2017. évi CC. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról

1. § (1) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési tv.) 27. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Kormány rendeletében meghatározza azon elektronikus ügyintézést biztosító szerveket, amelyek az e törvényben foglalt feltételeket önhibájukon kívül nem tudják teljesíteni (a továbbiakban együtt: önhibán kívüli akadályozottság). Önhibán kívüli akadályozottság esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a Második vagy a Harmadik Részben foglaltakat nem alkalmazza.

(5) A (4) bekezdés szerinti önhibán kívüli akadályozottság esetén az e törvény szerinti elektronikus kapcsolattartásra nincs lehetőség, az elektronikus kapcsolattartás vonatkozásában az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelet elektronikus ügyintézésre nem kötelezettnek kell tekinteni.

(6) A Kormány (4) bekezdés szerinti rendeletében meghatározza az önhibán kívüli akadályozottság időtartamát, valamint meghatározhatja azon, az érintett szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket, amelyek esetében az önhibán kívüli akadályozottság nem áll fenn."

(2) Az e-ügyintézési tv. 105. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg

a) az önhibán kívüli akadályozottság hatálya alatt álló elektronikus ügyintézést biztosító szerveket,

b) azon, az a) pont szerinti szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket, amelyek esetében az önhibán kívüli akadályozottság nem áll fenn, és

c) az önhibán kívüli akadályozottság időtartamát."

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke