114/2017. (V. 10.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a nemzeti rendezvények előkészítésével és lebonyolításával, illetve a turisztikával összefüggő módosításáról

A Kormány

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében,

a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében

eljárva a következőket rendeli el:

1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § a) pontja.

2. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 124/A. § (2) bekezdése a következő e)-g) pontokkal egészül ki:

(A miniszter a turizmusért való felelőssége keretében)

"e) kidolgozza és megvalósítja a nemzeti rendezvények koncepcióját,

f) kidolgozza a világkiállításokon való magyar részvételre irányuló javaslatokat, valamint ellátja a világkiállításokon való magyar részvétellel kapcsolatos szervezési és lebonyolítási feladatokat,

g) a sportpolitikáért felelős miniszter részére szakmai támogatást biztosít a Magyarországon megvalósuló, kiemelt nemzetközi sportesemények lebonyolításához."

3. § Az R. a következő 136/E. §-sal egészül ki:

"136/E. § (1) Az egyes kormányrendeleteknek a nemzeti rendezvények előkészítésével és lebonyolításával, illetve a turisztikával összefüggő módosításáról szóló 114/2017. (V. 10.) Korm. rendelet alapján a nemzeti fejlesztési miniszterhez kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre kiterjedően - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Honvédelmi Minisztérium jogutódja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás kiterjed különösen a nemzeti fejlesztési miniszterhez kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében a következőkre:

a) a vagyoni jogokra és kötelezettségekre,

b) a feladatokhoz tartozó, az átadás-átvételi eljárás során meghatározandó ingó eszköz- és infrastruktúra-állomány körére.

(3) A nemzeti fejlesztési miniszterhez kerülő feladat- és hatáskör tekintetében a jogutódlás időpontjának 2017. április 30-át kell tekinteni."

4. § Hatályát veszti az R. 78. §-ában a " , valamint kidolgozza és megvalósítja a nemzeti rendezvények koncepcióját." szövegrész.

3. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A turizmusért felelős miniszter a turisztikai ügynökségen keresztül összehangolja Magyarország turisztikai tevékenységének körében a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek munkáját, meghatározza a turisztikai és a turisztikai fejlesztésre vonatkozó feladatok ellátását és annak módját."

6. § A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A turisztikai ügynökség javaslatot tesz a turizmusért felelős miniszternek

a) a turizmust, különösen a turisztikai marketingtevékenységet, a turisztikai országmárka-fejlesztést, valamint annak külföldi és hazai kommunikációját, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységet, az utazási és utazást közvetítői szerződést, a falusi és agroturizmust, az egészségturizmust, a szálláshely-szolgáltatást, a lovas turisztikai szolgáltatást, az idegenvezetést, a konferenciaturizmust, a nemzetközi küldőpiacok fejlesztését és az ott folyó munka szakmai irányítását, valamint a vendéglátást és bormarketinget érintő szabályozásra, egyúttal részt vesz a feladatait érintő előterjesztések közigazgatási egyeztetésében, véleményezésében, véleményt nyilvánít a turizmussal, a turisztikai felsőoktatási képzéssel és szakemberképzéssel, valamint idegenforgalmi, turisztikai, vendéglátó- és szállodaipari szakmunkásképzéssel és a vendéglátással kapcsolatos jogalkalmazási kérdésekben,

b) minden turisztikai termékre és szegmensre vonatkozóan, valamint az attrakció- és desztinációfejlesztés vonatkozásában,

c) Magyarország egységes - a Kormány irányítása alá tartozó, a turizmus szempontjából érintett szervezetekre is kiterjedő - bel- és külföldi turisztikai megjelenésére, és egységes Magyarország-arculat-megjelenést dolgoz ki,

d) az európai uniós jogharmonizációs feladatokra, különös tekintettel az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatás együttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. november 25-i 2015/2302 európai parlamenti és a tanácsi irányelv hazai jogba való átültetésére,

e) a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályaira, valamint javaslatot tesz a feladat-és hatáskörrel rendelkező miniszter számára a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti ellenőrzési tervre,

f) az Országos Képzési Jegyzék turisztikai és vendéglátóipari szakmacsoportjainak fejlesztésére,

g) a turizmust és a vendéglátást és állami bormarketinget érintő stratégiai dokumentumokra (koncepciókra, stratégiákra, fejlesztési programokra), különös tekintettel a 2017-2026. évekre vonatkozó Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepcióra és az országmárka-kommunikációra,

h) turisztikai desztinációk és kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározására, azok fejlesztését támogató beavatkozási programra, márkaépítést támogató marketingtevékenységre, szervezetfejlesztésre,

i) a felsőoktatás turisztikai alap- és mesterképzési szakjainak, valamint felsőoktatási szakképzéseinek képzési és kimeneti követelményeiben leírt kompetenciák megvalósításához szükséges fejlesztések támogatására,

j) a turisztikai tárgyú szakpolitikai döntéseket megalapozó és fejlesztéseket alátámasztó információs rendszerek adatigényére, a megfelelő mennyiségű és minőségű adat előállítása érdekében alkalmazandó információs technológiákra és a vezetői információk előállításának folyamataira."

7. § (1) A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A turisztikai ügynökség

1. ellátja a Széchenyi Pihenő Kártyával kapcsolatos turisztikai szakmai feladatokat, részt vesz a feladatok végrehajtásának ellenőrzésében,

2. végzi a turisztikaidesztinációmenedzsment- (a továbbiakban: TDM) szervezetek regisztrációját, és a regisztrált szervezetek listáját honlapján közzéteszi,

3. gondoskodik a Nemzeti Kulturális Alappal közös pályázat működtetéséről a turisztikai vonzerővel bíró kulturális és gasztronómiai rendezvények támogatására,

4. működteti a turisztikai és vendéglátóipari szolgáltatások minősítésére vonatkozó nemzeti tanúsító védjegyek rendszerét, és felügyeli a honos, de nemzetközi védjegyek transzparens alkalmazását,

5. a turizmusért felelős miniszter delegálása alapján, a turizmusért felelős miniszter képviseletében részt vesz jogszabály alapján vagy kormányhatározattal létrehozott testületek munkájában,

6. gondoskodik a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény szerinti Turizmus-Vendéglátás Ágazati Értéktár működtetéséről,

7. közreműködik a Modern Városok Program keretében megjelent kormányhatározatokban szereplő turisztikai feladatok végrehajtásában és a kapcsolódó kormánydöntések előkészítésében, kapcsolatot tart az érintett városokkal, szervezetekkel, beleértve a projektek előminősítését, véleményezését és a stratégiai irányokhoz való illeszkedési megfelelőség ellenőrzését,

8. alapfeladataihoz kapcsolódóan teljes körű hazai és nemzetközi marketing- és kommunikációs tevékenységet végez, szoros kapcsolatot tartva a szakmai és kormányzati, nem kormányzati szervezetekkel, valamint piacfejlesztési tevékenységet folytat, megszervezi és irányítja a kiemelt piacokon működő országmárkaközpontok tevékenységét, értékesítési platformokat dolgoz ki a turisztikai kínálat értékesítésére,

9. meghatározza és végrehajtja a kapcsolódó hazai rendezvényszervezési és koordinálási tevékenységet,

10. javaslatot tesz a hazai turisztikai és vendéglátóipari szakképzési rendszer felmérésére és megújítására, ennek keretében kezeli az Országos Képzési Jegyzék turisztikai és vendéglátóipari szakmacsoportjait,

11. figyelemmel kíséri az Európai Unió turisztikai és vendéglátóipari tárgyú jogalkotását és kezdeményezéseit,

12. közreműködik az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság Turisztika Szakértői Csoport munkájában, valamint a nemzetközi turisztikai szakmai szervezetekben képviseli Magyarországot, szakmai területi képviselői útján részt vesz a nemzetközi együttműködésekben,

13. statisztikai adatok és nemzetközi turisztikai technológiai trendek alapján elemzi a hazai és nemzetközi turizmus, a szállodaipar és a vendéglátás folyamatait, észrevételeket, javaslatot tesz az ágazatra vonatkozó statisztikai adatok gyűjtésére, figyelemmel kíséri a turizmust, a turisztikai befektetéseket, a turisztikai online értékesítést és a szállodaipari, valamint a vendéglátást érintő fontosabb folyamatokat, elemzi a területen működő vállalkozások gazdálkodási, jövedelmi folyamatait, ezekre vonatkozóan szakmai anyagokat készít, véleményez és javaslatokat dolgoz ki,

14. koordinálja a turizmusfejlesztési feladatokat és a kiemelt állami turisztikai fejlesztéseket, kapcsolatot tart a turizmus és a vendéglátás fejlesztésében érintett kormányzati és nem kormányzati szereplőkkel, szervezi együttműködésüket,

15. állami bormarketing tevékenysége keretében kidolgozza a közösségi bormarketinghez az állami bormarketing programot, az állami bormarketing eszközeinek alkalmazásával támogatja a magyar borok kül- és belpiaci értékesítését, segíti a termelők, kiemelten a kis- és középvállalkozások, valamint a feldolgozók és forgalmazók piaci munkáját, kapcsolatot tart az érintett terméktanácsokkal, szakmai szervezetekkel, kormányzati és nem kormányzati szereplőkkel,

16. együttműködik a Magyarország külképviseletein működő turisztikai szakdiplomatákkal, a külgazdasági attasékkal, valamint a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a Nemzeti Kereskedőház szakterületi vezetőivel a nemzetközi promóciós tevékenységek összehangolását illetően,

17. együttműködik a kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztossal, és szakmai javaslatokat fogalmaz meg a kiemelt, turisztikai hatással bíró fejlesztéseket illetően,

18. együttműködik a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Szervező Bizottságával és a Magyar Úszó Szövetséggel, valamint szakmai javaslatokat fogalmaz meg a kiemelt, turisztikai hatással bíró fejlesztéseket illetően,

19. kidolgozza a turisztikai országmárka-koncepciót, és megvalósítja a kapcsolódó stratégiai programokat, annak teljes körű desztinációs és termékkínálati fejlesztését,

20. turisztikai vonzerőleltárat épít, és karbantartja azt,

21. koordinálja a belföldi turistainformációs tevékenységet a Tourinform irodai hálózat révén, és fenntartja a Tourinform névhasználati rendszert,

22. jogi, pénzügyi és adminisztratív keretet biztosít a "Virágos Magyarországért" környezetszépítő versenynek,

23. működteti a Magyar Turizmus minőségi díj rendszerét,

24. gondoskodik a közvetlen hatáskörébe tartozó nemzetközi turisztikai vonzatú rendezvényeken való részvételről, és végzi a kapcsolódó rendezvényszervezési feladatokat, illetve szakmai felügyeletet gyakorol az egységes turisztikai országmárka szempontjainak érvényesítése vonatkozásában a nemzetközi kiállításokon, rendezvényeken való magyar állami megjelenés kapcsán,"

(2) A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése a következő 25-31. pontokkal egészül ki:

(A turisztikai ügynökség)

"25. közreműködik a nemzeti rendezvények koncepciójának kidolgozásában,

26. közreműködik a világkiállításokon való magyar részvételre irányuló javaslatok kidolgozásában, valamint ellátja a világkiállításokon való magyar részvétellel kapcsolatos szervezési és lebonyolítási feladatokat, egy, a tulajdonosi joggyakorlása alatt létrehozott önálló intézmény bevonásával,

27. a sportpolitikáért felelős miniszter részére szakmai támogatást biztosít a Magyarországon megvalósuló, kiemelt nemzetközi sportesemények lebonyolításához,

28. a turisztikai szempontból jelentős rendezvények rendezvényszervezőiből, a logisztikai, katasztrófavédelmi, közlekedési, rendészeti és egyéb, a rendezvények szervezésében érintett hatósági személyek képviselőiből álló szakmai testületet kér fel, amely koordinálja és szakmai szempontból támogatja a belföldi és nemzetközi turisztikai vonzerő szempontjából kiemelt rendezvényeket, erre vonatkozóan javaslatokat tesz,

29. működteti a szakmai testület munkáját segítő Nemzeti Rendezvénykoordinációs Központot; egyes, a fenti célok, stratégiai szempontok szerint kiemelt rendezvények, rendezvénysorozatok, évadok megszervezését saját hatáskörben tervezi és valósítja meg,

30. más szervezetekkel együttműködve gondoskodik a nemzeti ünnepek megszervezéséről és lebonyolításáról,

31. működteti a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.-t, amely útján gondoskodik a hatáskörébe utalt rendezvények teljes körű lebonyolításáról."

8. § A Korm. rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § A turisztikai ügynökség kiemelt turisztikai jelentőségű, 100%-os állami tulajdonú ingatlant vagyonkezelésbe vehet, azon fejlesztéseket végezhet."

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék