106/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet] 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az 1. § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett

a) az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti települések esetén a környezetvédelemért felelős miniszter által kijelölt, az irányítása alatt álló költségvetési szerv vagy a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: a települési zajtérkép készítésére kötelezett),

b) fő közlekedési létesítmény esetén a közlekedésért felelős miniszter által kijelölt szervezet (a továbbiakban: fő közlekedési létesítmény kötelezettje).

(3a) Az intézkedési terv készítésére kötelezett

a) Budapest vonzáskörzetéhez tartozó települések, valamint az (1) bekezdés b) pontja szerinti városok esetén a települési önkormányzat, Budapest esetén a Fővárosi Önkormányzat (a továbbiakban együtt: kötelezett önkormányzat),

b) fő közlekedési létesítmény esetén a fő közlekedési létesítmény kötelezettje."

2. § (1) A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az elkészült stratégiai zajtérképet a környezetvédelmi hatóság hagyja jóvá."

(2) A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 7. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A települési zajtérkép készítésére kötelezett és az intézkedési terv készítésére kötelezett önkormányzatok a stratégiai zajtérkép felülvizsgálata és az intézkedési terv készítése során együttműködnek, és a felülvizsgálathoz, valamint az intézkedési terv elkészítéséhez szükséges - rendelkezésükre álló - adatokat egymásnak kölcsönösen szolgáltatják.

(6) A települési zajtérkép készítésére kötelezett, valamint a fő közlekedési létesítmény kötelezettje a stratégiai zajtérképet - a 14. §(4) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével - a környezetvédelemért felelős miniszter és az érintett önkormányzatok részére megküldi, és hozzéférést biztosít a jóváhagyott stratégiai zajtérképek adatbázisához."

3. § A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "kötelezett önkormányzatnak" szövegrész helyébe a "települési zajtérkép készítésére kötelezettnek" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "kötelezett önkormányzat a" szövegrész helyébe a "települési zajtérkép készítésére kötelezett az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott települések" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "kötelezett önkormányzat stratégiai zajtérképének készítéséhez" szövegrész helyébe a "települési zajtérkép készítésére kötelezettnek a zajtérkép elkészítéséhez" szöveg,

d) 14. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a "2012. június 30-ig a véglegesített stratégiai zajtérképeket a kötelezett önkormányzat, valamint a fő közlekedési létesítmény kötelezettje" szövegrész helyébe a "2017. június 30-ig, valamint azt követően ötévente a véglegesített stratégiai zajtérképeket a stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett" szöveg,

e) 14. § (4) bekezdés a) pontjában a "b) pontjában" szövegrész helyébe az "a) és b) pontjában" szöveg,

f) 14. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a "2013. július 18-ig" szövegrész helyébe a "2018. július 18-ig" szöveg,

g) 14. § (6) bekezdésében a "kötelezett önkormányzat" szövegrész helyébe a "települési zajtérkép készítésére kötelezett" szöveg,

h) 4. számú mellékletének címében a "zajtérképkészítésre kötelezett" szövegrész helyébe a "zajtérképkészítéssel érintett" szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 7. § (4) bekezdésében a "fő közlekedési létesítményekre" szövegrész,

b) 7. § (7) bekezdése és

c) 14. § (2) és (3) bekezdése.

5. § A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § E rendeletnek a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2017. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkr.) megállapított rendelkezéseit az Mkr. hatálybalépése után megkezdett zajtérképkészítésre kell alkalmazni."

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök