Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 10. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. alkalmazásüzemeltetés: alkalmazások elérhetővé tétele és működtetése, beleértve különösen a hardverkörnyezet fenntartását, programverziók frissítését, adatbázis-mentések és visszatöltések elvégzését, jogosultságkezelést, jogszabálykövetést, hibakezelést,

2. ASP központ: számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó informatikai rendszer (Application Service Provider),

3. keretrendszer: a szakrendszerek számára egységes felületet és átjárhatóságot, valamint a külső rendszerkapcsolatok kiépítésének lehetőségét biztosító rendszer,

4. szakrendszer: az ASP központ által nyújtott igazgatási feladatokat támogató alkalmazás.

2. Az önkormányzati ASP központ működtetője és a működtetési feladatok

2. § (1) A Kormány a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) útján a települési önkormányzati feladatellátás informatikai támogatása céljából ASP központot (a továbbiakban: önkormányzati ASP központ) működtet.

(2) Az önkormányzati ASP központ a csatlakozott települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) számára központilag fejlesztett szakrendszereket és keretrendszert szolgáltat.

(3) Az önkormányzati ASP központ szakrendszerei:

a) iratkezelő rendszer,

b) önkormányzati települési, illetve elektronikus ügyintézési portál rendszer,

c) gazdálkodási rendszer,

d) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,

e) önkormányzati adórendszer,

f) ipar- és kereskedelmi rendszer.

(4) Az önkormányzati ASP központ működtetéséhez kapcsolódó feladat:

a) a csatlakozás- és szolgáltatás-menedzsment ellátása, e feladatkörben a csatlakozáshoz szükséges műszaki minimumfeltételek meghatározása, megismerhetőségének biztosítása,

b) az önkormányzati ASP központ alapinfrastruktúrája működtetésének kivételével a szolgáltatási szerződések megkötése és módosítása, felelősségvállalás a szolgáltatás minőségéért,

c) ügyfélszolgálat biztosításával a szolgáltatással kapcsolatos ügyfél-kapcsolattartási, tájékoztatási és adminisztratív feladatok ellátása, biztosítva a hibabejelentés lehetőségét,

d) a szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikációs és képzési feladatok elvégzése,

e) a szolgáltatások fejlesztéséért való felelősség a szakrendszer alkalmazásüzemeltetője által továbbított speciikációk alapján,

f) a fejlesztési szerződések megkötése, a szakrendszerekkel kapcsolatos fejlesztési szerződések esetén a szakrendszer üzemeltetőjének bevonásával,

g) a szakrendszerekben képződött adatok védelméről való gondoskodás,

h) felhasználói szerződés megkötése az önkormányzati ASP központ alapinfrastruktúrája vonatkozásában, valamint szolgáltatási szerződés megkötése a 4. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szakrendszer tekintetében az informatikai üzemeltetést ellátó szervezettel.

3. Az önkormányzati ASP központ szakrendszereivel kapcsolatos egyes hatáskörök

3. § (1) A 2. § (3) bekezdés

a) a) pontja szerinti szakrendszer esetében a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter,

b) b) pontja szerinti szakrendszer esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter,

c) c)-e) pontja szerinti szakrendszer esetében az államháztartásért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével,

d) f) pontja szerinti szakrendszer esetében az iparügyekért felelős miniszter a kereskedelemért felelős miniszter egyetértésével

ellenőrzi a szakrendszer működését és meghatározza a szakrendszer fejlesztésének irányait.

(2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, valamint az adott szakrendszer vonatkozásában a kormányzati ágazati felelősséget gyakorló miniszter betekinthet az önkormányzati ASP központ szakrendszerében képződött azon adatokba, melyek megismerésére jogszabály alapján jogosult.

(3) Az önkormányzati ASP központ szakrendszereiben képződött adatokat csatlakozó önkormányzatonként elkülönítve, az átjárhatóság kizárásával kell tárolni.

(4) Az önkormányzati ASP rendszert úgy kell kialakítani, hogy az annak szakrendszereiben képződött adatokat a (2) bekezdésben foglaltak kivételével más ne ismerhesse meg.

4. Üzemeltetés

4. § (1) Az önkormányzati ASP központ működését biztosító adatközponti és hálózati informatikai infrastruktúra (a továbbiakban: alapinfrastruktúra) üzemeltetője a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.).

(2) A 2. § (3) bekezdés

a) a)-b) pontjában meghatározott szakrendszerek alkalmazásüzemeltetője a NISZ Zrt.,

b) c)-f) pontjában meghatározott szakrendszerek alkalmazásüzemeltetője a Kincstár.

(3) A Kincstár az (1) bekezdésben meghatározott alapinfrastruktúra vonatkozásában felhasználói szerződésben, míg a szakrendszeri keretrendszer és a (2) bekezdés a) pontja szerinti szakrendszerek üzemeltetésének részletes feltételeiről külön egyedi szolgáltatási szerződésben állapodik meg a NISZ Zrt.-vel azzal, hogy a NISZ által üzemeltetett rendszerek esetében a terméktámogatási szerződések megkötése is a NISZ hatáskörébe tartozik. A Kincstár a rendszer működtetéséhez a részére biztosított központi támogatásból fedezi a NISZ Zrt. által ellátott üzemeltetési feladatokat.

(4) A (3) bekezdés alapján a NISZ Zrt. részére nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül.

(5) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ide értve az ésszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(6) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(7) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből az (5) és (6) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

5. Az önkormányzati ASP központ szolgáltatásainak igénybevétele

5. § (1) Az önkormányzati ASP központ szolgáltatásainak igénybevételére az önkormányzat szolgáltatási szerződést köt. Az önkormányzati ASP központ szolgáltatásainak igénybevétele az önkormányzat számára térítésmentes.

(2) Az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozást az önkormányzat kezdeményezheti a Kincstárnál.

6. § (1) Az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás feltétele, hogy az önkormányzat

a) megfeleljen a Kincstár által közzétett műszaki minimumfeltételeknek,

b) teljesítse az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben előírt követelményeket,

c) biztosítsa az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges helyi feltételeket és a meglévő adatok migrációját,

d) vállalja, hogy a szakrendszer által támogatott feladatait a szakrendszer útján látja el.

(2) Az önkormányzat csatlakoztatását az önkormányzati ASP központhoz a Kincstár a technikai-pénzügyi kapacitásoknak megfelelően folyamatosan végzi.

7. § A Kincstár és az önkormányzat által kötött szolgáltatási szerződés rögzíti legalább

a) az önkormányzattal szemben támasztott, a csatlakozással összefüggő informatikai, szervezeti és jogi minimumkövetelményeket, és a folyamatos működés biztosítása érdekében megvalósítandó feladatokat,

b) az önkormányzat által igénybe venni kívánt szakrendszereket és ezek szolgáltatási szintjét,

c) az Európai Unió által támogatott projekt keretében történt csatlakozás folytán az önkormányzatot terhelő fenntartási kötelezettségről szóló kikötéseket,

d) a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket,

e) az IT-biztonsági, valamint az igénybevétellel összefüggésben az információk bizalmas kezelésére vonatkozó követelményeket,

f) a kapcsolattartók adatait, valamint

g) az elektronikus ügyintézési szolgáltatások bevezetésére vonatkozó önkormányzati kötelezettségvállalást.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésében meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-7. §, valamint a 9. és 10. § 2015. április 1-jén lép hatályba.

9. § E rendelet 4. § (3) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

10. § (1) A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az 1. §-át megelőzően a következő alcím címsorral egészül ki:

"A Magyar Államkincstár jogállása"

(2) A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az "A Kincstár szervezete" alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) Az önkormányzati ASP központról szóló kormányrendeletben meghatározott önkormányzati ASP központ működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására a Kincstár központi szervében önálló szervezeti egység működik. E szervezeti egység vezetőjét a Kincstár elnöke az e-közigazgatásért felelős miniszter javaslatának figyelembevételével nevezi ki és menti fel.

(2) Az e-közigazgatásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az önkormányzati ASP központ működtetésével összefüggésben, a Kincstár törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése, jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezése tekintetében javaslatot tehet az államháztartásért felelős miniszternek."

11. § (1) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 38/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"38/A. § (1) Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer

a) érkeztető rendszere (a továbbiakban: érkeztető rendszer) biztosítja az 1. mellékletben felsorolt szervek címére érkezett postai papíralapú küldemények tekintetében a 2. § 5a. pont a) alpontja szerinti feladatok ellátását,

b) a kijelölt szolgáltató útján biztosítja az 1. mellékletben felsorolt szervek expediálásra előkészített, papíralapú kézbesítést igénylő elektronikus iratainak hiteles papíralapú irattá történő alakítását a 2. mellékletben felsorolt küldemények kivételével.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltató az elektronikus irat átvételéről, az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá történő alakítást követően az irat kézbesítés céljára történő átadásáról szóló elektronikus visszajelzésében az elektronikus iratot feladó szervet az elektronikus irathoz rendelt azonosító kód feltüntetésével értesíti."

(2) Az R. a következő 38/H. §-sal egészül ki:

"38/H. § (1) Az 1. melléklet szerinti szervek a 38/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szolgáltatóhoz megküldésre kerülő elektronikus iraton Magyarország hivatalos címerén kívül más, a szerv egyedi megkülönböztetésére használt jelzést nem tüntethetnek fel, e szervek a szolgáltatónak a papír alapú irat borítékjának ilyen jellegű jelzéssel történő ellátására irányuló kézbesítési utasítást nem adhatnak.

(2) Az 1. melléklet szerint szerveknél a 38/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szolgáltató részére megküldött elektronikus iratot a lapok sorszámozása mellett úgy kell megszerkeszteni, hogy laponként a lap felső részéből legalább 5 milliméter, jobb és bal oldalából legalább 10 milliméter, alsó részéből legalább 20 milliméter a papír alapú irat kötelező elemeinek elhelyezése céljából elhagyásra kerüljön. Bármilyen nyomtatható információ, ide értve a fej- és láblécet, a lábjegyzetet és az oldalszámot is csak ebben a keretben helyezhető el.

(3) Az 1. melléklet szerinti szerveknek a 38/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szolgáltató részére megküldött elektronikus irattal kapcsolatos kézbesítési utasításban jelezniük kell:

a) az elektronikus irat lapjainak számát,

b) a küldemény típusát (pl. sima, ajánlott küldemény),

c) a postai feladáshoz szükséges egyéb utasításokat (pl. elsőbbségi küldemény),

d) amennyiben az irat színes formátumú megjelenítést igényel, úgy az erre vonatkozó információkat."

(3) Az R. 53. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha jogszabály a kiadmányozó aláírását, illetve bélyegzőlenyomatát követeli meg, úgy az elektronikus iratról készült hiteles papír alapú iraton ez úgy teljesíthető, hogy az irat utolsó lapján, vagy külön lapon - a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló Korm. rendeletben előírt záradékon felül - az 1. mellékletben felsorolt szervek által elhelyezett záradékként szerepelnie kell

a) a kiadmányozó külön jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő elektronikus aláírásának és az aláírás időpontja képi lenyomatának,

b) a kiadmányozó neve melletti "s.k." jelzésnek, valamint a szervezet nevében történő gépi aláírásnak és az aláírás időpontja képi lenyomatának, vagy

c) az iratérvényességi nyilvántartásban történő nyilvántartás ténye feltüntetésének és a kiadmányozó neve mellett az "s.k." jelzésnek."

(4) Az R. 52. § (1) bekezdésében, 53. § (1) bekezdés a) és b) pontjában az "iratkezelési szabályzatban" szövegrészek helyébe az "iratkezelési szabályzatban vagy a kiadmányozás rendjéről szóló szabályzatban" szövegrész lép.

(5) Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelethez

Az R. 2. melléklet II. pontja a következő n) alponttal egészül ki:

(II. Speciális kivételek:)

"n) a fővárosi és megyei kormányhivatal családtámogatási és lakáscélú állami támogatási feladataival kapcsolatos küldemények."

Tartalomjegyzék