkavezetőként irányítsa
92.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályok, előírások
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az alap villamos rendszerelemek karbantartására, üzemének
ellenőrzésére
Képes a villamos rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek
alkalmazásával az alap karbantartási tevékenységek szakszerű
végrehajtására
Képes a villamos készülékek, kapcsoló berendezések és helyiségek üzemi
állapotának ellenőrzésével kapcsolatos villamos feladatok ellátására
Képes az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési
próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére
Képes a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk
üzemzavar elhárításával kapcsolatos villamos feladatok ellátására
Képes a villamos rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos
feladatok ellátására
Képes a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával
kapcsolatos villamos karbantartási feladatok végrehajtására
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait
Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban
Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
92.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti villamos
készülékszerelő munkakörben munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: felügyelet alatti villamos készülékszerelő
kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
92.4.A képzési program elemeiAtomerőművi karbantartási alapok - villamos képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Villamos készülékszerelő munkahelyi gyakorlati betanító képzés és vizsga
92.5.A program elvégzését igazoló iratÖnálló munkavégzésre felhatalmazó "Villamos készülékszerelő" társasági
jogosító vizsga bizonyítvány

107. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a 92.5. sort követően a következő 92a. és 92b. sorral egészül ki:

92a.Nukleáris képesítés neveVERONA karbantartó
92a.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok PDA-VERONA rendszereinek és rendszerelemeinek,
készülékeinek üzemeltetési, karbantartási és javítási feladatait ellássa. Képes
a rendszerek, és rendszerelemek üzem-bevételére, leállítására, ciklikus
próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások
feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására
92a.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, valamint előírások alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes átadni vagy átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes a PDA-VERONA rendszer üzemeltetői feladatainak ellátására
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes a PDA-VERONA rendszeren hibafeltárást végezni
Képes cserélni és megjavítani a hibás eszközöket
Képes ellenőrizni a PDA rendszer mérőkörein, dokumentáció és kézi műszer
segítségével
Képes a VERONA rendszer input és számított paramétereinek ellenőrzésére
Képes a VERONA rendszer paramétereinek engedélyezett szintű
módosításainak elvégzésére
Képes a PDA-VERONA rendszer mentési és helyreállítási feladatainak
ellátására
Képes a PDA-VERONA rendszer adatbázisainak betöltésére, mentésére
Képes a PDA-VERONA rendszer külső kapcsolatainak ellenőrzésére, hibák
felderítésére, elhárítására
Képes a PDA-VERONA rendszer karbantartási utasításaiban felsorolt
tevékenységek végrehajtására
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
92a.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: felsőfokú/ műszaki képzési terület informatika
képzési ág vagy villamos képzési ág kompetenciái
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
92a.4.A képzési program elemeiAtomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
A VERONA rendszer üzemeltetési és karbantartási feladatai képzés és vizsga
VERONA karbantartó tematikus gyakorlati betanító képzés és vizsga
92a.5.A program elvégzését igazoló
irat
Önálló munkavégzésre felhatalmazó "VERONA karbantartó" társasági
jogosító vizsga bizonyítvány
92b.Nukleáris képesítés neveSugárvédelmi Ellenőrző Rendszer karbantartó
92b.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszereinek és
rendszerelemeinek, készülékeinek üzemeltetési, karbantartási és javítási
feladatait ellássa. Képes a rendszerek, és rendszerelemek üzembevételére,
leállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek,
meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek
elhárítására
92b.2.A program során
megszerezhető kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, valamint előírások alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes átadni vagy átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint
Képes kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket
(szerszámok, anyagok)
Képes a Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszeren hibafeltárást végezni
Képes cserélni és megjavítani a hibás eszközöket
Képes ellenőrizni a Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer mérőkörein,
dokumentáció és műszer segítségével
Képes a Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer paramétereinek engedélyezett
szintű módosításainak elvégzésére
Képes a Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer adatgyűjtőinek mentési és
helyreállítási feladatainak ellátására
Képes a Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer intelligens készülékeinek
paraméterfájljainak betöltésére, mentésére
Képes a Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer karbantartási utasításaiban
felsorolt tevékenységek végrehajtására
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
92b.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
vizsga, Bővített sugárvédelmi vizsga
92b.4.A képzési program elemeiAtomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
A Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer karbantartási feladatai képzés és vizsga
Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer karbantartó tematikus gyakorlati betanító
képzés és vizsga
92b.5.A program elvégzését igazoló
irat
Önálló munkavégzésre felhatalmazó "Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer
karbantartó" társasági jogosító vizsga bizonyítvány

108. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 93.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(93.)(Nukleáris képesítés neve)(Darukarbantartó művezető)
"
93.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Képes az atomerőmű emelő és felvonó berendezéseinek karbantartási
munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni
Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját
ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően
Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat
Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a
munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt
döntéseket meghozni
Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat
betartja és betartatja
Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó
munkavégzési előírásokat
Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a
munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat
betartatni
Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására
Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak
megfelelően feladatait ellátni
Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait
koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni
Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások
szerint kommunikálni, együttműködni
Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez
szükséges koordinálói tevékenységeket
Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon
megszervezni
"

109. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 94.2. és 94.3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(94.)(Nukleáris képesítés neve)(Rendszerfelügyelő)
"
94.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti,
villamos, irányítástechnikai, vegyészeti ismereteket
Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket
Ismeri az alap gépészeti rendszerelemek üzemeltetésének és
karbantartásának alapjait
Ismeri az atomerőmű gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti
rendszereinek felépítését, működését
Ismeri az atomerőmű szabályozási rendszerét, a minőségirányítás rendszerét
Ismeri és tudja alkalmazni a minőségellenőrzés módszereit, az ellenőrzés
folyamatát
Ismeri és tudja alkalmazni a különböző vizsgálati módszereket [különösen
szerkezeti, nyomáspróba, Időszakos ellenőrzési program (a továbbiakban:
IEP), Ellenőrzési Terv (ET)]
Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzéshez alkalmazott nyilvántartó
eszközöket
Ismeri az atomerőműbe beépített rendszerelemekkel szemben támasztott
követelményeket, a karbantartás szabályait
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
94.3.A képzési programban való
részvétel
előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: minőségellenőr képzés és vizsga
"

110. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 95.2. és 95.3. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(95.)(Nukleáris képesítés neve)(Operatív irányító csoportvezető)
"
95.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során képes az általános, a munkahelyi biztonságtechnikai,
és a tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes a sugárvédelmi
és dozimetriai szabályok alkalmazására
A munkavégzése során képes a munkahelyi hulladékkezelési előírások és
követelmények alkalmazására
Képes a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési
magatartás tanúsítására
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti,
villamos, irányítástechnikai, vegyészeti ismereteket
Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket
Ismeri az alap gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki
elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek üzemeltetésének és
karbantartásának alapjait
Ismeri az atomerőmű gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti
rendszereinek felépítését, működését
Ismeri az atomerőmű szabályozási rendszerét, a minőségirányítás rendszerét
Ismeri és tudja alkalmazni a minőségellenőrzés módszereit, az ellenőrzés
folyamatát
Ismeri és tudja alkalmazni a különböző vizsgálati módszereket (különösen
szerkezeti, nyomáspróba, IEP, ET)
Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzéshez alkalmazott nyilvántartó
eszközöket
Ismeri a rendszerelemek feladatát, felépítését, működését, a karbantartás
folyamatát, a karbantartás dokumentációit
Ismeri és tudja alkalmazni az atomerőműbe beépített rendszerelemekkel
szemben támasztott követelményeket, a karbantartás szabályait
Ismeri és tudja alkalmazni az engedélyeztetési folyamatokat
Ismeri és tudja alkalmazni a rendszerelemek beszerzésének, átvételének
minőségügyi követelményeit
Képes az adminisztrációs feladatainak végrehajtására
95.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: legalább 2 év rendszerfelügyelő munkakörben
munkavégzés
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: minőségellenőr képzés és vizsga és
rendszerfelügyelő társasági jogosító vizsga
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
"

111. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 96-99. sorral egészül ki:

96.Nukleáris képesítés neveVizuális vizsgáló
96.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőmű üzeme és karbantartása során felmerülő speciális vizuális
ellenőrzési feladatokat, valamint az idegentest keresési és idegentest
eltávolítási munkálatokat elvégezze
96.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri a VVER-440 típusú reaktor felépítését és feladatát
Ismeri gőzfejlesztő felépítését és feladatát
Ismeri a térfogat kompenzátor felépítését és feladatát
Ismeri a hidroakkumulátor felépítését és feladatát
Ismeri az üzemanyag kazetták felépítését és feladatát
Ismeri az I-es és a II-es akna, valamint a pihentető medence felépítését és
feladatát
Ismeri az I-es akna, valamint a pihentető medence hűtőköreinek felépítését
és feladatát
Ismeri az FKSZ felépítését feladatát
Ismeri a turbina kondenzátor felépítését és feladatát
Ismeri a FET felépítését és feladatát
Ismeri a Balduf szűrő felépítését és feladatát kezelését és telepítésének
lépéseit
Ismeri a folyékony radioaktív hulladéktároló tartályok felépítését és feladatát
Ismeri a lokális (Pintér) szivattyú felépítését és feladatát kezelését és
telepítésének lépéseit
Ismeri az Na. 500-as hurokvezetékek felépítését és feladatát
Ismeri a technológiai lehűtő kondenzátor felépítését és feladatát
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri az atomerőművi hibamegelőző technikákat és alkalmazza is azokat
Ismeri az idegen test eltávolításhoz szükséges speciális eszközök felépítését
és használatát és alkalmazza is azokat
Ismeri az idegen test bekerülés elleni védekezési szabályokat és eszközöket
és alkalmazza is azokat
96.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: Nem szükséges
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
96.4.A képzési program elemeiAtomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Primerköri és szekunderköri szerkezeti ismeretek képzés és vizsga
Speciális eszközök és szerszámok felépítése és használata képzés és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Vizuális vizsgáló munkahelyi gyakorlati betanulás képzés és vizsga
96.5.A program elvégzését igazoló iratÖnálló munkavégzésre felhatalmazó "Vizuális vizsgáló" társasági jogosító
vizsga bizonyítvány
97.Nukleáris képesítés neveMűszerész - villamos teljesítményelektronika és biztonsági
energiaellátás karbantartó
97.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok villamos teljesítményelektronikai és biztonsági
energiaellátási rendszereinek és rendszerelemeinek, készülékeinek a
helyszíni felügyeletét és karbantartását ellássa. Képes a villamos
teljesítményelektronikai és biztonsági energiaellátási rendszerek, és
rendszerelemek ciklikus próbák, programok végrehajtására,
rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére,
üzemzavari helyzetek elhárítására
97.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Rendelkezik a területen fellelhető villamos teljesítményelektronikai és
biztonsági energiaellátási rendszerek és berendezések működésének
ismereteivel
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a villamos teljesítményelektronikai és biztonsági energiaellátás
berendezéseinek alapvető működési elvét
Ismeri a villamos teljesítményelektronikai és biztonsági energiaellátás
berendezéseihez kapcsolódó elosztói rendszerek kapcsolási rajzait
Ismeri az alapvető villamos teljesítményelektronikai és biztonsági
energiaellátás elektronikai elemek működési elvét
Ismeri a karbantartási utasítások előírásait
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és
szerszámokat
Képes a villamos teljesítményelektronikai és a biztonsági energiaellátási
rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák, programok önálló
végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására,
megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására
97.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
97.4.A képzési program elemeiAtomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Villamos helyismeret vizsga
Villamos hálózat és alállomás üzemeltető képzés és vizsga
Villamos teljesítményelektronika és a biztonsági energiaellátás rendszerei és
karbantartása képzés és vizsga
Villamos teljesítményelektronika és a biztonsági energiaellátás karbantartó
műszerész munkahelyi gyakorlati betanulás képzés és vizsga
97.5.A program elvégzését igazoló iratÖnálló munkavégzésre felhatalmazó "Műszerész - Villamos
teljesítményelektronika és biztonsági energiaellátás karbantartó" társasági
jogosító vizsga bizonyítvány
98.Nukleáris képesítés neveMűszerész - villamos technológiai vezérlések és elosztói rendszerek
karbantartó
98.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok technológiai vezérléseinek és elosztói rendszereinek
és rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és
karbantartását ellássa. Képes a technológiai vezérlések és elosztói
rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák, programok önálló
végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására,
megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására
98.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Rendelkezik a területen fellelhető technológiai vezérlések és elosztói
rendszerek és berendezések működésének ismereteivel
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a technológiai vezérlések és elosztói berendezések alapvető
működési elvét
Ismeri a technológiai vezérlések és elosztói rendszerek berendezéseihez
kapcsolódó rendszerek kapcsolási rajzait
Ismeri az alapvető technológiai vezérlések és elosztói elektronikai
rendszerelemek működési elvét
Ismeri a karbantartási utasítások előírásait
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és
szerszámokat
Képes a technológiai vezérlések és elosztói rendszerek, és rendszerelemek
ciklikus próbák, programok önálló végrehajtására, rendellenességek,
meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek
elhárítására
98.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
98.4.A képzési program elemeiAtomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Villamos hálózat és alállomás üzemeltető képzés és vizsga
Technológiai vezérlések és elosztói rendszerek működése és karbantartása
képzés és vizsga
Villamos helyismeret vizsga
Technológiai vezérlések és elosztói rendszerek karbantartó műszerész
munkahelyi gyakorlati betanulás képzés és vizsga
98.5.A program elvégzését igazoló iratÖnálló munkavégzésre felhatalmazó "Műszerész - Technológiai vezérlések
és elosztói rendszerek karbantartó" társasági jogosító vizsga bizonyítvány
99.Nukleáris képesítés neveMűszerész - villamos főberendezések, védelmek és mérések
karbantartó
99.1.A képzési program céljaA képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas arra, hogy az
atomerőművi blokkok villamos főberendezéseinek, védelmeinek és mérési
rendszereinek és rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét
és karbantartását ellássa. Képes a villamos főberendezések, védelmek és
mérési rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák, programok önálló
végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására,
megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására
99.2.A program során megszerezhető
kompetenciák
A munkavégzése során alkalmazza az általános, a munkahelyi
biztonságtechnikai, és a tűzvédelmi szabályokat, valamint előírásokat
Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a
sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat
A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési
előírásokat és követelményeket
Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő
munkavégzési, magatartási szabályokat
Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket
Ismeri az atomerőműben alkalmazott személyi hibamegelőző eszközöket,
eljárásokat
Ismeri és alkalmazza az idegenanyag bekerülés megakadályozásának
szabályait és eszközeit
Rendelkezik a területen fellelhető villamos főberendezések, védelmek és
mérési rendszerek és berendezések működésének ismereteivel
Munkavégzése során ismeri és betartja, betartatja az atomerőmű
technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat
Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra
javítására törekszik
Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat
betartja, betartatja
Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert
Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát
Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait
Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat
Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a
vonatkozó szabályok szerint
Ismeri a villamos főberendezések, védelmek és mérési rendszerek
berendezéseinek alapvető működési elvét
Ismeri a villamos főberendezések, védelmek és mérési rendszerek
berendezéseihez kapcsolódó rendszerek kapcsolási rajzait
Ismeri az alapvető villamos főberendezések, védelmek és mérési
rendszerelemek működési elvét
Ismeri a karbantartási utasítások előírásait
Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait
Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és
szerszámokat
Képes a villamos főberendezések, védelmek és mérési rendszerek, és
rendszerelemek ciklikus próbák, programok önálló végrehajtására,
rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére,
üzemzavari helyzetek elhárítására
99.3.A képzési programban való
részvétel előfeltételei
Végzettség: 1. melléklet szerint
Szakmai gyakorlat: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó
foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint
Előzetesen elvárt ismeretek: OKJ elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Vizsga
99.4.A képzési program elemeiAtomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga
Munkavezetői képzés és vizsga
Villamos hálózat és alállomás üzemeltető képzés és vizsga
Villamos főberendezések, védelmek és mérési rendszerek működése és
karbantartása képzés és vizsga
Villamos helyismeret vizsga
Villamos főberendezések, védelmek és mérési rendszerek karbantartó
műszerész munkahelyi gyakorlati betanulás, képzés és vizsga
99.5.A program elvégzését igazoló iratÖnálló munkavégzésre felhatalmazó "Műszerész - Villamos főberendezések,
védelmek és mérések karbantartó" társasági jogosító vizsga bizonyítvány

112. Az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat

112.1. 1.3. sorában a "rendelet" szövegrész helyébe a "rendelet (a továbbiakban: R.)" szöveg,

112.2. 2.3., és 4.3. sorában az "ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "R." szöveg,

112.3. 3.4. sorában az "Atomerőművi reaktor és primerköri rendszerek operátori üzemeltetése." szövegrész helyébe az "Atomerőművi reaktoroperátor tanfolyam és vizsga." szöveg,

112.4. 4.2., 5.2., 6.2., 8.2., 9.2., 16.2., 17.2., 18.2., a 19.2. és 20.2. sorában az "üzembe vétel" szövegrész helyébe az "üzembevétel" szöveg,

112.5. 4.3. sorában a "turbina operátori" szövegrész helyébe a "turbinaoperátori" szöveg,

112.6. 6.1. sorában a "közös üzemi" szövegrészek helyébe a "közösüzemi" szöveg,

112.7. 6.4. pontjában a "közös üzemi rendszerek üzemeltetése." szövegrész helyébe a "közösüzemi vezénylő operátor tanfolyam és vizsga." szöveg,

112.8. 7.4. sorában az "üzemeltetése" szövegrész helyébe az "operátor tanfolyam és vizsga" szöveg,

112.9. 9.4. sorában a "turbina és szekunderköri rendszerek operátori üzemeltetése" szövegrész helyébe a "turbinaoperátor tanfolyam és vizsga" szöveg,

112.10. 10.5. sorában a "Gőzturbinagépész" szövegrész helyébe a "Gőzturbina gépész" szöveg,

112.11. 11.2. és 13.2. sorában a "feszültség aláhelyezés" szövegrész helyébe a "feszültség alá helyezés" szöveg,

112.12. 15.4. sorában az "alapok" szövegrész helyébe az "alapok tanfolyam és vizsga" szöveg és az "irányítástechnika" szövegrész helyébe az "irányítástechnika tanfolyam és vizsga" szöveg,

112.13. 17., 17.4. sorában az "üzemi" szövegrész helyébe az "üzemi műszakos" szöveg,

112.14. 17.2. sorában a "gépészi" szövegrészek helyébe a "főgépészi" szöveg,

112.15. 17.5. sorában az "üzemi főgépész" szövegrész helyébe az "üzemi műszakos főgépész kiemelt" szöveg,

112.16. 19.3. sorában a "gyakorlat külső üzemi" szövegrész helyébe a "gyakorlat technológiai műszaki" szöveg, a "Külső üzemi főgépész" szövegrész helyébe a "Külső üzemi műszakos főgépész kiemelt" szöveg,

112.17. 19.5. sorában a "társasági" szövegrész helyébe a "kiemelt társasági" szöveg,

112.18. 21.1., 21.2., 22.1. sorában a "környezetellenőrzés" szövegrész helyébe a "környezet-ellenőrzés" szöveg,

112.19. 23.2. sorában a "pótvízelőkészítőhöz" szövegrész helyébe a "pótvíz-előkészítőhöz" szöveg, valamint a "kondenzkezelői" szövegrész helyébe a "kondenz kezelői" szöveg és a "vízüzemirányításra" szövegrész helyébe a "vízüzem-irányításra" szöveg,

112.20. 24.4. sorában az "elméleti képzés" szövegrész helyébe az "elméleti képzés tanfolyam és vizsga" szöveg,

112.21. 32.3., 34.3., 36.3., 38.3., 40.3., 42.3., 44.3., 46.3., 48.3., 50.3., 52.3., sorában a "szakmacsoportra" szövegrész helyébe a "vagy közlekedés vagy vegyipar szakmacsoportokra" szöveg,

112.22. 35.3. sorában a "szekunderköri armatúra karbantartó záróvizsga" szövegrész helyébe a "munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti szekunderköri armatúra karbantartó" tanúsítvány" szöveg,

112.23. 37.3. sorában az "armatúra hajtómű karbantartó záróvizsga" szövegrész helyébe a "munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti armatúra hajtómű karbantartó" tanúsítvány" szöveg,

112.24. 39.3. sorában a "biztonsági szelep karbantartó záróvizsga" szövegrész helyébe a "munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti biztonsági szelep karbantartó" tanúsítvány" szöveg,

112.25. 41.3. sorában a "forgógép karbantartó záróvizsga" szövegrész helyébe a "munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti forgógép karbantartó" tanúsítvány" szöveg,

112.26. 42.1. és 43.1. sorában a "rendszerelemek" szövegrész helyébe a "berendezések" szöveg,

112.27. 42.5. sorában a "rendszerelem" szövegrész helyébe a "berendezés" szöveg,

112.28. 43.3. sorában az "átrakásán felügyelet alatti gáztechnikai rendszerelem" szövegrész helyébe az "átrakásán felügyelet alatti gáztechnikai berendezés" szöveg, a "gáztechnikai rendszerelem karbantartó záróvizsga" szövegrész helyébe a "munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti gáztechnikai berendezés karbantartó" tanúsítvány" szöveg,

112.29. 43.5. sorában a "külső üzemi" szövegrész helyébe a "gáztechnikai berendezés" szöveg,

112.30. 45.3. sorában a "gőzturbina karbantartó záróvizsga" szövegrész helyébe a "munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti gőzturbina karbantartó" tanúsítvány" szöveg,

112.31. 45.5. sorában a "turbina" szövegrész helyébe a "gőzturbina" szöveg,

112.32. 47. sorában a "készülékek" szövegrész helyébe a "készülék" szöveg,

112.33. 47.3. sorában a "felügyelet alatti fővízköri készülékek" szövegrészek helyébe a "felügyelet alatti fővízköri készülék" szöveg, a "Felügyelet alatti fővízköri készülékek karbantartó záróvizsga" szövegrész helyébe a "Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti fővízköri készülék karbantartó" tanúsítvány" szöveg,

112.34. 47.5., 48.5., 49., 49.5., 50.5., 51., 51.5. sorában a "készülékek" szövegrész helyébe a "készülék" szöveg,

112.35. 49.3. sorában a "primerköri készülékek karbantartó" szövegrész helyébe a "primerköri készülék karbantartó" szöveg, a "primerköri készülékek karbantartói" szövegrész helyébe a "primerköri készülék karbantartói" szöveg, a "Felügyelet alatti primerköri készülékek karbantartó záróvizsga" szövegrész helyébe a "Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti primerköri készülék karbantartó" tanúsítvány" szöveg,

112.36. 51.3. sorában a "szekunderköri készülékek karbantartó" szövegrész helyébe a "készülék" szöveg, a "szekunderköri készülékek karbantartói" szövegrész helyébe a "szekunderköri készülék karbantartói" szöveg, a "szekunderköri készülékek karbantartó záróvizsga" szövegrész helyébe a "munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti szekunderköri készülék karbantartó" tanúsítvány" szöveg,

112.37. 53.1., 69.1. és 70.1. sorában a "WER" szövegrész helyébe a "VVER" szöveg,

112.38. 53.3. sorában a "reaktor karbantartó záróvizsga" szövegrész helyébe a "munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti reaktor karbantartó" tanúsítvány" szöveg,

112.39. 54.3. sorában az "OKJ" szövegrész helyébe az "OKJ gépészet (szakmacsoport) vagy közlekedés (szakmacsoport) vagy vegyipar (szakmacsoport) vagy" szöveg,

112.40. 54.5. sorában a "munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti karbantartó műszerész"" szövegrész helyébe a "karbantartó műszerész záróvizsga" szöveg,

112.41. 55.3. sorában a "munkavégzés (legalább 2 átrakás)" szövegrész helyébe a "kompetenciák" szöveg,

112.42. 56.1. és 57.1. sorában a "csővezetékek" szövegrész helyébe a "csővezetékek és csőtartók" szöveg,

112.43. 56.3. sorában a "gépész szakmacsoportra" szövegrész helyébe a "gépészet vagy közlekedés vagy vegyipar vagy építészet szakmacsoportokra" szöveg,

112.44. 57.3. sorában a "karbantartó munkavégzés (legalább 2 átrakás)" szövegrész helyébe a "karbantartói kompetenciák" szöveg és a "csővezeték karbantartó záróvizsga" szövegrész helyébe a "munkavégzésre felhatalmazó "Felügyelet alatti csővezeték karbantartó" tanúsítvány" szöveg,

112.45. 60.3. sorában a "gépész" szövegrész helyébe a "gépész vagy építész" szöveg,

112.46. 61.3. sorában a "gépész" szövegrész helyébe a "gépészet szakmacsoportra vagy közlekedés szakmacsoportra vagy vegyipar szakmacsoportra vagy elektrotechnika-elektronika" szöveg és a "jogosító vizsga" szövegrész helyébe a "jogosító vizsga és minőségellenőr képesítés" szöveg,

112.47. 64.4., 66.4., 67.4., 68.4., 69.4., 71.4., 72.4., 73.4., 94.4. és 95.4. sorában a "képzés" szövegrész helyébe a "képzés és vizsga" szöveg,

112.48. 69. és 69.5. sorában a "művezető" szövegrész helyébe a "műszakvezető" szöveg,

112.49. 70.3. sorában a "művezető" szövegrészek helyébe a "műszakvezető" szöveg,

112.50. 73. sorában a "karbantartató" szövegrész helyébe a "karbantartó" szöveg,

112.51. 70.4. sorában a "(koordinálói) képzés" szövegrész helyébe a "(koordinálói) képzés és vizsga" szöveg,

112.52. 93.3. sorában a "szakmacsoportra meghatározott kompetenciák, továbbá Gépipari minőségellenőr OKJ vagy ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs OKJ vagy minőségellenőr OKJ" szövegrész helyébe a "vagy közlekedés vagy vegyipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák, továbbá minőségellenőr képzés és vizsga" szöveg,

112.53. 94.4. és 95.4. sorában az "alapok" szövegrész helyébe az "alapok tanfolyam és vizsga" szöveg

lép.

113. Hatályát veszti az 55/2012. NFM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat

113.1. 7.2. sorában az "az alap, és" szövegrész,

113.2. 55.3. és 57.3. pontjában az "igazolt" szövegrész,

113.3. 69.4. sorában a "Liftkezelői tanfolyam és vizsga" szövegrész,

113.4. 70.4. sorában az "Anyagvizsgáló képzés és vizsga (VT1 és VT2 fokozat)." szövegrész,

113.5. 62. sora,

113.6. 68.3. sorában az "OKJ gépész szakmacsoportra meghatározott kompetenciák, valamint" szövegrész,

113.7. 93.4. sorában a "Darukarbantartó művezető tematikus gyakorlati betanulás." szövegrész.

4. melléklet a 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelethez

1. Az 55/2012. NFM rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat C:11-C:12 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)
(11.)Alapfokú munka- és tűzvédelmi ismeretek, a létesítmény ismerete
A sugárvédelmi vezető, az üzemvitel-biztonsági vezető, valamint a
technológiai vezető esetében átfogó sugárvédelmi képzés
A radioaktívhulladék-tároló Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
ismerete
Radioaktívhulladék-tároló BEIT ismerete
ÜFK szabályzat és Üzemzavar elhárítási utasítás ismerete
A Radioaktívhulladék-tároló Biztonsági Szabályzat ismerete
A radioaktívhulladék-tárolóra vonatkozó belső szabályozó
dokumentumok ismerete
Gyakorlati ismeretek
(12.)Az átfogó sugárvédelmi képesítés megszerzéséről kiállított
bizonyítvány, a Radioaktívhulladék-tároló Sugárvédelmi
Szabályzata vizsgáját tanúsító jegyzőkönyv, alapfokú munka- és
tűzvédelmi ismeretek eredményes vizsgáját tanúsító
jegyzőkönyv, valamint a sugárvédelmi és technológiai vezető
esetén hatósági jogosító vizsga bizonyítvány.

2. Az 55/2012. NFM rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat C:24 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)
(24.)Hatósági jogosító vizsga bizonyítvány. A bővített sugárvédelmi
képesítés megszerzéséről kiállított bizonyítvány, a
Radioaktívhulladék-tároló Sugárvédelmi Szabályzata vizsgáját
tanúsító jegyzőkönyv, alapfokú munka- és a tűzvédelmi ismeretek
eredményes vizsgáját tanúsító jegyzőkönyv

5. melléklet a 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelethez

1. A 4/2016. NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:1-A:4 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(A
Eljárás/szolgáltatás)
(1)A radioaktív anyag alkalmazása
(2)Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetése
(3)Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés, valamint radioaktív
sugárforrást tartalmazó készülék forgalomba hozatala
(típusengedély)
(4)Nem helyhez kötött sugárveszélyes szolgáltatási tevékenység
végzése

2. A 4/2016. NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A)(B)
(Eljárás/szolgáltatás)[Díj mértéke (Ft)]
"
5Radioaktív anyag (beleértve a radioaktív sugárforrást tartalmazó
készüléket) forgalmazása
26 400
"

3. A 4/2016. NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A)(B)
(Eljárás/szolgáltatás)[Díj mértéke (Ft)]
"
7Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó
engedélyezési, jelentése és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015.
(XII. 30.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti tevékenységek
melléktermékeinek kezelése, lerakása, újrahasznosítása
37 700
"

4. A 4/2016. NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:8 mezője helyébe a következő mező lép:

(A)
(Eljárás/szolgáltatás)
(8)Az atomenergia alkalmazása körében - az atomenergiáról szóló
1996. évi CXVI. törvény 16/B. § (1) bekezdésében foglaltakra
tekintettel - sugárvédelmi szakértői tevékenység folytatása

5. A 4/2016. NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:10 mezője helyébe a következő mező lép:

(A)
(Eljárás/szolgáltatás)
(10)A több sugárveszélyes munkahelyre kiterjedő Létesítményi
Sugárvédelmi Szabályzat alkalmazása

6. A 4/2016. NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:12-A:16 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(A
Eljárás/szolgáltatás)
(12)Fogyasztási cikk előállítása, forgalomba hozatala, tárolása és kezelése
(13)Radioaktívan szennyezett terület kezelése, az életvitelszerű tartózkodás, a
társadalmi és gazdasági tevékenység folytatása azokon a területeken, ahol
tartós maradékszennyezettség tapasztalható
(14)Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés típusának vagy egy adott, egyedi
azonosítóval rendelkező berendezésnek a hatósági engedélyezés és
ellenőrzés alóli mentesítése
(15)Radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék típusának vagy egy adott, egyedi
azonosítóval rendelkező készüléknek a hatósági engedélyezés és ellenőrzés
alóli mentesítése
(16)A radioaktív anyag alkalmazása befejezését követően a sugárveszélyes
munkahely sugárvédelmi felügyeletének megszüntetése

7. A 4/2016. NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A)(B)
(Eljárás/szolgáltatás)[Díj mértéke (Ft)]
"
18Az adott radioaktív anyag alkalmazásának sugárvédelmi, e rendeletben
meghatározott hatósági felügyelet alóli mentesítése, ha a radioaktív anyag
aktivitás-koncentrációja meghaladja az általános mentességi aktivitás-
koncentrációt, vagy aktivitása meghaladja a mentességi aktivitást
37 700
"

8. A 4/2016. NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat "A" oszlop

8.1. címében az "Eljárás/szolgáltatás" szövegrész helyébe a "Hatósági engedélyezési eljárás tárgya" szöveg,

8.2. 6.1 és 6.2 sorában a "végzéséhez" szövegrész helyébe a "végzése" szöveg,

8.3. 6.3 sorában az "elismeréséhez" szövegrész helyébe az "elismerése" szöveg,

8.4. 9. sorában a "meghatározásához" szövegrész helyébe a "meghatározása" szöveg,

8.5. 11. sorában a "meghaladásához" szövegrész helyébe a "meghaladása" szöveg,

8.6. 17. sorában a "felszabadításához" szövegrész helyébe a "felszabadítása" szöveg,

8.7. 19. sorában az "eltéréshez" szövegrész helyébe az "eltérése" szöveg

lép.

Tartalomjegyzék