2017. évi CXXIII. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

1. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

a) 33/B. § (8) bekezdésében a "Magyar Kormánytisztviselői Karban" szövegrész helyébe a "Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Karban" szöveg,

b) 33/S. § (1) bekezdésében a "Magyar Kormánytisztviselői Kar" szövegrész helyébe a "Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar" szöveg

lép.

2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

2. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 6. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"22. Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar: a kormánytisztviselők és az állami tisztviselők önkormányzattal rendelkező, közigazgatási szakmai köztestülete;"

3. § (1) A Kttv. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar (a továbbiakban: MKK) a kormánytisztviselők és az állami tisztviselők önkormányzattal rendelkező, közigazgatási szakmai köztestülete."

(2) A Kttv. 29. § (6) bekezdés r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az MKK)

"r) tagot delegál a Közigazgatási Továbbképzési Kollégiumba és az Állami Tisztviselői Továbbképzési Kollégiumba;"

4. § A Kttv. 33. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az MKK-tagság alapjául szolgáló jogviszony fennállásáról - a tag kérésére - a munkáltató igazolást állít ki, amely igazolás az MKK által a tagjai számára nyújtható kedvezményes szolgáltatások igénybevételére szolgál."

5. § A Kttv. 58. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A kormánytisztviselő (6) bekezdés szerinti felmentése esetén a kinevezés-módosítást megelőzően betöltött korábbi munkakörében megállapított illetményét kell alapul venni a felmentési időre járó illetmény, a végkielégítés, valamint az egyéb kifizetések összegének meghatározásakor."

6. § A Kttv. 60. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 38. § (2) bekezdése alapján tartós külszolgálat ellátására létrejött határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony hatvannapos hatállyal megszüntethető."

7. § A Kttv. 235. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőnek az e törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg - a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke jóváhagyásával - a jegyző, illetve a főjegyző. Személyi illetmény minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra. Az így megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét."

8. § A Kttv. 236. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (4) bekezdés a) pontja és az (5) bekezdés alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám - közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések esetén az együttes lakosságszám - az irányadó. A lakosságszámtól függő illetményelemek változását a tárgyév január 1-jétől kell érvényesíteni."

9. § A Kttv.

a) 6. § 21. pontjában a "Magyar Kormánytisztviselői Kar" szövegrészek helyébe a "Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar" szöveg,

b) IV. Fejezete címében és az "A Magyar Kormánytisztviselői Kar jogállása, feladata és hatásköre" alcím címében a "Magyar Kormánytisztviselői Kar" szövegrész helyébe a "Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar" szöveg,

c) 29. § (6) bekezdés b) pontjában a "Kormánytisztviselői Kar" szövegrész helyébe a "Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar" szöveg,

d) 31. § (16) bekezdésében a "Kormánytisztviselői Hivatásetikai Kódex" szövegrészek helyébe az "MKK Hivatásetikai Kódex" szöveg,

e) 33. § (1) bekezdésében a "kormánytisztviselői" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselői, állami tisztviselői" szöveg,

f) 39. § (4) bekezdés záró szövegrészében az "államigazgatási szerv" szövegrész helyébe az "államigazgatási szerv - mérlegelése alapján -" szöveg,

g) 39. § (4a) bekezdés záró szövegrészében a "munkáltató" szövegrész helyébe a "munkáltató - mérlegelése alapján -" szöveg,

h) 44. § (3) bekezdésében a "munkáltatói jogkör gyakorlója és a munkatársak" szövegrész helyébe a "munkáltatói jogkör gyakorlója vagy az általa kijelölt vezető" szöveg,

i) 134. § (4) bekezdésében a "szerv, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi)" szövegrész helyébe a "szerv helyi" szöveg,

j) 180. § (1) bekezdés k) pontjában a "kormánytisztviselője" szövegrész helyébe az "állami tisztviselője" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti a Kttv.

a) 29. § (6) bekezdés a) pontja,

b) 29. § (6) bekezdés o) pontja,

c) 60. § (1) bekezdés d) pontja,

d) 133. § (8) bekezdése,

e) 134. § (2) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatalnál," szövegrész,

f) 225/L. § (1) bekezdésében az "a 224. § (1)-(3) bekezdését;" szövegrész.

3. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

11. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény

a) 292. § (3) bekezdésében a "Magyar Kormánytisztviselői Karral" szövegrész helyébe a "Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Karral" szöveg,

b) 308. § (3) bekezdésében a "Magyar Kormánytisztviselői Kar" szövegrész helyébe a "Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar" szöveg

lép.

4. Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény módosítása

12. § Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Vezetői kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű állami tisztviselő kaphat. A vezetői munkakörbe kinevezett állami tisztviselőnek a vezetői munkakörbe történő kinevezésétől számított öt éven belül kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés során kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséget kell szereznie."

13. § Az Áttv. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kiemelt ügyintézői osztályba sorolásról a munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéskor, a vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe történő helyezéskor, illetve minden év január 31. napjáig dönthet. A kiemelt ügyintézői osztályba sorolt állami tisztviselő a tárgyévben egy alkalommal a kiemelt ügyintézői osztályba sorolástól számított hat hónapot követően - teljesítményértékelés alapján - általános ügyintézői osztályba visszasorolható. Kiemelt ügyintézői osztályba az érettségi végzettségű és a felsőfokú végzettséggel rendelkező állami tisztviselő is besorolható."

14. § Az Áttv.

a) 2. § (2) bekezdésében a "Magyar Kormánytisztviselői Kar" szövegrész helyébe a "Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar" szöveg,

b) 3. § (6) bekezdésében a "185-188. §-át, VII-VII/A. Fejezetét" szövegrész helyébe a "185-188. §-át, 211. §-át, VII-VII/A. Fejezetét" szöveg,

c) 34. §-ában a "Magyar Kormánytisztviselői Karral" szövegrész helyébe a "Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Karral" szöveg

lép.

5. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 10. § e) pontja 2017. november 2-án lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék