2017. évi CXIX. törvény

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

1. § A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Közjegyzővé - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az nevezhető ki, aki

a) az Európai Unió valamely tagállamának, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, vagy az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállású személy,

b) nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt,

c) olyan okleveles jogász szakképzettséggel rendelkezik, amely a jogi szakvizsga előfeltételének megfelel,

d) a jogi szakvizsgát letette,

e) legalább 3 éves közjegyzőhelyettesi gyakorlatot igazol,

f) nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt,

g) eredményes közjegyzői vizsgát tett, és

h) az eljárás nyelvének az eljárás lefolytatásához szükséges mértékű ismeretét igazolta."

2. § A Kjtv. 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az eljárás nyelvének az eljárás lefolytatásához szükséges mértékű ismeretét a pályázatot meghirdető területi kamara elnöksége a pályázat elbírálása keretében vizsgálja."

3. § A Kjtv. 22. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter a közjegyzői szolgálat megszűnését állapítja meg, ha)

"a) a közjegyző a 17. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt feltételeknek már nem felel meg,"

4. § A Kjtv. 24. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közjegyző nem gyakorolhatja a hivatását)

"b) attól az időponttól kezdődően, amelytől a 17. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt feltételeknek már nem felel meg,"

5. § A Kjtv. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Közjegyzőjelöltként kérelemre a területi kamara névjegyzékébe a területi kamara elnöksége azt veheti fel, aki:

a) az Európai Unió valamely tagállamának, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, vagy az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállású személy,

b) büntetlen előéletű,

c) olyan okleveles jogász szakképzettséggel rendelkezik, amely a jogi szakvizsga előfeltételének megfelel, és

d) igazolja, hogy a kamara területén működő közjegyzővel közjegyzőjelölti munkakör betöltésére munkaszerződést kötött."

6. § A Kjtv. 31/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A nem közjegyző, közjegyzőhelyettes vagy közjegyzőjelölt természetes személy akkor válhat közjegyzői iroda tagjává, ha

a) az Európai Unió valamely tagállamának, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, vagy az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállású személy,

b) vele szemben nem áll fenn a 17. § (3) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott körülmény, és

c) nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt."

7. § A Kjtv. 49/A. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A területi elnökség a közjegyzőjelöltet, illetve a közjegyzőhelyettest törli a kamarai névjegyzékből, ha)

"b) a 17. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt feltételeknek már nem felel meg,"

8. § A Kjtv. 114. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közjegyzőt és a közjegyzőhelyettest az országos elnök feljogosíthatja, hogy az eljárás nyelvétől eltérő nyelven (a továbbiakban: idegen nyelv) készítsen közjegyzői okiratot, ennek igazolására nyelvi jogosítványt ad ki. Az országos elnök és az alkalmazásában álló közjegyzőhelyettes nyelvi jogosítványát - az országos kamara kérelmére - az igazságügyért felelős miniszter adja ki. A nyelvi jogosítvány számának a közjegyzői okiratból ki kell tűnnie."

9. § A Kjtv. a következő 161/A. § és 161/B. §-sal egészül ki:

"161/A. § (1) A végrendelkező a magánvégrendeletét nyíltan vagy a közjegyző által borítékba zárva letétbe helyezheti a közjegyzőnél azzal a kijelentéssel, hogy az okirat a végrendeletét tartalmazza. A letétbe helyezésről a közjegyző jegyzőkönyvet készít, amely a 159. § a)-c) pontjában foglaltakat tartalmazza. Az átvett végrendeletet a jegyzőkönyvhöz kell fűzni.

(2) A közjegyző a végrendelet átvételéről a félnek elismervényt ad, és a végrendeletet elzárva őrzi. A közjegyző a végrendelet megőrzéséért felel.

161/B. § (1) A közjegyző - a letevőnek vagy az erre a célra adott meghatalmazással rendelkező, 132. § szerinti meghatalmazottjának kérésére - a nála letett végrendeletet visszaadja.

(2) A közjegyző a végrendelet visszaadásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet a végrendelet letétbe helyezéséről szóló eredeti jegyzőkönyvhöz fűz.

(3) A közjegyző a felet tájékoztatja arról, hogy a végrendeletre visszaadása után a Polgári Törvénykönyv 7:17. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak nem alkalmazhatóak, és ezt a jegyzőkönyvben feltünteti.

(4) A közjegyzői okiratba foglalt végintézkedést, az egyéb, halál esetére szóló rendelkezést tartalmazó közjegyzői okiratot, valamint a végrendelet közjegyzőnél történő letételének tényét a közjegyző köteles bevezetni a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába az okirat elkészítését vagy a letétbe helyezést követő 72 órán belül.

(5) A Végrendeletek Országos Nyilvántartása tartalmazza a végintézkedő nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, valamint a végintézkedés egyedi azonosításához szükséges adatokat."

10. § A Kjtv. a következő 179/A. §-sal egészül ki:

"179/A. § E törvénynek a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi CXIX. törvénnyel megállapított 17. § (1) bekezdés g) pontját a 2018. július 1-jét követően meghirdetett pályázatoknál kell alkalmazni."

11. § A Kjtv. 183. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy - a 12. § (3) bekezdésében foglaltakon túl - rendelettel állapítsa meg:]

"l) a közjegyzői vizsga részletes szabályait."

12. § A Kjtv.

a) 17. § (2) bekezdésében az "f) pontjában" szövegrész helyébe az "e) pontjában" szöveg,

b) 17/A. § (1) bekezdés a) pontjában a "g) pontjában" szövegrész helyébe az "f) pontjában" szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti a Kjtv. 134. § és 135. §-a.

2. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása

14. § Hatályát veszti az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 36/K. § (10) bekezdése.

3. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

15. § A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Hetv.) 43. §-a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A közjegyző az örökhagyó esetleges végrendelete iránti tudakozódás céljából elektronikus úton megkeresi a Végrendeletek Országos Nyilvántartását.

(4) A közjegyző az örökhagyó esetleges vagyonjogi szerződése iránti tudakozódás céljából elektronikus úton megkeresi a házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartását, valamint a bejegyzett adatok alapján a vagyonjogi szerződést beszerzi."

16. § A Hetv. a következő 123. §-sal egészül ki:

"123. § A Magyar Ügyvédi Kamara a Magyar Ügyvédi Kamara Irattárában elhelyezett végintézkedések nyilvántartásba vett adatait 2017. december 31-i állapot szerint átadja a Végrendeletek Országos Nyilvántartását vezető országos kamara részére, amely gondoskodik az adatok bejegyzéséről."

17. § A Hetv. a következő 124. §-sal egészül ki:

"124. § Az országos kamara adategyeztetés céljából 2017. december 31-ig a Magyar Ügyvédi Kamara rendelkezésére bocsátja az ügyvéd által készített vagy letétbe vett végintézkedéseknek a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába bejegyzett adatait annak érdekében, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara intézkedjen e végintézkedéseknek a Magyar Ügyvédi Kamara Irattárában való elhelyezése iránt."

4. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 17. § 2017. december 1-jén lép hatályba.

(3) A 9-11. §, valamint a 13-16. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére