87/2016. (IV. 25.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet1.) 109. §-a a következő 19. és 20. ponttal egészül ki:

[A nemzeti fejlesztési miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"19. turizmusért,

20. vendéglátásért"

(felelős tagja.)

2. § A Korm. rendeleti. 12. alcíme a következő 124/A. és 124/B. §-sal egészül ki:

"124/A. § (1) A miniszter a turizmusért való felelőssége keretében előkészíti a turizmusra, az utazásszervező és - közvetítő tevékenységre, az utazási és utazást közvetítői szerződésre, a falusi és agroturizmusra, valamint - a gyógy- és egészségügyi tényezők vonatkozásában az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve - az egészségturizmusra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a turizmusért való felelőssége keretében

a) kialakítja és működteti a turizmus kormányzati irányítási és intézményrendszerét,

b) kidolgozza a turizmusfejlesztés koncepcióját és támogatási rendszerét, a vallási turizmus tekintetében az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter, a falusi és agroturizmus tekintetében az agrárpolitikáért felelős miniszter közreműködésével,

c) összehangolja az európai uniós tagságból adódó kormányzati turisztikai feladatokat,

d) irányítja a belföldi és nemzetközi turisztikai marketingtevékenységet.

124/B. § (1) A miniszter a vendéglátásért való felelőssége keretében előkészíti a vendéglátásra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a vendéglátásért való felelőssége keretében meghatározza a vendéglátás irányításának cél-, eszköz-és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját."

3. § Hatályát veszti a Korm. rendelet1. 90. § 19. és 20. pontja, 107. §-a és 108. §-a.

2. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

4. § A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) E:13 és E:34 mezőjében az "NGM" szövegrész helyébe az "NFM" szöveg,

b) F:13 és F:34 mezőjében a "nemzetgazdasági miniszter" szövegrész helyébe a "nemzeti fejlesztési miniszter" szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék