18/2021. (XII. 23.) IM rendelet

egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Magyar Országos Közjegyzői Kamara és az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével -,

a 3. alcím és a 2. melléklet tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 6. alcím tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 206. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 111. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 99. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró a kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke véleményének kikérésével -,

a 10. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény 20. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím és az 5-7. melléklet tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. alcím tekintetében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 206. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosítása

1. § A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A jogi végzettséget igazoló doktori oklevél megszerzését követően a terhességi-gyermekágyi segély, a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozást segítő ellátás, valamint a tanulmányi ösztöndíj - ide nem értve a (2) bekezdés b) pont ba)-bc) alpontja szerinti ösztöndíjat - folyósításának idejét összesen legfeljebb 3 hónap, az állam és jogtudományi doktori (PhD) képzés idejét annak befejezését követően legfeljebb 24 hónap tartamáig lehet a joggyakorlat idejébe beszámítani."

2. A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

2. § A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása

3. § A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban: Vüsz.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A végrehajtó körbélyegzője (a továbbiakban: bélyegző) a következőket tartalmazza: középen az állami címert, köriratként a végrehajtó székhelyét és az "önálló bírósági végrehajtó" kifejezést, valamint a végrehajtó nevét, illetve a végrehajtó azonosító számát (a bélyegző sorszámát)."

4. § (1) A Vüsz. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A végrehajtási ügy száma (a továbbiakban: végrehajtói ügyszám) a következő: a végrehajtó egyedi azonosításra alkalmas azonosító száma, az önálló bírósági végrehajtói minőség feltüntetése - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a "V" jelzéssel, az ügy érkezés szerinti száma törve az érkezés évszámával és az egyes intézkedések, utóiratok sorszámával (pl. 209.V.942/2002/31.)."

(2) A Vüsz. 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az önálló bírósági végrehajtó azonosító száma a jelvényének sorszáma."

5. § (1) A Vüsz. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. § Hatályát veszti a Vüsz.

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában az "a törvényszéki végrehajtó, a törvényszéki végrehajtó-helyettes," szövegrész,

b) 1. § (3) bekezdésében az " , a törvényszéki végrehajtó" szövegrész,

c) 1. § (4) bekezdésében az "a törvényszéki végrehajtó, a törvényszéki végrehajtó-helyettes és" szövegrész,

d) 2. § (2) bekezdésében az "és a törvényszéki végrehajtó-helyettes" szövegrész,

e) 7. § (4) bekezdése,

f) 8. § (3) bekezdése,

g) 33. § m) pontja,

h) 35. § (1) bekezdésében az " , a törvényszéki végrehajtó a bírósági iratok kezelésére vonatkozó szabályok szerint jár el" szövegrész,

i) 42. § (2) bekezdése,

j) 43. § (3) bekezdése,

k) 48. § (1) bekezdésében az "- a törvényszéki végrehajtó a törvényszéki végrehajtói letéti számlán - (a továbbiakban együtt: letéti számla)" szövegrész,

l) 49. § (2) bekezdése,

m) 51. §-a,

n) 52. § (3) bekezdése,

o) 54-57. §-a.

4. A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosítása

7. § A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet (a továbbiakban: Letéti rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Teljesítési és őrzési letétként kétezer forintot meghaladó összegű pénz, továbbá őrzési letétként ötezer forintot meghaladó értékű tárgy helyezhető bírósági letétbe. Ezen összeghatár szerinti korlátozás nem vonatkozik a kisajátítási eljárás szabályai szerint lefolytatott eljárás keretében megállapított, az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanítási eljárás keretében megállapított, valamint az ezek körébe nem eső egyéb - jogszabályban (különösen a bányászatról szóló törvényben, a földgázellátásról szóló törvényben, a villamos energiáról szóló törvényben) meghatározott személyek, szervezetek részére biztosított -közérdekű használati joggal összefüggésben a kártalanításra jogosult részére járó összeg, valamint a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése során kötött egyezséghez kapcsolódó fizetési kötelezettség teljesítése címén járó összeg letétbe helyezésére."

8. § A Letéti rendelet 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a kisajátításról szóló törvény alapján kell a kártalanítási összeget bírósági letétbe helyezni, a letétbe helyezés a letétet elfogadó határozat meghozatalával, a pénz bírói letéti számlára érkezésének időpontjára visszaható hatállyal jön létre, azzal, hogy az elfogadó határozat meghozatalát követően a 10. § (1) bekezdése nem alkalmazható."

5. A jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet módosítása

9. § A jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: 11/2004. IM rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Költségtérítés címén a jogi segítő a 2. § alapján megállapított munkadíj 25%-ának megfelelő összegű költségátalányra jogosult."

10. § A 11/2004. IM rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2021. (XII. 23.) IM rendelettel (a továbbiakban: IM rendelet) módosított 3. § (1) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az ügyben a költség megállapítására az IM rendelet hatálybalépése előtt nem került sor."

6. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

11. § A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: Cvhr.) 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A cég cégjegyzékszámának változása együtt jár az EUID változásával is."

12. § A Cvhr. a következő 20/E. §-sal egészül ki:

"20/E. § (1) A cégbíróság 2022. február 1. napján - az informatikai rendszere útján automatikusan - megvizsgálja, hogy az EUID-val rendelkező cégeknek a cégjegyzékbe bejegyzett EUID-jában szereplő cégjegyzékszáma és a cégnek a 2022. február 1. napján a cégjegyzékbe bejegyzett cégjegyzékszáma azonos-e. Eltérés esetén a cégbíróság - az informatikai rendszere útján automatikusan - olyan EUID-t állapít meg, amelyben a 9. § (2) bekezdés c) pontja szerinti cégjegyzékszám azonos a cég cégjegyzékbe bejegyzett cégjegyzékszámával. Az adatváltozásnak a cégjegyzékbe történő bejegyzésére és közzétételére automatikusan kerül sor.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a 2022. február 1. napján folyamatban lévő azon változásbejegyzési eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben a változásbejegyzési kérelemnek helyet adó végzés esetén e rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2021. (XII. 23.) IM rendelettel megállapított 9. § (3) bekezdése alapján az EUID változása is megtörténik. Ebben az esetben is az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a változásbejegyzési kérelem elbírálásáig az EUID változását a cégjegyzékben "bejegyzés alatt" megjegyzéssel kell feltüntetni, és az adatváltozásnak a cégjegyzékbe történő bejegyzésére és közzétételére a változásbejegyzési kérelemnek helyt adó végzés esetén kerül sor."

7. Az európai közösségi jogászok szakmai megnevezéseiről szóló 18/2007. (III. 19.) IRM rendelet módosítása

13. § Hatályát veszti az európai közösségi jogászok szakmai megnevezéseiről szóló 18/2007. (III. 19.) IRM rendelet Mellékletében foglalt táblázat 7. sora.

8. A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet módosítása

14. § (1) A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet (a továbbiakban: 22/2010. KIM rendelet) 5. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pártfogó felügyelet szakmai területén tevékenykedők vizsgájának tárgyai és követelményei:)

"e) az áldozatsegítő támogatásokra vonatkozó alapismeretek, az emberkereskedelem elleni küzdelemmel, az emberkereskedelem áldozatainak jellemzőivel és védelmével kapcsolatos ismeretek,"

(2) A 22/2010. KIM rendelet 5. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(A pártfogó felügyelet szakmai területén tevékenykedők vizsgájának tárgyai és követelményei:)

"l) hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos ismeretek."

15. § A 22/2010. KIM rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jogi segítésnyújtás szakmai területén tevékenykedők vizsgájának tárgyai és követelményei:)

"f) az áldozatsegítő feladatokat ellátó szervezet és feladatai, az áldozatsegítő támogatások szabályai, az emberkereskedelem elleni küzdelemmel, az emberkereskedelem áldozatainak jellemzőivel és védelmével kapcsolatos ismeretek,"

16. § A 22/2010. KIM rendelet 7. § (1) bekezdése a következő 17. ponttal egészül ki:

(Az áldozatsegítés szakmai területén tevékenykedők vizsgájának tárgyai és követelményei:)

"17. az emberkereskedelem elleni küzdelemmel, az emberkereskedelem áldozatainak jellemzőivel és védelmével kapcsolatos ismeretek."

9. Az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet módosítása

17. § Az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A szerző írásban megadott hozzájárulása esetén a Hivatal a formanyomtatványon feltüntetett és a kérelmező által megjelölt egyes adatokat nyilvánosságra hozza, valamint az adatokat a nyilvánosság tájékoztatásának céljából bárki által megtekinthető, elektronikus úton hozzáférhető adatbázisba szerkeszti."

10. Az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról szóló 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet módosítása

18. § Az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról szóló 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: 13/2016. IM rendelet) 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés szerinti készpénzbeli megfizetés esetén személyesen, illetve átutalás esetén annak megbízási közlemény rovatában az 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontja, 1.2. alpontja, 2. pont 2.1. alpontja, 2.2. alpontja, valamint a 3. pont szerinti adatok vagy a 2. melléklet 1. pont 1.1. alpontja, 2. pont 2.1. alpontja, 2.2. alpontja, valamint a 3. pont szerinti adatok megadása szükséges."

19. § A 13/2016. IM rendelet 4. § (2) bekezdésében az "az ügyfélszolgálati ponton" szövegrész helyébe az "a Kamara Hivatalában" szöveg lép.

20. § A 13/2016. IM rendelet 2. melléklet 4.6.7.2. pontjában az "ügyek darabszáma" szövegrész helyébe az "ügyekre vonatkozóan megfizetett szakértői díjak összege forintban" szöveg lép.

11. A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 17/2017. (XII. 15.) IM rendelet módosítása

21. § A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 17/2017. (XII. 15.) IM rendelet (a továbbiakban: 17/2017. IM rendelet) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Egyéni ügyvéd, európai közösségi jogász, kamarai jogtanácsos, egyéb kötelező jogi képviselet ellátására jogosult természetes személy, alkalmazottként eljáró természetes személy, valamint önkormányzati tisztségviselő meghatalmazott esetében a nyilvántartásban lakóhelyadat helyett székhelyadatot kell feltüntetni. Kamarai jogtanácsos, valamint alkalmazottként eljáró természetes személy esetében a nyilvántartásban székhelyadatként a munkáltató székhelyét, egyéb kötelező jogi képviselet ellátására jogosult természetes személy, valamint önkormányzati tisztségviselő meghatalmazott esetében irodahelyisége címét kell feltüntetni."

22. § A 17/2017. IM rendelet 6. alcíme a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2021. (XII. 23.) IM rendelettel módosított 6. § (3) bekezdését a 2022. január 1-jét követően indult nyilvántartási eljárásokban kell alkalmazni."

23. § (1) A 17/2017. IM rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) A 17/2017. IM rendelet 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

12. A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosítása

24. § (1) A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII. 27.) IM rendelet (a továbbiakban: 28/2017. IM rendelet) 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha az elismerést vagy végrehajtást kérő fél

a) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 44/2001/EK tanácsi rendelet) 50. cikke alapján,

b) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2201/2003/EK tanácsi rendelet) 50. cikke alapján,

c) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 4/2009/EK tanácsi rendelet) 47. cikk (2)-(3) bekezdése alapján vagy

d) a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény 17. cikk b) pontja alapján

csak arra tekintettel kéri támogatás engedélyezését, hogy a végrehajtást megelőző, másik tagállam hatósága előtti eljárásban költségkedvezményben vagy illetékmentességben részesült, e ténynek a nyomtatvány vonatkozó részén történő megjelölése mellett csupán a nyomtatvány személyi adatokra vonatkozó részét kell kitöltenie.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben az elismerés vagy végrehajtás alapjául szolgáló határozatot a 44/2001/EK tanácsi rendelet V. Melléklete, a 2201/2003/EK tanácsi rendelet I., II., III. vagy IV. Melléklete vagy a 4/2009/EK tanácsi rendelet I., II., III. vagy IV. Melléklete szerint igazolni kell."

(2) A 28/2017. IM rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha az elismerést vagy végrehajtást kérő fél

a) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 44/2001/EK tanácsi rendelet) 50. cikke alapján,

b) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2201/2003/EK tanácsi rendelet) 50. cikke alapján,

c) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 4/2009/EK tanácsi rendelet) 47. cikk (2)-(3) bekezdése alapján,

d) a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény 17. cikk b) pontja alapján vagy

e) a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet (a továbbiakban: (EU) 2019/1111 rendelet) 74. cikke alapján

csak arra tekintettel kéri támogatás engedélyezését, hogy az elismerést vagy végrehajtást megelőző, másik tagállam hatósága előtti eljárásban költségkedvezményben vagy illetékmentességben részesült, e ténynek a nyomtatvány vonatkozó részén történő megjelölése mellett csupán a nyomtatvány személyi adatokra vonatkozó részét kell kitöltenie.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben az elismerés és végrehajtás alapjául szolgáló határozatot a 44/2001/EK tanácsi rendelet V. Melléklete, a 2201/2003/EK tanácsi rendelet I., II., III. vagy IV. Melléklete, a 4/2009/EK tanácsi rendelet I., II., III. vagy IV. Melléklete vagy az (EU) 2019/1111 rendelet II., III., IV., V., VI., VIII. vagy IX. Melléklete szerint igazolni kell."

13. Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosítása

25. § (1) Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet (a továbbiakban: 29/2017. IM rendelet) 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(2) A 29/2017. IM rendelet 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(3) A 29/2017. IM rendelet 3. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

14. A polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosítása

26. § A polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 8. § (4) bekezdésében a "rendelet alapján" szövegrész helyébe a "rendelet, valamint a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény alapján" szöveg lép.

15. A pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosítása

27. § A pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet (a továbbiakban: 32/2017. IM rendelet) 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2021. (XII. 23.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2022. január 1-je után elvégzett eljárási cselekmények esetén kell alkalmazni."

28. § A 32/2017. IM rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában, 3. § (1) bekezdés c) pontjában és 3. § (4) bekezdésében a "hatszorosának" szövegrész helyébe a "tízszeresének" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a "háromszorosának" szövegrész helyébe az "ötszörösének" szöveg

lép.

16. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. alcím 2022. február 1-jén lép hatályba.

(3) A 24. § (2) bekezdése 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

30. § (1) A 7. alcím

a) az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1998. február 16-i 98/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1977. március 22-i 77/249/EGK tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) A 15. alcím a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének való megfelelést szolgálja.

Dr. Varga Judit s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelethez

1. A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet Melléklet II. A GYŐRI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Győr-Moson-Sopron megye alcím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.Csornai Járásbíróságegy körzetegész év"
(kivéve: Agyagosszergény,
Babót, Beled, Cirák, Dénesfa,
Edve, Gyóró, Himod, Hövej,
Kapuvár, Kisfalud, Mihályi, Osli,
Rábakecöl, Répceszemere, Szárföld,
Vadosfa, Vásárosfalu, Veszkény,
Vitnyéd), valamint Bezi, Fehértó,
Győrsövényház, Kisbabot, Mérges,
Rábacsécsény, Rábaszentmihály
(a Győri Járásbíróság illetékességi
területéből)

2. A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet Melléklet II. A GYŐRI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Győr-Moson-Sopron megye alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.Győri Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, július
(kivéve Bezi, Fehértó, Győrsövényház,
Kisbabot, Mérges, Rábacsécsény,
Rábaszentmihály)
2. sz. közjegyzőfebruár, augusztus
3. sz. közjegyzőmárcius, szeptember
4. sz. közjegyzőáprilis, október
5. sz. közjegyzőmájus, november
6. sz. közjegyzőjúnius, december"

3. A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet Melléklet II. A GYŐRI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Győr-Moson-Sopron megye alcím 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.Soproni Járásbíróság, valamint Agyagosszergény, Babót, Beled, Cirák, Dénesfa, Edve, Gyóró, Himod, Hövej, Kapuvár, Kisfalud, Mihályi, Osli, Rábakecöl, Répceszemere, Szárföld, Vadosfa, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd (a Csornai Járásbíróság illetékességi területéből)1. sz. közjegyzőjanuár, április, július, október
2. sz. közjegyzőfebruár, május, augusztus, november
3. sz. közjegyzőmárcius, június, szeptember, december"

4. A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet Melléklet III. MISKOLCI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Borsod-Abaúj-Zemplén megye alcím 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"11.Tokaj és Bodrogkeresztúr,
Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Tarcal, Tiszaladány, Tiszatardos (a Szerencsi Járásbíróság illetékességi területéből)
egy körzetegész év"

5. A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet Melléklet III. MISKOLCI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye alcím 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.Nyíregyházi Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, július
2. sz. közjegyzőfebruár, augusztus
3. sz. közjegyzőmárcius, szeptember
4. sz. közjegyzőáprilis, október
5. sz. közjegyzőmájus, november
6. sz. közjegyzőjúnius, december"

6. A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet Melléklet V. SZEGEDI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Bács-Kiskun megye alcím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.Kecskeméti Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, május, szeptember
2. sz. közjegyzőfebruár, június, október
3. sz. közjegyzőmárcius, július, november
4. sz. közjegyzőáprilis, augusztus, december"

7. A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet Melléklet V. SZEGEDI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Bács-Kiskun megye alcím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.Kiskőrösi Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december"

2. melléklet a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelethez

A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 1. számú melléklete a "0803 Soproni Járásbíróság" jelzésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

"0804 Csornai Járásbíróság"

3. melléklet a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelethez

1. A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 17/2017. (XII. 15.) IM rendelet 1. melléklet 1.3.8. és 1.3.9. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

"1.3.8. kamarai jogtanácsos, valamint alkalmazottként eljáró természetes személy meghatalmazott esetén - lakcím helyett - munkáltatója székhelye, valamint - ha a kamarai jogtanácsos szokásos munkavégzési helye a munkáltatója székhelyétől eltér - a szokásos munkavégzési hely címe

1.3.9. egyéb kötelező jogi képviselet ellátására jogosult természetes személy, valamint önkormányzati tisztségviselő meghatalmazott esetén - lakcím helyett - irodahelyisége címe"

2. A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 17/2017. (XII. 15.) IM rendelet 1. melléklet 2.2.8. és 2.2.9. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

"2.2.8. kamarai jogtanácsos, valamint alkalmazottként eljáró természetes személy esetén - lakcím helyett -munkáltatója székhelye, valamint - ha a kamarai jogtanácsos szokásos munkavégzési helye a munkáltatója székhelyétől eltér - a szokásos munkavégzési hely címe

2.2.9. egyéb kötelező jogi képviselet ellátására jogosult természetes személy, valamint önkormányzati tisztségviselő meghatalmazott esetén - lakcím helyett - irodahelyisége címe"

4. melléklet a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelethez

A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 17/2017. (XII. 15.) IM rendelet 3. melléklet 1. pont 1.1. alpont 1.1.5. pontja helyébe a következő pont lép:

(A felvilágosítást kérő adatai

természetes személy esetén)

"1.1.5. lakcíme, egyéni ügyvéd esetén székhelye, kamarai jogtanácsos és alkalmazottként eljáró természetes személy esetén munkáltatója székhelye, egyéb kötelező jogi képviselet ellátására jogosult természetes személyként és önkormányzati tisztségviselőként eljáró személy esetén irodahelyisége címe"

5. melléklet a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelethez

Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az 1. pont a következő 1.11. alponttal egészül ki:

(A kérelmező személyi adatai)

"1.10. elsődleges kapcsolattartási mód

1.11. nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén tartózkodásának jogcíme"

6. melléklet a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelethez

Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet 2. melléklet 1. pont 1.10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az 1. pont a következő 1.11. alponttal egészül ki:

(A kérelmező személyi adatai)

"1.10. elsődleges kapcsolattartási mód

1.11. nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén tartózkodásának jogcíme"

7. melléklet a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelethez

Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet 3. melléklet 1. pont 1.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az 1. pont a következő 1.10. alponttal egészül ki:

(A kérelmező személyi adatai)

"1.9. elérhetőség

1.10. elsődleges kapcsolattartási mód"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére