9/2016. (V. 12.) EMMI rendelet

a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet módosításáról

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a terápiás kutyát nem a kutyát kiképző szervezet alkalmazza, akkor a kutyának a kutyát alkalmazó szervezet logóját tartalmazó megkülönböztető jelzést kell viselnie."

2. § Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az a szervezet (a továbbiakban: kutyát kiképző szervezet) képezhet ki segítő kutyát, és készíthet fel a segítő kutya használatára, gondozására,

a) amelynek létesítő okiratában a segítő kutyák kiképzése és a fogyatékossággal élő személyekhez történő eljuttatása feltüntetésre került, és

b) amely biztosítja, hogy a kiképzést olyan személy (a továbbiakban: kiképző) végzi, aki

ba) terápiás kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő habilitációs kutya kiképzője (OKJ 52 810 01) vagy habilitációs kutyakiképző (OKJ 52 810 01 10 00 00 00) szakképesítéssel rendelkezik,

bb) rohamjelző és hangot jelző kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő jelző kutya kiképzője (OKJ 53 810 01) vagy jelzőkutya-kiképző (OKJ 52 810 01 00 01 52 02) szakképesítéssel rendelkezik,

bc) mozgáskorlátozott személyt segítő és személyi segítő kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő mozgássérültet segítő kutya kiképzője (OKJ 53 810 02) vagy mozgássérültet segítő kutya kiképző (OKJ 52 810 01 00 01 52 01) szakképesítéssel rendelkezik,

bd) vakvezető kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő vakvezető kutya kiképzője (OKJ 53 810 03) vagy vakvezetőkutya kiképző (OKJ 52 810 01 00 01 52 03) szakképesítéssel rendelkezik, továbbá

c) amely vakvezető kutya kiképzése esetén biztosítja, hogy a látássérült emberek kutyával közlekedésére való felkészítését a szakképzett kutyakiképző mellett gyógypedagógus látássérültek pedagógiája szakirányon szakképzettséggel, illetve rehabilitációs szakember a látássérülés területén szakképzettséggel rendelkező személy végzi."

3. § Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Terápiás kutyát alkalmazó szervezet az a kutyát kiképző szervezet, amely az általa vagy egy másik kutyát kiképző szervezet által kiképzett és levizsgáztatott terápiás kutyát és gazdáját alkalmazza."

4. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter pályázat útján a kutyát kiképző szervezetek, illetve a segítő kutyák alkalmazásának elősegítésével foglalkozó szervezetek közül közreműködő szervezetet jelöl ki, amely]

"d) a kutyát kiképző szervezetek kiképzői számára fényképes segítőkutya-kiképző tanúsítványt állít ki."

(2) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységéért a közreműködő szervezet a vizsga szervezésével kapcsolatban ténylegesen felmerült adminisztrációs költségeinek (a vizsgát szervező adminisztrátor munkadíja, telefon- és postaköltség, a vizsgadokumentumok előállításának költségei, tanúsítvány kiállításának költsége) fedezésére a kiképző szervezettől díjat kérhet, amely vizsgára bejelentett kutyánként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át."

5. § Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vizsgabizottság tagjait a vizsgabizottság összehívásáról legkésőbb a vizsga időpontját megelőző 15 nappal írásban értesíteni kell. Ezzel egyidejűleg a közreműködő szervezet honlapján közzé kell tenni

a) a vizsga helyszínét,

b) a vizsga időpontját,

c) hozzájárulásuk esetén a vizsgabizottság tagjainak nevét,

d) a vizsgára bejelentett segítő kutya nevét,

e) hozzájárulása esetén a segítő kutya kiképzőjének nevét, és

f) hozzájárulása esetén a segítő kutya gazdájának nevét."

6. § Az R. 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tanúsítvánnyal rendelkező személy jogosult arra, hogy a kiképzés alatt álló kutyával kiképzés céljából az (1) bekezdés szerinti létesítményben tartózkodjon."

7. § Az R. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az alkalmazásból kivont segítő kutya számára a 4. § (1) bekezdése szerinti közreműködő szervezet külön tanúsítványt állít ki, amelyen a kutya alkalmazásból való kivonásának ténye rögzítésre kerül."

8. § Az R. a következő 14. §-sal egészül ki:

"14. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

9. § (1) Az R. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. Melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

10. § Az R.

a) 1. § b) pontjában a "habilitációs feladatokat" szövegrész helyébe a "habilitációs, rehabilitációs feladatokat" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a "kiképzése" szövegrész helyébe a "típusa kiképzése" szöveg,

c) 2. § (1) bekezdés f) pontjában a "gyógypedagógiai, pszichológiai" szövegrész helyébe a "gyógypedagógiai, a szociális szolgáltatások területén pedagógiai, pszichológiai" szöveg,

d) 4. § (1) bekezdésében és 5. § (4) bekezdésében a "társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért" szövegrész helyébe a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szöveg,

e) 5. § (3) bekezdésében az "A vizsgadíj" szövegrész helyébe az "A kutya gazdája által fizetendő vizsgadíj" szöveg,

f) 11. §-ában az "amelyet az Assistance Dogs Europe (ADEu)" szövegrész helyébe az "amelyet vakvezető kutyák esetén a Europoean Guide Dog Federation (EGDF) vagy az International Guide Dog Federation (IGDF), más segítő kutyák esetén az Assistance Dogs Europe (ADEu)" szöveg

lép.

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 9. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2017. március 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 9/2016. (V. 12.) EMMI rendelethez

1. Az R. Mellékletének I. cím 2. pontjában a "15 fő" szövegrész helyébe a "10 fő" szöveg lép.

2. Az R. Mellékletének II. cím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A vizsga megkezdése előtt a vizsgázó személy bemutatja személyazonosításra alkalmas fényképes okmányát. A vizsgázó kutya egyedi azonosítása chip kód leolvasásával történik."

3. Az R. Mellékletének IV. cím 2. pontjában az "A vizsgajegyzőkönyvben" szövegrész helyébe az "A közreműködő szervezet által kiállított vizsgajegyzőkönyvben" szöveg, továbbá a "megelőző munkanapon" szövegrész helyébe a "megelőző 5. munkanapon" szöveg lép.

4. Az R. Mellékletének IV. cím 3. pont e) alpontjában a "természetes személyazonosító adatait" szövegrész helyébe a "hozzájárulásuk esetén természetes személyazonosító adataikat" szöveg lép.

5. Az R. Mellékletének IV. cím 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. A kutyát kiképző szervezet a vizsgát követő 15 napon belül megküldi a közreműködő szervezetnek a jegyzőkönyv másolatát elektronikus formátumban, valamint a felvételről készített vágatlan másolatot lejátszható formátumban."

6. Az R. Mellékletének IV. cím 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. A felvételt a vizsgabizottság tagjain kívül csak a vizsgázó személy és a közreműködő szervezet által kijelölt szakértők tekinthetik meg. Az ehhez való hozzájárulásról a vizsgázó személy a vizsgát megelőzően írásban nyilatkozik."

7. Az R. Mellékletének IV. cím 11. pontjában a "lefolytatásával" szövegrész helyébe a "szabályszerű lefolytatásával" szöveg, a "jelezheti" szövegrész helyébe az "írásban nyújthatja be" szöveg lép.

8. Az R. Mellékletének IV. címe a következő 12. ponttal egészül ki:

"12. Szakértőként olyan személy jelölhető ki, aki

a) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szakképesítéssel rendelkezik,

b) a kifogással érintett vizsgán vizsgázó kutya típusának megfelelő, legalább 5 éves kiképzői és vizsgáztatási gyakorlattal rendelkezik,

c) a kifogással érintett vizsga szervezésében, lebonyolításában, valamint a vizsgázó kutya kiképzésében nem vett részt,

d) a közreműködő szervezet elnökségének nem tagja, a közreműködő szervezetben tisztséget nem visel."

9. Az R. Mellékletének IV. címe a következő 13. ponttal egészül ki:

"13. A kijelölt szakértő díját a kifogást benyújtó fizeti meg."

2. melléklet a 9/2016. (V. 12.) EMMI rendelethez

1. Az R. Mellékletének IV. cím 12. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szakértőként olyan személy jelölhető ki, aki)

"a) a kifogással érintett vizsgán vizsgázó kutya típusának megfelelő, 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szakképesítéssel rendelkezik,"

Tartalomjegyzék