17/2017. (XII. 15.) IM rendelet

a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásának részletes szabályairól

A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény 20. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) informatikai rendszer: az Országos Bírósági Hivatalnak (a továbbiakban: OBH) a bíróság és az OBH részére rendelkezésre álló, országosan egységes számítástechnikai rendszere,

b) közfeladatot ellátó szerv: a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ánytv.) szerint - jogszabályban meghatározott közfeladata ellátása érdekében - térítésmentes adatigénylésre jogosult szerv vagy személy,

c) közvetett hozzáférés: az Ánytv. szerinti nyilvántartásban (a továbbiakban: nyilvántartás) kezelt adatok megismerésének és kezelésének az Ánytv. 14. § (3)-(5) bekezdésében meghatározott módja,

d) közvetlen hozzáférés: a nyilvántartásban kezelt adatok megismerésének és kezelésének az Ánytv. 14. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott módja,

e) üzemszerű karbantartás: a nyilvántartás tervszerű, előzetes tájékoztatást követő, előre meghatározott időtartamig tartó és rendkívüli esetekben végzett karbantartása, amely alatt a nyilvántartás szolgáltatásai nem érhetők el,

f) üzemzavar: a nyilvántartás tartós vagy átmeneti meghibásodása vagy ezt eredményező egyéb technikai problémája, ami a nyilvántartás szolgáltatásainak igénybevételét korlátozza vagy lehetetlenné teszi.

2. A nyilvántartás üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása

2. § Az OBH elnöke az e rendeletben meghatározott feladatokat az OBH útján látja el.

3. § (1) A nyilvántartásba történő bejegyzés és az abból közvetlen hozzáféréssel történő adatigénylés céljából az informatikai rendszer rendelkezésre állását akként kell biztosítani, hogy az informatikai rendszer a bíróság, az OBH és az egyéb közvetlen hozzáféréssel rendelkező jogosultak számára munkanapokon legalább a hivatali idő végéig elérhető legyen. A hivatali időről az OBH a bíróságok központi internetes honlapján tájékoztatást ad.

(2) Az üzemszerű karbantartást hivatali időn kívül kell elvégezni. Az informatikai rendszer üzemszerű karbantartási idejéről az OBH a bíróságok központi internetes honlapján előzetesen - legalább annak kezdetét megelőző három munkanapon keresztül - és a karbantartás ideje alatt folyamatosan tájékoztatást ad. Az OBH az üzemszerű karbantartásról és annak időtartamáról a közvetlen hozzáférésre jogosultakat - előzetesen - külön is értesíti.

(3) Az üzemzavarról az OBH a bíróságok központi internetes honlapján, az üzemzavarról való tudomásszerzést követően haladéktalanul, az üzemzavar elhárításáig folyamatosan tájékoztatást ad. Az OBH a közvetlen hozzáférésre jogosultakat az üzemzavarról - a tudomásszerzést követően haladéktalanul - külön is értesíti.

4. § (1) Az OBH az informatikai rendszer útján biztosítja, hogy a bíróság által elektronikusan rögzített adatok a rögzítéssel egyidejűleg megjelenjenek a nyilvántartásban.

(2) Az OBH az informatikai rendszer útján naplót készít az adatok nyilvántartásba történő rögzítéséről és annak időpontjáról. A naplóban rögzített adatok alapján az adatot rögzítő személynek és a rögzített adatnak is kétséget kizáró módon megállapíthatónak kell lennie.

3. A nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása

5. § (1) A nyilvántartás Ánytv.-ben meghatározott adatainak bejegyzését a nyilvántartásba vételi eljárást lefolytató, első fokon eljáró bíróság az OBH által rendelkezésre bocsátott informatikai rendszer használatával végzi.

(2) Ha a nyilvántartásba történő adatrögzítés megkísérlése időpontjában az informatikai rendszer nem elérhető a bíróság számára, a nyilvántartásba történő bejegyzést az informatikai rendszer újbóli rendelkezésre állásakor haladéktalanul, de legkésőbb az újbóli rendelkezésre állást követő munkanapon 12 óráig teljesíteni kell.

6. § (1) A nyilvántartásba bejegyzett általános meghatalmazásokat a bejegyzések időrendjéhez igazodó sorszámmal kell ellátni. A sorszám tartalmazza az adott általános meghatalmazás nyilvántartásba történő bejegyzésének időpontjához igazodó folyószámot, valamint ahhoz a "/" jellel kapcsolva a bejegyzés időpontja szerinti évszámot. A folyószámozás az új év első napjához kötődő fordulónappal - az 1. sorszámmal kezdődően - évenként újraindul.

(2) Egyéni ügyvéd meghatalmazott esetében a nyilvántartásban a kamarai névjegyzék szerinti családi és utónevet kell feltüntetni.

(3)[1] Egyéni ügyvéd, európai közösségi jogász, kamarai jogtanácsos, egyéb kötelező jogi képviselet ellátására jogosult természetes személy, alkalmazottként eljáró természetes személy, valamint önkormányzati tisztségviselő meghatalmazott esetében a nyilvántartásban lakóhelyadat helyett székhelyadatot kell feltüntetni. Kamarai jogtanácsos, valamint alkalmazottként eljáró természetes személy esetében a nyilvántartásban székhelyadatként a munkáltató székhelyét, egyéb kötelező jogi képviselet ellátására jogosult természetes személy, valamint önkormányzati tisztségviselő meghatalmazott esetében irodahelyisége címét kell feltüntetni.

7. § Az OBH a nyilvántartásba történő adatbejegyzés iránti kérelem előterjesztése céljából - az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal - űrlapot rendszeresít, amelyet a bíróságok központi internetes honlapján, az űrlap kitöltését elősegítő tájékoztatóval együtt közzétesz.

8. § (1) Az OBH az Ánytv. 13. § (2) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítése érdekében - a nyilvántartott természetes személy adatainak nyilvántartásban történő rögzítését követően haladéktalanul, automatizált módon - átadja a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv részére a nyilvántartásban szereplő természetes személy születési nevét, születési idejét és helyét, valamint anyja születési nevét.

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv az (1) bekezdésben meghatározott adatok alapján beazonosított személynek az Ánytv. 13. § (2) bekezdésében meghatározott adataiban bekövetkezett változásáról, annak változásakor a megváltozott adat elektronikus úton, automatizáltan történő megküldésével tájékoztatja az OBH-t.

(3) Az OBH az Ánytv. 13. § (3) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítése érdekében a nyilvántartás adatait - azok nyilvántartásban történő rögzítését követően haladéktalanul, az általa meghatározott technikai feltételekkel, automatizált módon - átadja a rendelkezési nyilvántartást vezető szerv részére.

4. A nyilvántartásban kezelt adatok közvetlen hozzáféréssel történő megismerése

9. § (1) A közvetlen hozzáféréssel adatigénylésre jogosult közfeladatot ellátó szerv kizárólag elektronikus úton igényelhet adatot, az erre szolgáló informatikai rendszer útján.

(2) A nyilvántartásban kezelt adatok közvetlen hozzáféréssel történő megismerésére és kezelésére kizárólag az Ánytv. 16. § (1) bekezdése szerinti személy jogosult.

(3) Szerepalapú jogosultságkezelés útján kell biztosítani, hogy a felhasználó az informatikai rendszer azon alkalmazásaihoz és olyan módon férjen hozzá, ahogy azt az OBH által készített jogosultságkezelési szabályzat előírja.

(4) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy a közvetlen hozzáféréssel rendelkező szerv az adatigénylés során kizárólag azokhoz az adatokhoz férhessen hozzá, amelyek megismerésére és kezelésére az Ánytv. alapján jogosult.

10. § (1) Az adatigénylés megkezdésekor elektronikus úton kell rögzíteni az informatikai rendszerben az

a) adatigénylés alapjául szolgáló eljárás ügyszámát,

b) adatigénylő szervet,

c) az adatigénylést végző konkrét személy beazonosításához szükséges valamennyi adatot, valamint

d) adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezést.

(2) Ha az adatigénylés megkezdésekor az adatigénylést végző konkrét személy az általa rögzített adatok alapján nem azonosítható be az informatikai rendszerben hozzáférésre felhatalmazott személyként, az informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy megakadályozza e személy hozzáférését a nyilvántartás adataihoz.

(3) Az informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie a nyilvántartás használatára jogosultak nyilvántartásában szereplő, hozzáférésre felhatalmazott személy által elvégzett műveletek naplózására is, e személy azonosítását követően.

5. A nyilvántartásban kezelt adatok közvetett hozzáféréssel történő megismerése, az adatszolgáltatás iránti kérelem előterjesztése és teljesítése

11. § (1) Az adatszolgáltatás iránti kérelem (a továbbiakban ezen alcím alkalmazásában: kérelem) - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - papír alapon vagy elektronikus úton terjeszthető elő. A papíralapú kérelem az OBH ügyfélszolgálati irodájában személyesen is benyújtható.

(2) Közfeladatot ellátó szerv kérelmet kizárólag elektronikus úton terjeszthet elő, hiteles elektronikus dokumentumként.

(3) A felvilágosítást kérőnek a kérelmét és a kérelem alátámasztására szolgáló iratokat közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell az OBH-nál előterjesztenie.

(4) Ha a felvilágosítást kérő helyett meghatalmazott jár el, a (3) bekezdésben foglaltak a meghatalmazásra is megfelelően irányadóak.

12. § (1) A kérelmet - az előterjesztő személyétől függően - a 2. vagy 3. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani.

(2) Az OBH a 3. mellékletben meghatározott adattartalommal űrlapot rendszeresít, amelyet a bíróságok központi internetes honlapján, az űrlap kitöltését elősegítő tájékoztatóval együtt közzétesz. A 3. melléklet szerinti adattartalommal űrlap akként is rendszeresíthető, hogy külön űrlap kerül elkészítésre azok számára, akik saját magukról és akik más személyről kérnek adatot.

(3) A felvilágosítást kérőnek kérelmében meg kell jelölnie azt a törvényi rendelkezést, illetve jogi érdeket, amely alapján az adat megismerésére és kezelésére jogosult, és az ennek alátámasztására szolgáló iratokat a kérelméhez csatolnia kell.

13. § (1) Az OBH a kérelmet megvizsgálja, és annak alapján - a kérelem OBH-hoz történő érkezését követő 8 munkanapon belül - intézkedik.

(2) Ha a kérelem tartalmazza az Ánytv.-ben, illetve az e rendeletben előírt adatokat, ahhoz mellékelték a kérelem alátámasztásához szükséges iratokat, és a kérelem mindezek alapján alapos, az OBH az adatkérés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges adatokat a felvilágosítást kérő rendelkezésére bocsátja.

(3) Ha

a) a hiánytalan kérelem bármely okból nem alapos, vagy

b) a kérelem, illetve annak melléklete hiányos, és a hiány bármely okból nem pótolható

az OBH írásban, az ok megjelölésével tájékoztatja a felvilágosítást kérőt arról, hogy az adatszolgáltatás nem teljesíthető.

(4) Ha a kérelem, illetve az annak alátámasztására szolgáló irat nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek, vagy más okból kiegészítésre, illetve kijavításra szorul, illetve nem csatolták a kérelem alátámasztásához szükséges bármely iratot, de a hiány pótolható, az OBH a kérelmet a hiányok megjelölése mellett - határidő tűzésével - a hiányok pótlása érdekében a felvilágosítást kérőnek visszaküldi. Ha a hiányok pótlására a megjelölt határidőben nem kerül sor, vagy a kérelem a hiánypótlást követően is hiányos, az OBH a (3) bekezdés szerint jár el.

(5) Hiánypótlási felhívás kiadása esetén az (1) bekezdés szerinti intézkedési határidő a hiánypótlás előterjesztésének időpontjától, illetve a hiánypótlásra biztosított határidő eredménytelen lejártának időpontjától újrakezdődik.

(6) Az OBH az adatszolgáltatást vagy az arról szóló tájékoztatást, hogy az adatszolgáltatás nem teljesíthető, a 4. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon adja ki.

14. § (1) Az OBH-hoz beérkező és az OBH-nál keletkezett iratok kezeléséről, valamint az ügykezelés részletes szabályairól az OBH elnöke szabályzatban rendelkezik.

(2) Az OBH a 13. § alapján készített iratait a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó jogszabályok - elektronikus ügyintézés esetén az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény és végrehajtási rendeletei - szerint kézbesíti. Ha a címzett a neki szóló iratot nem veszi át, azt - személyazonosságának igazolása mellett - az OBH-ban, ügyfélfogadási időben veheti át.

(3) Az OBH az informatikai rendszer útján naplót készít, különösen

a) a nyilvántartásból történő adatszolgáltatás esetén az OBH adatszolgáltatást teljesítő alkalmazottairól, az általuk végzett műveletekről, a kérelem teljesítésének tényéről és annak időpontjáról - a kérelmezett és szolgáltatott adatok körének megjelölésével -; továbbá

b) a naplóból szolgáltatott adatok köréről, a továbbított adat címzettjéről, valamint az adatszolgáltatás időpontjáról.

6. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

16. §[2] E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2021. (XII. 23.) IM rendelettel módosított 6. § (3) bekezdését a 2022. január 1-jét követően indult nyilvántartási eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 17/2017. (XII. 15.) IM rendelethez

A nyilvántartásba történő adatbejegyzés iránti kérelem adattartalma

1. Az általános meghatalmazás bejegyzése iránti kérelem adatai

1.1. a kérelmet előterjesztő neve vagy megnevezése, annak megjelölésével, hogy a kérelmet előterjesztő a meghatalmazó vagy a meghatalmazott

1.2. a bejegyzésre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság megnevezése, a bíróság hatáskörét és illetékességét megalapozó ok

1.3. természetes személy meghatalmazó, illetve meghatalmazott esetén

1.3.1. családi és utóneve

1.3.2. egyéni ügyvéd meghatalmazott esetén kamarai névjegyzék szerinti családi és utóneve

1.3.3. születési családi és utóneve

1.3.4. születési helye és ideje

1.3.5. anyja születési családi és utóneve

1.3.6. lakcíme

1.3.7. egyéni ügyvéd, valamint európai közösségi jogász meghatalmazott esetén - lakcím helyett - székhelye

1.3.8. kamarai jogtanácsos, valamint alkalmazottként eljáró természetes személy meghatalmazott esetén - lakcím helyett - munkáltatója székhelye, valamint - ha a kamarai jogtanácsos szokásos munkavégzési helye a munkáltatója székhelyétől eltér - a szokásos munkavégzési hely címe[3]

1.3.9. egyéb kötelező jogi képviselet ellátására jogosult természetes személy, valamint önkormányzati tisztségviselő meghatalmazott esetén - lakcím helyett - irodahelyisége címe[4]

1.3.10. - ha elektronikus ügyintézésre köteles vagy azt önként vállalta - rendelkezési nyilvántartásban, illetve közhiteles nyilvántartásban rögzített hivatalos elérhetősége hiányában további hivatalos elektronikus elérhetősége

1.4. nem természetes személy meghatalmazó, illetve meghatalmazott esetén

1.4.1. megnevezése

1.4.2. székhelye

1.4.3. törvényes képviselője neve

1.4.4. nyilvántartásba vett szervezet esetén a nyilvántartását vezető szerv megnevezése

1.4.5. nyilvántartásba vett szervezet esetén nyilvántartási száma

1.4.6. nyilvántartásba nem vett szervezet esetén adószáma

1.5. a meghatalmazott képviseleti jogosultságát megalapozó jogszabályi rendelkezés megjelölése

1.6. az általános meghatalmazás terjedelmének korlátozása esetén

1.6.1. azon ügykörök megjelölése, amelyekre az általános meghatalmazás kiterjed

1.6.2. azon bíróságok megjelölése, amelyek előtt az általános meghatalmazás eljárásra jogosít

1.7. az általános meghatalmazás keltének helye és ideje

1.8. határozott időre szóló általános meghatalmazás esetén annak az időpontnak a megjelölése, amikor az általános meghatalmazás hatályát veszti

1.9. az általános meghatalmazás nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló kérelem

1.10. az általános meghatalmazás bejegyzése iránti kérelem keltének helye és ideje

1.11. arra való utalás, hogy az általános meghatalmazást tartalmazó okiratot, valamint - ha az nincs az általános meghatalmazást tartalmazó okiratba foglalva - a meghatalmazott általános meghatalmazást elfogadó nyilatkozatát tartalmazó okiratot a megszabott alakban a kérelemhez mellékelték

1.12. a kérelemhez csatolt további mellékletek megnevezése

2. Az adatváltozás bejegyzése iránti kérelem adatai

2.1. a kérelmet előterjesztő neve vagy megnevezése, annak megjelölésével, hogy a kérelmet előterjesztő a meghatalmazó vagy a meghatalmazott vagy más érdekelt személy

2.2. más érdekelt természetes személy esetén

2.2.1. családi és utóneve

2.2.2. egyéni ügyvéd esetén kamarai névjegyzék szerinti családi és utóneve

2.2.3. születési családi és utóneve

2.2.4. születési helye és ideje

2.2.5. anyja születési családi és utóneve

2.2.6. lakcíme

2.2.7. egyéni ügyvéd esetén - lakcím helyett - székhelye

2.2.8. kamarai jogtanácsos, valamint alkalmazottként eljáró természetes személy esetén - lakcím helyett - munkáltatója székhelye, valamint - ha a kamarai jogtanácsos szokásos munkavégzési helye a munkáltatója székhelyétől eltér - a szokásos munkavégzési hely címe[5]

2.2.9. egyéb kötelező jogi képviselet ellátására jogosult természetes személy, valamint önkormányzati tisztségviselő meghatalmazott esetén - lakcím helyett - irodahelyisége címe[6]

2.2.10. - ha elektronikus ügyintézésre köteles vagy azt önként vállalta - rendelkezési nyilvántartásban, illetve közhiteles nyilvántartásban rögzített hivatalos elérhetősége hiányában további hivatalos elektronikus elérhetősége

2.3. más érdekelt nem természetes személy esetén

2.3.1. megnevezése

2.3.2. székhelye

2.3.3. törvényes képviselője neve

2.3.4. nyilvántartásba vett szervezet esetén a nyilvántartását vezető szerv megnevezése

2.3.5. nyilvántartásba vett szervezet esetén nyilvántartási száma

2.3.6. nyilvántartásba nem vett szervezet esetén adószáma

2.4. az általános meghatalmazás terjedelmének módosítása esetén

2.4.1. azon ügykörök megjelölése, amelyekre az általános meghatalmazás - a módosításra tekintettel - kiterjed

2.4.2. azon bíróságok megjelölése, amelyek előtt az általános meghatalmazás - a módosításra tekintettel - eljárásra jogosít

2.5. az általános meghatalmazás időbeli hatályának módosítása esetén annak az időpontnak a megjelölése, amikor az általános meghatalmazás hatályát veszti

2.6. egyéb adatváltozás bejegyzésének kérelmezése esetén - értve ez alatt az érintett adat vagy az érintett adatkör törlését is -

2.6.1. az érintett adat vagy adatkör megjelölése

2.6.2. az érintett adat vagy adatkör módosult tartalmának megjelölése

2.6.3. az érintett adat vagy adatkör törlésének szükségessége esetén a törlés kezdeményezése

2.6.4. az adatváltozás-bejegyzés szükségességének indoka

2.7. az adatváltozás bejegyzésére irányuló kérelem

2.8. az adatváltozás bejegyzése iránti kérelem keltének helye és ideje

2.9. az általános meghatalmazás terjedelmének, illetve időbeli hatályának módosítása esetén az arra való utalás, hogy az általános meghatalmazást tartalmazó okiratot, valamint - ha az nincs az általános meghatalmazást tartalmazó okiratba foglalva - a meghatalmazott általános meghatalmazást elfogadó nyilatkozatát tartalmazó okiratot a megszabott alakban a kérelemhez mellékelték

2.10. az általános meghatalmazás terjedelmét, illetve időbeli hatályát nem érintő egyéb adatváltozás-bejegyzés iránti kérelem esetén az arra való utalást, hogy a kérelmet alátámasztó okiratot a kérelemhez mellékelték

2.11. a kérelemhez csatolt további mellékletek megnevezése

3. A nyilvántartásba történő adatbejegyzés iránti kérelem űrlapján tájékoztatást kell nyújtani arról, hogy

3.1. ha a polgári peres, bírósági polgári nemperes, közigazgatási peres, illetve egyéb közigazgatási bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező, a nem jogi képviselő részére adott általános meghatalmazás a jogi képviselő részére adott meghatalmazást nem pótolja

3.2. ha az eljárásban a jogi képviselet kötelező, melyek a jogi képviselő hiányának jogkövetkezményei

2. melléklet a 17/2017. (XII. 15.) IM rendelethez

A közfeladatot ellátó szerv nyilvántartásból történő adatigényléséhez szükséges kérelem adattartalma

1. A közfeladatot ellátó szerv adatai

1.1. megnevezése

1.2. székhelye

2. A közfeladatot ellátó szerv nevében eljáró személy adatai

2.1. családi és utóneve

2.2. beosztása

2.3. eljárási jogosultság alapjául szolgáló jogszabályhely feltüntetése

3. Adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezésre való utalás

4. Konkrét ügy megjelölése, amelyben az igényelt adatok megismerésére törvény alapján jogosult

4.1. eljárás ügyszáma

4.2. eljárás tárgya

4.3. igényelt adatok megismeréséhez fűződő érdek

5. A személy megjelölése, akiről a közfeladatot ellátó szerv a nyilvántartásban foglalt adatokat kéri

5.1. természetes személy esetén

5.1.1. családi és utóneve

5.1.2. születési családi és utóneve

5.1.3. születési helye és ideje

5.1.4. anyja születési családi és utóneve

5.2. nem természetes személy esetén

5.2.1. megnevezése

5.2.2. székhelye

5.2.3. törvényes képviselője neve

5.2.4. nyilvántartását vezető szerv neve

5.2.5. nyilvántartási száma

6. Annak az időszaknak vagy időpontnak a megjelölése, amelyre vonatkozóan a közfeladatot ellátó szerv a nyilvántartásban kezelt adatokról adatszolgáltatást igényel

7. Azon ügykörök, illetve bíróságok megjelölése, amelyek vonatkozásában az általános meghatalmazás terjedelméről a közfeladatot ellátó szerv adatszolgáltatást igényel

8. A kérelem keltének helye és ideje

3. melléklet a 17/2017. (XII. 15.) IM rendelethez

A nyilvántartásból történő adatigényléshez szükséges kérelem adattartalma

1. A felvilágosítást kérő adatai

1.1. természetes személy esetén

1.1.1. családi és utóneve

1.1.2. születési családi és utóneve

1.1.3. születési helye és ideje

1.1.4. anyja születési családi és utóneve

1.1.5. lakcíme, egyéni ügyvéd esetén székhelye, kamarai jogtanácsos és alkalmazottként eljáró természetes személy esetén munkáltatója székhelye, egyéb kötelező jogi képviselet ellátására jogosult természetes személyként és önkormányzati tisztségviselőként eljáró személy esetén irodahelyisége címe[7]

1.1.6. - ha a felvilágosítást kérő elektronikus ügyintézésre köteles vagy azt önként vállalta - rendelkezési nyilvántartásban, illetve közhiteles nyilvántartásban rögzített hivatalos elérhetősége hiányában további hivatalos elektronikus elérhetősége

1.2. nem természetes személy esetén

1.2.1. megnevezése

1.2.2. székhelye

1.2.3. törvényes képviselője neve

1.2.4. nyilvántartásba vett szervezet esetén a nyilvántartását vezető szerv megnevezése

1.2.5. nyilvántartásba vett szervezet esetén nyilvántartási száma

1.2.6. nyilvántartásba nem vett szervezet esetén adószáma

2. Az adatigényléshez fűződő jogi érdek igazolására irányuló közlés

2.1. adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezésre való utalás

2.2. igényelt adatok megismeréséhez fűződő jogi érdek

2.3. arra való utalás, hogy a jogi érdek okirattal igazolható, a jogi érdek igazolása érdekében a kérelemhez mellékelt okirat megnevezése és iratszáma

3. Arra való utalás, hogy a felvilágosítást kérő saját magáról kér a 7. és 8. pont szerinti adatszolgáltatást

4. Arra való utalás, hogy a felvilágosítást kérő nem saját magáról kéri az adatszolgáltatást, továbbá annak a személynek a megjelölése, akiről kéri

4.1. természetes személy esetén

4.1.1. családi és utóneve

4.1.2. születési családi és utóneve

4.1.3. születési helye és ideje

4.1.4. anyja születési családi és utóneve

4.2. nem természetes személy esetén

4.2.1. megnevezése

4.2.2. székhelye

4.2.3. törvényes képviselője neve

4.2.4. nyilvántartását vezető szerv neve

4.2.5. nyilvántartási száma

5. Más személyről kért adatszolgáltatás esetén az arra való utalás, hogy a csekk igazolószelvényét, illetve a készpénzbefizetést vagy az átutalást igazoló bizonylatot a kérelemhez mellékelték

6. Annak az időszaknak vagy időpontnak a megjelölése, amelyre vonatkozóan a felvilágosítást kérő a nyilvántartásban kezelt adatokról adatszolgáltatást igényel

7. Azon ügykörök, illetve bíróságok megjelölése, amelyek vonatkozásában az általános meghatalmazás terjedelméről a felvilágosítást kérő adatszolgáltatást igényel

8. A kérelemhez csatolt mellékletek megnevezése

9. A kérelem keltének helye és ideje

4. melléklet a 17/2017. (XII. 15.) IM rendelethez

Az OBH adatszolgáltatásának vagy az adatszolgáltatás teljesíthetetlenségéről szóló tájékoztatásának az adattartalma

1. Az OBH adatai

1.1. megnevezése

1.2. székhelye

2. Ügy megjelölése

2.1. eljárás ügyszáma

2.2. ügyintéző neve, beosztása

2.3. felvilágosítást kérő neve/elnevezése

3. A felvilágosításkérés indokának megjelölése

4. Az adatszolgáltatás iránti kérelem teljesítése esetén

4.1. annak a személynek a neve, akinek a nyilvántartásban kezelt adatairól adatszolgáltatást igényelnek

4.2. annak az időszaknak vagy időpontnak a megjelölése, amelyre vonatkozóan a felvilágosítást kérő magáról vagy más személyről a nyilvántartásban kezelt adatokról adatszolgáltatást igényelt

4.3. azoknak az ügyköröknek, illetve bíróságoknak a megjelölése, amelyek vonatkozásában a felvilágosítást kérő adatszolgáltatást igényelt

5. Adatszolgáltatás

5.1. a felvilágosítást kérő rendelkezésére bocsátható nyilvántartott adatok feltüntetése

5.2. ha a nyilvántartás nem tartalmaz rendelkezésre bocsátható adatot, az erre vonatkozó tájékoztatás

6. Az adatszolgáltatás iránti kérelem teljesíthetetlensége esetén

6.1. annak közlése, hogy az OBH a kérelmet milyen indokok alapján nem teljesítheti

6.2. ha a felvilágosítást kérő a kérelmet újból előterjesztheti, az erre vonatkozó tájékoztatás

7. Az adatszolgáltatás teljesítése vagy az adatszolgáltatás teljesíthetetlensége esetén az erről szóló tájékoztatás napja

8. A tájékoztatás keltének helye és ideje

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 21. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[2] Beiktatta a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 22. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[3] Megállapította a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 23. § (1) bekezdése (lásd 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2022.01.01.

[4] Megállapította a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 23. § (1) bekezdése (lásd 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2022.01.01.

[5] Megállapította a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 23. § (1) bekezdése (lásd 3. melléklet 2. pont). Hatályos 2022.01.01.

[6] Megállapította a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 23. § (1) bekezdése (lásd 3. melléklet 2. pont). Hatályos 2022.01.01.

[7] Megállapította a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 23. § (2) bekezdése (lásd 4. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

Tartalomjegyzék