167/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes közlekedési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Modern Városok Program keretében megvalósuló, az 1. mellékletben felsorolt projektekhez (a továbbiakban: Beruházások) kapcsolódó, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket,

a) amelyek a Beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek, ideértve a közműfejlesztési és -csatlakozási munkákkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyeket is, továbbá

b)[1] amelyek az 1. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból telekalakítási eljárások véglegessé válását követően kialakított ingatlanokat érintik.

2. §[2] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben az 1. melléklet szerinti főispánokat jelöli ki koordinációs feladatokat ellátó főispánként.

3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatóság - a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható - előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

(2)[3]

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 167/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez

[4]
ABC
1.A beruházás megnevezéseA beruházás megvalósításának helyszíneKoordinációra kijelölt
főispán
2.Eger, Kertész utca rekonstrukciójaEger közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 5956, 6042,
6061, 6087, 6178/35, 6178/40, 6262,
6334/2, 6383/1, 6411, 6424, 6425,
10208/3, 10290/1 helyrajzi számú
ingatlanok
Heves Vármegyei
Kormányhivatalt vezető
főispán
3.Szolnok, Tiszai kikötő és kapcsolódó
létesítmények
Szolnok közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 0856/4,
0891/2, 0892, 9711, 9722, 9744,
9753/1, 9754 helyrajzi számú
ingatlanok
Jász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatalt
vezető főispán
4.Szolnok, Mester út és környéke
közlekedési hálózatának fejlesztése
Szolnok közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 717/1, 720/2,
722/6, 729/2, 729/3, 730, 731/2,
731/3, 731/4, 731/6, 731/8, 732,
749/5, 749/6, 749/7, 750, 751/2,
751/3, 766/121, 766/122, 769/2,
769/9, 769/11, 769/41, 769/43,
770, 774/4, 775, 776/59, 779, 1864
helyrajzi számú ingatlanok
Jász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatalt
vezető főispán
5.Nagy forgalmú csomópontok és
állami tulajdonú utak (Zámori út,
Törökbálinti út) felújítása Érden
Érd és Tárnok települések
közigazgatási területén belül
megvalósítandó, a Zámori utat és
a Törökbálinti utat érintő fejlesztések
Pest Vármegyei Kormányhivatalt
vezető főispán

2. melléklet a 167/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

4. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

5. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

6. tűzvédelmi hatósági eljárások,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. környezetvédelmi hatósági eljárások,

10. természetvédelmi hatósági eljárások,

11. útügyi hatósági eljárások,

12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. földmérési hatósági eljárások,

15. termőföld védelmével összefüggő hatósági engedélyezési eljárások,

16. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

17. bányahatósági engedélyezési eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

19. erdészeti hatósági eljárások,

20. közegészségügyi hatósági eljárások,

21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

22. azok az 1-21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

23. az 1-22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 382. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 179. § a) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 383. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 179. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék