79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet

a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 28296 helyrajzi számú, természetben a Budapest VI. kerület, Rippl-Rónai utca 22. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon megvalósítandó, a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája elhelyezését biztosító beruházással függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez szükségesek.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. §[1]

4. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) építésügyi hatósági ügyekben építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) építésügyi hatósági ügyekben településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4/A. §[2] Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás esetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, elhelyezendő gépjárművek számának meghatározásakor a beruházás keretében felújításra kerülő épület bővítéséből, átalakításából és új rendeltetéséből eredő többlet-gépjármű számot nem kell figyelembe venni, illetve az ebből eredő többlet-gépjármű elhelyezéséről nem kell gondoskodni, valamint

b) gépjárművek elhelyezése az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanon terepszint alatti építményben nem biztosítható.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. §[3] A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 132/2016. (VI. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 4/A. §-t a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelethez

A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

5. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

6. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

7. hírközlési hatósági eljárások,

8. tűzvédelmi hatósági eljárások,

9. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

10. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

11. közegészségügyi hatósági eljárások,

12. azok az 1-11. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek,

13. az 1-12. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 235. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Beiktatta a 132/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.06.08.

[3] Beiktatta a 132/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.06.08.

Tartalomjegyzék