Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Országos Képzési Jegyzék

1. § (1) Az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: OKJ) az 1. melléklet 1. táblázata és 2. táblázata tartalmazza.

(2) Az OKJ táblázatokban szakmairánnyal rendelkezőként megjelölt szakképesítések választható szakmairányait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2. § 40. pontja szerinti ágazati szakmai érettségi végzettséggel betölthető munkakörök megjelölését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Sztv. 24. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti szakképesítéseket és az előfeltételként elfogadható mestervizsgákat a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A kulturális és nemzeti örökségvédelmi szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az Sztv. 5. § (14) bekezdésében foglaltak szerinti agrárágazathoz tartozó szakképesítéseket a 6. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az Sztv. 2. § 24. pontja szerinti meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben - a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körben - szerezhető szakképesítéseknek az 1. melléklet 1. táblázata szerinti szakképesítés-ráépülések minősülnek.

(2) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben szervezett távoktatás esetén az 1. melléklet 1. táblázatában és a 2. táblázatában feltüntetett iskolarendszeren kívüli minimális képzési idő legalább húsz százalékát a képzésben résztvevő és az oktatást végző személyek egyidejű egy helyen történő jelenlétét biztosító képzési formában kell megtartani.

(3) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok e rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő szakképesítésekre vonatkozó érvényességét a szakképesítésért felelős miniszter rendeletben határozza meg.

3. § (1) Kiemelt gazdasági jelentőséggel bíró folyamathoz kapcsolódó iskolarendszeren kívüli, munkahelyi hátterű szakképzés esetén, egy adott képzés tekintetében az 1. melléklet 1. táblázatában és a 2. táblázatában feltüntetett iskolarendszeren kívüli minimális képzési idő - kérelem alapján - legfeljebb harminc százalékkal csökkenthető.

(2) A képzési idő csökkentésére irányuló, indoklással ellátott kérelmet az állami szakképzési és felnőttképzési szervhez (Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság a továbbiakban: NMH SZFI) kell benyújtani. Az indoklásnak tartalmaznia kell a képzési idő tervezett csökkentését megalapozó gazdasági folyamat leírását, a képzési idő csökkentésének várható gazdasági előnyeit, a képzésben résztvevők tervezett létszámát, továbbá a képzési idő csökkenéséből fakadó intenzívebb képzés megvalósításának módját.

(3) Az NMH SZFI a képzési idő csökkentésének lehetőségéről és mértékéről a kérelem beérkezését követő harminc napon belül, az érintett szakképesítésért felelős miniszter véleményének kikérésével, a megjelölt gazdasági folyamat nemzetgazdaságra gyakorolt hatása, valamint a rövidebb idejű képzésből fakadó várható gazdasági, társadalmi előnyök mérlegelésével dönt.

(4) Az NMH SZFI döntése ellen a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterhez lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni.

2. Az OKJ módosításának eljárásrendje

4. § Az OKJ-ban szereplő szakképesítés törlését, szakképesítés adatainak megváltoztatását vagy új szakképesítés felvételét (a továbbiakban együtt: módosítás) a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezheti az Sztv. 73. § (2) bekezdés a) pontja alapján a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternél (a továbbiakban: miniszter).

5. § (1) A 4. § szerinti kezdeményezésre irányuló javaslat a szakképesítésért felelős miniszterhez nyújtható be.

(2) A javaslathoz csatolni kell

a) a módosítási javaslat részletes indoklását, amely tartalmazza a javaslat okát, annak leírását, hogy az elérni kívánt eredmény miért csak az OKJ módosításával érhető el, milyen alternatív lehetőségek vizsgálatára került sor,

b) a javaslattal kapcsolatban az alábbi adatokat tartalmazó előlapot

ba) a javaslattevő neve, székhelye,

bb) a módosítási javaslat típusa, megjelölve, hogy felvételre, adatok megváltoztatására, illetve törlésre irányul,

bc) a szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai, külön megjelölve a módosuló adatokat,

bd) a módosításban érintett új, módosuló vagy törlendő szakmai követelménymodul,

be) a szakképesítés kapcsolata más szakképesítésekkel,

bf) az egy év alatt képzésben résztvevők becsült száma,

bg) a gyakorlati képzést vállalók felsorolása,

bh) az elméleti képzést vállalók felsorolása,

bi) az állami foglalkoztatási szerv előrejelzése az adott szakképesítéssel betölthető munkahelyek számát illetően,

c) a szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) OKJ-ba történő felvétele és az OKJ-ban szereplő szakképesítés adatainak módosítása esetén a szakképesítésnek az Sztv. 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kidolgozott szakmai és vizsgakövetelményét, valamint elemzést arról, hogy a javaslatban szereplő új vagy módosuló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye milyen azonosságokat, eltéréseket, módosításokat, megfeleléseket tartalmaz az OKJ-ban szereplő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményével összevetve.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti adattartalmú előlap a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon is benyújtható.

6. § (1) A szakképesítésért felelős miniszter a javaslatot az 5. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokkal együtt nyolc napon belül véleményezésre megküldi az NMH SZFI-nek és egyidejűleg az Sztv. 80. §-ában meghatározott Nemzeti Képesítési Bizottságnak (a továbbiakban: NKB) vagy elutasítja azt. Az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevőt.

(2) Az NMH SZFI a szakképesítésért felelős miniszter által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét a javaslatnak az NMH SZFI-be való megérkezésétől számított harminc napon belül megküldi a szakképesítésért felelős miniszternek és az NKB-nak.

(3) Az NKB a szakképesítésért felelős miniszter által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét a javaslatnak az NKB-hoz való megérkezésétől számított negyvenöt napon belül küldi meg a szakképesítésért felelős miniszternek.

(4) A szakképesítésért felelős miniszter az NKB véleményének megérkezésétől számított tizenöt napon belül - az NMH SZFI és az NKB szakmai véleménye figyelembevételével - dönt a javaslat szerinti OKJ módosítás kezdeményezéséről és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokkal, valamint az NMH SZFI és az NKB véleményével együtt megküldi a miniszternek kezdeményezve az OKJ módosítását, vagy elutasítja a javaslatot. Döntését az ágazati fejlesztési törekvésekkel való egybeesés, a kitűzött cél alternatív megvalósítási lehetőségei, a javaslatban megjelenített szakmai, társadalmi igények, továbbá az adatokkal alátámasztott gazdasági, munkaerő-piaci szükséglet szempontjainak figyelembe vételével hozza meg. A szakképesítésért felelős miniszter az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevőt.

7. § (1) Ha a javaslat az OKJ-ból törölt szakképesítés újrafelvételére vagy szakképesítés OKJ-ból való törlésére irányul, akkor a szakképesítésért felelős miniszter a beérkezéstől számított harminc napon belül az NMH SZFI és az NKB véleménye nélkül is továbbíthatja a javaslatot a miniszternek, kezdeményezve az OKJ módosítását.

(2) Ha a szakképesítésért felelős miniszter az 5. § (1) bekezdése szerinti javaslat nélkül kezdeményezi az OKJ módosítását, akkor a kezdeményezéséhez mellékelnie kell az 5. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, továbbá az NMH SZFI és az NKB véleményét is.

8. § (1) A miniszter a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezését az előírt mellékletekkel együtt a beérkezéstől számított nyolc napon belül véleményezés céljából továbbítja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (a továbbiakban: Tanács) részére.

(2) A Tanács a kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontját, a kezdeményezésnek a Tanács Titkárságához való megérkezését követően a Tanács ügyrendje szerint - de legfeljebb negyvenöt napon belül - küldi meg a miniszternek.

(3) A Tanács állásfoglalása, valamint az NKB és az NMH SZFI véleményének figyelembevételével a miniszter tizenöt napon belül dönt a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezéséről, amelynek elfogadása esetén előkészíti az OKJ módosítását.

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (6) bekezdése, valamint a 6. melléklet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Az e rendelettel kiadott OKJ szerinti iskolarendszeren kívüli szakképzés 2013. január 1-jétől indítható.

(4) A 2012. szeptember 1-jén induló iskolai rendszerű képzések a 2012. augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint is indíthatók.

(5) A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 113. § (4) bekezdése szerinti felsőfokú szakképzés 2012 szeptemberében a 2012. augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint indítható.

(6) Az iskolarendszeren kívüli képzések 2012. december 31-ig a 2012. augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint indíthatók.

10. § (1) E rendelet nem érinti a hatálybalépését megelőzően megkezdett szakképzés eredményes befejezését követő szakmai vizsgán kiadott bizonyítványok érvényességét.

(2) A 2001. szeptember 1-je előtt megkezdett szakképzés esetében a képzés megkezdésekor hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es azonosító számmal kezdődő szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok felsőfokú szakképesítést, a 2001. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben megkezdett szakképzés esetében a képzés megkezdésekor hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es azonosító számmal kezdődő szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok emelt szintű szakképesítést igazolnak.

11. § (1) Hatályát veszti az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet.

(2) 2013. január 1-jén hatályát veszti az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

1. Az Országos Képzési Jegyzék

1. táblázat: szakképesítések és szakképesítés-ráépülések

ABCDEFGHIJ
1Szakképesítés
azonosító
száma
Szakképesítések/szakképesítés-
ráépülések megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési időIskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeA szakképesítésért felelős
miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
312345678
43454301Abroncsgyártó8XIV3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
55534401Adótanácsadó15XXIV280-420 óraT, TKadópolitikáért felelős miniszter
65562101Agrár áruforgalmazó szaktechnikus20XXXIII1 év480-720 óraN, E, TKagrárpolitikáért felelős miniszter
75572501Aneszteziológiai szakasszisztens1I1100-1440
óra
TKegészségügyért felelős miniszter
85521101Aranyműves4V1 év480-720 óraN, E, TKoktatásért felelős miniszter
95421201Artista4Poktatásért felelős miniszter
103454302Asztalos11XVIII3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
113552201Audio- és vizuáltechnikai műszerész6XI1 év480-720 óraN, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
125572502Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus1I500-720 óraTKegészségügyért felelős miniszter
135452501Autóelektronikai műszerész13XXII2 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
143452101Autógyártó5IX3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
155452301Automatikai technikus6XI2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
165452502Autószerelő13XXII2 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
175552501Autótechnikus13XXII1 év480-720 óraN, E, TKközlekedésért felelős miniszter
185452503Avionikus13XXII2 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
193458201Ács9XVI3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
205534402Államháztartási mérlegképes könyvelő15XXIV320-480 óraT, TKszámviteli szabályozásért felelős
miniszter
213562101Állattartó szakmunkás20XXXIII1 év480-720 óraN, E, TKagrárpolitikáért felelős miniszter
225462101Állattenyésztő és állategészségügyi technikus20XXXIII2 évN, Eagrárpolitikáért felelős miniszter
233272301Ápolási asszisztens1I1100-1440
óra
TKegészségügyért felelős miniszter
245572301Ápoló1I1 évN, Eegészségügyért felelős miniszter
255586101Baleseti helyszínelő22300-600 óraTKrendészetért felelős miniszter
263458202Bádogos9XVI3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
275454401Bányaipari technikus5VII2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
285234101Becsüs17XXVI800-1200
óra
TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
293581301Belovagló20XXXIII1 év480-720 óraN, E, TKagrárpolitikáért felelős miniszter
305352301Beszédátviteli rendszerüzemeltető6XII400-600 óraTKinformatikáért felelős miniszter
1Szakképesítés
azonosító
száma
Szakképesítések/szakképesítés-
ráépülések megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési időIskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeA szakképesítésért felelős
miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
313258201Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó9XVI-800-1200
óra
TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
323562102Biogazdálkodó20XXXIII1 év480-720 óraN, E, TKagrárpolitikáért felelős miniszter
335286101Biztonságszervező22--600-700 óraTKrendészetért felelős miniszter
345534301Biztosítási tanácsadó15XXIV-220-340 óraTK, Tpénz-, tőke- és biztosítási piac
szabályozásáért felelős miniszter
353534101Boltvezető17XXVI-240-360 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
365272501Boncmester1I-500-720 óraTKegészségügyért felelős miniszter
375554101Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus21XXXVI1 év480-720 óraN, E, TKélelmiszeriparért felelős miniszter
383454201Bőrdíszműves10XVII3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
395454201Bőrfeldolgozó-ipari technikus10XVII2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
405521102Bronzműves és szoboröntő4V1 év480-720 óraN, E, TKoktatásért felelős miniszter
415386101Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő22--500-700 óraTKbüntetés-végrehajtásért felelős
miniszter
425286102Büntetés-végrehajtási felügyelő22--800-1500
óra
TKbüntetés-végrehajtásért felelős
miniszter
435386102Büntetés-végrehajtási főfelügyelő22--500-1000
óra
TKbüntetés-végrehajtásért felelős
miniszter
445386103Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő22--400-700 óraTKbüntetés-végrehajtásért felelős
miniszter
455386104Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő22--400-700 óraTKbüntetés-végrehajtásért felelős
miniszter
465586102Bűnügyi technikus22--300-600 óraTKrendészetért felelős miniszter
475448101CAD-CAM informatikus7XIII2 év960-1440
óra
N, E, L,
TK, T
informatikáért felelős miniszter
483454202Cipőkészítő10XVII3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
495572503Citológiai szakasszisztens1I-1100-1440
óra
TKegészségügyért felelős miniszter
503552101CNC gépkezelő5IX1 év480-720 óraN, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
515554102Cukor- és édesipari szaktechnikus21XXXVI1 év480-720 óraN, E, TKélelmiszeriparért felelős miniszter
523481101Cukrász18XXVII3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
535572302Csecsemő és gyermekápoló1I1 év-N, Eegészségügyért felelős miniszter
545421101Dekoratőr4V2 év960-1440
óra
N, E, TKoktatásért felelős miniszter
555572303Diabetológiai szakápoló és edukátor1I-500-720 óraTKegészségügyért felelős miniszter
565521103Díszítő festő4V1 év480-720 óraN, E, TKoktatásért felelős miniszter
575521104Díszlettervező4VI1 év480-720 óraN, E, TKoktatásért felelős miniszter
583358201Díszműbádogos9XVI-240-360 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
593421101Díszműkovács4V3 év960-1440
óra
N, E, TKoktatásért felelős miniszter
1Szakképesítés
azonosító
száma
Szakképesítések/szakképesítés-
ráépülések megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési időIskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeA szakképesítésért felelős
miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
603462201Dísznövénykertész20XXXIV3 év960-1440
óra
N, E, TKagrárpolitikáért felelős miniszter
615421102Divat- és stílustervező4V2 év960-1440
óra
N, E, TKoktatásért felelős miniszter
625452504Dízelmotoros vasúti jármű szerelője13XXII2 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
635552401Drog- és toxikológiai technikus8XV1 év480-720 óraN, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
645472001Egészségügyi asszisztens1I2 év1400-1700
óra
N, E, TKegészségügyért felelős miniszter
655385301Egészségügyi gázmester1I-400-600 óraTKegészségügyért felelős miniszter
665514601Egészségügyi gyakorlatvezető1I-1100-1440
óra
TKegészségügyért felelős miniszter
673285301Egészségügyi kártevőírtó és fertőtlenítő1I-1100-1440
óra
TKegészségügyért felelős miniszter
685534403Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő15XXIV-280-420 óraTK, Tszámviteli szabályozásért felelős
miniszter
695421202Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)4-2 év960-1440
óra
N, E, TKoktatásért felelős miniszter
703434101Eladó17XXVI3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
713452201Elektromechanikai műszerész6XI3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
723452202Elektromos gép- és készülékszerelő6XI3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
733452203Elektronikai műszerész6XI3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
745452302Elektronikai technikus6XI2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
755552301Elektronikus hozzáférési és magánhálózati
rendszerüzemeltető
6XII-400-600 óraTKinformatikáért felelős miniszter
765552302Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli
rendszerüzemeltető
6XII-400-600 óraTKinformatikáért felelős miniszter
773386101Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő19XI-250-350 óraTKrendészetért felelős miniszter
785534404Ellenőrzési szakelőadó15XXIV-240-360 óraTK, Tminiszter (államháztartásért felelős
795258201Emelőgép-ügyintéző5IX-320-480 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
805572504Endoszkópos szakasszisztens1I500-720 óraTKegészségügyért felelős miniszter
815572304Epidemiológiai szakápoló1I-500-720 óraTKegészségügyért felelős miniszter
825462301Erdészeti és vadgazdálkodási technikus20XXXII2 év-N, Eerdőgazdálkodásért felelős
miniszter
835452102Erdészeti gépésztechnikus20XXXII2 év-N, Eagrárpolitikáért felelős miniszter
843462301Erdészeti szakmunkás20XXXII3 év960-1440
óra
N, E, TKerdőgazdálkodásért felelős
miniszter
855572601Ergoterapeuta1I-1100-1440
óra
TKegészségügyért felelős miniszter
865554103Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus21XXXVI1 év480-720 óraN, E, TKélelmiszeriparért felelős miniszter
875352201Erőművi blokkgépész5IX-320-480 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
885252201Erőművi gépész5IX-640-960 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1Szakképesítés
azonosító
száma
Szakképesítések/szakképesítés-
ráépülések megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési időIskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeA szakképesítésért felelős
miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
893552202Erősáramú berendezések felülvizsgálója6XI-400-600 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
905452201Erősáramú elektrotechnikus6XI2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
913454101Édesipari termékgyártó21XXXVI3 év960-1440
óra
N, E, TKélelmiszeriparért felelős miniszter
925454101Élelmiszeripari analitikus technikus21XV2 év-N, Eélelmiszeriparért felelős miniszter
935452101Élelmiszeripari gépésztechnikus21XXXVI2 év-N, Eélelmiszeriparért felelős miniszter
943454102Élelmiszeripari szakmunkás21XXXVI3 év960-1440
óra
N, E, TKélelmiszeriparért felelős miniszter
955454102Élelmiszeripari technikus21XXXVI2 év-N, Eélelmiszeriparért felelős miniszter
966258201Építési műszaki ellenőr9XVI-250-350 óraTKépítésügyért felelős miniszter
973258202Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a
szakmairány megjelölésével)
5IX-90-140 óraTKközlekedésért felelős miniszter
985358201Építőanyagipari minőségellenőr9XVI-480-720 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
993458203Épület- és szerkezetlakatos5IX3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1005458201Épületgépész technikus5VIII2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1013552203Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló6XI-240-360 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1025454301Faipari technikus11XVIII2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1033521501Fatárgy készítő11XVIII1 év480-720 óraN, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1045386105Fegyveres biztonsági őr22--320-420 óraTKrendészetért felelős miniszter
1055486301Fegyverműszerész5IX2 év-N, Eszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1063454203Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító10XVII3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1075572305Felnőtt intenzív szakápoló1I-1100-1440
óra
TKegészségügyért felelős miniszter
1086252101Felvonóellenőr5IX-250-350 óraTKépítésügyért felelős miniszter
1093252101Felvonószerelő5IX-400-600 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1105421103Festő4V2 év960-1440
óra
N, E, TKoktatásért felelős miniszter
1113458204Festő, mázoló, tapétázó9XVI3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1123454204Férfiszabó10XVII3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1135321301Filmhangtervező4VI-480-720 óraTKkultúráért felelős miniszter
1143452102Finommechanikai műszerész5IX3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1155481301Fitness-wellness instruktor3XXXVII2 év960-1440
óra
N, E, TKsportpolitikáért felelős miniszter
1165572505Fizioterápiás szakasszisztens1I-500-720 óraTKegészségügyért felelős miniszter
1175454402Fluidumkitermelő technikus5VII2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1Szakképesítés
azonosító
száma
Szakképesítések/szakképesítés-
ráépülések megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési időIskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeA szakképesítésért felelős
miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
1185581501Fodrász19XXX0,5 év240-360 óraN, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1195472002Fogászati asszisztens1I2 év1400-1700
óra
N, E, TKegészségügyért felelős miniszter
1205572306Foglalkozásegészségügyi szakápoló1I-500-720 óraTKegészségügyért felelős miniszter
1215576201Foglalkozás-szervező2III1 év600-720 óraN, E, TKszociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
1225572401Fogtechnikus1II0,5 év360-440 óraN, E, TKegészségügyért felelős miniszter
1235472401Fogtechnikus gyakornok1II2 év1400-1700
óra
N, E, TKegészségügyért felelős miniszter
1243454303Formacikk-gyártó8XIV3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1255481001Fotográfus és fotótermék-kereskedő19XXIX2 év960-1440
óra
N, E, TKkultúráért felelős miniszter
1265458101Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus20XXXV2 év-N, E, TKföldügyért és térképészetért felelős
miniszter
1275548201Földügyi térinformatikai szaktechnikus20XXXV-480-720 óraTK, Tföldügyért és térképészetért felelős
miniszter
1285586103Fő határrendész22--300-500 óraTKrendészetért felelős miniszter
1295321302Fővilágosító4VI-640-960 óraTKkultúráért felelős miniszter
1305572402Fülilleszték készítő1II-240-360 óraTKegészségügyért felelős miniszter
1313462101Gazda20XXXIII3 év960-1440
óra
N, E, TKagrárpolitikáért felelős miniszter
1325448102Gazdasági informatikus7XIII2 év960-1440
óra
N, E, TK,
L, T
informatikáért felelős miniszter
1333558201Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő5VIII1 év480-720 óraN, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1345552502Gázautószerelő13XXII-240-360 óraTKközlekedésért felelős miniszter
1353558202Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló5VIII-240-360 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1365252202Gázturbina gépész5IX-320-480 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1375572307Geriátriai és krónikus beteg szakápoló1I-500-720 óraTKegészségügyért felelős miniszter
1385552303Gerinchálózati rendszerüzemeltető6XII-400-600 óraTKinformatikáért felelős miniszter
1395576202Gerontológiai gondozó2III1 év600-720 óraN, E, TKszociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
1405452103Gépgyártástechnológiai technikus5IX2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1413452103Gépi forgácsoló5IX3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1423452502Gépjármű mechatronikus13XXII3 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
1433484101Gépjármű-építési, szerelési logisztikus13XXII3 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
1443452501Gépjárműépítő, szerelő13XXII3 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
1455421104Grafikus4V2 év960-1440
óra
N, E, TKkultúráért felelős miniszter
1463252501Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó13XXII-720-1080
óra
TKközlekedésért felelős miniszter
1Szakképesítés
azonosító
száma
Szakképesítések/szakképesítés-
ráépülések megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési időIskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeA szakképesítésért felelős
miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
1475454302Gumiipari technikus8XIV2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1485421203Gyakorlatos színész (a szakmairány
megjelölésével)
4-2 év960-1440
óra
N, E, TKkultúráért felelős miniszter
1495272301Gyakorló ápoló1I2 év-N, Eegészségügyért felelős miniszter
1505272302Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló1I2 év-N, Eegészségügyért felelős miniszter
1515281501Gyakorló fodrász19XXX2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1525272003Gyakorló gyógyszertári asszisztens1I2 év1400-1700
óra
N, E, TKegészségügyért felelős miniszter
1535221501Gyakorló hangszerkészítő és -javító
(hangszercsoport megjelölésével)
4-2 év960-1440
óra
N, E, TKoktatásért felelős miniszter
1545272501Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris
medicina és sugárterápiás asszisztens
1I2 év1400-1700
óra
N, E, TKegészségügyért felelős miniszter
1555272502Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens1I2 év1400-1700
óra
N, E, TKegészségügyért felelős miniszter
1565281502Gyakorló kozmetikus19XXX2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1575272303Gyakorló mentőápoló1I2 év1400-1700
óra
N, E, TKegészségügyért felelős miniszter
1585272503Gyakorló szövettani asszisztens1I2 év1400-1700
óra
N, E, TKegészségügyért felelős miniszter
1595321303Gyártásvezető4VI-640-960 óraTKkultúráért felelős miniszter
1603452105Gyártósori gépbeállító5IX3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1615572308Gyermek intenzív szakápoló1I-1100-1440
óra
TKegészségügyért felelős miniszter
1625476101Gyermekotthoni asszisztens2III2 év1300-1560
óra
N, E, TKgyermek- és ifjúságvédeleméért
felelős miniszter
1633562201Gyógy- és fűszernövénytermesztő20XXXIV1 év480-720 óraN, E, TKagrárpolitikáért felelős miniszter
1645472601Gyógy- és sportmasszőr1I2 év1400-1700
óra
N, E, TKegészségügyért felelős miniszter
1655272601Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó1II-1100-1440
óra
TKegészségügyért felelős miniszter
1665414001Gyógypedagógiai segítő munkatárs3IV2 év960-1440
óra
N, E, TKoktatásért felelős miniszter
1675552402Gyógyszeripari laboratóriumi technikus8XV1 év480-720 óraN, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1685572001Gyógyszerkiadó szakasszisztens1I-1100-1440
óra
TKegészségügyért felelős miniszter
1695572002Gyógyszertári asszisztens1I0,5 év360-440 óraN, E, TKegészségügyért felelős miniszter
1705281001Habilitációskutya-kiképző2III-600-720 óraTKszociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
1715484101Hajózási technikus13XXII2 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
1723462401Halász, haltenyésztő20XXXIII3 év960-1440
óra
N, E, TKhalgazdálkodásért felelős miniszter
1735234501Hanglemez-bemutató4VI-240-360 óraTKkultúráért felelős miniszter
1745421301Hangmester4VI2 év960-1440
óra
N, E, TKkultúráért felelős miniszter
1755321304Hangosítórendszer tervező technikus4VI-480-720 óraTKkultúráért felelős miniszter
1Szakképesítés
azonosító
száma
Szakképesítések/szakképesítés-
ráépülések megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési időIskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeA szakképesítésért felelős
miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
1765521501Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport
megjelölésével)
4-1 év480-720 óraN, E, TKoktatásért felelős miniszter
1775521301Hangtárvezető4VI-480-720 óraTKkultúráért felelős miniszter
1783452106Hegesztő5IX3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1795572506Hematológiai és transzfuziológiai
szakasszisztens
1I-500-720 óraTKegészségügyért felelős miniszter
1805458202Hídépítő és -fenntartó technikus13XX2 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
1815262101Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó20XXXIII-640-960 óraTKagrárpolitikáért felelős miniszter
1823258203Homlokzatépítő és -szerelő9XVI-960-1440
óra
TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1835486302Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány
megjelölésével)
22-2 év960-1440
óra
N, E, L, T,
TK
honvédelemért felelős miniszter
1845586301Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány
megjelölésével)
22-0,5 év320-480 óraN, E, L, T,
TK
honvédelemért felelős miniszter
1855572309Hospice szakápoló1I-500-720 óraTKegészségügyért felelős miniszter
1863285101Hulladékfelvásárló és -telepkezelő14XXIII-640-960 óraTKkörnyezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
1875585001Hulladékgazdálkodó szaktechnikus14XXIII0,5 év240-360 óraN, E, L, TKkörnyezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
1885554104Hús- és baromfiipari szaktechnikus21XXXVI1 év480-720 óraN, E, TKélelmiszeriparért felelős miniszter
1893454103Húsipari termékgyártó21XXXVI3 év960-1440
óra
N, E, TKélelmiszeriparért felelős miniszter
1903252201Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető5VIII-160-240 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1913458205Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő5VIII3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1923558203Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő5VIII1 év480-720 óraN, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1935481201Idegenvezető18XXVIII2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1945334701Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző16XXV-800-1200
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1955534405IFRS mérlegképes könyvelő15XXIV-240-360 óraTK, Tszámvitel szabályozásért felelős
miniszter
1965572507Immunhisztokémiai, hisztokémiai és
molekuláris biológiai szakasszisztens
1I-1100-1440
óra
TKegészségügyért felelős miniszter
1975448103Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető7XII2 év960-1440
óra
N, E, L,
TK, T
informatikáért felelős miniszter
1985448104Informatikai rendszergazda7XIII2 év960-1440
óra
N, E, L,
TK, T
informatikáért felelős miniszter
1995381401Ingatlankezelő19XXV-240-360 óraTKlakásgazdálkodásért és
lakáspolitikáért felelős miniszter
2005234102Ingatlanközvetítő19XVI-240-360 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2015334101Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő19XVI-280-420 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2025521302Internetes alkalmazásfejlesztő7XIII-400-600 óraTK, Tinformatikáért felelős miniszter
2033258204Ipari alpinista9XVI-260-380 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1Szakképesítés
azonosító
száma
Szakképesítések/szakképesítés-
ráépülések megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési időIskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeA szakképesítésért felelős
miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
2043452104Ipari gépész5IX3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2053454304Ipari gumitermék előállító8XIV3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2063258205Ipari szigetelő bádogos9XVI-400-600 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2073254301Ipari üvegműves8XIV-960-1440
óra
TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2085434601Irodai asszisztens16XXV2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2095448201IT mentor7XIII2 év960-1440
óra
N, E, L,
TK, T
informatikáért felelős miniszter
2105421204Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével)4-2 év960-1440
óra
N, E, TKoktatásért felelős miniszter
2113452503Járműfényező13XXII3 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
2123452107Járműipari fémalkatrész-gyártó5IX3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2133452504Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó13XXII3 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
2143452505Járműkarosszéria készítő, szerelő13XXII3 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
2155521105Jelmeztervező4V1 év480-720 óraN, E, TKoktatásért felelős miniszter
2165322301Jelnyelvi szaktolmács2III-200-240 óraTKszociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
2175222301Jelnyelvi tolmács2III-1000-1200
óra
TKszociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
2185381001Jelzőkutya-kiképző2III-400-480 óraTKszociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
2195572508Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens1I-500-720 óraTKegészségügyért felelős miniszter
2203452506Karosszérialakatos13XXII3 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
2213221201Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével)4VI-480-720 óraTKkultúráért felelős miniszter
2225286103Katasztrófavédelmi előadó22--350-450 óraTKkatasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszter
2235386106Katasztrófavédelmi főelőadó22--240-340 óraTKkatasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszter
2245386107Katasztrófavédelmi referens22--200-300 óraTKkatasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszter
2255286104Katasztrófavédelmi szakelőadó22--500-800 óraTKkatasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszter
2263352201Kazángépész (12 t/h felett)5IX-200-300 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2273252202Kazánkezelő (2-12 t/h között)5IX-280-420 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2283254302Kádár, bognár11XVIII-640-960 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2293458206Kályhás9XVI3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2303454205Kárpitos11XVIII3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2313421102Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány
megjelölésével)
4V3 év960-1440
óra
N, E, TKkultúráért felelős miniszter
2325421105Kerámiaműves4V2 év960-1440
óra
N, E, TKoktatásért felelős miniszter
1Szakképesítés
azonosító
száma
Szakképesítések/szakképesítés-
ráépülések megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési időIskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeA szakképesítésért felelős
miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
2333252102Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari
gépszerelő
6XI-800-1200
óra
TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2345434101Kereskedő17XXVI2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2353462202Kertész20XXXIV3 év960-1440
óra
N, E, TKagrárpolitikáért felelős miniszter
2365562201Kertészeti szaktechnikus20XXXIV1 év480-720 óraN, E, TKagrárpolitikáért felelős miniszter
2373285302Kéményseprő5XVI-800-1000
óra
TKtelepülésüzemeltetésért felelős
miniszter
2385572509Kémiai laboratóriumi szakasszisztens1I-500-720 óraTKegészségügyért felelős miniszter
2395572510Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens
1I0,5 év360-440 óraN, E, TKegészségügyért felelős miniszter
2405421302Kiadványszerkesztő4V2 év960-1440
óra
N, E, TKkultúráért felelős miniszter
2413552204Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási
FAM szerelő
6XI-40-60 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2423552205Kisfeszültségű FAM kábelszerelő6XI-50-70 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2433552206Kisfeszültségű kábelszerelő6XI-190-290 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2443552207Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM
szerelő
6XI-40-60 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2455476102Kisgyermek-gondozó, nevelő2III2 év1300-1560
óra
N, E, TKgyermek- és ifjúságvédeleméért
felelős miniszter
2463454305Kishajóépítő, -karbantartó13XXII3 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
2475421205Klasszikus zenész (szakmairány
megnevezésével)
4-2 év960-1440
óra
N, E, TKoktatásért felelős miniszter
2485572511Klinikai fogászati higiénikus1I0,5 év360-440 óraN, E, TKegészségügyért felelős miniszter
2495572512Klinikai laboratóriumi asszisztens1I0,5 év360-440 óraN, E, TKegészségügyért felelős miniszter
2505572513Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens1I-500-720 óraTKegészségügyért felelős miniszter
2515452104Kohászati technikus5X2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2525521303Korrektor4V1 év480-720 óraN, E, L, TKkultúráért felelős miniszter
2535581502Kozmetikus19XXX0,5 év240-360 óraN, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2543458207Kőfaragó, műköves és épületszobrász9XVI3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2553458208Kőműves és hidegburkoló9XVI3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2565234103Könyvesbolti és antikváriumi kereskedő17XXVI-480-720 óraTKkultúráért felelős miniszter
2573454306Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó12XIX3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2585485001Környezetvédelmi technikus14XXIII2 év960-1440
óra
N, E, L, TKkörnyezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
2595585002Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus14XXIII0,5 év240-360 óraN, E, TKkörnyezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
2605586104Körzeti megbízott22--300-500 óraTKrendészetért felelős miniszter
2615234301Közbeszerzési referens15XXIV-250-300 óraTKállami vagyonért felelős miniszter,
Közbeszerzési Hatóság elnöke
1Szakképesítés
azonosító
száma
Szakképesítések/szakképesítés-
ráépülések megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési időIskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeA szakképesítésért felelős
miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
2623552208Középfeszültségű FAM szerelő6XI-160-240 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2633552209Középfeszültségű kábelszerelő6XI-210-310 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2645452303Közlekedésautomatikai műszerész13XXII2 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
2656234501Közművelődési szakember I.4VI-240-360 óraTK, Tkultúráért felelős miniszter
2665234502Közművelődési szakember II.4VI-290-430 óraTK, Tkultúráért felelős miniszter
2675334501Közösségfejlesztő animátor4VI-240-360 óraTK, Tkultúráért felelős miniszter
2683458209Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő5VIII3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2695286105Közterület-felügyelő22--500-600 óraTKrendészetért felelős miniszter
2705484102Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó13XXI2 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
2713262101Kutyakozmetikus20XXXIII-400-600 óraTKagrárpolitikáért felelős miniszter
2725586105Kutyavezető-rendőr22--600-900 óraTKrendészetért felelős miniszter
2733386102Kutyavezető-vagyonőr22--350-450 óraTKrendészetért felelős miniszter
2743254401Külszíni bányász5VII-480-720 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2755452401Laboratóriumi technikus8XV2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2765521401Lakberendező4V1 év480-720 óraN, E, TKoktatásért felelős miniszter
2773362301Lakott-területi fakitermelő20XXXII-240-360 óraTKerdőgazdálkodásért felelős
miniszter
2783281501Lábápoló19XXX-200-300 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2795472504Látszerész és fotócikk-kereskedő19XXIX2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2805484103Légi közlekedésüzemvitel-ellátó13XXI2 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
2815572310Légzőszervi szakápoló1I-500-720 óraTKegészségügyért felelős miniszter
2825558201Létesítményi energetikus5VIII1 év480-720 óraN, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2835434501Logisztikai ügyintéző17XXVI2 év960-1440
óra
N, E, TK, Lszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2845481202Lovastúra-vezető18XXVIII2 év960-1440
óra
N, E, TKagrárpolitikáért felelős miniszter
2853462102Lovász20XXXIII3 év960-1440
óra
N, E, TKagrárpolitikáért felelős miniszter
2865286106Magánnyomozó22--450-550 óraTKrendészetért felelős miniszter
2875458203Magasépítő technikus9XVI2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2885554105Malom- és keveréktakarmány-ipari
szaktechnikus
21XXXVI1 év480-720 óraN, E, TKélelmiszeriparért felelős miniszter
2893484102Matróz-gépkezelő13XXII3 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
2903386103Mechanikus vagyonvédelmi szerelő19IX-300-400 óraTKrendészetért felelős miniszter
1Szakképesítés
azonosító
száma
Szakképesítések/szakképesítés-
ráépülések megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési időIskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeA szakképesítésért felelős
miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
2915452304Mechatronikai technikus5IX2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2923452301Mechatronikus-karbantartó6XI3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
2935576203Mentálhigiénés asszisztens2III1 év600-720 óraN, E, TKszociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
2945572311Mentőápoló1I0,5 év360-440 óraN, E, TKegészségügyért felelős miniszter
2953481102Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó20XXXIII3 év960-1440
óra
N, E, TKagrárpolitikáért felelős miniszter
2963452108Mezőgazdasági gépész20XXXI3 év960-1440
óra
N, E, TKagrárpolitikáért felelős miniszter
2975452105Mezőgazdasági gépésztechnikus20XXXI2 év-N, Eagrárpolitikáért felelős miniszter
2983552102Mezőgazdasági gépjavító20XXXI1 év480-720 óraN, E, TKagrárpolitikáért felelős miniszter
2995462102Mezőgazdasági technikus20XXXIII2 év-N, Eagrárpolitikáért felelős miniszter
3003262102Méhész20XXXIII-320-480 óraTKagrárpolitikáért felelős miniszter
3015458204Mélyépítő technikus9XVI2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3025234707Migrációs ügyintéző22--400-500 óraTKidegenrendészetért és
menekültügyért felelős miniszter
3035572514Mikrobiológiai szakasszisztens1I-500-720 óraTKegészségügyért felelős miniszter
3045521304Mobilalkalmazás fejlesztő7XIII-400-600 óraTK, Tinformatikáért felelős miniszter
3053254101Molnár21XXXVI2 év960-1440
óra
TKélelmiszeriparért felelős miniszter
3063452507Motorkerékpár-szerelő13XXII3 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
3075381002Mozgássérültsegítőkutya-kiképző2III-400-480 óraTKszociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
3085421303Mozgókép- és animációkészítő4VI2 év960-1440
óra
N, E, TKkultúráért felelős miniszter
3095221301Mozgóképgyártó4VI-720-1080
óra
TKkultúráért felelős miniszter
3105321305Mozgóképgyártó hangtechnikus4VI-640-960 óraTKkultúráért felelős miniszter
3115234104Mozgóképterjesztő és -üzemeltető4VI-640-960 óraTKkultúráért felelős miniszter
3126252102Mozgólépcső ellenőr5IX-250-350 óraTKépítésügyért felelős miniszter
3133352101Mozgólépcső karbantartó-szerelő5IX-120-180 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3145521305Multimédia-alkalmazásfejlesztő7XIII-400-600 óraTK, Tinformatikáért felelős miniszter
3153554201Munkaruha- és védőruha-készítő10XVII-320-480 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3165286201Munkavédelmi technikus19XXV-240-360 óraTKfoglalkoztatáspolitikáért felelős
miniszter
3173452109Műanyagfeldolgozó8XIV3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3185452106Műanyagfeldolgozó technikus8XIV2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3193554301Műbútorasztalos11XVIII1 év480-720 óraN, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1Szakképesítés
azonosító
száma
Szakképesítések/szakképesítés-
ráépülések megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési időIskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeA szakképesítésért felelős
miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3205558202Műemlékfenntartó technikus9XVI1 év480-720 óraN, E, L, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3213558204Műemléki díszítőszobrász9XVI1 év480-720 óraN, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3223558205Műemléki helyreállító9XVI1 év480-720 óraN, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3235448105Műszaki informatikus7XIII2 év960-1440
óra
N, E, L,
TK, T
informatikáért felelős miniszter
3245552403Műszeres analitikus8XV1 év480-720 óraN, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3255221101Műtárgyvédelmi munkatárs4V-850-1270
óra
TKkultúráért felelős miniszter
3265572515Műtéti szakasszisztens1I-1100-1440
óra
TKegészségügyért felelős miniszter
3273272501Műtőssegéd-gipszmester1I-500-720 óraTKegészségügyért felelős miniszter
3285572312Nefrológiai szakápoló1I-500-720 óraTKegészségügyért felelős miniszter
3293276101Nevelőszülő2III-500-600 óraTKgyermek- és ifjúságvédeleméért
felelős miniszter
3305321501Népi játék és kismesterségek oktatója4V-240-360 óraTKkultúráért felelős miniszter
3313421501Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)4V3 év960-1440
óra
N, E, TKkultúráért felelős miniszter
3325421206Népzenész (szakmairány megjelölésével)4-2 év960-1440
óra
N, E, TKkultúráért felelős miniszter
3335434502Nonprofit menedzser15XXIV2 év960-1440
óra
N, E, L, S,
TK, T
számvitel szabályozásért felelős
miniszter
3343454206Női szabó10XVII3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3355562102Növényvédelmi szaktechnikus20XXXIV1 év480-720 óraN, E, TKagrárpolitikáért felelős miniszter
3365585003Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus14XXIII0,5 év240-360 óraN, E, L, TKkörnyezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
3373554202Nyerges10XVII-320-480 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3385234503Nyilvántartási és okmányügyintéző22XXV-640-960 óraTKközigazgatás-fejlesztésért felelős
miniszter
3393252401Nyomástartóedény-gépész5IX-160-240 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3405421304Nyomdaipari gépmester12XIX2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3415521306Nyomdaipari technikus12XIX-320-480 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3426234401Okleveles adóellenőrzési szakértő15XXIV-160-240 óraTK, Tadópolitikáért felelős miniszter
3436234402Okleveles forgalmiadó-szakértő15XXIV-160-240 óraTK, Tadópolitikáért felelős miniszter
3446234403Okleveles jövedelemadó-szakértő15XXIV-200-300 óraTK, Tadópolitikáért felelős miniszter
3456234404Okleveles nemzetköziadó-szakértő15XXIV-200-300 óraTK, Tadópolitikáért felelős miniszter
3465586106Okmányvizsgáló22--300-500 óraTKrendészetért felelős miniszter
3473252103Olvasztár és öntő5IX-770-1150
óra
TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1Szakképesítés
azonosító
száma
Szakképesítések/szakképesítés-
ráépülések megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési időIskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeA szakképesítésért felelős
miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3485572313Onkológiai szakápoló1I-500-720 óraTKegészségügyért felelős miniszter
3493472501Optikai üvegcsiszoló19XXIX3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3503354201Ortopédiai cipész10XVII-640-960 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3513272601Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő1II-2000-2400
óra
TKegészségügyért felelős miniszter
3525472602Ortopédiai műszerész1II2 év1400-1700
óra
N, E, TKegészségügyért felelős miniszter
3535552304Orvosi elektronikai technikus6XI1 év480-720 óraN, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3543252104Órás6IX-240-360 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3553214001Óvodai dajka3IV-480-720 óraTKoktatásért felelős miniszter
3563252105Öntészeti mintakészítő5IX-770-1150
óra
TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3575421106Ötvös, fémműves4V2 év960-1440
óra
N, E, TKoktatásért felelős miniszter
3585421207Pantomimes4-2 év960-1440
óra
N, E, TKkultúráért felelős miniszter
3593254303Papírgyártó és -feldolgozó8XIV-800-1200
óra
TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3605552404Papíripari technikus8XIV1 év480-720 óraN, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3615458102Parképítő és fenntartó technikus20XXXIV2 év-N, E, TKagrárpolitikáért felelős miniszter
3623552103Patkolókovács20XXXIII1 év480-720 óraN, E, TKagrárpolitikáért felelős miniszter
3635414002Pedagógiai- és családsegítő3IV2 év960-1440
óra
N, E, TKoktatásért felelős miniszter
3643454104Pék21XXXVI3 év960-1440
óra
N, E, TKélelmiszeriparért felelős miniszter
3655534406Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő15XXIV-240-360 óraTK, Tszámviteli szabályozásért felelős
miniszter
3665434301Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés,
biztosítás)
15XXIV2 év960-1440
óra
N, E, L, S,
TK, T
pénz-, tőke- és biztosítási piac
szabályozásáért felelős miniszter
3675434401Pénzügyi-számviteli ügyintéző15XXIV2 év960-1440
óra
N, E, L, S,
TK, T
számviteli szabályozásért felelős
miniszter
3683481103Pincér18XXVII3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3695254401Pirotechnikus8XIV-320-480 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3705284101Postai ügyintéző17XXVI-1120-1680
óra
TKpostaügyért felelős miniszter
3715576204Pszichiátriai gondozó2III1 év600-720 óraN, E, TKszociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
3725572314Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató1I-1100-1440
óra
TKegészségügyért felelős miniszter
3735476201Rehabilitációs nevelő, segítő2III2 év1300-1560
óra
N, E, TKszociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
3743558206Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló9XVI1 év480-720 óraN, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3756286101Rendészeti szervező (a szakmairány
megjelölésével)
22--1100-1600
óra
TKrendészetért felelős miniszter
3765221302Rendezvénytechnikus4VI-480-720 óraTKkultúráért felelős miniszter
1Szakképesítés
azonosító
száma
Szakképesítések/szakképesítés-
ráépülések megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési időIskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeA szakképesítésért felelős
miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3775486101Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány
megjelölésével)
22-2 év1800-2500
óra
N, E, TKrendészetért felelős miniszter
3785586107Rendőr zászlós22--400-600 óraTKrendészetért felelős miniszter
3795452505Repülőgépész13XXII2 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
3805452506Repülőgépsárkány-szerelő13XXII2 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
3815252203Robbanásbiztos berendezés kezelője6XI-240-360 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3825454202Ruhaipari technikus10XVII2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3835232201Segédkönyvtáros4IV-360-540 óraTKkultúráért felelős miniszter
3845232202Segédlevéltáros és ügykezelő4IV-480-720 óraTKkultúráért felelős miniszter
3855321101Segédrestaurátor (a szakmairány
megjelölésével)
4V-640-960 óraTKkultúráért felelős miniszter
3863581101Sommelier21XXXVI1 év480-720 óraN, E, TKélelmiszeriparért felelős miniszter
3873554101Speciális állatfeldolgozó21XXXVI1 év480-720 óraN, E, TKélelmiszeriparért felelős miniszter
3885381501Speciális lábápoló19XXX-800-1200
óra
TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3895481302Sportedző (a sportág megjelölésével)3XXXVII2 év960-1440
óra
N, E, TKsportpolitikáért felelős miniszter
3905281301Sportszervező, -menedzser3XXXVII-800-1200
óra
TKsportpolitikáért felelős miniszter
3915246201Statisztikai és gazdasági ügyintéző15XXIV-800-1200
óra
TK, TKözponti Statisztikai Hivatal
elnöke
3925321306Stúdióvezető4VI-480-720 óraTKkultúráért felelős miniszter
3935572315Sürgősségi szakápoló1I-1100-1440
óra
TKegészségügyért felelős miniszter
3945554106Sütő- és cukrászipari szaktechnikus21XXXVI1 év480-720 óraN, E, TKélelmiszeriparért felelős miniszter
3953481104Szakács18XXVII3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3965534302Szakképesített bankreferens15XXIV-280-420 óraTK, Tpénz-, tőke- és biztosítási piac
szabályozásáért felelős miniszter
3973552210Szakszolgálati FAM szerelő6XI-40-60 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3985484104Szállítmányozási ügyintéző13XXI2 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
3995281201Szállodai recepciós18XXVII-800-1200
óra
TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4003452302Számítógép-szerelő, karbantartó7XIII3 év960-1440
óra
N, E, TKinformatikáért felelős miniszter
4013458210Szárazépítő9XVI3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4023286101Személy- és vagyonőr22--320-450 óraTKrendészetért felelős miniszter
4035581301Személyi edző3XXXVII-240-360 óraTKsportpolitikáért felelős miniszter
4045576205Szenvedélybeteg gondozó2III1 év600-720 óraN, E, TKszociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
4055321307Szerkesztő műsorvezető4VI-640-960 óraTKkultúráért felelős miniszter
1Szakképesítés
azonosító
száma
Szakképesítések/szakképesítés-
ráépülések megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési időIskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeA szakképesítésért felelős
miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
4063452110Szerszámkészítő5IX3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4075521201Színész II.4-1 év480-720 óraN, E, TKkultúráért felelős miniszter
4085452107Színháztechnikus, szcenikus4VI2 év960-1440
óra
N, E, TKkultúráért felelős miniszter
4095421107Szobrász4V2 év960-1440
óra
N, E, TKoktatásért felelős miniszter
4105476202Szociális asszisztens2III2 év1300-1560
óra
N, E, TKszociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
4113476201Szociális gondozó és ápoló2III3 év1300-1560
óra
N, E, TKszociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
4125476203Szociális szakgondozó2III2 év1300-1560
óra
N, E, TKszociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
4135576206Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző2III1 év600-720 óraN, E, TKszociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
4145421305Szoftverfejlesztő7XIII2 év960-1440
óra
N, E, L,
TK, T
informatikáért felelős miniszter
4155421208Szórakoztató zenész (a szakmairány
megjelölésével)
4-2 év960-1440
óra
N, E, TKkultúráért felelős miniszter
4163454105Szőlész-borász21XXXVI3 év960-1440
óra
N, E, TKélelmiszeriparért felelős miniszter
4175572516Szövettani asszisztens1I0,5 év360-440 óraN, E, TKegészségügyért felelős miniszter
4185581302Tánc instruktor3XXXVII-240-360 óraTKsportpolitikáért felelős miniszter
4195421209Táncos (szakmairány megjelölésével)4-2 év960-1440
óra
N, E, TKoktatásért felelős miniszter
4205281401Társasházkezelő19XXV-200-300 óraTKlakásgazdálkodásért és
lakáspolitikáért felelős miniszter
4215554107Tartósítóipari szaktechnikus21XXXVI1 év480-720 óraN, E, TKélelmiszeriparért felelős miniszter
4225358101Távérzékelési szaktechnikus20XXXV-480-720 óraTKföldügyért és térképészetért felelős
miniszter
4235452305Távközlési technikus6XII2 év960-1440
óra
N, E, TKinformatikáért felelős miniszter
4245554108Tejipari szaktechnikus21XXXVI1 év480-720 óraN, E, TKélelmiszeriparért felelős miniszter
4255585004Települési környezetvédelmi szaktechnikus14XXIII0,5 év240-360 óraN, E, TKkörnyezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
4265321308Televíziós kameraman4VI-640-960 óraTKkultúráért felelős miniszter
4275285301Temetkezési szolgáltató19XXV-250-350 óraTKtelepülésüzemeltetésért felelős
miniszter
4285585005Természetvédelmi szaktechnikus14XXIII0,5 év240-360 óraN, E, TK,Lkörnyezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
4293386104Testőr22--320-450 óraTKrendészetért felelős miniszter
4303558207Tetőfedő9XVI1 év480-720 óraN, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4313254201Textilanyaggyártó10XVII-960-1440
óra
TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4325454203Textilipari technikus10XVII2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4335421108Textilműves4V2 év960-1440
óra
N, E, TKoktatásért felelős miniszter
4343254202Textiltisztító és textilszínező10XVII-640-960 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1Szakképesítés
azonosító
száma
Szakképesítések/szakképesítés-
ráépülések megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési időIskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeA szakképesítésért felelős
miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
4355548101Térinformatikus7XIII-800-1200
óra
TK, Tinformatikáért felelős miniszter
4365558101Térképész szaktechnikus20XXXV1 év480-720 óraN, E, TK,L,földügyért és térképészetért felelős
miniszter
4373285303Tisztítás-technológiai szakmunkás19XXVII-480-720 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4383234101Töltőállomás-kezelő17XXVI-280-420 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4395481203Turisztikai szervező, értékesítő18XXVIII2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4405286108Tűzoltó I.22--800-1100
óra
TKkatasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszter
4415386108Tűzoltó szerparancsnok22--700-900 óraTKkatasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszter
4425286109Tűzoltósági referens22--300-500 óraTKkatasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszter
4435286110Tűzvédelmi előadó22--300-400 óraTKkatasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszter
4445386109Tűzvédelmi főelőadó22--200-300 óraTKkatasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszter
4453281001Uszodamester19XXIII-400-600 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4463458211Útépítő13XX3 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
4475458205Útépítő és -fenntartó technikus13XX2 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
4485321309Utómunka szakasszisztens4VI-640-960 óraTKkultúráért felelős miniszter
4495434602Ügyviteli titkár16XXV2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4503254304Üvegcsiszoló19XXIX-960-1440
óra
TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4515421109Üvegműves4V2 év960-1440
óra
N, E, TKoktatásért felelős miniszter
4523254305Üveggyártó8XIV-480-720 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4535586302Vadászpuska műves5IX1 év480-720 óraN, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4545381003Vakvezetőkutya-kiképző2III-400-480 óraTKszociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
4553252106Vas- és acélfeldolgozó5IX-770-1150
óra
TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4565458206Vasútépítő és -fenntartó technikus13XX2 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
4575484105Vasútforgalmi szolgálattevő13XXI2 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
4585484106Vasúti árufuvarozási ügyintéző13XXI2 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
4595484107Vasúti személyszállítási ügyintéző13XXI2 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
4605452507Vasúti villamos jármű szerelője13XXII2 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
4615452508Vasúti vontatott jármű szerelője13XXII2 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
4625552503Vasútijármű-technikus13XXII1 év480-720 óraN, E, TKközlekedésért felelős miniszter
4635434402Vállalkozási és bérügyintéző15XXIV2 év960-1440
óra
N, E, L, S,
TK, T
számviteli szabályozásért felelős
miniszter
1Szakképesítés
azonosító
száma
Szakképesítések/szakképesítés-
ráépülések megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési időIskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeA szakképesítésért felelős
miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
4645534407Vállalkozási mérlegképes könyvelő15XXIV-320-480 óraTK, Tszámviteli szabályozásért felelős
miniszter
4655434403Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző15XXIV2 év960-1440
óra
N, E, L, S,
TK, T
adópolitikáért felelős miniszter
4665452402Vegyipari technikus8XV2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4675481101Vendéglátásszervező-vendéglős18XXVII2 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4683481105Vendéglátó eladó18XXVII3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4693581102Vendéglátó-üzletvezető18XXVII1 év480-720 óraN, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4705558102Vidékfejlesztési szaktechnikus20XXXIII1 év480-720 óraN, E, TKagrárpolitikáért felelős miniszter
4713552211Villamos alállomás kezelő6XI-160-240 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4723552212Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető6XI-400-600 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4733552213Villamos gép és -készülék üzemeltető6XI-640-960 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4743552214Villamos hálózat kezelő6XI-160-240 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4753552215Villamos távvezeték építő, üzemeltető6XI-240-360 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4763552216Villámvédelmi felülvizsgáló6XI-400-600 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4773452204Villanyszerelő6XI3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4783521502Virágdekoratőr20XXVI1 év480-720 óraN, E, TKagrárpolitikáért felelős miniszter
4793421504Virágkötő és virágkereskedő20XXVI3 év960-1440
óra
N, E, TKagrárpolitikáért felelős miniszter
4803485301Víz- és csatornaműkezelő14XXIII3 év960-1440
óra
N, E, TKkörnyezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
4813458212Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő5VIII3 év960-1440
óra
N, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4825558203Vízépítő technikus9XVI1 év480-720 óraN, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4835585006Vízgazdálkodó szaktechnikus14XXIII0,5 év240-360 óraN, E, TKkörnyezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
4843558208Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő5VIII1 év480-720 óraN, E, TKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4855484108Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó13XXI2 év960-1440
óra
N, E, TKközlekedésért felelős miniszter
4863552501Vizi sportmotor-szerelő13XXII1 év480-720 óraN, E, TKközlekedésért felelős miniszter
4875485301Vízügyi technikus14XXIII2 év960-1440
óra
N, E, TKkörnyezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
4883258206Vízszigetelő, melegburkoló9XVI-480-720 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4893562202Zöldség- és gyümölcstermesztő20XXXIV1 év480-720 óraN, E, TKagrárpolitikáért felelős miniszter

2. táblázat: részszakképesítések

ABCDEFGHIJ
1Szakképesítés
azonosító
száma
Részszakképesítések megnevezéseSzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési időIskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeA szakképesítésért felelős
miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
312345678
45148101Adatbázis kezelő7XIII-600-900 óraT, TKinformatikáért felelős miniszter
53186301Alapfokú katonai vezető-helyettes22--500-760 óraT, TKhonvédelemért felelős miniszter
65181301Aqua tréner3XXXVII-280-420 óraTKsportpolitikáért felelős miniszter
73162102Aranykalászos gazda20XXXIII-480-720 óraTKagrárpolitikáért felelős miniszter
82154301Asztalosipari szerelő11XVIII-240-360 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
93162101Állatgondozó20XXXIII-400-600 óraTKagrárpolitikáért felelős miniszter
103152401Általános laboráns8XV-400-600 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
115134301Banki, befektetési termékértékesítő15XXIV-160-240 óraT, TKpénz-, tőke- és biztosítási piac
szabályozásáért felelős miniszter
123121201Bábkészítő4--240-360 óraT, TKkultúráért felelős miniszter
133154401Bányaművelő5VII-640-960 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
143172301Betegkísérő1I-360-440 óraTKegészségügyért felelős miniszter
153152101Bevontelektródás kézi ívhegesztő5IX-560-840 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
165134401Bérügyintéző15XXIV-120-180 óraT, TKszámviteli szabályozásért felelős
miniszter
175134302Biztosításközvetítő (függő és független)15XXIV-160-240 óraT, TKpénz-, tőke- és biztosítási piac
szabályozásáért felelős miniszter
183154101Bolti hentes21XXXVI-240-360 óraTKélelmiszeriparért felelős miniszter
193154102Borász21XXXVI-400-600 óraTKélelmiszeriparért felelős miniszter
203154201Bőrtárgy készítő10XVII-400-600 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
215134101Bútor- és szőnyegbecsüs17XXVI-200-300 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
223186101Büntetés-végrehajtási őr22--500-700 óraTKbüntetés-végrehajtásért felelős
miniszter
233186102Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő22--200-300 óraTKbüntetés-végrehajtásért felelős
miniszter
243154202Cipőfelsőrész-készítő10XVII-640-960 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
253154203Cipőgyártó10XVII-560-840 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
262181401Családellátó20XXXIII-320-480 óraTKagrárpolitikáért felelős miniszter
275186101Csapatszolgálati járőrtárs22--1000-1500
óra
TKrendészetért felelős miniszter
283185301Csatornamű-kezelő14XXIII-560-840 óraTKkörnyezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
292154101Csontozó munkás21XXXVI-240-360 óraTKélelmiszeriparért felelős miniszter
305181302Csoportos fitness instruktor3XXXVII-400-600 óraTKsportpolitikáért felelős miniszter
1Szakképesítés
azonosító
száma
Részszakképesítések megnevezéseSzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési időIskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeA szakképesítésért felelős
miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
313158201Csőhálózatszerelő5VIII-400-600 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
325158101Digitálistérkép- kezelő20XXXV-320-480 óraT, TKföldügyért és térképészetért felelős
miniszter
333162401Elektromos halászgép kezelője20XXXIII-320-480 óraTKhalgazdálkodásért felelős miniszter
343152201Elektronikai gyártósori műszerész6XI-480-720 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
352162301Erdőművelő20XXXII-400-600 óraTKerdőgazdálkodásért felelős
miniszter
365152201Erőművi gőzturbina gépész5IX-320-480 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
375152202Erőművi kazángépész5IX-320-480 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
385134102Ékszerbecsüs17XXVI-200-300 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
393134101Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó17XXVI-480-720 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
403154103Élelmiszeripari laboráns21XV-640-960 óraTKélelmiszeriparért felelős miniszter
413158202Építményzsaluzat és fémállvány szerelő9XVI-480-720 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
422154302Faipari gépkezelő11XVIII-240-360 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
433162301Fakitermelő20XXXII-480-720 óraTKerdőgazdálkodásért felelős
miniszter
443181101Falusi vendéglátó20XXXIII-560-840 óraTKagrárpolitikáért felelős miniszter
453154301Famegmunkáló11XVIII-400-600 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
463152102Felvonó karbantartó-szerelő5IX-200-300 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
473172501Fertőtlenítő-sterilező1I-360-440 óraTKegészségügyért felelős miniszter
485134103Festménybecsüs17XXVI-200-300 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
495181303Fitness instruktor3XXXVII-240-360 óraTKsportpolitikáért felelős miniszter
505181304Fitness-wellness asszisztens3XXXVII-200-300 óraTKsportpolitikáért felelős miniszter
513154402Fluidumkitermelő5VII-480-720 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
523152103Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő5IX-520-780 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
533154204Fonó10XVII-320-480 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
543152104Fröccsöntő8XIV-290-430 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
553185302Fürdőüzemi gépész14XXIII-400-600 óraTKkörnyezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
563134102Gázcseretelep-kezelő17XXVI-70-100 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
573152105Gázhegesztő5IX-360-540 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
583134601Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő16XXV-640-960 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
593152106Gépi kovács5IX-320-480 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1Szakképesítés
azonosító
száma
Részszakképesítések megnevezéseSzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési időIskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeA szakképesítésért felelős
miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
603154302Gumikeverék-készítő8XIV-400-600 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
613176101Gyermek- és ifjúsági felügyelő2III-350-420 óraTKgyermek- és ifjúságvédelemért
felelős miniszter
623181102Gyorséttermi ételeladó18XXVII-480-720 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
633152402Gyógyszer-készítménygyártó8XV-480-720 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
643154104Gyümölcspálinka-gyártó21XXXVI-240-360 óraTKélelmiszeriparért felelős miniszter
655152101Hangosító4VI-480-720 óraTKkultúráért felelős miniszter
663176102Házi időszakos gyermekgondozó2III-350-420 óraTKgyermek- és ifjúságvédelemért
felelős miniszter
673152107Hengerész5IX-320-480 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
683162402Horgásztókezelő20XXXIII-320-480 óraTKhalgazdálkodásért felelős miniszter
693185101Hulladékfeldolgozógép-kezelő14XXIII-240-360 óraTKkörnyezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
702185101Hulladékgyűjtő és -szállító14XXIII-240-360 óraTKkörnyezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
712185102Hulladékválogató és -feldolgozó14XXIII-240-360 óraTKkörnyezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
723154105Húskészítmény gyártó21XXXVI-240-360 óraTKélelmiszeriparért felelős miniszter
735158102Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző20XXXV-320-480 óraT, TKföldügyért és térképészetért felelős
miniszter
743152202Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő5IX-80-120 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
755186102Járőr22--1800-2300
óra
TKrendészetért felelős miniszter
763152501Kerékpárszerelő13XXII-800-1200
óra
TKközlekedésért felelős miniszter
773162201Kertépítő és -fenntartó20XXXIV-480-720 óraTKagrárpolitikáért felelős miniszter
782162201Kerti munkás20XXXIV-400-600 óraTKagrárpolitikáért felelős miniszter
793154204Kesztyűs10XVII-480-720 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
803154106Keveréktakarmány-gyártó21XXXVI-320-480 óraTKélelmiszeriparért felelős miniszter
813181501Kézápoló és műkörömépítő19XXX-280-420 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
822152701Kézi könyvkötő12XIX-400-600 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
833152203Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)5IX-200-300 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
842181101Konyhai kisegítő18XXVII-240-360 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
852121501Kosárfonó4V-480-720 óraTKkultúráért felelős miniszter
865185001Környezetvédelmi ügyintéző14XXIII-640-960 óraTKkörnyezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
873154206Kötő10XVII-640-960 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1Szakképesítés
azonosító
száma
Részszakképesítések megnevezéseSzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési időIskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeA szakképesítésért felelős
miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
885134501Kulturális rendezvényszervező4VI-240-360 óraT, TKkultúráért felelős miniszter
892154201Lakástextil-készítő10XVII-160-240 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
902162101Lóápoló és gondozó20XXXIII-480-720 óraTKagrárpolitikáért felelős miniszter
912162102Mezőgazdasági munkás20XXXIII-240-360 óraTKagrárpolitikáért felelős miniszter
923154403Mélyfúró5VII-480-720 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
932121502Mézeskalács-készítő21XXXVI-560-840 óraTKélelmiszeriparért felelős miniszter
942162302Motorfűrész-kezelő20XXXII-240-360 óraTKerdőgazdálkodásért felelős
miniszter
955134104Mozigépész4VI-400-600 óraTKkultúráért felelős miniszter
965121101Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő4V-320-480 óraTKkultúráért felelős miniszter
975121102Múzeumi preparátor4V-320-480 óraTKkultúráért felelős miniszter
983152108Műanyag hegesztő8XIV-256-384 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
993134103Műszakicikk-eladó17XXVI-320-480 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1005134105Műtárgybecsüs17XXVI-200-300 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1015121103Műtárgyvédelmi asszisztens4V-320-480 óraTKkultúráért felelős miniszter
1023154207Nemszőtt-termék gyártó10XVII-320-480 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1033158203Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő9XVI-400-600 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1045186103Őr-járőrtárs22--600-800 óraTKrendészetért felelős miniszter
1052162202Parkgondozó20XXXIV-320-480 óraTKagrárpolitikáért felelős miniszter
1065134303Pénztárkezelő és valutapénztáros15XXIV-30-50 óraT, TKpénz-, tőke- és biztosítási piac
szabályozásáért felelős miniszter
1075152401Pirotechnikai terméküzemeltető8XIV-60-90 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1085152402Pirotechnikus raktárkezelő8XIV-30-40 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1095152301PLC programozó6XI-400-600 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1105121301Produkciós asszisztens4VI-280-420 óraTKkultúráért felelős miniszter
1113134104Raktáros17XXVI-280-420 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1125122301Relé jelnyelvi tolmács2III-800-960 óraTKszociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
1135121302Rögzítésvezető4VI-280-420 óraTKkultúráért felelős miniszter
1143154107Sajtkészítő21XXXVI-320-480 óraTKélelmiszeriparért felelős miniszter
1153158204Sírkő és műkőkészítő9XVI-480-720 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1163154108Sörgyártó21XXXVI-240-360 óraTKélelmiszeriparért felelős miniszter
1Szakképesítés
azonosító
száma
Részszakképesítések megnevezéseSzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési időIskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeA szakképesítésért felelős
miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
1173181301Sportoktató (a sportág megjelölésével)3XXXVII-400-600 óraTKsportpolitikáért felelős miniszter
1182154102Sütőipari és gyorspékségi munkás21XXXVI-400-600 óraTKélelmiszeriparért felelős miniszter
1193134602Számítógépes adatrögzítő16XXV-320-480 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1203148101Számítógépes műszaki rajzoló7XIII-480-720 óraT, TKinformatikáért felelős miniszter
1215152102Színpadmester4VI-320-480 óraTKkultúráért felelős miniszter
1222158201Szobafestő9XVI-480-720 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1235148102Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda7XIII-600-900 óraT, TKinformatikáért felelős miniszter
1243154208Szövő10XVII-480-720 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1255134402Társadalombiztosítási ügyintéző15XXIV-120-180 óraT, TKszámviteli szabályozásért felelős
miniszter
1263152301Távközlési és informatikai hálózatszerelő7XII-600-900 óraTKinformatikáért felelős miniszter
1275152302Távközlési üzemeltető6XII-800-1200
óra
TKinformatikáért felelős miniszter
1283154109Tejtermékgyártó21XXXVI-240-360 óraTKélelmiszeriparért felelős miniszter
1292154202Textiltermék-összeállító10XVII-200-300 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1305158103Térinformatikai ügyintéző20XXXV-320-480 óraT, TKföldügyért és térképészetért felelős
miniszter
1313158205Tüzelőberendezés égéstermék elvezető
készítő
9XVI-400-600 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1323186103Tűzoltó II.22--600-800 óraTKkatasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszter
1335181201Utazásügyintéző18XXVIII-640-960 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1345121303Utómunka asszisztens4VI-280-420 óraTKkultúráért felelős miniszter
1353154110Üdítőital-ipari termékgyártó21XXXVI-240-360 óraTKélelmiszeriparért felelős miniszter
1362154103Vágóhídi munkás21XXXVI-240-360 óraTKélelmiszeriparért felelős miniszter
1375134403Vámügyintéző15XXIV-160-240 óraT, TKadópolitikáért felelős miniszter
1383152403Vegyianyaggyártó8XV-480-720 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1395152103Világítástechnikus4VI-240-360 óraTKkultúráért felelős miniszter
1403154111Vincellér21XXXVI-400-600 óraTKélelmiszeriparért felelős miniszter
1413121501Virágbolti eladó20XXVI-480-720 óraTKagrárpolitikáért felelős miniszter
1423121502Virágkötő20XXVI-640-960 óraTKagrárpolitikáért felelős miniszter
1435185301Víz- és szennyvízkezelő14XXIII-640-960 óraTKkörnyezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
1443185303Vízkárelhárító14XXIII-640-960 óraTKkörnyezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
1453185304Vízműkezelő14XXIII-560-840 óraTKkörnyezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
1Szakképesítés
azonosító
száma
Részszakképesítések megnevezéseSzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési időIskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendje
2SzintTanulmányi
terület
SorszámA szakképesítésért felelős
miniszter
1463152109Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő5IX-480-720 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
1475148103Webmester7XIII-600-900 óraT, TKinformatikáért felelős miniszter
1483154112Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó21XXXVI-240-360 óraTKélelmiszeriparért felelős miniszter
1493158206Zsaluzóács9XVI-240-360 óraTKszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

2. Jelmagyarázat az Országos Képzési Jegyzékhez

2.1. Az azonosító szám felépítése

A táblázatokban szereplő szakképesítések, részszakképesítések, szakképesítés-ráépülések azonosító száma 7 számjegyből áll, amely az 1. oszlop számjegyeiből tevődik össze.

Szakképesítés: Egy vagy több foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére képesít, a szakmai és vizsgakövetelménye jellemzően több saját modult, illetve más szakképesítéssel közös modul(oka)t is tartalmazhat.

Részszakképesítés: Legalább egy munkakör ellátására képesít, szakmai és vizsgakövetelménye egy szakképesítés egyes moduljait tartalmazza.

Szakképesítés-ráépülés: A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott szakképesítésre épül, jellemzően saját modul(oka)t tartalmaz, újabb munkakör(ök) ellátására képesít. Egy szakképesítés-ráépülés több szakmai előképzettségként elfogadható szakképesítésre is ráépülhet.

2.2. A táblázatok egyes oszlopainak értelmezése:

2.2.1. A szakképesítés azonosító száma (1. oszlop)

Az 1-2. számjegy a szakképesítés szintje

ABC
1SzintMeghatározásISCED szint
221alapfokú részszakképesítés, amely befejezett
iskolai végzettséget nem igényel, az
iskolarendszeren kívüli szakképzésben, a
speciális szakiskolai képzésben, illetve a HÍD II.
programban szerezhető meg
2
331alsó középfokú részszakképesítés, amely
alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti
elméleti és gyakorlati tudáselemekre (a
továbbiakban: bemeneti kompetencia) épül,
iskolarendszeren kívüli szakképzésben, a
speciális szakiskolai képzésben, illetve HÍD II.
programban szerezhető meg
3
432alsó középfokú szakképesítés, amely alapfokú
iskolai végzettségre vagy a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti
kompetenciákra épül, iskolarendszeren kívüli
szakképzésben szerezhető meg
3
533alsó középfokú szakképesítés-ráépülés, amely
alapfokú iskolai végzettséget igénylő,
iskolarendszeren kívüli szakképzésben
megszerezhető szakképesítésre épül
3
634középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai
végzettségre vagy a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti
3
kompetenciákra épül, jellemzően iskolai
rendszerű szakképzésben szerezhető meg
735középfokú szakképesítés-ráépülés, amely
alapfokú iskolai végzettséget igénylő,
jellemzően iskolai rendszerű szakképzésben
megszerezhető szakképesítésre épül
3
8felső középfokú részszakképesítés, amely
51érettségi végzettséghez kötött és
iskolarendszeren kívüli szakképzésben
szerezhető meg
4
952felső középfokú szakképesítés, amely érettségi
végzettséghez kötött és elsősorban
iskolarendszeren kívüli szakképzésben
szerezhető meg
4
1053felső középfokú szakképesítés-ráépülés, amely az
iskolarendszeren kívüli szakképzésben
megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött,
szakképesítésre épül
4
1154emeltszintű szakképesítés, amely érettségi
végzettséghez kötött és elsősorban iskolai
rendszerű szakképzésben szerezhető meg
4
1255emeltszintű szakképesítés-ráépülés, amely
elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben
megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött
szakképesítésre épül
4
1362felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés5

2.2.2. A 3-5. számjegy a szakképesítés tanulmányi területe (3 számjegy) a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott Képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerint

1 Oktatás

140 Általános oktatási ismeretek

2 Humán tudományok és művészetek

211 Képző- és iparművészet

212 Zene- és előadó-művészet

213 Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek

215 Kézművesség

223 Anyanyelvi képzés

3 Társadalomtudományi, gazdasági, jogi képzések

313 Politikai és civil társadalmi tudományok

321 Újságíró- és riporterképzés

322 Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés

340 Üzleti ismeretek és ügyvitel (általános programok)

341 Nagy- és kiskereskedelem

342 Marketing és reklám

343 Pénzügy, bank és biztosítás

344 Könyvelés és adózás

345 Menedzsment és igazgatás

346 Titkársági és irodai munka

347 Munkahelyi ismeretek

4 Matematika, számítástechnika, egyéb természettudományos képzések

462 Statisztika

481 Számítástechnikai képzések

482 Számítástechnikai alkalmazások

5 Műszaki, ipari és építőipari képzések

520 Általános műszaki képzés

521 Gépgyártás, műszer- és fémipar

522 Energetika, elektromosság

523 Elektronika és automatizálás

524 Vegyipar

525 Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása

541 Élelmiszergyártás

542 Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések

543 Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás

544 Bányászat és kitermelőipar

581 Építészet és várostervezés

582 Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés

6 Mezőgazdaság

621 Növénytermesztés és állattenyésztés

622 Kertészet

623 Erdőgazdálkodás

624 Halgazdálkodás

625 Vadgazdálkodás

641 Állatorvosi kisegítők képzése

7 Egészségügy és szociális gondoskodás

720 Egészségügy (általános programok)

723 Ápolás, gondozás

724 Fogászati laboratóriumi technológia

725 Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák

726 Terápia és rehabilitáció

761 Gyermek- és ifjúságvédelem

762 Szociális munka és tanácsadás

8 Szolgáltatások

810 Személyi szolgáltatások (általános programok)

811 Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás

812 Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás

813 Sportok

814 Háztartási szolgáltatások

815 Fodrászat és szépségápolás

841 Szállítási szolgáltatások

850 Környezetvédelem (általános programok)

851 Környezetvédelmi technológiák

852 Természeti környezet és élővilág

853 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások

861 Személyi és vagyonvédelem

862 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem

863 Honvédelem

2.2.3. A 6-7. számjegy az azonos szintű és tanulmányi területű szakképesítések sorszáma

(01-.... )

2.2.4. A szakképesítés megnevezése (2. oszlop):

A szakképesítések felsorolása a táblázatban a magyar ábécé szerint történik.

2.2.5. Szakmacsoportok megjelölése a számok jelentésének a meghatározásával (3. oszlop):

1. Egészségügy

2. Szociális szolgáltatások

3. Oktatás

4. Művészet, közművelődés, kommunikáció

5. Gépészet

6. Elektrotechnika-elektronika

7. Informatika

8. Vegyipar

9. Építészet

10. Könnyűipar

11. Faipar

12. Nyomdaipar

13. Közlekedés

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás

15. Közgazdaság

16. Ügyvitel

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

18. Vendéglátás-turisztika

19. Egyéb szolgáltatások

20. Mezőgazdaság

21. Élelmiszeripar

22. Közszolgálat

2.2.6. Szakközépiskolai ágazatok megjelölése a számok jelentésének megjelölésével (4. oszlop):

I. Egészségügy

II. Egészségügyi technika

III. Szociális

IV. Pedagógia

V. Képző- és iparművészet

VI. Hang-, film és színháztechnika

VII. Bányászat

VIII. Épületgépészet

IX. Gépészet

X. Kohászat

XI. Villamosipar és elektronika

XII. Távközlés

XIII. Informatika

XIV. Vegyipar

XV. Vegyész

XVI. Építőipar

XVII. Könnyűipar

XVIII. Faipar

XIX. Nyomdaipar

XX. Közlekedésépítő

XXI. Közlekedés

XXII. Közlekedésgépész

XXIII. Környezetvédelem-vízgazdálkodás

XXIV. Közgazdaság

XXV. Ügyvitel

XXVI. Kereskedelem

XXVII. Vendéglátóipar

XXVIII. Turisztika

XXIX. Optika

XXX. Szépészet

XXXI. Mezőgazdasági gépész

XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás

XXXIII. Mezőgazdaság

XXXIV. Kertészet és parképítés

XXXV. Földmérés

XXXVI. Élelmiszeripar

XXXVII. Sport

2.2.7. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma (5. oszlop):

Amennyiben a cellában "-" jelölés látható, az adott szakképesítés megszerzésére irányuló képzés kizárólag iskolarendszeren kívüli szakképzésben indítható. Amennyiben a cellában "P" jelölés látható, úgy a képzés kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak szerinti párhuzamos képzésben folyhat.

2.2.8. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám (6. oszlop):

Amennyiben a cellában "-" jelölés látható, az adott szakképesítés megszerzésére irányuló képzés kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben indítható.

2.2.9. A képzés munkarendje (7. oszlop):

Iskolai rendszerű szakképzés esetén: a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározottak alapján nappali, esti, levelező, távoktatás vagy egyéb sajátos munkarend szerinti képzések.

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az OKJ-ban meghatározott óraszámban megtartott képzés (tanfolyami képzés) vagy távoktatás

Jelölések:

NappaliN
EstiE
LevelezőL
Egyéb sajátos
munkarend
S
Iskolarendszeren
kívüli, adott óra-
számú képzés
(tanfolyami
képzés)
TK
TávoktatásT

2.2.10. A szakképesítésért felelős miniszter (8. oszlop)

A szakképesítésért felelős ágazati miniszter megjelölése.

2. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

A szakmairánnyal rendelkező szakképesítések szakmairányainak felsorolása

SorszámSzakképesítés megnevezéseSzakmairányok
1Egyházzenész (a szakmairány
megjelölésével)
Kántor-énekvezető;
Kántor-kórusvezető;
Kántor-orgonista
2Építő- és anyagmozgató gép kezelője
(a szakmairány megjelölésével)
Emelőgépkezelő (kivéve targonca);
Energiaátalakító-berendezés kezelője;
Építési anyagelőkészítő gép kezelője;
Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő;
Targoncavezető;
Útépítő-, és karbantartógép kezelő;
Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő
3Gyakorlatos színész (a szakmairány
megjelölésével)
Bábszínész;
Színházi és filmszínész
4Gyakorló hangszerkészítő és -javító
(a hangszercsoport megjelölésével)
fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős
5Hangszerkészítő és -javító (a
hangszercsoport megjelölésével)
fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős
6Honvéd altiszt (az
ágazat/szakmairány megjelölésével)
- Híradó ágazat:
- átvitel- és kapcsolástechnikai
eszközüzemeltető
- rádióállomás-üzemeltető
- Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat
- Légi vezetés ágazat
- Műszerész ágazat:
- fegyverműszerész
- páncéltörő rakéta műszerész
- Parancsnoki ágazat:
- ABV védelmi
- légvédelmi rakéta és tüzér
- Repülésbiztosító ágazat
- Repülőműszaki ágazat:
- avionika szerelő
- sárkány-hajtóműszerelő
- Speciális felderítő ágazat:
- elektronikai hadviselés
- rádióelektronikai felderítő
- Szerelő ágazat:
- műszakigép-szerelő
- páncélos és gépjárműszerelő
7Honvéd zászlós (az
ágazat/szakmairány megjelölésével)
- Biztonsági ágazat
- katonai felderítő
- nemzetbiztonsági
- rádióelektronikai felderítő
- Híradó és informatikai ágazat
- Légi vezetés ágazat
- Speciális felderítő ágazat
8Jazz-zenész (a szakmairány
megjelölésével)
Jazz-énekes;
Jazz-zenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós,
billentyűs, ütős)
9Kaszkadőr (a tevékenység
megjelölésével)
autós, gyalogos, lovas, motoros
10Kerámia, porcelán készítőGipszmodell-készítő;
Kerámia- és porcelántárgykészítő;
Porcelánfestő
11Klasszikus zenész (a szakmairány
megnevezésével)
Hangkultúra
Klasszikus zenész (fafúvós, rézfúvós,
húros/vonós, billentyűs, ütős);
Magánénekes;
Zeneelmélet-szolfézs;
Zeneszerzés
12Népi kézműves (a szakmairány
megjelölésével)
Csipkekészítő;
Faműves, fajátékkészítő;
Fazekas;
Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő;
Kézi és gépi hímző;
Kosárfonó, fonottbútor készítő;
Szőnyegszövő;
Takács;
Nemezkészítő;
Népi bőrműves
13Népzenész (a szakmairány
megjelölésével)
Népi énekes;
Népzenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós,
billentyűs, ütős)
14Rendészeti szervező (a szakmairány
megjelölésével)
Bűnügyi szervező;
Büntetés-végrehajtási szervező;
Határrendészeti szervező;
Iparbiztonsági szervező;
Katasztrófavédelmi szervező;
Közlekedési és közrendvédelmi szervező;
Tűzvédelmi szervező
15Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány
megjelölésével)
Bűnügyi rendőr;
Határrendészeti rendőr;
Közlekedési rendőr;
Közrendvédelmi rendőr.
16Segédrestaurátor (a szakmairány
megjelölésével)
bőr, fa, textil, fém, szilikát, régészeti, papír- és
könyv
17Szórakoztató zenész (a szakmairány
megjelölésével)
Énekes szólista
Szórakoztató zenész (fafúvós, rézfúvós, húros
/vonós, billentyűs, ütős)
18Táncos (a szakmairány
megjelölésével)
Klasszikus balett-táncos;
Kortárs-, modern táncos;
Néptáncos;
Színházi táncos

3. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

Szakközépiskolai ágazatok és a kapcsolódó betölthető munkakörök

ABC
1ÁgazatBetölthető munkakör/végezhető
tevékenység
(FEOR-08 alapján)
2SzámaMegnevezése
3I.Egészségügy5522/4 Kisegítő ápoló
4II.Egészségügyi technika8219 Egyéb termék-összeszerelő
5III.Szociális3511/17 Szociális és mentálhigiénés
munkatárs
6IV.Pedagógia3410/3 Oktatási ügyintéző
7V.Képző- és iparművészet7411/4 Dekorációs festő, reklámtábla festő
8VI.Hang-, film és színháztechnika3145/24 Hang- és filmlaboráns
9VII.Bányászat8311/4 Bányaszalag-kezelő
10VIII.Épületgépészet7521/25 Vezeték- és csőhálózat szerelő
11IX.Gépészet8211/3 Fémtermék összeszerelő
12X.Kohászat3155/1 Fémgyártási berendezés vezérlője
13XI.Villamosipar és elektronika8212/1 Elektronikai berendezés
összeszerelője
14XII.Távközlés7341/5 IT eszköz karbantartó
15XIII.Informatika3142/9 Számítógépes rendszerkarbantartó
16XIV.Vegyipar3115/24 Vegyészeti laboráns
17XV.Vegyész3115/16 Laborasszisztens
18XVI.Építőipar7515/23 Szerkezeti szerelő
19XVII.Könnyűipar3212/9 Könnyűipari terméket gyártók
szakmai irányítója
20XVIII.Faipar7221/3 Faburkolat-készítő
21XIX.Nyomdaipar7232/38 Nyomdaipari munkás
22XX.Közlekedésépítő7919/1 Aszfaltozó és útépítő
23XXI.Közlekedés5231/6 Jegyvizsgáló
24XXII.Közlekedésgépész8211/12 Karosszéria összeszerelő
25XXIII.Környezetvédelem-vízgazdálkodás3134/10 Környezet-ellenőrző laboráns
26XXIV.Közgazdaság4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási
adminisztrátor
27XXV.Ügyvitel4112/1 Adminisztrációs ügyintéző
28XXVI.Kereskedelem3622/15 Kereskedelmi ügyintéző
29XXVII.Vendéglátóipar5133 Pultos
30XXVIII.Turisztika4221/4 Turisztikai referens
31XXIX.Optika3335/1 Komputeres szemvizsgáló
32XXX.Szépészet5213/2 Műkörömépítő
5219/7 Szolárium kezelő
33XXXI.Mezőgazdasági gépész8211/3 Fémtermék összeszerelő
34XXXII.Erdészet és vadgazdálkodás6211/2 Erdész-segéd
35XXXIII.Mezőgazdaság6130 Vegyes profilú gazdálkodó
36XXXIV.Kertészet és parképítés6115/37 Parkfenntartó
37XXXV.Földmérés7919/7 Figuráns
38XXXVI.Élelmiszeripar3113/8 Élelmiszeripari laboráns
39XXXVII.Sport3410/7 Sporttanfolyam szervező

4. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

Mestervizsgával és 5 év szakmai gyakorlattal közvetlen bekapcsolódás lehetősége az érettségire épülő szakképzésbe

SorszámMesterképzés megnevezéseÉrettségire épülő szakképesítés
megnevezése
1.Asztalos mesterFaipari technikus
2.Autóvillamossági szerelő mesterKözlekedésautomatikai műszerész;
Vasúti villamos jármű szerelője
3.Ács-állványozó mesterFaipari technikus
4.Bőrdíszműves mesterBőrfeldolgozó-ipari technikus
5.Cipész mesterBőrfeldolgozó-ipari technikus
6.Cipőipari mesterBőrfeldolgozó-ipari technikus
7.CukrászmesterVendéglátásszervező-vendéglős
8.Elektronikai műszerész mesterAutomatikai technikus;
PLC programozó;
Elektronikai technikus;
Erősáramú elektrotechnikus;
Távközlési technikus;
9.Faipari mesterFaipari technikus
10.Fémforgácsoló mesterGépgyártástechnológiai technikus
11.Férfiszabó mesterDivat- és stílustervező;
Ruhaipari technikus
12.Gáz- és olajtüzelő berendezés-szerelő,
üzembe helyező mester
Fludiumkitermelő technikus
13.Gázvezeték- és -készülék szerelő mesterÉpületgépész technikus
14.Gipszmintakészítő mesterSzobrász
15.Ipari elektronikai mesterAutomatikai technikus;
PLC programozó;
Elektronikai technikus;
Erősáramú elektrotechnikus;
Robbanásbiztos berendezés kezelője;
Távközlési technikus;
16.Karosszérialakatos mesterRepülőgépsárkányszerelő
17.Képkeretező és üvegező mesterÜvegműves
18.Kőfaragó mesterSzobrász
19.Kőműves mesterMagasépítő technikus;
Mélyépítő technikus
20.Magasépítő mesterMagasépítő technikus
21.Motorkerékpár-szerelő és javító mesterAutószerelő
22.Női szabó (nőiruha-készítő) mesterDivat- és stílustervező;
Ruhaipari technikus
23. Nyomdász mesterNyomdaipari gépmester
24.Ortopédiai cipész mesterBőrfeldolgozó-ipari technikus
25.Öntő mesterKohászati technikus
26.Pincér mesterVendéglátásszervező-vendéglős
27.Ruhaipari mesterRuhaipari technikus
28.SzakácsmesterVendéglátásszervező-vendéglős
29.Szerkezetlakatos mesterGépgyártástechnológiai technikus
30.SzűcsmesterBőrfeldolgozó-ipari technikus
31.Televízió- és videotechnikai műszerészTávközlési technikus
32.Vendéglős-fogadós mesterVendéglátásszervező-vendéglős;
Szállodai recepciós
33.Villanyszerelő mesterAutomatikai technikus;
Erősáramú elektrotechnikus;
Robbanásbiztos berendezés kezelője
34.Vízvezeték- és központifűtés-szerelő
mester
Épületgépész technikus

5. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

A kulturális és nemzeti örökségvédelmi szakképesítések

AB
1Azonosító számMegnevezés
254 212 01Artista
331 212 01Bábkészítő
454 212 02Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)
554 212 03Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
652 215 01Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport
megjelölésével)
755 215 01Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport
megjelölésével)
854 212 04Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével)
934 211 02Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány
megjelölésével)
1054 212 05Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
1121 215 01Kosárfonó
1253 215 01Népi játék és kismesterségek oktatója
1334 215 01Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
1454 212 06Népzenész (szakmairány megjelölésével)
1554 212 07Pantomimes
1655 212 01Színész II.
1754 212 08Szórakoztató zenész (szakmairány megjelölésével)
1854 212 09Táncos (szakmairány megjelölésével)

6. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

Az államilag támogatott iskolai rendszerű oktatás tekintetében agrárágazatba tartozó szakképesítések

AB
1Azonosító számMegnevezés
255 621 01Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
335 621 01Állattartó szakmunkás
454 621 01Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
535 813 01Belovagló
635 621 02Biogazdálkodó
755 541 01Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
855 541 02Cukor- és édesipari szaktechnikus
934 622 01Dísznövénykertész
1034 541 01Édesipari termékgyártó
1154 541 01Élelmiszeripari analitikus technikus
1254 521 01Élelmiszeripari gépésztechnikus
1334 541 02Élelmiszeripari szakmunkás
1454 541 02Élelmiszeripari technikus
1554 623 01Erdészeti és vadgazdálkodási technikus
1654 521 02Erdészeti gépésztechnikus
1734 623 01Erdészeti szakmunkás
1855 541 03Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus
1954 581 01Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
2034 621 01Gazda
2135 622 01Gyógy- és fűszernövénytermesztő
2234 624 01Halász, haltenyésztő
2355 541 04Hús- és baromfiipari szaktechnikus
2434 622 02Kertész
2555 622 01Kertészeti szaktechnikus
2634 621 02Lovász
2755 541 05Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus
2834 811 02Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó
2934 521 08Mezőgazdasági gépész
3054 521 05Mezőgazdasági gépésztechnikus
3135 521 02Mezőgazdasági gépjavító
3254 621 02Mezőgazdasági technikus
3332 541 01Molnár
3455 621 02Növényvédelmi szaktechnikus
3554 581 02Parképítő és fenntartó technikus
3635 521 03Patkolókovács
3735 811 01Sommelier
3855 541 06Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
3934 541 05Szőlész-borász
4055 541 07Tartósítóipari szaktechnikus
4155 541 08Tejipari szaktechnikus
4255 581 01Térképész szaktechnikus
4355 581 02Vidékfejlesztési szaktechnikus
4435 215 02Virágdekoratőr
4534 215 04Virágkötő és virágkereskedő
4635 622 02Zöldség- és gyümölcstermesztő

Tartalomjegyzék