2017. évi CXXXIX. törvény

a Kormánytisztviselői Döntőbizottság elnevezésének megváltoztatásával összefüggő egyes törvények módosításáról

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. § A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 358/C. §-t megelőző alcím címében és 358/C. §-ában a "Kormánytisztviselői" szövegrész helyébe a "Közszolgálati" szöveg lép.

2. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

2. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 23/A. § (3) bekezdésében a "Kormánytisztviselői" szövegrészek helyébe a "Közszolgálati" szöveg lép.

3. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

3. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 190. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A közszolgálati panasz beadására megállapított határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a Közszolgálati Döntőbizottsághoz intézett közszolgálati panaszt legkésőbb a határidő utolsó napján megküldték. Ha a fél a közszolgálati panasz beadására megállapított határidőt elmulasztja, igazolással élhet. Az igény hat hónap elteltével nem érvényesíthető.

(8) A (2) bekezdés a), e) és f) pontjában foglalt esetben a sérelmezett intézkedés, továbbá a hivatalvesztés fegyelmi büntetést kiszabó fegyelmi határozat kivételével a keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van a Közszolgálati Döntőbizottság határozatának hatályosulására."

4. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

a) 26. § (7) bekezdésében, 79. § i) pontjában, 180. § (1) bekezdés f) pontjában, 190. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés nyitó és záró szövegrészében, (3) bekezdés a) pontjában, (6), (10), (11), (13) és (14) bekezdésében, 191. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés nyitó szövegrészében, (3) és (5) bekezdésében, 226. § (3) bekezdés e) pontjában a "Kormánytisztviselői" szövegrész helyébe a "Közszolgálati" szöveg,

b) 65. § (5) bekezdésében, 190. § (4) és (9) bekezdésében, 259. § (1) bekezdés 9. pontjában a "Kormánytisztviselői" szövegrészek helyébe a "Közszolgálati" szöveg

lép.

4. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény módosítása

5. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 3. § (4) bekezdésében és 19/A. § (1) bekezdésében a "Kormánytisztviselői" szövegrész helyébe a "Közszolgálati" szöveg lép.

5. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása

6. § A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény

a) 4. § (8) bekezdése, 95. § címe, (1) bekezdése, (2) bekezdés nyitó szövegrésze, valamint a) és b) pontja, (3) bekezdése, 130. § (2) és (3) bekezdése a "Kormánytisztviselői" szövegrész helyett a "Közszolgálati" szöveggel,

b) 131. § (6) bekezdése a "Kormánytisztviselői" szövegrészek helyett a "Közszolgálati" szöveggel

lép hatályba.

6. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény módosítása

7. § Nem lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény 391. § (4) bekezdése.

7. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a törvény 2018. január 2-án hatályát veszti.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére