54/2016. (III. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 29. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(4) Az erdő alrészletet is tartalmazó föld hirdetményben megjelölt, erdőt nem érintő részére is lehet árverést folytatni. A földrészlet megosztását ebben az esetben az eredményes árverést követően az NFA kezdeményezi és viseli az eljárás költségeit. Az adásvételi szerződés megkötésére csak a megosztást követően kerülhet sor."

2. § A Korm. rendelet a következő 59. §-sal egészül ki:

"59. § E rendeletnek a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 54/2016. (III. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mr5.) megállapított rendelkezéseit az Mr5. hatálybalépését megelőzően megtartott árverések során értékesített földrészlet tekintetében is alkalmazni kell akkor, ha az érintett földrészlet megosztására irányuló eljárást az Mr5. hatálybalépésének napjáig jogerős határozattal nem zárták le - függetlenül az árverésre vonatkozó hirdetmény tartalmától - azzal, hogy ha az Mr5. hatálybalépését megelőzően közzétett hirdetmény e rendelet Mr5.-tel megállapított rendelkezéseinek nem felel meg, új hirdetményt közzétenni nem szükséges."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére