61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 9. § tekintetében személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: turisztikai ügynökség) a turizmussal kapcsolatos - e rendeletben és a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvényben meghatározott - állami feladatokat közfeladatként látja el.

2. § A turisztikai ügynökség az 1. § szerinti feladatai ellátása során költségvetési támogatások nyújtására is jogosult.

3. § (1)[1] A turizmusért felelős miniszter a turisztikai ügynökségen keresztül összehangolja Magyarország turisztikai tevékenységének körében a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek munkáját, meghatározza a turisztikai és a turisztikai fejlesztésre vonatkozó feladatok ellátását és annak módját.

(2) A turisztikai ügynökség (1) bekezdés szerinti hatásköre nem terjed ki az irányító hatósági feladatokat ellátó minisztériumi szervezeti egységek feladat- és hatáskörébe tartózó kérdésekre.

(3)[2] A turisztikai ügynökség közreműködik a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 15.) Korm. rendelet], valamint a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet] szerinti szakpolitikai feladatok ellátásában.

4. § (1)[3] A turisztikai ügynökség javaslatot tesz a turizmusért felelős miniszternek

a)[4] a turizmust, különösen a turisztikai marketingtevékenységet, a turisztikai országmárka-fejlesztést, valamint annak külföldi és hazai kommunikációját, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységet, az utazási és utazást közvetítői szerződést, az egészségturizmust, a szálláshely-szolgáltatást, a lovas turisztikai szolgáltatást, az idegenvezetést, a konferenciaturizmust, a nemzetközi küldőpiacok fejlesztését és az ott folyó munka szakmai irányítását, valamint a vendéglátást és a turisztikai attrakciókat érintő szabályozásra, egyúttal részt vesz a feladatait érintő előterjesztések közigazgatási egyeztetésében, véleményezésében, véleményt nyilvánít a turizmussal, a turisztikai felsőoktatási képzéssel és szakemberképzéssel, valamint a turisztikai, vendéglátó- és szállodaipari szakképzéssel és a vendéglátással kapcsolatos kérdésekben,

b) minden turisztikai termékre és szegmensre vonatkozóan, valamint az attrakció- és desztinációfejlesztés vonatkozásában,

c) Magyarország egységes - a Kormány irányítása alá tartozó, a turizmus szempontjából érintett szervezetekre is kiterjedő - bel- és külföldi turisztikai megjelenésére, és egységes Magyarország-arculat-megjelenést dolgoz ki,

d) az európai uniós jogharmonizációs feladatokra, különös tekintettel az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatás együttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. november 25-i 2015/2302 európai parlamenti és a tanácsi irányelv hazai jogba való átültetésére,

e) a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályaira, valamint javaslatot tesz a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter számára a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti ellenőrzési tervre,

f)[5]

g)[6] a turizmust és a vendéglátást érintő stratégiai dokumentumokra (koncepciókra, stratégiákra, fejlesztési programokra), különös tekintettel a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 felülvizsgálataként elkészült Turizmus 2.0 dokumentumra,

h)[7] turisztikai desztinációk és turisztikai térségek meghatározására, azok fejlesztését támogató beavatkozási programra, márkaépítést támogató marketingtevékenységre, szervezetfejlesztésre,

i) a felsőoktatás turisztikai alap- és mesterképzési szakjainak, valamint felsőoktatási szakképzéseinek képzési és kimeneti követelményeiben leírt kompetenciák megvalósításához szükséges fejlesztések támogatására,

j) a turisztikai tárgyú szakpolitikai döntéseket megalapozó és fejlesztéseket alátámasztó információs rendszerek adatigényére, a megfelelő mennyiségű és minőségű adat előállítása érdekében alkalmazandó információs technológiákra és a vezetői információk előállításának folyamataira.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok nem terjednek ki a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló jogszabályban állatvédelmi hatóságként, borászati hatóságként, erdészeti hatóságként, élelmiszerlánc-felügyeleti szervként, géntechnológiai tevékenységről szóló törvény szerinti ellenőrzésére jogosult hatóságként, halgazdálkodási hatóságként, mezőgazdasági igazgatási szervként, növénytermesztési hatóságként, őstermelői nyilvántartást vezető szervként, pálinkaellenőrző hatóságként, szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként, talajvédelmi hatóságként, tenyésztési hatóságként, termőhelyi katasztert vezető szervként vagy vadászati hatóságként kijelölt szerv feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokra.

(3) A turizmusért felelős miniszter az (1) bekezdés c) pontja alapján javaslatot tesz a kereskedelmi hatóság irányítását ellátó miniszter számára a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti ellenőrzési terv tartalmára vonatkozóan.

5. § (1)[8] A turisztikai ügynökség

1. ellátja a Széchenyi Pihenő Kártyával kapcsolatos turisztikai szakmai feladatokat, részt vesz a feladatok végrehajtásának ellenőrzésében,

2.[9]

3. gondoskodik a Nemzeti Kulturális Alappal közös pályázat működtetéséről a turisztikai vonzerővel bíró kulturális és gasztronómiai rendezvények támogatására,

4.[10] működteti a turisztikai és vendéglátóipari szolgáltatások minősítésére vonatkozó nemzeti tanúsító védjegyek rendszerét, valamint a turisztikai attrakciók minősítési feltételrendszeren alapuló védjegyrendszereit,

5. a turizmusért felelős miniszter delegálása alapján, a turizmusért felelős miniszter képviseletében részt vesz jogszabály alapján vagy kormányhatározattal létrehozott testületek munkájában,

6. gondoskodik a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény szerinti Turizmus-Vendéglátás Ágazati Értéktár működtetéséről,

7. közreműködik a Modern Városok Program keretében megjelent kormányhatározatokban szereplő turisztikai feladatok végrehajtásában és a kapcsolódó kormánydöntések előkészítésében, kapcsolatot tart az érintett városokkal, szervezetekkel, beleértve a projektek előminősítését, véleményezését és a stratégiai irányokhoz való illeszkedési megfelelőség ellenőrzését,

8.[11] alapfeladataihoz kapcsolódóan teljes körű hazai és nemzetközi értékesítési, valamint marketing- és kommunikációs tevékenységet végez, szoros kapcsolatot tartva a szakmai és kormányzati, nem kormányzati szervezetekkel, valamint piacfejlesztési tevékenységet folytat, értékesítési platformokat dolgoz ki a turisztikai kínálat értékesítésére, továbbá működteti és irányítja a nemzetközi turisztikai képviselet hálózatot,

9. meghatározza és végrehajtja a kapcsolódó hazai rendezvényszervezési és koordinálási tevékenységet,

10.[12] ellátja a hivatásturisztikai feladatokat,

11. figyelemmel kíséri az Európai Unió turisztikai és vendéglátóipari tárgyú jogalkotását és kezdeményezéseit,

12. közreműködik az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság Turisztika Szakértői Csoport munkájában, valamint a nemzetközi turisztikai szakmai szervezetekben képviseli Magyarországot, szakmai területi képviselői útján részt vesz a nemzetközi együttműködésekben,

13.[13] statisztikai adatok és nemzetközi turisztikai technológiai trendek alapján elemzi a hazai és nemzetközi turizmus, a szállodaipar és a vendéglátás folyamatait,

14. koordinálja a turizmusfejlesztési feladatokat és a kiemelt állami turisztikai fejlesztéseket, kapcsolatot tart a turizmus és a vendéglátás fejlesztésében érintett kormányzati és nem kormányzati szereplőkkel, szervezi együttműködésüket,

15.[14]

16.[15] együttműködik a Magyarország külképviseletein működő turisztikai szakdiplomatákkal, a külgazdasági attasékkal, valamint a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság szakterületi vezetőivel a nemzetközi promóciós tevékenységek összehangolását illetően,

17.[16] együttműködik a turisztikai tematikához kapcsolódó beruházások esetén az illetékes minisztériumokkal, kormányzati szervekkel, és szakmai javaslatokat fogalmaz meg a kiemelt, turisztikai hatással bíró fejlesztéseket illetően,

18.[17] a Kormány által vagy saját hatáskörben meghozott támogatói döntés alapján - az egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok figyelembevételével - támogatja a határon túli egyes turisztikai fejlesztéseket,

19. kidolgozza a turisztikai országmárka-koncepciót, és megvalósítja a kapcsolódó stratégiai programokat, annak teljes körű desztinációs és termékkínálati fejlesztését,

20. turisztikai vonzerőleltárat épít, és karbantartja azt,

21.[18] koordinálja a belföldi turistainformációs tevékenységet a Tourinform irodai hálózat révén,

22. jogi, pénzügyi és adminisztratív keretet biztosít a "Virágos Magyarországért" környezetszépítő versenynek,

23.[19]

24. gondoskodik a közvetlen hatáskörébe tartozó nemzetközi turisztikai vonzatú rendezvényeken való részvételről, és végzi a kapcsolódó rendezvényszervezési feladatokat, illetve szakmai felügyeletet gyakorol az egységes turisztikai országmárka szempontjainak érvényesítése vonatkozásában a nemzetközi kiállításokon, rendezvényeken való magyar állami megjelenés kapcsán,

25.[20] közreműködik a nemzeti rendezvények koncepciójának kidolgozásában,

26.[21] közreműködik a világkiállításokon való magyar részvételre irányuló javaslatok kidolgozásában, gondoskodik a világkiállításokon való magyar részvétellel kapcsolatos szervezési és lebonyolítási feladatokról, valamint a turizmusért felelős miniszter delegálása alapján ellátja a Kiállítások Nemzetközi Irodája (Bureau International des Expositions, BIE) nemzetközi szervezetben az ország képviseletét,

27.[22] a sportpolitikáért felelős miniszter részére szakmai támogatást biztosít a Magyarországon megvalósuló, kiemelt nemzetközi sportesemények lebonyolításához, valamint közreműködik a visegrádi négyek országai közötti E-sport bajnokság és konferencia megrendezésében,

28.[23] a turisztikai szempontból jelentős rendezvények rendezvényszervezőiből, a logisztikai, katasztrófavédelmi, közlekedési, rendészeti és egyéb, a rendezvények szervezésében érintett hatósági személyek képviselőiből álló szakmai testületet kér fel, amely koordinálja és szakmai szempontból támogatja a belföldi és nemzetközi turisztikai vonzerő szempontjából kiemelt rendezvényeket, erre vonatkozóan javaslatokat tesz,

29.[24] gondoskodik a rendezvénykoordinációs feladatok ellátásáról, működteti a szakmai testület munkáját segítő Nemzeti Rendezvénykoordinációs Központot;

30.[25] más szervezetekkel együttműködve gondoskodik a nemzeti ünnepek megszervezéséről és lebonyolításáról,

31.[26]

32.[27] a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaság útján kidolgozza a magyar divat- és designipari stratégiát, koordinálja és összehangolja a belföldi és a külföldi regionális divat- és designipari megjelenéseket, szakmai koordinációt végez és javaslatokat fogalmaz meg a divat- és designipar területén működő hazai szervezetek között az egységes szakmai módszertanok érvényesítése érdekében,

33.[28] a 8., 10., 21., 24., 29., 43. és 46. pontban felsorolt, valamint egyéb értékesítési, marketing- és kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó feladatait elsősorban egy, a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság útján látja el, érvényt szerezve a turisztikai ügynökség éves üzleti tervében megfogalmazott turizmusszakmai és marketingstratégiai céljainak, biztosítva a Turizmus 2.0 célrendszerének megvalósulását,

34.[29] a 14. ponttól eltérően a turisztikai térségekben megvalósítandó fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó szakmai koordinációt a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-ban állami tulajdonú, a Kormány egyedi határozatában kijelölt gazdasági társaság útján látja el.

35.[30] észrevételeket, javaslatokat tesz az ágazatra vonatkozó statisztikai adatok gyűjtésére,

36.[31] figyelemmel kíséri a turizmust, a turisztikai befektetéseket, a turisztikai online értékesítést, a szállodaipari, valamint a vendéglátást és a turisztikai attrakciókat érintő fontosabb folyamatokat,

37.[32] elemzi a turisztikai területen működő vállalkozások gazdálkodási, jövedelmi folyamatait, ezekre vonatkozóan szakmai anyagokat készít, véleményez, és javaslatokat dolgoz ki,

38.[33] figyelemmel kíséri és elemzi Magyarország és a magyar nép kulturális öröksége turisztikai célú hasznosításának lehetőségeit és gyakorlatát,

39.[34] figyelemmel kíséri és elemzi Magyarország és a magyar nép épített öröksége turisztikai célú hasznosításának lehetőségeit és gyakorlatát,

40.[35] vizsgálja és elemzi Magyarország természeti értékei turisztikai célú hasznosításának lehetőségeit és gyakorlatát,

41.[36] nyomon követi a közlekedési ágazat infrastrukturális fejlesztéseit, és a turisztikai szempontok érvényesülése érdekében javaslatokat dolgoz ki,

42.[37] figyelemmel kíséri és vizsgálja a gasztroturizmus folyamatait, e körben szakmai anyagokat készít, és javaslatokat dolgoz ki.

43.[38] létrehozza a desztinációmenedzsment-szervezet rendszerét, részt vesz a desztinációmenedzsment-szervezet szakmai koordinációjában, irányítja a szakmai munkát,

44.[39] fenntartja a Tourinform névhasználati rendszert,

45.[40] speciális turisztikai informatikai szoftver útján ellátja a hazai turisztikai vonzerők feltérképezésével és hálózatba szervezésével kapcsolatos feladatokat.

46.[41] a turisztikai jellegű szolgáltatási tevékenységek fejlesztése és az adatvezérelt ágazatirányítás igényeinek kiszolgálása érdekében az ágazat szolgáltatásait igénybe vevők fogyasztási szokásaira vonatkozó forgalmi adatok gyűjtésére és az ágazati szereplők tevékenységét elősegítő információtechnológiai platformokat működtet,

47.[42] együttműködik a hazai kommunikációért és az országmárka kialakításáért felelős kormánybiztossal és a turizmusért felelős miniszterrel a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés d)-g) pontja szerinti feladatok ellátásával összefüggésben,

48.[43] a 4. pontban foglalt feladatát a Kormány rendeletében szálláshely-minősítési tevékenység ellátására kijelölt gazdasági társaság útján látja el.

(2) Az (1) bekezdés 4. pontja szerinti feladat nem terjed ki a 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladat- és határkörök gyakorlójaként kijelölt szerv feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokra.

6. § (1) A turisztikai ügynökség közreműködik a 2014-2020-as európai uniós tervezési időszak turisztikai programjainak végrehajtásában, ennek keretében az Európai Uniós társfinanszírozású turisztikai támogatási kérelmekkel kapcsolatban

a)[44] gondoskodik a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) 1. prioritása turisztikaidesztinációmenedzsment tárgyú pályázati felhívása és a GINOP 7. prioritása pályázati felhívásai szakmai tartalmának kidolgozásáról, valamint támogatja a szakpolitikai felelőst a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott, a támogatási kérelem tartalmi értékelése és a döntéshozatal szabályai szerinti feladatai ellátásában,

b) részt vesz valamennyi európai uniós társfinanszírozású turisztikai felhívás szakmai tartalmának kidolgozásában,

c) részt vesz valamennyi operatív program elsődlegesen nem turisztikai célú, de a turizmusfejlesztést közvetetten érintő fejlesztési programok szakmai tartalmának kidolgozásában,

d) részt vesz a határmenti programok kapcsán felállított határon átnyúló együttműködési munkacsoport, valamint státusz szerinti tagjelölése esetén a monitoring bizottság munkájában a turisztikai célú projektekkel kapcsolatos döntéshozatal elősegítése érdekében.

(2) A turisztikai ügynökség tájékoztatást kérhet a támogatottaktól a turizmusfejlesztési célokat szolgáló, az Európai Bizottság által közvetlenül finanszírozott támogatási kérelmekről vagy egyéb forrásokból megvalósuló projektekről.

(3) A turisztikai ügynökség az (1) és a (2) bekezdés szerinti hatáskörét csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben az nem sért összeférhetetlenségre vonatkozó szabályt.

6/A. §[45] A turisztikai ügynökség közreműködik az európai uniós tervezési időszak turisztikai programjainak kidolgozásában, ennek keretében a 2021-2027-es európai uniós tervezési időszak vonatkozásában különösen javaslatot tesz a turizmusért felelős miniszternek

a) a 2021-2027. közötti programozási időszakra vonatkozó európai uniós kohéziós források turizmus ágazat versenyképességet növelő felhasználásának tervezésére, illetve részt vesz a kidolgozásában,

b) a turizmus szektor fejlesztési tervére, valamint részt vesz annak kidolgozásában.

6/B. §[46] (1) A turisztikai ügynökség közreműködik a 2021-2027-es európai uniós támogatási időszak turisztikai programjainak végrehajtásában, ennek keretében az európai uniós társfinanszírozású turisztikai támogatási kérelmekkel kapcsolatban

a) szakpolitikai felelősként ellátja a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz 6. prioritás tekintetében a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben meghatározott feladatait,

b) részt vesz valamennyi európai uniós társfinanszírozású turisztikai felhívás szakmai tartalmának kidolgozásában,

c) részt vesz valamennyi operatív program elsődlegesen nem turisztikai célú, de a turizmusfejlesztést közvetetten érintő fejlesztési programok szakmai tartalmának kidolgozásában,

d) részt vesz a határmenti programok kapcsán felállított határon átnyúló együttműködési munkacsoport, valamint státusz szerinti tagjelölése esetén a monitoring bizottság munkájában, a turisztikai célú projektekkel kapcsolatos döntéshozatal elősegítése érdekében.

(2) A turisztikai ügynökség tájékoztatást kérhet a támogatottaktól a turizmusfejlesztési célokat szolgáló, az Európai Bizottság által közvetlenül finanszírozott támogatási kérelmekről vagy egyéb forrásokból megvalósuló projektekről.

(3) A turisztikai ügynökség az (1) és a (2) bekezdés szerinti hatáskörét csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben az nem sért összeférhetetlenségre vonatkozó szabályt.

7. § A turisztikai ügynökség a turizmusért felelős miniszterrel kötött kezelő szervi megállapodás alapján, az erre vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak szerint

a) megtervezi, előkészíti és lebonyolítja a turisztikai célelőirányzatok terhére történő pályáztatási, döntés-előkészítési, szerződéskötési, beszámoltatási és elszámoltatási feladatokat,

b) elszámol a rendelkezésére bocsátott források felhasználásával.

7/A. §[47] A turisztikai ügynökség kiemelt turisztikai jelentőségű, 100%-os állami tulajdonú ingatlant vagyonkezelésbe vehet, azon fejlesztéseket végezhet.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §[48]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 114/2017. (V. 10.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2017.05.11.

[2] Megállapította az 579/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.10.22.

[3] Megállapította a 114/2017. (V. 10.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.05.11.

[4] Megállapította a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 118. § 1. pontja. Hatálytalan 2020.02.15.

[6] Megállapította a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.07.01.

[7] Módosította az 579/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2021.10.22.

[8] Megállapította a 114/2017. (V. 10.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.05.11.

[9] Hatályon kívül helyezte az 579/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2021.10.22.

[10] Megállapította a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.07.01.

[11] Megállapította a 278/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.06.10.

[12] Beiktatta a 619/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.12.30.

[13] Megállapította a 278/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.06.10.

[14] Hatályon kívül helyezte a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 32. §-a. Hatálytalan 2022.07.01.

[15] Módosította az 579/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2021.10.22.

[16] Megállapította a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.07.01.

[17] Megállapította a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.07.01.

[18] Megállapította az 579/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.10.22.

[19] Hatályon kívül helyezte az 579/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2021.10.22.

[20] Beiktatta a 114/2017. (V. 10.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.05.11.

[21] Megállapította a 454/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.12.28.

[22] Megállapította a 198/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2019.08.02.

[23] Beiktatta a 114/2017. (V. 10.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.05.11.

[24] Megállapította az 591/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2022.12.29.

[25] Beiktatta a 114/2017. (V. 10.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.05.11.

[26] Hatályon kívül helyezte a 619/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2022.12.30.

[27] Beiktatta a 12/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.02.07.

[28] Megállapította a 619/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.12.30.

[29] Módosította az 579/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2021.10.22.

[30] Beiktatta a 278/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.06.10.

[31] Megállapította az 579/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2021.10.22.

[32] Beiktatta a 278/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.06.10.

[33] Beiktatta a 278/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.06.10.

[34] Beiktatta a 278/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.06.10.

[35] Beiktatta a 278/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.06.10.

[36] Beiktatta a 278/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.06.10.

[37] Beiktatta a 278/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.06.10.

[38] Beiktatta az 579/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos 2021.10.22.

[39] Beiktatta az 579/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos 2021.10.22.

[40] Megállapította a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 31. § (5) bekezdése. Hatályos 2022.07.01.

[41] Beiktatta a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 31. § (6) bekezdése. Hatályos 2022.07.01.

[42] Beiktatta a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 31. § (6) bekezdése. Hatályos 2022.07.01.

[43] Beiktatta a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 31. § (6) bekezdése. Hatályos 2022.07.01.

[44] Módosította az 579/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 5. § d) pontja. Hatályos 2021.10.22.

[45] Beiktatta az 51/2019. (III. 14.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2019.03.15.

[46] Beiktatta az 579/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.10.22.

[47] Beiktatta a 114/2017. (V. 10.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2017.05.11.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.