100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"2. alkalmazásüzemeltetés: az alkalmazások elérhetővé tétele és működtetése, az alkalmazásokkal kapcsolatos képzési feladatok elvégzése, jogosultságkezelés, hibakezelés; a rendszertámogatási szerződések megkötése;"

2. § Az R. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az iratkezelő rendszer - a Kincstár által közzétett formátumban - fogadja a helyi önkormányzatnak az iratkezelő rendszerhez történő csatlakozását megelőző napon használt iratkezelő rendszerében tárolt teljes adatállományt."

3. § Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az önkormányzati ASP rendszer ügyféltámogatói feladatait, valamint az egyes elemei, szakrendszerei alkalmazásüzemeltetési és rendszertámogatási feladatait a Kincstár és a központi szolgáltató, valamint a KINCSINFO Nonprofit Kft. látják el az 1. mellékletben meghatározottak szerint."

4. § Az R. 12. § (2)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(2) 2018. január 1-jéig - a (3)-(6) bekezdésben meghatározott kivétellel - az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez csatlakozik az összes helyi önkormányzat.

(3) A megyei önkormányzat 2019. január 1-jéig a 3. § (2) bekezdés a), d) és e) pontjában meghatározott szakrendszerekhez csatlakozik.

(4) Ha a helyi önkormányzat nem a Kincstár adófeldolgozó programrendszerét használja, a 3. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott szakrendszerhez a 13. § (3) bekezdése, valamint a (6) bekezdés szerint csatlakozik.

(5) Az 5. melléklet szerinti helyi önkormányzatok - a (4) és a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. január 1-jéig csatlakoznak az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez.

(6) Interfészes csatlakozás esetén a 3. melléklet szerinti adatok teljes körének automatizált elektronikus átadását legkésőbb 2019. január 1-jéig kell biztosítani.

(7) Az e §-ban megjelölt végső csatlakozási időpontnál korábbi csatlakozásra a Kincstár és a helyi önkormányzat megállapodása alapján van lehetőség.

(8) Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet alapján az önkormányzati ASP központhoz csatlakozott önkormányzatokat e rendelet alkalmazásában csatlakozott önkormányzatnak kell tekinteni."

5. § Az R. 13. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a helyi önkormányzat nem a Kincstár adófeldolgozó programrendszerét használja, akkor az önkormányzati adórendszer által támogatott funkciók vonatkozásában a Htv. 44. § (2) bekezdésében rögzített határnapig interfésszel, ettől az időponttól rendszercsatlakozással csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerhez. (4) Az Mötv. 114. § (3) bekezdése alkalmazásában a csatlakozás végső időpontjának a rendszercsatlakozás határidejét kell tekinteni."

6. § Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Interfészes csatlakozáshoz történő hozzájárulás iránt kérelmet a helyi önkormányzat az e-közigazgatásért felelős miniszterhez legkésőbb 2017. május 31-ig nyújthat be."

7. § Az R. a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § (1) Az önkormányzati települési portál rendszer igénybevételére e § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az e-közigazgatásért felelős miniszter a települési honlapok jellemzőivel kapcsolatosan felmérést végez, amelynek keretében a települési önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeket a 12. § (2), (5) vagy (6) bekezdésében megjelölt határidőig

a) önálló honlap fenntartásával vagy

b) az önkormányzati települési portál rendszer igénybevételével teljesíti.

(3) Az önkormányzat az önkormányzati települési portál rendszer igénybevétele esetén - ha a jogszabályi követelményeket teljesíti - bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban önálló honlapot tart fenn.

(4) A feltöltött tartalmakért az önkormányzati települési portál rendszer igénybevétele esetén is az önkormányzat

felel."

8. § Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) Az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszeréhez való csatlakozásra köteles önkormányzatok a 3. mellékletben foglalt táblázat 1. sora szerinti, a 2018. évre vonatkozó végleges adataikat 2019. március 31-ig az önkormányzati adattárházba feltöltik.

(2) Az önkormányzat által alapított költségvetési szerv (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv) azon feladatait, amelyek támogatására az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszere is képes (a továbbiakban: gazdálkodási feladatok), a gazdálkodási szakrendszer azon önkormányzati költségvetési szervek vonatkozásában támogatja,

a) amelyek esetében a gazdálkodási feladatokat 2016. szeptember 1. napján is a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal látta el,

b) amelyek 2016. szeptember 1. napját követően jöttek létre, jogszabály alapján önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezhetnek, és a gazdasági szervezet feladatait esetükben a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal látja el,

c) amelyek esetében az önkormányzat a gazdálkodási feladatok támogatását 2017. június 15-ig az e-közigazgatásért felelős minisztertől - annak megkeresése alapján - kéri, és e kérelme alapján az e-közigazgatásért felelős miniszter az önkormányzati költségvetési szerv csatlakozásához hozzájárult.

(3) Az e-közigazgatásért felelős miniszter a (2) bekezdés c) pontja szerinti döntését - a Kincstár véleményének kikérése mellett - a rendelkezésre álló kapacitások figyelembevétele alapján, 45 napon belül hozza meg. Döntését indokolni nem köteles."

9. § Az R. a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § E rendeletnek az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 14. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

10. § (1) Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. a 3. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

11. § Az R.

a) 2. § (2) bekezdés d) pontjában a "feladatok elvégzése" szövegrész helyébe a "feladatok koordinációja",

b) 13. § (2) bekezdésében az "egyedi hozzájárulása" szövegrész helyébe az "egyedi hozzájárulása (a továbbiakban: interfészes csatlakozáshoz történő hozzájárulás)",

c) 14. § (2) bekezdésében a "15 napon belül" szövegrész helyébe a "45 napon belül",

d) 14. § (3) bekezdésében az "a 13. § (2) bekezdésében foglalt hozzájárulását" szövegrész helyébe az "az interfészes csatlakozáshoz történő hozzájárulását",

e) 1. mellékletében foglalt táblázat C:6 és D:6 mezőjében a "Kincstár" szövegrész helyébe a "KINCSINFO Nonprofit Kft."

szöveg lép.

12. § Hatályát veszti az R.

a) 6. § (2) bekezdése,

b) 7. § (4) bekezdése.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

14. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. (2) E rendelet 3. és 9. §-a, valamint 1. melléklete tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

(2) E rendelet 3. és 9. §-a, valamint 1. melléklete tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges felhasználói (önkormányzati) munkaállomásokkal szembeni minimális elvárások

1. Az önkormányzati munkaállomásokra vonatkozóan MS Windows környezetben

Munkaállomások MS Windows környezetbenSzükséges darabszám
Minimum hardverkövetelményekAz önkormányzati
ASP szakrendszer
felhasználók számához
és a munkaállomások
megoszlásához igazodóan
□ min. 1 GHz 32 bites processzor
□ min. 2 GB RAM
□ minimális HDD 50 GB
□ min. 4 db nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat
Minimum szoftverkövetelmények
□ Operációs rendszer: Windows 7, Windows 8 vagy újabb
□ Szövegszerkesztő: MS Word 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb
□ Táblázatkezelő: MS Excel 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb
□ Böngésző: Internet Explorer 11 vagy újabb, Mozilla Firefox utolsó stabil verzió,
Google Chrome utolsó stabil verzió
□ Levelező: MS Outlook 2010 vagy újabb, Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió
□ PDF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Sumatra PDF utolsó stabil
verzió
□ Tűzfal és vírusvédelem (naprakész vírusadatbázissal)

2. Az önkormányzati munkaállomásokra vonatkozóan Linux környezetben

Munkaállomások Linux környezetbenSzükséges darabszám
Minimum hardverkövetelményekAz önkormányzati
ASP szakrendszer
felhasználók számához
és a munkaállomások
megoszlásához igazodóan
□ min. 1 GHz 32 bites processzor
□ min. 2 GB RAM
□ minimális HDD 50 GB
□ min. 4 db nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat
Minimum szoftverkövetelmények
□ Operációs rendszer: Ubuntu Linux
□ Szövegszerkesztő: Libre Office 4.3 vagy újabb
□ Táblázatkezelő: Libre Office 4.3 vagy újabb
□ Böngésző: Mozilla Firefox utolsó stabil verzió, Google Chrome utolsó stabil verzió
□ Levelező: Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió
□ PDF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Foxit Reader utolsó stabil verzió

3. Az önkormányzati laptopokra vonatkozóan MS Windows környezetben

Laptopok MS Windows környezetbenSzükséges darabszám
Minimum hardverkövetelményekAz önkormányzati
ASP szakrendszer
felhasználók számához
és a munkaállomások
megoszlásához igazodóan
□ min. 15" HD kijelző (1366 x 768)
□ min. 1 GHz 32 bites processzor
□ min. 2 GB RAM
□ minimális HDD 50 GB
□ min. 2 db nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat
Minimum szoftverkövetelmények
□ Operációs rendszer: Windows 7, Windows 8 vagy újabb
□ Szövegszerkesztő: MS Word 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb
□ Táblázatkezelő: MS Excel 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb
□ Böngésző: Internet Explorer 11 vagy újabb, Mozilla Firefox utolsó stabil verzió,
Google Chrome utolsó stabil verzió
□ Levelező: MS Outlook 2010 vagy újabb, Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió
□ PDF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Sumatra PDF utolsó stabil
verzió

4. Az önkormányzati laptopokra vonatkozóan Linux környezetben

Laptop alapkonfiguráció II.Szükséges darabszám
Minimum hardverkövetelményekAz önkormányzati
ASP szakrendszer
felhasználók számához
és a munkaállomások
megoszlásához igazodóan
□ min. 15" HD kijelző (1366 x 768)
□ min. 1 GHz 32 bites processzor
□ min. 2 GB RAM
□ minimális HDD 50 GB
□ min. 2 db nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat
Minimum szoftverkövetelmények
□ Operációs rendszer: Ubuntu Linux
□ Szövegszerkesztő: Libre Office 4.3 vagy újabb
□ Táblázatkezelő: Libre Office 4.3 vagy újabb
□ Böngésző: Mozilla Firefox utolsó stabil verzió, Google Chrome utolsó stabil verzió
□ Levelező: Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió
□ PDF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Foxit Reader utolsó stabil verzió

5. Az önkormányzati monitorokra vonatkozó alapkonfiguráció

Monitor alapkonfigurációSzükséges darabszám
17"-os eszköz, minimum 1024 x 768 felbontásúAz önkormányzati
ASP szakrendszer
felhasználók számához
és a munkaállomások
megoszlásához igazodóan

6. Kártyaolvasó

Kártyaolvasó alapkonfigurációSzükséges darabszám
Új típusú (elektronikus) személyi igazolvány olvasására alkalmas eszközAz önkormányzati
ASP szakrendszer
felhasználók számához
és a munkaállomások
megoszlásához igazodóan

7. Az önkormányzati multifunkciós nyomatkészítő eszközökre vonatkozó alapkonfiguráció

Multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfigurációSzükséges darabszám
Az ügyintézéshez szükséges iratmennyiség nyomtatásához képest
méretgazdaságosan üzemeltethető, központi, multifunkcionális
(A3/A4-es szkennelés, fénymásolás, nyomtatás) nyomtató, amely tértivevények
és a készpénz-átutalási megbízások nyomtatására is alkalmas
minimum 1 db

8. Az informatikai biztonságra és hálózati elérésre vonatkozó minimális és ajánlott feltételek

Informatikai biztonság - Hálózati elérés biztosítása
IT biztonságElvárt informatikai biztonsági megfelelés:
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról történő
megfelelésről szóló 2013. évi L. törvény, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági
szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet
rendelkezéseiből következő, a rendszer biztonsági osztályba sorolása alapján
megállapított információbiztonsági követelményeknek történő megfelelés
Sávszélesség és
szükséges hálózati
eszközök
Interneteléréshez és helyi hálózat kiépítéséhez, bővítéséhez szükséges eszközök, pl.
router, switch, kábelek.
Minimum feltételek:
Lakos szám:ASP minimumelvárás:
500 alatti4 Mbit/sec névleges sávszélesség
500-10 000 között8 Mbit/sec névleges sávszélesség
10 000 feletti30 Mbit/sec névleges sávszélesség
Ajánlott feltételek:
A kormányzati hálózatfejlesztési koncepciókkal összhangban valamennyi
településtípus ajánlott sávszélessége minimum 30/30 Mbit/sec szimmetrikus
sávszélesség

"

2. melléklet a 100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Az önkormányzati adattárház forrásai és adatkörei

AB
AdatforrásAdatkör
1.gazdálkodási rendszerAz államháztartás számviteléről szóló Korm. rendeletben előírt
adattartalom
2.önkormányzati
adórendszer
A települési önkormányzatok által nyilvántartott, az önkormányzati
adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó
köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának,
valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának
szabályairól szóló NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet)
szerinti adatok
3.ingatlanvagyon-kataszter
rendszer
Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási
és adatszolgáltatási rendjéről szóló Korm. rendeletben meghatározott
adatok
4.iratkezelő rendszerÜgyiratforgalmi adatok
5.ipar- és kereskedelmi
szakrendszer
Az önkormányzati hatáskörbe utalt ipari és kereskedelmi igazgatási
ügyek egyes adatai:
a) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
Korm. rendelet,
b) a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről,
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
szóló Korm. rendelet,
c) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá
tételéről szóló Korm. rendelet,
d) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának
rendjéről szóló Korm. rendelet,
e) a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló
Korm. rendelet,
f) a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról
szóló Korm. rendelet
szerinti adatok
6.Kincstár Közhiteles Törzskönyvi
Nyilvántartása
Az államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.),
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) és a Magyar Államkincstárról
szóló Korm. rendelet szerinti adatok
7.Kincstár Önkormányzati
Előirányzat Gazdálkodási Modul
Önkormányzatok állami támogatásának nyilvántartó rendszere
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló Korm. rendelet, az Áht., az Ávr., az NGM rendelet
szerinti adatok

"

3. melléklet a 100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

2019. január 1-jével csatlakozó önkormányzatok

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA*

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KER. ÖNKORMÁNYZATA

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA*

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA*

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZATA

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATA

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PIRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HARKAKÖTÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

CSÁRDASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖRÖSÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEZŐHEGYES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SÁNDORFALVA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

DÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NAGYTŐKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÁRDONYVÁROS ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KOMÁDI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

ÚJIRÁZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BERETTYÓÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KEREKHARASZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DÖMÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DUNASZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DUNAALMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NESZMÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MIKEBUDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZÁZHALOMBATTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉKCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

KARCAG VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÚRKEVE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MESTERI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

OSTFFYASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NEMESKOCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MERSEVÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PÉCSELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BALATONSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DÖRGICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

VÁSZOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

* A 12. § (4) és (6) bekezdésében foglalt eltérésekkel."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére